Anadolu Üniversitesi Senatosunun 11.11.2014 Tarih ve 8 Sayılı Kararı ile Kabul Edilmiştir
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT, İŞLETME FAKÜLTELERİ DERS TRANSFERİ VE MUAFİYET ESASLARI
1- Öğrenci, herhangi bir yükseköğretim kurumundan aldığı ve başardığı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I–II, Türk Dili I–
II, Yabancı Dil I–II, Temel Bilgi Teknolojileri I–II dersleri için ders transferi ve/veya muafiyet talebinde bulunabilir. Bu dersler
dışındaki ders transferi ve/veya muafiyet talepleri dikkate alınmaz.
2- Ders transferi ve/veya muafiyet işlemleri 2014-2015 Öğretim Yılı Güz Döneminden itibaren her dönem için uygulanır.
3- Muafiyeti yapılan ders/dersler için MU notu verilir ve bu not, Not Durum Belgesinde gösterilir.
4- Öğrenci hâlen kayıtlı olduğu programda Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I–II, Türk Dili I–II, Yabancı Dil I–II, Temel Bilgi
Teknolojileri I–II derslerini almış ve başarmış ise bu dersin/derslerin notu, Not Durum Belgesinde gösterilir ve bu
öğrencinin ders transferi ve/veya muafiyet talebi dikkate alınmaz. Öğrenci, yıllık sistemde en az 50, dönemlik-kredili
sistemde en az CC/YT notu almış ise bu ders/dersleri başarmış kabul edilir.
5- Daha önce Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde kayıtlı iken yukarıda adı geçen veya
bunlara eşdeğer ders/dersleri almış ve başarmış öğrencinin kayıtlı olduğu/kayıt yaptıracağı programdaki muafiyet
işlemleri ilgili Fakülte tarafından yapılır.
6- Daha önce Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri dışındaki bir yükseköğretim programından
yukarıda adı geçen ders/dersleri almış ve başarmış olan öğrenci muafiyet için;
 yükseköğretim programından mezun ise Mezuniyet Belgesi’ni (geçici mezuniyet belgesi, diploma vb. resmî yazıların
onaylı fotokopileri),
 yükseköğretim programlarında kayıtlı ya da kaydı silinmiş ise Fakülte/Yüksekokul onaylı Muafiyet Talep Formu’nu
veya ilgili ders/derslerden başarılı olduğunu gösteren bir resmî yazıyı
AÖF Bürosuna teslim eder. Bu belgeler; ilk kez kayıt yaptıracaklar için kayıt sırasında, kayıtlı öğrenciler için ise ilgili Fakülte
tarafından ilan edilen tarihler arasında AÖF Bürolarına teslim edilmesi gerekir.
7- Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri tarafından ilan edilen tarihlerden sonra yapılan
başvurular için muafiyet işlemi, başvuruyu takip eden dönemde uygulanır.
8- Muafiyet iptal talebi, ilgili fakülteler tarafından ilan edilen tarihler arasında ve sadece muafiyet işleminin
gerçekleştirildiği dönemde bir defaya mahsus olmak üzere yapılır.
9- Muafiyet işlemi yapılan ders/derslerin yerine, ilgili dönemde yeni ders eklemesi/ataması yapılmaz.
10- Muafiyet işlemi için AÖF Bürosuna teslim edilen belgedeki bilgilerin doğruluğundan öğrenci sorumludur. Teslim edilen
belgenin incelenmesi sonucunda, ilgili Dekanlık muafiyet işleminde değişiklik yapabilir ya da işlemi iptal edebilir.
1
Download

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri Ders