İŞ YATIRIM İSTANBUL PORTFÖY B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL ve BONO
FONU (IST)
İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş
www.istanbulportfoy.com
Dereboyu Caddesi No:78 Kat:4 Ortaköy-Beşiktaş -İstanbul
Telefon: +90 212 227 5600
Fax: +90 212 227 5601
e-mail: [email protected]
15 Aralık 2014
Yatırım Stratejisi
IST, SPK tarafından denetlenen, Türkiye’de kurulmuĢ bir yatırım fonudur. Fon portföy yönetiminde dinamik bir yönetim stratejisi esas alınmıĢtır. Portföye alınan bonoların likiditesine önem
verilirken yüksek spreadlerde çıkarılan banka ve Ģirket bonoları tercih edilmiĢtir. Mevzuat gereğince yatırım fonu portföyünün %51’i kadar tahvil ve bono taĢımak zorundadır.
Ayrıca taĢıdığı tahvil ve bono pozisyonunun ağırlıklı ortalaması 90 günü geçmemek zorundadır.
Fon Genel
Özellikleri
Getiri Analizi (Brüt)
125
Halka Arz Tarihi
06.04.2011
Kurucu
İş Yatırım Menkul Değerler
120
İstanbul Portföy Yönetimi
Yönetici
A.Ş.
Fon Toplam Değeri (TL)
115
75.766.265
Fon Fiyatı (TL)
0,014081
Yönetim Ücreti
110
105
2%
Giriş Çıkış
Günlük
Değerleme Günü
Günlük
Takas Kodu
100
IST
* 13/06/2012 tarihi itibariyle İş Yatırım İstanbul Portföy B Tipi Likit Yatırım
Fonu (ISL) İş Yat. İstanbul Portföy B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu
IST
KVTB Ortalaması
(IST) olarak değiştirilmiştir.
Getiri Analizi
(Brüt)
Getiri
Karşılaştırması
(Brüt)
ALTERNATĠF GETĠRĠLERĠN KARġILAġTIRILMASI
31.12.2012-31.12.2013
7,00
6,08
5,96
6,00
31.12.2013-15.12.2014 IST'NĠN DĠĞER KV TB YF'LERLE
KARġILAġTIRILMASI
12,00
10,34
Haftalık
0,18%
Aylık
0,73%
6 Aylık
4,83%
Yılbaşından Bugüne
10,34%
Son 1 Yıl
10,66%
10,00
4,64
5,00
7,56
8,00
4,00
6,00
3,00
4,00
2,00
2,00
1,00
0,00
0,00
Günlük Mevduat Ort.
Getiri
REPO O/N -1 Puan Ort.
Getiri
IST Fon Ort. Getiri
Portföy Dağılımı
BPP
0,00%
Tahvil ve
Bono
55,95%
Ġstanbul Port. ĠĢ Yat.B Tipi Kısa V. TB B Tipi Kısa Vadeli TB YF Ort. Getirisi
YF.
Performans Tablosu
(Brüt)
Mevduat
1,41%
T.Repo
42,64%
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran Temmuz Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
Yıllık
2013
0,51%
0,47%
0,49%
0,48%
0,47%
0,37%
0,38%
0,48%
0,54%
0,63%
0,55%
0,54%
6,08%
2014
0,75%
0,87%
0,94%
1,08%
1,04%
0,98%
0,85%
0,80%
0,66%
0,82%
0,67%
Fon Risk Profili
Çok Düşük
Düşük
10,34%
Fon Vade Perspektifi
Orta
Yüksek
Ç. Yüksek
1 Yıldan Az
1 Yıl
2 Yıl
3 Yıl
4 Yıl
Yasal Uyarı: Portföyün geçmiĢ performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz. MüĢteriye ait materyal ve iĢbu raporun içerdiği bilgiler SPK tarafından kayda alınan ve denetlenen Ġstanbul Portföy Yönetimi A.ġ tarafından düzenlenmiĢtir. Yalnızca bilgilendirme amaçlı
hazırlanan bu materyal, IST payı satın alma ya da iĢtirak taahhütünde bulunmaya davet niteliği teĢkil etmemektedir. Bu belgede sunulan bilgi ve fikirler iyi niyetle derlenmiĢ olup, bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü hakkında bir garanti teĢkil etmemektedir.Ġlgili mevzuat veya
düzenleme gereğince adem-i mesuliyetin (var ise) yasaklandığı ölçü saklı kalmak kaydıyla, Ġstanbul Portföy Yönetimi A.ġ, çalıĢanları, temsilcileri ve aracıları; doğrudan, dolaylı veya her ne Ģekilde olursa olsun iĢbu belgenin muhteviyatı veya ihmali sebebiyle veya bununla ba ğlantılı
yada bağlantısız olarak (kusur veya baĢka bir sebeple) oluĢabilecek zarar ve ziyandan sorumlu olmayacaklarını açıkça beyan ederler.Bu belge herhangi bir yatırımın yapılması yönünde tavsiye veya teĢvik niteliği taĢımaz ve bunu teĢkil edecek Ģekilde itibar edilmez, ayrıca potansiyel
yatırımcılara, herhangi bir yatırım yapmadan önce uygun, bağımsız ve profesyonel yardım aldıklarından emin olmaları önerilir.ĠĢbu materyal, üzerine yatırım kararı yapılabilecek bir bilgi tahsis etmeyi amaçlamamaktadır. ĠĢbu materyalde IST ve rapor içeriği ile ilgili olarak belirtilen
bilgi ve fikirler, Ġstanbul Portföy Yönetimi A.ġ’nin güvenilir olduğuna inandığı kaynaklardan elde edilmiĢ veya türetilmiĢtir ancak, bu kaynakların doğruluğu veya bütünlüğü yönünde herhangi bir ifade beyanında bulunulmamıĢtır.Tahmini sonuçlar, performans veya baĢarılar; gerçek
sonuçlar, performanslar veya baĢarılardan bariz bir Ģekilde farklı olabilir. Ġlgi li mevzuat tarafından gerekli görülmedikçe, IST ve Ġstanbul Portföy Yönetimi A.ġ beklentilerdeki değiĢiklikleri, yeni bilgileri, müteakip olayları ve diğerlerini yansıtacak bu tahminleri güncelleme veya gözden
geçirme yükümlülüklerinden açıkça feragat ederler. Tüm yatırımlar riske tabidir. Gelecekteki yatırımcılara, herhangi b ir yatırım kararı almadan önce uzmanlardan yasal, mali, vergilerle ilgili vb. profesyonel yardım almaları önerilir.
Download

İş Yatırım İstanbul Portföy B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu