Duyuru
:
2014/45
05.12.2014
DUYURU
(Sadece Müşterilerimiz içindir)
Açıklama: “2015 Yılında Kullanılacak Defterlerin Tasdikleri Hakkında Duyuru.’’
İlgili duyuruya aşağıda yer verilmiştir.
KONU:
2015 YILINDA KULLANILACAK DEFTERLERİN TASDİKLERİ
HAKKINDA DUYURU
(E-FATURA VE E-DEFTER TUTANLAR HARİÇ)
DEFTER TASDİK ETTİRMEDEN ÖNCE SİCİL TASDİKNAMESİ ALINMASI;
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun Defter Tutma Yükümlülüğü ile ilgili hükümlerine göre “Açılış
onayının noter tarafından yapıldığı hâllerde noter, ticaret sicili tasdiknamesini aramak zorundadır.”
denildiğinden defterlerin açılış onaylarında, ticaret siciline kayıtlı mükellefler için ticaret sicil
tasdiknamesi noterlerce aranılacaktır.
Bu nedenle hali hazırda Ticaret Sicili Tasdiknamesi bulunmayan firmaların, ticaret sicil
müdürlüklerinde oluşabilecek yoğunluk dikkate alınarak bir an evvel bu belgeyi almaları
menfaatlerinedir.
Yine 27.01.2013 tarih ve 28541 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ticaret Sicil Yönetmeliğinde “Sicil
tasdiknamesi; tasdiknamede yer alan bilgilerde herhangi bir değişiklik olmadığı veya yenisi
düzenlenmediği sürece geçerlidir.” ifadesi yer almaktadır.
2015 yılında tutulması gereken yasal defterlerin açılış onayları yaptırılırken noterlerce istenen Sicil
Tasdiknamelerinde yer alan bilgilerin güncel olması halinde yeniden belge alınmasına gerek yoktur.
DEFTERLERİN AÇILIŞ/DEVAM TASDİKLERİ;
Mükelleflerin, 2015 yılında kullanacağı ve tasdiki zorunlu olan;
-
Yevmiye Defteri,
Defteri Kebir,
Envanter,
Yönetim Kurulu Karar Defteri,
Pay Defteri (Yeterli yaprak yok ise),
Genel Kurul toplantı ve Müzakere (Yeterli yaprak yok ise),
Defterlerini en geç 31 Aralık 2014 tarihine kadar notere tasdik ettirmelidirler.
2014 yılına ait defterler, 2015 yılında da kullanılacaksa bu defterlerini yazdırmış olmak suretiyle
noterlere 2015 yılı Ocak ayı içerisinde (31.01.2015 tarihine kadar) ara tasdik (devam tasdiki) ile
yeniletmeleri gerekmektedir.
DEFTERLERİN KAPANIŞ TASDİKLERİ;
Yevmiye defteri kapanış onayı izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının (Haziran) sonuna kadar,
yönetim kurulu karar defteri kapanış onayı ise izleyen faaliyet döneminin birinci ayının (Ocak)
sonuna kadar notere tasdik ettirilmelidir. Bu defterler dışında kalan defterlere kapanış tasdiki
yaptırılmaz.
Yukarıdaki açıklamalar bir tablo halinde aşağıdaki şekilde özetlenebilir;
Defterin Türü
Açılış Tasdiki
Yevmiye Defteri
Defter-i Kebir
Envanter Defteri
Pay Defteri (*)
31.12.2014’e kadar
31.12.2014’e kadar
31.12.2014’e kadar
31.12.2014’e kadar
(*)
31.12.2014’e kadar
31.12.2014’e kadar
31.12.2014’e kadar
(*)
Yönetim Kurulu Karar Defteri
Müdürler Kurulu Karar Defteri (**)
Genel Kurul Toplantı ve Müzakere
Defteri
Onay Yenileme
(Ara Tasdik) (***)
31.01.2015’e kadar
31.01.2015’e kadar
31.01.2015’e kadar
Yoktur
Kapanış Tasdiki
30.06.2015’ekadar
Yoktur
Yoktur
Yoktur
31.01.2015’e kadar 31.01.2015’e kadar
31.01.2015’e kadar 31.01.2015’e kadar
Yoktur
Yoktur
(*) Yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri ile yönetim kurulu karar defterinin açılış
onaylarının her hesap dönemi için yapılması zorunludur. Pay defteri ile genel kurul toplantı ve
müzakere defteri yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla izleyen hesap dönemlerinde de açılış onayı
yaptırılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir. Onaya tabi defterlerin hesap dönemi içinde dolması
dolayısıyla veya başka sebeplerle yıl içinde yeni defter kullanmaya mecbur olanlar ya da yıl içinde
kurulan şirketler bu defterlerine kullanmaya başlamadan önce açılış onayı yaptırmak
zorundadırlar.
(**) Limited şirketlerde müdür veya müdürler kurulunun şirket yönetimi ile ilgili olarak aldığı
kararlar genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydedilebileceği gibi ayrı bir müdürler kurulu
karar defteri de tutulabilir. Müdürler kurulu karar defterinin tutulması halinde açılış ve kapanış
onayları dahil olmak üzere yönetim kurulu karar defterine ilişkin hükümler uygulanır. Ayrı bir
müdürler kurulu karar defteri tutulması halinde müdür veya müdürler kurulu kararları genel kurul
toplantı ve müzakere defterine kaydedilemez.
(***) Yönetim kurulu karar defteri, yevmiye defteri, envanter defteri ve defteri kebir yeterli
yaprakları bulunması halinde yeni hesap döneminin ilk ayı içerisinde onay yenilemek suretiyle
kullanılmaya devam edilmesi mümkündür.
AÇILIŞ VE KAPANIŞ TASDİKLERİNİ YAPTIRMAYANLARA UYGULANACAK CEZA;
Öte yandan, Yeni TTK’nın 64 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında düzenlenen açılış ve kapanış
tasdiklerini yaptırmayanlar, aynı Kanunun Suçlar ve Cezalar başlıklı 562 nci maddesine göre, 4.000
TL (dörtbin Türk Lirası) idari para cezasına çarptırılacaktır.
Duyurulur.
Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.
Saygılarımızla,
UHY UZMAN Yeminli Mali Müşavirlik
ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Download

Duyuru-2014-45 - uhy uzman yeminli mali müşavirlik ve bağımsız