HPLC (Yüksek Basınçlı Sıvı Kromotografisi)
HPLC yöntemi bir sıvıda çözünmüş bileşenlerin, bir kolon içerisinde bulunan genellikle katı
bir destek üzerindeki sabit faz ile değişik etkileşimlere girmesi, kolon içinde değişik hızlarla
hareket etmeleri sonucu, farklı zamanlarda bileşenlerin kolonu terk ederek birbirlerinden
ayrılması temeline dayanır.
Floresan Dedektör ile Yapılan Analizler
Floresans esaslı uygulamalara hassaslık ve seçicilik sağlar. Polinükleer aromatik
hidrokarbonların (PAHs), doz aşımında, ve vitaminlerin floresans ve fosforesans gibi
chemiluminescent özellikteki herhangi bileşik, analizi için UPLC teknolojisinin yararlarının
kapsamını genişletir. Çoğu ilaç, doğal ürünler, klinik örnekler ve petrol ürünlerinin floresan
absorbansları vardır.
1- Fenolik Madde Analizi (gallic acid, catechin, catechol, chlorogenik acid, caffeic acid,
syringic acid, vanilin, epicatechin, p-coumaric acid, ferulic acid, o-coumaric acid, rutin,
resveratrol, transcinnamic, quercetin, vitexin, naringin, hesperidin, apigenin-glucoside,
rosmarinic, eriodictiol, naringenin, luteolin, apigenin, carvacrol, acecetin)
2- Organik Asit Analizi (Ascorbic Acid, Fumaric Acid, Lactic Acid, Acetic Acid, Malic Acid,
Süccinic Acid, �ikimic Acid, Tartaric Acid, Oxalic Acid, Formic Acid)
3- Hormon Analizi (Absisik ve İndol-3-Asetik Asit)
4- Biyojen Amin Analizi (beta phenyl ethyl amine, triptamine, putrecine, cadaverine,
histamine, tyramine)
5- Patulin ve HMF analizi
6- Tocopherol analizi (α-β-δ-γ)
7- α-Caroten, β-Caroten, Astaxhanthin Analizi
8- Aflatoksin Analizi (B1, B2, G1 ve G2)
9- Şeker Analizi (glukoz, fruktoz, sukroz)
10-Lycopene Analizi
11-Amygdalin Analizi
Uv Dedektör ile Yapılan Analizler
Bu dedektör, rutin UV bazlı uygulamalar için düşük-seviyede, yüksek hassasiyette safsızlığın
belirlemesi ve miktar analizinin yapılmasını sağlar.
1- Meyve ve yüzey sularındaki organik fosforlu pestisitlerin (paraoxon, methyl parathion,
parathion, guithion ve fenitrothion) analizi
2- Kan, serum, plazma ve idrar örneklerinde ilaç düzeyi analizleri
IR Dedektör ile Yapılan Analizler
UV absorbsiyonu az veya olmayan bileşiklerin analizleri için hassaslık, kararlılık ve
tekrarlanabilirlik sağlar.
IR dedektörü alkol, şeker, sakkarit, yağ asidi ve polimer asitlerini içeren preparatif ve analitik
uygulamalar için çözümler sağlar.
UV-Spektrofotmetre
Uv spektrofotometre renkli anorganik kompleksler ve organik bileşiklerin kalitatif ve
kantitatif belirlenmesinde kullanılır. Özellikle diğer cihazlarda belirlenemeyen anyonların
tayini için uygundur.
Bazı Kullanım Alanları
İçme Suyu
Atık Su
Kullanma ve Kuyu Suyu
Çözeltiye Alınan bazı katı maddelerdeki anyonların tespitinde
Atomik Absorpsiyon Spektrometresi
AAS, elementel analizlerde kullanılan önemli bir araçtır. Örnekteki aranan elementler, o
elemente has dalga boyundaki ışığı soğurması yardımıyla bulunmaktadır.
Bazı Kullanım Alanları:
AAS kimya labaratuvarı analizlerinde kullanıldığı gibi, günlük hayatta su kirliliği, toprak
kirliliği ve hava kirliliği oluşturan elementlerin limit miktarları doğrultusunda uyumluluk
analizleri için de kullanılmaktadır. Laboratuarımızda organik ve inorganik numunelerde; Na,
K, Mg, Cr(III), B, Sr, Sn, Mo, Ca, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Cd, Hg, Al, Pb, As, Se ppm ve ppb
düzeyinde miktar tayini yapılabilmektedir.
Fourıer Dönüşümlü Kızılötesi Spektrometresi (FTIR)
Akademik alanda ve endüstri laboratuvarlarında çok geniş uygulama alanına sahip olan
Kızılötesi Spektroskopisi bir molekül veya bileşik yapısında bulunan bağlar hakkında
tanımlayıcı bilgiler verir. Kızılötesi (IR) Spektroskopisi temel olarak kızılötesi ışığın
incelenen madde tarafından soğurulmasına dayanır.
Kullanım Alanları
FTIR spektroskopisi, özellikle kimya ve eczacılık alanlarında, malzeme testlerinin kalite
kontrol aşamasında, araştırmalarda ve akademik çalışmalarda oldukça sık kullanılmaktadır.
Özellikle ATR tekniği polimer, köpük, tekstil, boya, sır gibi kaplama maddelerin analizlerinde
oldukça etkindir.
Download

HPLC (Yüksek Basınçlı Sıvı Kromotografisi) HPLC yöntemi bir sıvıda