İnşaat Bütün Riskler Sigortası
Bilgi Formu
I.
Genel Bilgiler
1.
İşverenin (Sigortalı) Tam Ünvanı
2.
İşverenin (Sigortalı) Adresi
3.
Telefon
:
İnternet adresi
:
Müteahhidin (Sigorta Ettiren) Adı, Adresi
4.
Müteahhidin (Sigorta Ettiren) Grup Şirketleri, Hissedarları ve İnternet Adresi
5.
Müteahhidin (Sigorta Ettiren) Son Beş Yıl İçerisinde Gerçekleşen Projelerinde Meydana
Gelen Hasarlar, Miktarları, Oluş Sebepleri ve İlgili Sigorta Şirketlerinin Hangileri Olduğu
Hakkında Detaylı Bilgileri Belirtiniz.
6.
Projenin Adı ve Tanımı
7.
İnşaat Sahasının Yeri ve Açık Adresi
8.
Sigortalının Vergi Numarası
9.
Projenin Başlangıç Tarihi
e-mail:
10. İnşaat Sigortası Başlangıç ve Bitiş Tarihleri
Bakım Süresi
11.
Taşeron Müteahhitlerin Adı, Grup Şirketleri, Hissedarları ve İnternet Adresleri
12. Taşeron Müteahhitlerin Son Beş Yıl İçerisinde Gerçekleşen Projelerinde Meydana
Gelen Hasarlar, Miktarları, Oluş Sebepleri ve İlgili Sigorta Şirketlerinin Hangileri Olduğu
Hakkında Detaylı Bilgileri Belirtiniz.
sz, CAR SORU FORMU.xls, 05.09.2014
1
II.
Riziko Hakkındaki Bilgiler
1.
Sözleşme konusu işler, inşaatın nelerden ibaret olduğunu açıkça belirtiniz.
2.
Detaylı teknik bilgiler ;
Kat adedi, ölçüler:
Kolon adedi ve aralarındaki max.mesafe:
Temel kotu:
Max. kazı derinliği:
3.
Yapı sistemi özellikleri:
Genel yerleşim planı, kesitler, iş programı ile teknik şartname ve / veya iş sözleşmesini ekleyiniz.
4.
Taşeronlarla yapılacak işleri belirtiniz.
5.
Müteahhit bu tip iş veya inşaat sistemlerinde tecrübeli midir?
6.
Müteahhitin Geçmiş Dönemlerde Gerçekleştirdiği Projeler
I.
II.
III.
7.
Özellik arzeden riskleri belirtiniz;
evet
hayır
Yangın - infilak
evet
hayır
Sel - seylap
evet
hayır
İnşaat sahası veya şantiyede akaryakıt veya patlayıcı madde stok ediliyor mu?
evet
hayır
Bölgede bugüne kadar deprem olmuş mudur?
evet
hayır
Evet ise şiddetini belirtiniz.
evet
hayır
İnşaat standartlarının tespitinde bölgenin özellikleri göz önünde tutulmuş mudur?
evet
hayır
Dizayn satandardı normal standartların üzerinde midir?
Zemindeki toprak tabakalarının durumunu belirtiniz.
evet
hayır
evet
hayır
DİĞER RİSKLER :
8.
Kaya
Çakıl
Kum
Kil
Doldurulmuş zemin
DİĞERLERİ :
9.
Çevrede mevcut jeolojik kusurlar var mı?
Zemin su seviyesini belirtiniz.
sz, CAR SORU FORMU.xls, 05.09.2014
2
10. En yakın nehir - göl - denizlerin ;
11.
İsmi
:
İnşaat sahasına mesafesi
:
Seviyeler alçak su seviyesi
:
Ortalama su seviyesi
:
Maksimum su seviyesi
İklim şartlarını belirtiniz ;
:
Yağışlı mevsim
:
Maks.düşen yağmur (mm)
:
Fırtına tehlikesi
: Düşük
Orta
Yüksek
III. Sorular
1.
Fazla mesai, gece vardiyası ve resmi tatil günleri çalışmaları için ücret ve zamların temin edilmesi
isteniyor mu? Evet ise istenen teminat limiti nedir?
2.
Zemin suyunun giderilmesi, kazık çakma, destek, askıya alma, hafriyat gibi işlerden etkilenebilecek
inşaat sahasındaki bina ve civarındaki yapılar hakkında bilgi veriniz.
3.
İnşaat sahasında veya bitişiğinde işveren veya müteahhite ait veya bunların zilyed, emanet veya
kontrolünde bulunan mevcut bina ve tesislerin sözleşme konusu işleri veya bu işlerle ilgili olarak
meydana gelecek zarar ve ziyanların da sigorta teminatına dahil edilmesi isteniyor mu? Evet ise
istenen teminat limiti nedir? Bu gibi bina ve tesisleri lütfen tam olarak tanımlayınız.
IV. Temin Edilecek Sigorta İle İlgili Olarak Sigorta Değerlerini ve Teminat Limitlerini Belirtiniz:
1.
Sözleşme konusu iş
2.
Sözleşme bedeli
3.
İşveren tarafından temin edilen malzeme, teçhizat bedeli
4.
Geçici inşaat, şantiye tesisleri (iskele, bina, baraka, Su, Drenaj, tesisleri) ve alet edevat ve techizatı
5.
İnşaat makineleri
a) İşverene ait
b) Müteahhite ait
6.
Enkaz kaldırma masrafları (Toplam sigorta bedelinin %2'si ile sınırlıdır.)
7.
TOPLAM SİGORTA BEDELİ
sz, CAR SORU FORMU.xls, 05.09.2014
3
V. Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası
1.
Sigorta edilen birimler için teminat limitleri :
a) Bedeni zararlarda ;
Şahıs başına
Kaza başına
b) Maddi Zararlarda
c) Kaza Başına Kombine Tek Limit (isteniyorsa)
VI. İnşaat Makine Listesi
Yer yeterli olmadığı takdirde lütfen ayrı bir sayfa kullanınız.
Adedi
Modeli
Markası
Cinsi
Değeri ( İkame )
Teklifnamedeki tüm soruların açık ve doğru olarak cevaplandırılıp çizgilerle cevap verilmemesi veya açık
bırakılmaması gereklidir. Sigorta ettiren, teklifname kendisi tarafından yazılmamış olsa dahi burada cevaplandırılmış olan soruların doğru olduğunu beyan eder.
Sigorta Ettiren veya İşbu Sigortadan Sorumlu Şahsın/Şahısların İmzası/İmzaları
Tarih:
sz, CAR SORU FORMU.xls, 05.09.2014
4
İnşaat All Risks Sigortaları ( CAR )
Teminatın Kapsamı;
Sigorta konusunu teşkil eden değerlerin sigorta süresi içinde poliçe ve genel şartlarda gösterilen istisnalar
dışında önceden bilinmeyen ani ve beklenmedik bir sebeple hasar görmesi teminat altına alınmaktadır.
Başlıca Riskler;
Yangın - yıldırım - infilak
Fırtına - sel - seylap
Hırsızlık
Deprem
Yer Kayması
İşçilik Hataları vb.
Sigortalı;
İşveren, müteahhit, taşeron, tali taşeronlar ayrı ayrı ya da birlikte sigortalı olarak bulunabilriler.
İnşaat All Risks Sigortası Ek Teminatlar;
(Şu anda sigorta sektöründe yoğun olarak kullanılan ek teminatlar)
1.
Grev lokavt halk hareketleri ve terörizm
2.
Üçüncü şahıs mali mesuliyet
3.
Şantiye tesisleri (her türlü alet techizat, kalıp, baraka, depo binası vb.)
4.
İnşaat makineleri (vinç, dozer, loder, greyder, silindir vb.)
5.
Bakım devresi
6.
Fazla mesai ve seri nakliye ücretleri
7.
Enkaz kaldırma
İnşaat Süresi;
İnşaat all risks sigortası için,
Sigorta bedeli = Nihai proje bedeli
Bu sigorta türünde esas olan inşaat işleri sigortası bedelinin proje nihai bedeline eşit olmasıdır. Aksi halde
hasar anında eksik sigorta uygulanır. Proje süresince (sigorta süresince) meydana gelebilecek her türlü, ilave
işler enflasyon vb. nedenlerle meydana gelebilecek değer artışları yapılmalıdır.
Ülkemizdeki enflasyon ihale sistemi nedeniyle inşaat all risks poliçelerinde her altı ayda bir değer artışı
yapılması gereklidir. Bu durum uygulamada takip açısından zorluk taşıması nedeniyle döviz bazında sigorta
bedeli ile poliçe tanzim edilmesi öngörülmektedir.
Muafiyetler;
İnşaat all risks sigorta poliçelerinde genel olarak aşağıda belirtilen riskler için herbir hasarda tenzili
muafiyet uygulaması vardır.
Doğal afetler
Bakım devresi
İnşaat işleri
Üçüncü şahıs mali mesuliyet
İnşaat makineleri ve şantiye tesisleri
sz, CAR SORU FORMU.xls, 05.09.2014
5
Download

teklif al - Tek Çatı Sigorta