İL GENEL MECLİSİNİN 2014 YILI HAZİRAN AYI TOPLANTISI
I, II, III, IV VE V. BİRLEŞİMİNE AİT KARAR ÖZETLERİ
İl Genel Meclisinin 2014 yılı Haziran ayı toplantısı I. birleşimi 02 Haziran 2014 tarihinde
Pazartesi günü saat 14.00’de İl Genel Meclis Başkanı Ali BOLAT Başkanlığında 33 üyenin katılımı
ile açıldı.
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 13, İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 8 ve 11.
Maddesi hükümleri gereğince, gündem maddelerine geçilmeden;
Karar No 6/1-178 İlimizde imar planları çizilip onaylanan köylerde yaşayan vatandaşların
mesken inşaatı yapabilmeleri için alacakları inşaat ruhsatı giderlerinin çok artmış olmasından dolayı
maddi imkanları kısıtlı olan vatandaşlarca bu giderlerin karşılanamaması nedeniyle mesken inşaatını
yapamadıkları ve bu durumun da göç’e sebebiyet verebileceği, bu nedenle idaremizce imar planı
yapılan köylerimize özellikle merkeze bağlı köylerden başlanmak üzere tip projeler yapılarak inşaat
yapacak vatandaşlara idaremizce bu projelere makul bir ücret karşılığında ruhsat verilerek
vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması hususunda İl Genel Meclis Üyeleri Hüseyin YILDIRIM,
Fevzi ÖZDEMİR, Mehmet ÇOŞKUN ve Nail Yaşar AKGÜL tarafından İl Genel Meclis Başkanlığına
sunulan 02.06.2014 tarihli önergenin okunarak yapılan müzakeresinde; Önergenin gündeme
alınmasına oybirliği ile,
Karar No 6/1-179 İlimiz Eğirdir İlçesi Sarıidris Beldesi ile Bağacık Köyü arasındaki tahmini 5
km. stabilize yolun; Bağacık köyünün her an yardım alabildiği Gökçehüyük beldesinin köy olması
sebebiyle acil ihtiyaç durumunda (yangın, toprak kayması vb.) hali hazırda yardım için en yakın
yerleşim yerinin Sarıidris beldesi olması nedeniyle, bu yolun en kısa sürede asfaltlanması hususunda İl
Genel Meclis Üyeleri Mehmet SERT ve Mustafa BAŞ tarafından İl Genel Meclis Başkanlığına
sunulan 02.06.2014 tarihli önergenin okunarak yapılan müzakeresinde; Önergenin gündeme
alınmasına oybirliği ile,
Karar No 6/1-180 İlimizin sebze ihtiyacının karşılandığı Sütçüler İlçesi Çandır, Melikler, Şehler
ve Yeşilyurt köylerinden Yeşilyurt Köyü Nacakçı beli- Isparta yolu önceki yıllarda sanat yapıları
bakım ve onarımı yapılarak stabilize olarak bağlanmış olup, söz konusu yolun tahminen 12 km.
kısalması nedeniyle sebze araçlarının bu yolu kullandıkları ve yolun stabilize olması nedeniyle
sebzenin yıprandığı, bu nedenle bahse konu 5 Km.’lik bu yolun 2015 yılı asfalt yatırım programına
alınması hususunda İl Genel Meclis Üyeleri Faik ÇIRAK ve Mustafa ERENER tarafından İl Genel
Meclis Başkanlığına sunulan 02.06.2014 tarihli önergenin okunarak yapılan müzakeresinde;
Önergenin gündeme alınmasına oybirliği ile,
Karar No 6/1-181 İlimiz Sütçüler İlçesine bağlı Ayvalıpınar Köyü, Köprübaşı, Çıraklar
Mahallesi, Nuhyeri-Mudar Mevkileri-Öbektaş Mahallesini kapsayan RİNG yolunun bulunduğu, diğer
yandan Ayvalıpınar Köyü-Kesme karayolunun 7. km’sinden itibaren Öbektaş Mahallesi karayolunun
bulunduğu ve bu güzergahtan gelen yolların Aksu İlçesi Koçular Köyü sınırında birleştiği, söz konusu
yolun Sütçüler İlçesi ve Köyleri, Aksu İlçesi ve Köyleri ile Y.Bademli İlçesi ve Köyleri tarafından
kullanıldığı, yine Ayvalıpınar Köyü Köprübaşı-Kuz Mahallesi arasındaki 1800 metrelik yolun da
stabilize köy yolu olduğu; a-) Köprübaşı-Çıraklar Mahallesi arası 2 Km. olup, Çıraklar merkezde 350
metre, Köprübaşı Süleleler arasındaki 350 metrelik kısmı Belediyece 2013 yılında kilit parke ile
döşendiği, aradaki 1300 metrelik kısmın 2015 yılı asfalt yatırım programına alınması, b-) Ayvalıpınar–
Kesme Köyü karayolunun 7. Km.sinden Öbektaş Mmahalle yolunun 5 Km’lik kısmının 2015 yılı
asfalt yatırım programına alınması, c-) Mudar Mevkii-Öbektaş mahalle arası yolun kullanılmayacak
durumda olmasından dolayı sanat yapıları ile birlikte altyapı, bakım-onarım, tefsiye, kumlama vb.
işlerin yapılması, d-) Köprübaşı-Kuz Mahallesi arasındaki 1800 mt. uzunluğu bulunan stabilize yolun
2015 yılı asfalt yatırım programına alınması, asfaltsız tek köy olan İncedere Köyü Mahallelerinden
Tahtalı ve Köseköyü Mahallelerini ana yola bağlayan 2 km.’lik İncedere karayolunun 2015 yılı asfalt
yatırım programına alınması, mahalle yollarında bakım, onarım kumlama ve iyileştirme yapılması
hususunda İl Genel Meclis Üyeleri Faik ÇIRAK, Mustafa ERENER, Mehmet KAYA ve Mehmet
YALÇIN tarafından İl Genel Meclis Başkanlığına sunulan 02.06.2014 tarihli önergenin okunarak
yapılan müzakeresinde; Önergenin gündeme alınmasına oybirliği ile,
Karar No 6/1-182 Ulaşımın en zor olduğu köylerimizden olan İlimiz Aksu İlçesine bağlı
Yukarıyaylabel Köyü asfalt yolunun özelliğini kaybettiği ve asfaltı kalmayan stabilize yolunda da sel
suları ile tamamen bozulduğu, bu nedenle söz konusu yolda bir an önce asfalt yapılması veya stabilize
yol çalışması yapılması hususunda İl Genel Meclis Üyeleri Mehmet KAYA ve Mehmet YALÇIN
tarafından İl Genel Meclis Başkanlığına sunulan 02.06.2014 tarihli önergenin okunarak yapılan
müzakeresinde; Önergenin gündeme alınmasına oybirliği ile,
Karar No 6/1-183 Geçim kaynağı kayısı ve elma yetiştiriciliği olan İlimiz Yalvaç İlçesi Taşevi
Köyü Tüzel Kişiliğine ait L25b22d2 pafta, 125 ada, 30 parselde kayıtlı 8947 m2 taşınmaz üzerine
1050 m2 inşaat alanlı yarı açık meyve ve sebze alım yeri yapılması hususunda İl Genel Meclis Üyeleri
Mustafa Hakan YURTTADUR ve İrfan KORKMAZ tarafından İl Genel Meclis Başkanlığına sunulan
02.06.2014 tarihli önergenin okunarak yapılan müzakeresinde; Önergenin gündeme alınmasına
oybirliği ile,
Karar No 6/1-184 İlimiz Merkez Büyük Gökceli Köyünün hudutları içerisinde bulunan toplam
228 dekar gayrimenkul arazide Belediye Başkanlığınca Gül üretimi yapılarak, köyün atıl arazilerinin
katma değerinin yüksek konumlara getirildiği, Belediye gayrimenkullerinin İl Özel İdaresine devri ile
köylü tarafından yapılmak istenen yatırımların devamlılığının aynı heyecanla İl Özel İdaresi tarafından
gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü, köy halkınca mevcut üretim alanlarının dışında milli emlak, orman,
hazine ve kendi tapulu arazilerini de gül üreticiliğine dahil ederek, profesyonel bir üretim şekli
göstermek istendiği, yapılmak istenen planlamalar neticesinde, bu arazilerin gençleştirilerek böyle bir
üretime geçmeleri sonrası, Köyde mevcut Belediye zamanında yaptırılan Havuç Paketleme Tesisinin,
Gül yağı çıkarmak üzere değerlendirilerek bir gül yağı fabrikası kurulmak suretiyle Isparta’nın gül
üzerine marka olma isteğinde bulundukları, bu nedenle yapılacak bir planlama ile köyde gelirlerin
artması, mevcut alanlara ilave olarak, atıl olan alanlarda da, lavanta, gül, zambak gibi son yılların
gözde yağ tohumlularının köyümüze, ilimize kazandırılması, arazilerde bu modelin yaygınlaşarak,
diğer köylere de örnek teşkil etmesi, hem zamanı hem daha çok iş gücünü yaratarak devletimize,
milletimize sağlanacak katma değerin yaratılması hususunda İl Genel Meclis Üyesi Fevzi ÖZDEMİR
tarafından İl Genel Meclis Başkanlığına sunulan 02.06.2014 tarihli önergenin okunarak yapılan
müzakeresinde; Önergenin gündeme alınmasına oybirliği ile,
Karar No 6/1-185 Son yıllarda Tarımla uğraşan çiftçimizin daha verimli, daha ekonomik, daha
kaliteli ürün elde etmesi amacıyla, hükümetimizin uygulamış olduğu kapalı sistem sulama ve benzeri
projelerde vatandaşa hibe olarak sunduğu %40, % 50 %80, v.b uygulamalar olduğunun bilindiği, DSİ,
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, K.K.D.Birimlerinin marifeti ile nerelere ne gibi projeler
uygulandığı, son aylarda varsa, çıkan hibe desteği veya benzer uygulamaların ne durumlarda
olduğunun merak edildiği, İl Genel Meclisi üyelerimizin çoğunluğunun yeni seçilmesi sebebiyle,
konuya daha vakıf olmaları ve konuyla ilgili yörelerimize uygulanabilecek hibe projelerin
uygulanması adına çalışmaların ne durumda olduğunun öğrenilmesi, çalışmaların tekrarı ve takibi
açısından önergenin gündeme alınması hususunda İl Genel Meclis Üyesi Fevzi ÖZDEMİR tarafından
İl Genel Meclis Başkanlığına sunulan 02.06.2014 tarihli önergenin okunarak yapılan müzakeresinde;
Önergenin gündeme alınmasına oybirliği ile,
Karar No 6/1-186 İlimiz Merkez Köylerinden Çukur Köyünde, sulama suyu olarak kullanılan
hattan, vatandaşlarımızın bir vana marifeti ile sulamayı kendi arazisine yönlendirdiği. bu durumun
zaman zaman aksaklıklara yol açtığı ve olumsuzlukların meydana geldiği, çevreye verilen zararda
hesap edilerek bu olumsuz durumun ilave sulama suyu borusu ile çözümlenebileceği, aynı şekilde
Güneyce köyü içerisinde içme suyu şebekesinin döşendiği, bu alt yapı çalışması esnasında yıllar önce
döşenen ve arızalı olan sulama suyu borularının da değişmesinin uygun olacağı, ayrıca Küçük Kışla
Köyüne bağlı, Araplar yurdu mevkisi olarak adlandırılan ve Antalya yolunun kenarında bulunan
hanelerin içme suyu ihtiyacının bulunduğu, yukarı da içme suyunun bulunduğu ve cazibesi ile buraya
taşınması ve bir su deposu yapılmasının önerildiği, Muhtarlarımızla yapılan toplantıda istenen bu
projelerin uygunluğunun araştırılması hususunda İl Genel Meclis Üyesi Fevzi ÖZDEMİR tarafından İl
Genel Meclis Başkanlığına sunulan 02.06.2014 tarihli önergenin okunarak yapılan müzakeresinde;
Önergenin gündeme alınmasına oybirliği ile,
Karar No 6/1-187 İlimiz sınırlarında bulunan Yakaören köyüne ait Milas mesireliğinde Milli
Parklar ve İl Özel İdaresinin Çevre Düzeni Planı adı altında bir çalışma yaptığının bilindiği, bu
çalışmanın 2 yıl devam ettiği, yapılan ön çalışmalar ışığında projenin daha ne zaman biteceğinin
bilinmediği, yaz mevsiminin gelmesi ve Milas gibi önemli bir mesirelik alanımızın bu denli sahipsiz
kalmasına da gönlümüz razı gelmediği, bu alanımıza sahip çıkılmadığı takdirde ilgisi olmayan
şahısların özellikle hafta sonları kendi kafalarına göre sahip çıkma isteklerinin vatandaşımız arasında
huzursuzluk çıkardığı, bölgenin bizim bölgemiz olması sebebiyle, zamanında iyi olacak diye, kamu
yararı projeler yapılacak diye bağışladığımız nadide yerlerimizin bu denli sahipsiz bırakılmasının
bizleri derinden yaraladığı, Yakaören Köyü Muhtarlığınca, resmi kurumların bu uygulamak istedikleri
projeler tamamlanıncaya kadar, her türlü bakımı yapılarak mesireliğe sahip çıkmak istedikleri, bu
nedenle konunun araştırılması hususunda İl Genel Meclis Üyesi Fevzi ÖZDEMİR tarafından İl Genel
Meclis Başkanlığına sunulan 02.06.2014 tarihli önergenin okunarak yapılan müzakeresinde;
Önergenin gündeme alınmasına oybirliği ile,
Karar No 6/1-188 İlimiz sınırları içerisinde, İlçelerimizde, Belde ve Köylerimizde yıkılmaya
yüz tutmuş, sahiplerini bile bulmakta zorlandığımız, eski ve tehlike arz eden yapıların bulunduğu, bu
yapıların vatandaşlarımızın can güvenliği için tehlike arz ettiği ve görüntü kirliliğine neden olduğu, ev
sahiplerinin bu evlere bir şey yapamadıkları ve kentsel dönüşüm v.b yasalardan da faydalanamadıkları,
muhtarlıklarımızca da bir çare üretilemediği, bu ve benzer yerleşim birimlerindeki binaların durumları
için ivedi bir çalışma yapılarak karara bağlanmasının gerektiği, bu nedenle gerekli araştırma ve
çalışmaların başlatılması hususunda İl Genel Meclis Üyesi Fevzi ÖZDEMİR tarafından İl Genel
Meclis Başkanlığına sunulan 02.06.2014 tarihli önergenin okunarak yapılan müzakeresinde;
Önergenin gündeme alınmasına oybirliği ile,
Karar No 6/1-189 İlimiz Yalvaç İlçesi, Kozluçay Kızılyer Mevkiinde İbrahim BÜSER isimli
vatandaşın adına kayıtlı,1 pafta 1034 parsel nolu tarlanın bir kısmının Uygulama İmar Planına girdiği,
ilgili İmar adalarında bulunan kısımların tamamen adayı kaplamadığı. ilgili kısımlarda yol
boşluklarının kaldığı, ilgili boşlukların vatandaşın başvurusuna göre 6360 sayılı yasa ile tüzel kişiliği
sona eren Yalvaç Kozluçay Belediyesi adına Tapu Kanununun 21 maddesine istinaden tescil edildiği,
(23-12-2013 tarihinde 4523 ve 4522 nolu parseller tescil olmuştur) ancak tüzel kişiliğin sona ermesi
sebebiyle ilgili tapuların İl Özel İdaresine geçmiş bulunduğu, imarda bütünlüğün sağlanması için İl
Özel İdaresine kayıtlı 4523-4522 nolu eksik imar parsellerini kurumumuzdan satın almak isteyen
vatandaşımızın bu durumunun incelenmesi hususunda İl Genel Meclis Üyesi Fevzi ÖZDEMİR
tarafından İl Genel Meclis Başkanlığına sunulan 02.06.2014 tarihli önergenin okunarak yapılan
müzakeresinde; Önergenin gündeme alınmasına oybirliği ile,
Karar No 6/1-190 İlimiz Ş.Karaağaç İlçesi Belceğiz köyünden 60 hane vatandaşın yaz boyunca
Ağzı Büyük Yaylasında kaldığı ve herhangi bir acil durumda köye ulaşmak için kullanılabilir şekilde
bir yollarının bulunmadığı, bu nedenle yaylada ikamet eden vatandaşların kullanması için yayla
yolunun açılması ve ayrıca yaylada bulunan içme suyu kaynağındaki suyun cazibeli olarak Belceğiz
Köyü içme suyu deposuna getirilmesi hususunda İl Genel Meclis Üyeleri Mehmet COŞKUN, Galip
AKYOL ve Hüseyin YILDIRIM tarafından İl Genel Meclis Başkanlığına sunulan 02.06.2014 tarihli
önergenin okunarak yapılan müzakeresinde; Önergenin gündeme alınmasına oybirliği ile,
Karar No 6/1-191 140 hane ve 610 nüfusu bulunan İlimiz Yalvaç İlçesi Çamharman Köyü
kanalizasyonunun 2000’li yıllarda yapılmış olduğu, ancak fosseptiğinin yapılmadığı, fosseptik
yapılmaması nedeniyle kanalizasyon atık sularının açık alana aktığı, Köyün toprağının geçirgen
olduğu, bu nedenle kanalizasyonu olmayan köylerde halkın kendi imkanları ile yapmış oldukları ferdi
fosseptiklerin büyüklerinden köyün muhtelif yerlerine yapılması hususunda İl Genel Meclis Üyeleri
İrfan KORKMAZ ve Mustafa Hakan YUTTADUR tarafından İl Genel Meclis Başkanlığına sunulan
02.06.2014 tarihli önergenin okunarak yapılan müzakeresinde; Önergenin gündeme alınmasına
oybirliği ile,
Karar No 6/1-192 İlimiz Eğirdir İlçesi Sorkuncak KöyüNün 4 km’lik giriş yolunun bozuk
olması nedeniyle asfalt yapılması hususunda İl Genel Meclis Üyeleri Mehmet SERT ve Mustafa BAŞ
tarafından İl Genel Meclis Başkanlığına sunulan 02.06.2014 tarihli önergenin okunarak yapılan
müzakeresinde; Önergenin gündeme alınmasına oybirliği ile,
Karar No 6/1-193 140 hane ve 560 nüfusa sahip olan İlimiz Eğirdir İlçesi Bağacık Köyünde
kanalizasyonun bulunmadığı, adı geçen köye kanalizasyon yapılması hususunda İl Genel Meclis
Üyeleri Mehmet SERT ve Mustafa BAŞ tarafından İl Genel Meclis Başkanlığına sunulan 02.06.2014
tarihli önergenin okunarak yapılan müzakeresinde; Önergenin gündeme alınmasına oybirliği ile,
Karar No 6/1-194 İlimiz Keçiborlu İlçesine bağlı Çukurören Köyünde içmesuyu sıkıntısının
olduğu ve ayrıca içme suyu şebekesinde de önemli sorunların bulunduğu, kurak geçen yaz aylarında
köyün içme suyunun yetersiz kalacağı, Köy halkının içme suyu konusunda olumsuzluklarla
karşılaşmaması için şimdiden ivedi bir çalışma yapılmasında zorunluluğun bulunduğu, bu nedenle
içme suyunun hayati bir konu olması nedeniyle gerekli çalışmaların yapılması hususunda İl Genel
Meclis Üyesi Salih KOCAGÖZ tarafından İl Genel Meclis Başkanlığına sunulan 02.06.2014 tarihli
önergenin okunarak yapılan müzakeresinde; Önergenin gündeme alınmasına oybirliği ile,
Karar No 6/1-195 İlimiz Keçiborlu İlçesine bağlı Aydoğmuş Köyünü İlçeye bağlayan yolunun 7
km olduğu, yolun uzun bir süredir asfaltlanmamış olması ve yine mevsim şartlarının olumsuz etkisi
nedeniyle yolun oldukça bozulmuş durum bulunduğu, yapılacak yama çalışmasının geçici fayda
sağlayacağı ve çare olmayacağı, bu nedenle söz konusu yolun 2015 yılı yatırım programına alınarak
yapılması hususunda İl Genel Meclis Üyesi Salih KOCAGÖZ tarafından İl Genel Meclis Başkanlığına
sunulan 02.06.2014 tarihli önergenin okunarak yapılan müzakeresinde; Önergenin gündeme
alınmasına oybirliği ile,
Karar No 6/1-196 İlimiz Ş.Karaağaç İlçesi Arak Köyünün içme suyu şebeke borularının eski
olması nedeniyle zaman zaman patlaklıklardan dolayı köy halkının mağdur olduğu, köy halkının
mağduriyetlerinin giderilmesi için şebeke ve borularının acilen bakım ve onarımının yapılması
hususunda İl Genel Meclis Üyesi Süleyman AKAN tarafından İl Genel Meclis Başkanlığına sunulan
02.06.2014 tarihli önergenin okunarak yapılan müzakeresinde; Önergenin gündeme alınmamasına 14
üyenin muhalefet oyuna karşılık oyçokluğu ile karar verildi.
Karar No 6/1-197 İlimiz Ş.karaağaç ilçesine bağlı Aslandoğmuş köyü yolunun virajlı ve dik
olduğu, Kışın kar ve yağmur yağdığında yolun donarak kayganlaştığı ve araçların gidip gelmede
zorluk çekildiği, bu nedenle köy halkının mağduriyetinin önlenmesi için bu yolun acilen düzeltilmesi
hususunda İl Genel Meclis Üyesi Süleyman AKAN tarafından İl Genel Meclis Başkanlığına sunulan
02.06.2014 tarihli önergenin okunarak yapılan müzakeresinde; Önergenin gündeme alınmamasına 14
üyenin muhalefet oyuna karşılık oyçokluğu ile karar verildi.
Karar No 6/1-198 İlimiz Yalvaç İlçesine bağlı Gökçeali köyüne bu güne kadar kanalizasyonun
yapılmadığı, Gökçeali köyüne kanalizasyon yapılması hususunda İl Genel Meclis Üyeleri İbrahim
BOZBEY ve Hasan KEÇECİ tarafından İl Genel Meclis Başkanlığına sunulan 02.06.2014 tarihli
önergenin okunarak yapılan müzakeresinde; Önergenin gündeme alınmamasına 14 üyenin muhalefet
oyuna karşılık oyçokluğu ile karar verildi.
Karar No 6/1-199 İlimiz Yalvaç İlçesine bağlı 12 kasabanın köy olması nedeniyle Çetince
Köyüne kurulacak olan hizmet istasyonunun diğer köylere 60 km mesafede olduğundan, İlçemiz
köylerinden Kumdanlı ve Sücüllüye de hizmet istasyonu kurulması hususunda İl Genel Meclis Üyeleri
İbrahim BOZBEY ve Hasan KEÇECİ tarafından İl Genel Meclis Başkanlığına sunulan 02.06.2014
tarihli önergenin okunarak yapılan müzakeresinde; Önergenin gündeme alınmamasına 14 üyenin
muhalefet oyuna karşılık oyçokluğu ile karar verildi.
Karar No 6/1-200 İlimiz Eğirdir İlçesinin Kuzey Batısında, Barla yolu üzerinde ve Barla Dağı
eteklerine doğru uzanan, 2 km. uzunluğu ile Eğirdir Gölünün en büyük koyuna sahip ve Ülkemizde
nadir denecek kadar muhteşem bir plajı olan Bedre Plajının kaderine terk edilmiş durumda bulunduğu,
yıllardır İlimizin hizmetinde bulunan plajdan daha iyi yararlanılması amacıyla İlimiz Özel İdaresince
Eğirdir İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğine tahsis edilen plajın geçen 4 yıllık zaman süreci
içerisinde amacına uygun bir şekilde çalıştırılamayarak İl Özel İdaresine iade edildiği, İlimizde
bulunan bu ve buna benzer değerlerin bu güne kadar istenildiği şekilde yönetilemediği veya yasaların
buna imkan vermediği, bu sebeple söz konusu tesisin yap-işlet-devret modeli kapsamında müstecire
ihale edilmek suretiyle amacı doğrultusunda hizmete sunulmasının sağlanması hususunda İl Genel
Meclis Üyeleri Fevzi ÖZDEMİR, Mehmet SERT ve Mustafa BAŞ tarafından İl Genel Meclis
Başkanlığına sunulan 05.05.2014 tarihli önerge ile ilgili olarak Plan ve Bütçe Komisyonu ile Gençlik,
Spor ve Turizm Komisyonunca ortak hazırlanan 16.05.2014 tarihli raporunun okunarak yapılan
müzakeresinde;
Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup, İlimiz Eğirdir İlçesi Beydere Köyü Soğula mevkiinde
tapunun 542 parselde kayıtlı 86.645,93 metrekare taşınmazın; Maliye ve Gümrük Bakanlığının
07.08.1985 tarih ve 30582 sayılı olurları ile turizm amaçlı, kamu yararlı dinlenme ve plaj tesisleri
yapılmak üzere Isparta İl Özel İdaresi adına tahsis edildiği, ancak Maliye Bakanlığının 03.09.2013
tarih ve 34137 sayılı olurları ile söz konusu taşınmazın kesinleşmiş kıyı kenar çizgisi içinde
kalmasından dolayı tapudan terkin işleminin yapılması gerekçesiyle tahsisinin iptal edildiğinin tespit
edildiği, bu nedenle İl Defterdarlığının sorumluluğu altında bulunan İlimiz Eğirdir İlçesi Beydere
Köyü Soğula mevkiinde bulunan plaj, dinlenme tesisleri ve arsasının amacı doğrultusunda hizmete
sunulması yönünde İl Özel İdaresince yapılacak bir çalışmanın bulunmadığına İl Genel Meclisinin
02.06.2014 tarihli I. birleşiminde İl Genel Meclis üyesi Mevlüt SAYGIN’ın muhalefet oyuna karşılık
oyçokluğu ile karar verildi.
II. BİRLEŞİM
İl Genel Meclisinin 2014 yılı Haziran ayı toplantısı II. birleşimi 03 Haziran 2014 tarihinde Salı
günü saat 14.00’de İl Genel Meclis Başkanı Ali BOLAT Başkanlığında 33 üyenin katılımı ile açıldı.
Karar No 6/2-201 6360 sayılı yasa kapsamında köye dönüştürülen İlimiz Eğirdir İlçesine
bağlı Barla beldesi ile Eğirdir İlçesini birbirine bağlayan ve Karayolları yol ağında olan yolun çok
uzun olması nedeniyle hiçbir zaman Eğirdir-Barla arasında seyahat edenlerce tercih edilmediği, Eğirdir
İlçesi ile Barla köyünü bağlayan kısa mesafeli bir yolun bulunduğu ve seyahat edenlerin bu yolu tercih
ettikleri, ancak söz konusu yolun bakımsız ve sahipsiz durumda olduğu, buna karşılık mesafesinin
yakın olması nedeniyle milli ekonomiye katkı sağladığı, bu sebeple Eğirdir ve Barla köyü için önem
arzeden mevcut yol güzergahındaki arsa sahiplerinin muvafakati alınmak suretiyle yolda gerekli
genişletme ve iyileştirme çalışmasının yapılması hususunda İl Genel Meclis Üyeleri Fevzi ÖZDEMİR,
Mehmet SERT ve Mustafa BAŞ tarafından İl Genel Meclis Başkanlığına sunulan 05.05.2014 tarihli
önerge ile ilgili olarak İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Sanayi, Ticaret Doğal Kaynaklar ve Avrupa
Birliği Komisyonunca ortak hazırlanan 23/05/2014 tarihli raporun okunarak, yapılan müzakeresinde;
İl Özel idaresi yol ağında bulunan İlimiz Eğirdir ilçesini Senirkent ilçemiz başta olmak üzere
bazı ilçe ve illere bağlayan ve Eğirdir Gölü kıyısından başlayan yolun Eğirdir Beydere arasının 8 km
olduğu, Karayolları yol ağında bulunan Eğirdir-Büyükgökçeli- Beydere güzergahının söz konusu yola
göre yaklaşık 15 km daha uzun olduğu, bu nedenle sürücüler tarafından İl Özel İdaresi yol ağında
bulunan kısa yolun tercih edildiği, bu itibarla söz konusu yolun standardının yükseltilerek göl kenarına
rastlayan kısımlarına korkuluk yapılmasının gerektiği tespit edilmiştir. İl Özel İdaresinin kısıtlı bütçe
imkanları ile bu çalışmaların tekniğine uygun olarak kısa süre içerisinde gerçekleştirilmesinin mümkün
bulunmayacağı, bu nedenle söz konusu yolun Karayollarına devredilmesi için gerekli çalışmaların
başlatılmasına oybirliği ile karar verildi.
Karar No 6/2-202 İlimiz Sütçüler İlçesi Pınarköy ve Çobanisa Köyü Kanalizasyonunun
Pınarköy içerisinde bulunan meralara akmakta olduğu ve bu durumun insan ve hayvan sağlığını tehdit
ettiği, bu nedenle söz konusu her iki köye ait kanalizasyonun köy meralarından çıkartılarak köyün
dışına alınması hususunda İl Genel Meclis Üyeleri Mustafa ERENER ve Faik ÇIRAK tarafından İl
Genel Meclis Başkanlığına sunulan 05.05.2014 tarihli önerge ile ilgili olarak Plan ve Bütçe
Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunca ortak hazırlanan 16/05/2014 tarihli raporun okunarak,
yapılan müzakeresinde;
Sütçüler İlçesi Pınarköy ve Çobanisa Köyü Kanalizasyonunun Pınarköy içerisinde bulunan
meralara akmakta olduğu ve bu durumun insan ve hayvan sağlığını tehdit ettiği, her iki köye ait
kanalizasyonun köy ve meraların dışına alınması gerektiğinin tespit edildiği, bu nedenle İl Özel İdaresi
teknik elemanları tarafından yapılacak inceleme neticesinde hazırlanacak teknik rapor doğrultusunda
İlimiz Sütçüler İlçesi Pınarköy ve Çobanisa Köyü Kanalizasyon tesislerinde gerekli iyileştirmenin İl
Özel İdaresi Bütçe imkanları dahilinde yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
Karar No 6/2-203 İlk ve Orta Okulu aynı binada hizmet vermekte olan Aksu/Yakaafşar Şehit
Ali KAYA İlk ve Orta Okulu binasından, İlkokulun eski lise binasında bakım ve onarımı yapılmak
suretiyle bu binaya taşınması, ayrıca söz konusu okullarda eğitim-öğretim gören öğrencilerin sportif
faaliyetlerini yapabilecekleri spor alanı ve bahçe düzenlemesine gerek duyulduğu, bu nedenle İlçemize
bağlı 8 köye hizmet etmekte olan okullarda gerekli bakım- onarım ve düzenlemelerin yapılabilmesi
için yaklaşık 45.000,00 TL. ödenek tahsis edilerek, öğrencilerin hizmetine sunulması hususunda İl
Genel Meclis Üyeleri Mehmet KAYA ve Mehmet YALÇIN tarafından İl Genel Meclis Başkanlığına
sunulan 05.05.2014 tarihli önerge ile ilgili olarak Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim, Kültür ve
Sosyal Hizmetler Komisyonunca ortak hazırlanan 16/05/2014 tarihli raporun okunarak, yapılan
müzakeresinde;
İl Özel İdaresi teknik elemanları ve ilgili kurum müfettişliğince gerekli incelemenin yapılarak,
hazırlanacak rapor doğrultusunda Aksu İlçesi Yakaafşar Şehit Ali KAYA İlkokulunun, halen boş
bulunan eski lise binasına taşınması için gerekli bakım ve onarımın yapılması, mevcut binalara ait
bahçelerin yeniden düzenlenmesi için Aksu İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğine yeterli miktarda
ödenek tahsis edilmesine oybirliği ile karar verildi.
Karar No 6/2-204 Geçim kaynağının %95’i elmacılık olan İlimiz Aksu İlçesine bağlı Karağı
ve Sofular köyü ile Eğirdir İlçesine bağlı Ağılköy köylerinde elma üretiminde Karaleke ile mücadele
için erken uyarı sisteminin bir an önce kurulması hususunda İl Genel Meclis Üyeleri Mehmet KAYA,
Mehmet YALÇIN, Mehmet SERT ve Mustafa BAŞ tarafından İl Genel Meclis Başkanlığına sunulan
05.05.2014 tarihli önerge ile ilgili olarak Tarım ve Kırsal Kalkınma Komisyonunca hazırlanan
16/05/2014 tarihli raporun okunarak yapılan müzakeresinde;
İlimiz Aksu İlçesi Karağı ve Sofular köyü ile Eğirdir İlçesi Ağılköy köylerinde elma üretiminde
Karaleke ile mücadele için erken uyarı sisteminin bulunmadığı, bu nedenle idaremiz teknik
elemanlarınca yapılacak inceleme neticesinde söz konusu köylerin uygun görülecek yerlerine İl Özel
İdaresi Bütçe imkanları doğrultusunda erken uyarı sisteminin kurulmasına oybirliği ile karar verildi.
Karar No 6/2-205 İlimiz Gelendost İlçesinde bulunan ve Devlet Su İşlerine ait olan tahliye
kanalları üzerindeki yollardan geçilmez hale geldiği, elma bahçelerine giden müstahsillerin kanal
yollarından araçlarını çıkarmakta çok zorlandığı, bu nedenle bu yolların greyderle açılarak kumlama
çalışması yapılması hususunda İl Genel Meclis Üyesi Necdet SATILMIŞ tarafından İl Genel Meclis
Başkanlığına sunulan 05.05.2014 tarihli önerge ile ilgili olarak Tarım ve Kırsal Kalkınma
Komisyonunca hazırlanan 16/05/2014 tarihli raporun okunarak, yapılan müzakeresinde;
İlimiz Gelendost İlçesinde bulunan ve Devlet Su İşlerine ait olan tahliye kanalları üzerindeki
yolların zamanla bozulup daraldığı, elma bahçelerine giden müstahsillerin kanal yollarından araçlarını
geçirmekte zorlandıkları, bu nedenle söz konusu yolların iyileştirilmesi için ilgili kurumların
bilgilendirilmesi ve ayrıca hiçbir kurumun sorumluluğunda olmayan arazi yolları ile ilgili olarak İl
Genel Meclisinin 06.04.2012 tarih ve 4/5-110 sayılı kararı doğrultusunda gerekli iyileştirmenin
yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
Karar No 6/2-206 İlimiz Yalvaç Belediyesine ait kanalizasyon arıtmasından çıkan atık su ve
arıtmanın çalıştırılmadığı zamanlardaki atık suların Yalvaç –Yağcılar köyü ve Hüyüklü beldesi ile
Eğirler yerleşik alanları içerisindeki dereye akmakta olduğu, söz konusu yerleşim yerlerindeki dereden
akan atık suyun çevreye verdiği zarar ve kokudan dolayı insan sağlığını tehdit ettiği, bu nedenle insan
sağlığını olumsuz etkileyen atık su ile ilgili olarak gerekli önlemin alınması hususunda İl Genel Meclis
Üyeleri Mustafa Hakan YURTTADUR ve İrfan KORKMAZ tarafından İl Genel Meclis Başkanlığına
sunulan 05.05.2014 tarihli önerge ile ilgili olarak İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık
Komisyonunca ortak hazırlanan 23/05/2014 tarihli raporun okunarak, yapılan müzakeresinde;
İlimiz Yalvaç Belediyesine ait evsel atık arıtma tesisinin genellikle çalıştırıldığı, ancak elektrik
kesintisi ve teknik arızalar nedeniyle zaman zaman arıtma yapılamadığı, mevcut motor arızalarının
İstanbul’da bulunan yetkili servis tarafından giderildiği, bununda uzun zaman aldığı, ayrıca tesise
Mezbahane suyunun da geldiği, bu suyun içinde bulunan mikro organizmaların arıtmanın kalitesini
düşürdüğü, Yalvaç ilçemizin atık sularının geçtiği Yalvaç Yağcılar ve Eğirler Köyü ile Hüyüklü
Beldesi ve çevresinin daha çok deri sanayi tesislerine ait atık sulardan etkilendiklerinin tespit edildiği,
tabakhane esnafının işyerlerini başka bir bölgeye taşımak için çalışmalarının olduğu, ancak söz konusu
işyerlerinin taşınma işi gerçekleşinceye kadar teknik inceleme neticesinde uygun görülmesi halinde
mevcut atık suların tankerlere alınarak Isparta Deri Organize Sanayi Bölgesinde bulunan arıtma
tesisine getirilmesi, ayrıca söz konusu işletmelerin yeni işyerlerine taşınmadan önce arıtma tesisinin
kurulması için ilgili kurum ve kuruluşların bilgilendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
III. BİRLEŞİM
İl Genel Meclisinin 2014 yılı Haziran ayı toplantısı III. birleşimi 04 Haziran 2014 tarihinde
Çarşamba günü saat 14.00’de İl Genel Meclis Başkanı Ali BOLAT Başkanlığında 32 üyenin katılımı
ile açıldı.
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 13, İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 8 ve 11.
Maddesi hükümleri gereğince, gündem maddelerine geçilmeden;
Karar No 6/3-207 İlimiz Gelendost İlçesine bağlı Çaltı Köyü ile Yalvaç İlçesine bağlı Hüyüklü
Köyü arasındaki 8 km’lik yolun asfaltlanarak köy halkının mağduriyetinin giderilmesi hususunda İl
Genel Meclis Üyesi Necdet SATILMIŞ tarafından İl Genel Meclis Başkanlığına sunulan 04.06.2014
tarihli önergenin okunarak yapılan müzakeresinde; Önergenin gündeme alınmasına oybirliği ile karar
verildi.
Karar No 6/3-208 İlimiz Ş.Karaağaç, Gelendost ve Yalvaç İlçelerinin faydalandığı ve Yalvaç
İlçesi ile Afyonkarahisar İli Çay İlçesi arasında ulaşımı en kısa şekilde sağlayan ve çok bozuk olan
yolun yeniden gözden geçirilerek, asfaltlama ve genişletme çalışmalarının 2015 yılı bütçesinden pay
ayrılarak yapılması hususunda İl Genel Meclis Üyeleri İbrahim BOZBEY ve Hasan KEÇECİ
tarafından İl Genel Meclis Başkanlığına sunulan 04.06.2014 tarihli önergenin okunarak yapılan
müzakeresinde; Önergenin gündeme alınmamasına 13 üyenin muhalefet oyuna karşılık oyçokluğu ile
karar verildi.
Gündem Maddelerine geçilerek;
Karar No 6/3-209 İlimiz Eğirdir İlçesi Aşağıgökdere köyü sınırları içerisinde (EPDK) Enerji
Piyasası Denetleme Kurulunun EÜ/4129-4/2476 Gökböğet Hidroelektrik Santrali (HES) lisansı
doğrultusunda Gökböget Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından 110,28 hektar alan içerisinde
yapılması planlanan Gökböğet Hidroelektrik Santrali (HES) ile ilgili olarak Şehir Plancısı Mehmet
PALA tarafından hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Uygulama İmar Planının onaylanmasına
dair İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün) Valilik
Makamınca havaleli 08.05.2014 tarih ve 4429 sayılı teklif ile ilgili olarak İmar ve Bayındırlık
Komisyonu ile Sanayi Ticaret Doğal Kaynaklar ve Avrupa Birliği Komisyonunca ortak hazırlanan
23.05.2014 tarihli raporunun okunarak yapılan müzakeresinde;
İlimiz Eğirdir İlçesi Aşağıgökdere köyü sınırları içerisinde yapılması planlanan Gökböğet
Hidroelektrik Santrali (HES) ile ilgili olarak Şehir Plancısı Mehmet PALA tarafından hazırlanan
1/5000 ölçekli Nazım, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının onaylanmasına oybirliği ile karar
verildi.
Karar No 6/3-210 İlimizde imar planları çizilip onaylanan köylerde yaşayan vatandaşların
mesken inşaatı yapabilmeleri için alacakları inşaat ruhsatı giderlerinin çok artmış olmasından dolayı
maddi imkanları kısıtlı olan vatandaşlarca bu giderlerin karşılanamaması nedeniyle mesken inşaatını
yapamadıkları ve bu durumun da göç’e sebebiyet verebileceği, bu nedenle idaremizce imar planı
yapılan köylerimize özellikle merkeze bağlı köylerden başlanmak üzere tip projeler yapılarak inşaat
yapacak vatandaşlara idaremizce bu projelere makul bir ücret karşılığında ruhsat verilerek
vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması hususunda İl Genel Meclis Üyeleri Hüseyin YILDIRIM,
Fevzi ÖZDEMİR, Mehmet ÇOŞKUN ve Nail Yaşar AKGÜL tarafından İl Genel Meclis Başkanlığına
sunulan 02.06.2014 tarihli önergenin okunarak yapılan müzakeresinde; Konunun Plan ve Bütçe
Komisyonu ile Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonunca incelenerek, hazırlanacak rapor
doğrultusunda karar verilmek üzere önergenin komisyonlara havalesine oybirliği ile karar verildi.
Karar No 6/3-211 İlimiz Eğirdir İlçesi Sarıidris Beldesi ile Bağacık Köyü arasındaki tahmini 5
km. stabilize yolun; Bağacık köyünün her an yardım alabildiği Gökçehüyük beldesinin köy olması
sebebiyle acil ihtiyaç durumunda (yangın, toprak kayması vb.) hali hazırda yardım için en yakın
yerleşim yerinin Sarıidris beldesi olması nedeniyle, bu yolun en kısa sürede asfaltlanması hususunda İl
Genel Meclis Üyeleri Mehmet SERT ve Mustafa BAŞ tarafından İl Genel Meclis Başkanlığına
sunulan 02.06.2014 tarihli önergenin okunarak yapılan müzakeresinde; Konunun İmar ve Bayındırlık
Komisyonunca incelenerek, hazırlanacak rapor doğrultusunda karar verilmek üzere önergenin
komisyona havalesine oybirliği ile karar verildi.
Karar No 6/3-212 İlimizin sebze ihtiyacının karşılandığı Sütçüler İlçesi Çandır, Melikler, Şehler
ve Yeşilyurt köylerinden Yeşilyurt Köyü Nacakçı beli- Isparta yolu önceki yıllarda sanat yapıları
bakım ve onarımı yapılarak stabilize olarak bağlanmış olup, söz konusu yolun tahminen 12 km.
kısalması nedeniyle sebze araçlarının bu yolu kullandıkları ve yolun stabilize olması nedeniyle
sebzenin yıprandığı, bu nedenle bahse konu 5 Km.’lik bu yolun 2015 yılı asfalt yatırım programına
alınması hususunda İl Genel Meclis Üyeleri Faik ÇIRAK ve Mustafa ERENER tarafından İl Genel
Meclis Başkanlığına sunulan 02.06.2014 tarihli önergenin okunarak yapılan müzakeresinde; Konunun
Plan ve Bütçe Komisyonunca incelenerek, hazırlanacak rapor doğrultusunda karar verilmek üzere
önergenin komisyona havalesine oybirliği ile karar verildi.
Karar No 6/3-213 İlimiz Sütçüler İlçesine bağlı Ayvalıpınar Köyü, Köprübaşı, Çıraklar
Mahallesi, Nuhyeri-Mudar Mevkileri-Öbektaş Mahallesini kapsayan RİNG yolunun bulunduğu, diğer
yandan Ayvalıpınar Köyü-Kesme karayolunun 7. km’sinden itibaren Öbektaş Mahallesi karayolunun
bulunduğu ve bu güzergahtan gelen yolların Aksu İlçesi Koçular Köyü sınırında birleştiği, söz konusu
yolun Sütçüler İlçesi ve Köyleri, Aksu İlçesi ve Köyleri ile Y.Bademli İlçesi ve Köyleri tarafından
kullanıldığı, yine Ayvalıpınar Köyü Köprübaşı-Kuz Mahallesi arasındaki 1800 metrelik yolun da
stabilize köy yolu olduğu; a-) Köprübaşı-Çıraklar Mahallesi arası 2 Km. olup, Çıraklar merkezde 350
metre, Köprübaşı Süleleler arasındaki 350 metrelik kısmı Belediyece 2013 yılında kilit parke ile
döşendiği, aradaki 1300 metrelik kısmın 2015 yılı asfalt yatırım programına alınması, b-) Ayvalıpınar–
Kesme Köyü karayolunun 7. Km.sinden Öbektaş Mahalle yolunun 5 Km’lik kısmının 2015 yılı asfalt
yatırım programına alınması, c-) Mudar Mevkii-Öbektaş mahalle arası yolun kullanılmayacak
durumda olmasından dolayı sanat yapıları ile birlikte altyapı, bakım-onarım, tefsiye, kumlama vb.
işlerin yapılması, d-) Köprübaşı-Kuz Mahallesi arasındaki 1800 mt. uzunluğu bulunan stabilize yolun
2015 yılı asfalt yatırım programına alınması, asfaltsız tek köy olan İncedere Köyü Mahallelerinden
Tahtalı ve Köseköyü Mahallelerini ana yola bağlayan 2 km.’lik İncedere karayolunun 2015 yılı asfalt
yatırım programına alınması, mahalle yollarında bakım, onarım kumlama ve iyileştirme yapılması
hususunda İl Genel Meclis Üyeleri Faik ÇIRAK, Mustafa ERENER, Mehmet KAYA ve Mehmet
YALÇIN tarafından İl Genel Meclis Başkanlığına sunulan 02.06.2014 tarihli önergenin okunarak
yapılan müzakeresinde; Konunun Plan ve Bütçe Komisyonunca incelenerek, hazırlanacak rapor
doğrultusunda karar verilmek üzere önergenin komisyona havalesine oybirliği ile karar verildi.
Karar No 6/3-214 Ulaşımın en zor olduğu köylerimizden olan İlimiz Aksu İlçesine bağlı
Yukarıyaylabel Köyü asfalt yolunun özelliğini kaybettiği ve asfaltı kalmayan stabilize yolunda da sel
suları ile tamamen bozulduğu, bu nedenle söz konusu yolda bir an önce asfalt yapılması veya stabilize
yol çalışması yapılması hususunda İl Genel Meclis Üyeleri Mehmet KAYA ve Mehmet YALÇIN
tarafından İl Genel Meclis Başkanlığına sunulan 02.06.2014 tarihli önergenin okunarak yapılan
müzakeresinde; Konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonunca incelenerek, hazırlanacak rapor
doğrultusunda karar verilmek üzere önergenin komisyona havalesine oybirliği ile karar verildi.
Karar No 6/3-215 Geçim kaynağı kayısı ve elma yetiştiriciliği olan İlimiz Yalvaç İlçesi Taşevi
Köyü Tüzel Kişiliğine ait L25b22d2 pafta, 125 ada, 30 parselde kayıtlı 8947 m2 taşınmaz üzerine
1050 m2 inşaat alanlı yarı açık meyve ve sebze alım yeri yapılması hususunda İl Genel Meclis Üyeleri
Mustafa Hakan YURTTADUR ve İrfan KORKMAZ tarafından İl Genel Meclis Başkanlığına sunulan
02.06.2014 tarihli önergenin okunarak yapılan müzakeresinde; Konunun Tarım ve Kırsal Kalkınma
Komisyonu ile Sanayi Ticaret Doğal Kaynaklar ve Avrupa Birliği Komisyonunca incelenerek,
hazırlanacak rapor doğrultusunda karar verilmek üzere önergenin komisyonlara havalesine oybirliği ile
karar verildi.
Karar No 6/3-216 İlimiz Merkez Büyük Gökceli Köyünün hudutları içerisinde bulunan toplam
228 dekar gayrimenkul arazide Belediye Başkanlığınca Gül üretimi yapılarak, köyün atıl arazilerinin
katma değerinin yüksek konumlara getirildiği, Belediye gayrimenkullerinin İl Özel İdaresine devri ile
köylü tarafından yapılmak istenen yatırımların devamlılığının aynı heyecanla İl Özel İdaresi tarafından
gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü, köy halkınca mevcut üretim alanlarının dışında milli emlak, orman,
hazine ve kendi tapulu arazilerini de gül üreticiliğine dahil ederek, profesyonel bir üretim şekli
göstermek istendiği, yapılmak istenen planlamalar neticesinde, bu arazilerin gençleştirilerek böyle bir
üretime geçmeleri sonrası, Köyde mevcut Belediye zamanında yaptırılan Havuç Paketleme Tesisinin,
Gül yağı çıkarmak üzere değerlendirilerek bir gül yağı fabrikası kurulmak suretiyle Isparta’nın gül
üzerine marka olma isteğinde bulundukları, bu nedenle yapılacak bir planlama ile köyde gelirlerin
artması, mevcut alanlara ilave olarak, atıl olan alanlarda da, lavanta, gül, zambak gibi son yılların
gözde yağ tohumlularının köyümüze, ilimize kazandırılması, arazilerde bu modelin yaygınlaşarak,
diğer köylere de örnek teşkil etmesi, hem zamanı hem daha çok iş gücünü yaratarak devletimize,
milletimize sağlanacak katma değerin yaratılması hususunda İl Genel Meclis Üyesi Fevzi ÖZDEMİR
tarafından İl Genel Meclis Başkanlığına sunulan 02.06.2014 tarihli önergenin okunarak yapılan
müzakeresinde; Konunun Tarım ve Kırsal Kalkınma Komisyonu ile Sanayi Ticaret Doğal Kaynaklar
ve Avrupa Birliği Komisyonunca incelenerek, hazırlanacak rapor doğrultusunda karar verilmek üzere
önergenin komisyonlara havalesine oybirliği ile karar verildi
Karar No 6/3-217 Son yıllarda Tarımla uğraşan çiftçimizin daha verimli, daha ekonomik, daha
kaliteli ürün elde etmesi amacıyla, hükümetimizin uygulamış olduğu kapalı sistem sulama ve benzeri
projelerde vatandaşa hibe olarak sunduğu %40, %50, %80, v.b uygulamalar olduğunun bilindiği, DSİ,
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, K.K.D.Birimlerinin marifeti ile nerelere ne gibi projeler
uygulandığı, son aylarda varsa, çıkan hibe desteği veya benzer uygulamaların ne durumlarda
olduğunun merak edildiği, İl Genel Meclis üyelerimizin çoğunluğunun yeni seçilmesi sebebiyle,
konuya daha vakıf olmaları ve konuyla ilgili yörelerimize uygulanabilecek hibe projelerin
uygulanması adına çalışmaların ne durumda olduğunun öğrenilmesi, çalışmaların tekrarı ve takibi
açısından önergenin gündeme alınması hususunda İl Genel Meclis Üyesi Fevzi ÖZDEMİR tarafından
İl Genel Meclis Başkanlığına sunulan 02.06.2014 tarihli önergenin okunarak yapılan müzakeresinde;
Konunun Plan ve Bütçe Komisyonunca incelenerek, hazırlanacak rapor doğrultusunda karar verilmek
üzere önergenin komisyona havalesine oybirliği ile karar verildi.
IV. BİRLEŞİM
İl Genel Meclisinin 2014 yılı Haziran ayı toplantısı IV. birleşimi 05 Haziran 2014 tarihinde
Perşembe günü saat 14.00’de İl Genel Meclis Başkanı Ali BOLAT Başkanlığında 32 üyenin katılımı
ile açıldı.
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 13, İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 8 ve 11.
Maddesi hükümleri gereğince, gündem maddelerine geçilmeden;
Karar No 6/4-218 İl Genel Meclis Üyesi Nail Yaşar AKGÜL’ün sözlü önerisi üzerine,
gündemin Ek-2. maddesinin 2. madde, Ek-4 maddesinin 3. madde, mevcut 2. maddesinin 4. madde ve
diğer maddelerin sıralı olarak değiştirilerek görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.
Karar No 6/4-219 İlimiz Aksu İlçesi Karacahisar Köyü Gökbelen mevkiinde Y:336279
X:4168485 koordinatlarında bulunan kaynak suyu ile Elmagediği Tepe meviinde Y:336593
X:4167707 koordinatlarında bulunan kaynak suyunun Orman İdaresinden kiralanmış olan sahada
bulunan ceviz fidanlarının sulanması amacıyla 15 yıl süre ile kiralama talebinde bulunulduğu, bu
nedenle söz konusu koordinatlarda bulunan toplam 0,061 lt/sn. miktarındaki kaynak sularının 15 yıl
süre ile Sınırlı Ayni Hak Tesisi edilmek üzere İl Encümenine yetki verilmesine dair İl Özel İdaresi
Genel Sekreterliğinin (Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün) Valilik Makamınca havaleli 03.06.2014
tarih ve 5571 sayılı teklifin okunarak yapılan müzakeresinde;Konunun Plan ve Bütçe Komisyonunca
incelenerek, hazırlanacak rapor doğrultusunda karar verilmek üzere teklifin komisyona havalesine
oybirliği ile karar verildi.
Karar No 6/4-220 Mülkiyeti İl Tüzel Kişiliğine ait olup, İlimiz Yalvaç İlçesi Görgü Cami
Mahallesinde tapunun 30LIIA pafta, 732 ada, 8 parselde kayıtlı 1200 m2 taşınmaz üzerinde bulunan
Tarihi Yalvaç evinin (Hacı Emmioğlu Süleyman Evi) İlim Yayma Cemiyeti Yalvaç Şubesi tarafından
hazırlanan ortak proje kapsamında ve protokol hükümleri çerçevesinde İlim Yayma Cemiyeti Yalvaç
Şubesine tahsis edilip edilmeyeceği, ayrıca İl Genel Meclisinin 11.02.2011 tarih ve 2/5-66 sayılı tahsis
kararının iptal edilmesine dair İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin (Mali Hizmetler Müdürlüğünün)
Valilik Makamınca havaleli 05.06.2014 tarih ve 5703 sayılı teklifin okunarak yapılan müzakeresinde;
Konunun Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonunca
incelenerek, hazırlanacak rapor doğrultusunda karar verilmek üzere teklifin komisyonlara havalesine
oybirliği ile karar verildi.
Karar No 6/4-221 İlimiz Merkez Köylerinden Çukur Köyünde, sulama suyu olarak kullanılan
hattan, vatandaşlarımızın bir vana marifeti ile sulamayı kendi arazisine yönlendirdiği. bu durumun
zaman zaman aksaklıklara yol açtığı ve olumsuzlukların meydana geldiği, çevreye verilen zararda
hesap edilerek bu olumsuz durumun ilave sulama suyu borusu ile çözümlenebileceği, aynı şekilde
Güneyce köyü içerisinde içme suyu şebekesinin döşendiği, bu alt yapı çalışması esnasında yıllar önce
döşenen ve arızalı olan sulama suyu borularının da değişmesinin uygun olacağı, ayrıca Küçük Kışla
Köyüne bağlı, Araplar yurdu mevkisi olarak adlandırılan ve Antalya yolunun kenarında bulunan
hanelerin içme suyu ihtiyacının bulunduğu, yukarıda bulunan içme suyunun cazibeli olarak buraya
taşınarak su deposu yapılmasının önerildiği, Muhtarlarımızla yapılan toplantıda istenen bu projelerin
uygunluğunun araştırılması hususunda İl Genel Meclis Üyesi Fevzi ÖZDEMİR tarafından İl Genel
Meclis Başkanlığına sunulan 02.06.2014 tarihli önergenin okunarak yapılan müzakeresinde; Konunun
Plan ve Bütçe Komisyonunca incelenerek, hazırlanacak rapor doğrultusunda karar verilmek üzere
önergenin komisyona havalesine oybirliği ile karar verildi.
Karar No 6/4-222 İlimiz sınırlarında bulunan Yakaören köyüne ait Milas Mesireliğinde Milli
Parklar ve İl Özel İdaresinin Çevre Düzeni Planı adı altında bir çalışma yaptığının bilindiği, bu
çalışmanın 2 yıl devam ettiği, yapılan ön çalışmalar ışığında projenin daha ne zaman biteceğinin
bilinmediği, yaz mevsiminin gelmesi ve Milas gibi önemli bir mesirelik alanımızın bu denli sahipsiz
kalmasına da gönlümüzün razı gelmediği, bu alanımıza sahip çıkılmadığı takdirde ilgisi olmayan
şahısların özellikle hafta sonları kendi kafalarına göre sahip çıkma isteklerinin vatandaşımız arasında
huzursuzluk çıkardığı, bölgenin bizim bölgemiz olması sebebiyle, zamanında iyi olacak diye, kamu
yararı projeler yapılacak diye bağışladığımız nadide yerlerimizin bu denli sahipsiz bırakılmasının
bizleri derinden yaraladığı, Yakaören Köyü Muhtarlığınca, resmi kurumların bu uygulamak istedikleri
projeler tamamlanıncaya kadar, her türlü bakımı yapılarak mesireliğe sahip çıkmak istedikleri, bu
nedenle konunun araştırılması hususunda İl Genel Meclis Üyesi Fevzi ÖZDEMİR tarafından İl Genel
Meclis Başkanlığına sunulan 02.06.2014 tarihli önergenin okunarak yapılan müzakeresinde; Konunun
Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu ile Gençlik, Spor ve Turizm Komisyonunca
incelenerek, hazırlanacak rapor doğrultusunda karar verilmek üzere önergenin komisyonlara
havalesine oybirliği ile karar verildi.
Karar No 6/4-223 İlimiz sınırları içerisinde, İlçelerimizde, Belde ve Köylerimizde yıkılmaya
yüz tutmuş, sahiplerini bile bulmakta zorlandığımız, eski ve tehlike arz eden yapıların bulunduğu, bu
yapıların vatandaşlarımızın can güvenliği için tehlike arz ettiği ve görüntü kirliliğine neden olduğu, ev
sahiplerinin bu evlere bir şey yapamadıkları ve kentsel dönüşüm v.b yasalardan da faydalanamadıkları,
muhtarlıklarımızca da bir çare üretilemediği, buna benzer yerleşim birimlerindeki binaların durumları
için ivedi bir çalışma yapılarak karara bağlanmasının gerektiği, bu nedenle gerekli araştırma ve
çalışmaların başlatılması hususunda İl Genel Meclis Üyesi Fevzi ÖZDEMİR tarafından İl Genel
Meclis Başkanlığına sunulan 02.06.2014 tarihli önergenin okunarak yapılan müzakeresinde; Konunun
İmar ve Bayındırlık Komisyonunca incelenerek, hazırlanacak rapor doğrultusunda karar verilmek
üzere önergenin komisyona havalesine oybirliği ile karar verildi.
Karar No 6/4-224 İlimiz Yalvaç İlçesi, Kozluçay Kızılyer Mevkiinde İbrahim BÜSER isimli
vatandaşın adına kayıtlı, 1 pafta 1034 parsel nolu tarlanın bir kısmının Uygulama İmar Planına girdiği,
ilgili İmar adalarında bulunan kısımların tamamen adayı kaplamadığı. ilgili kısımlarda yol
boşluklarının kaldığı, ilgili boşlukların vatandaşın başvurusuna göre 6360 sayılı yasa ile tüzel kişiliği
sona eren Yalvaç Kozluçay Belediyesi adına Tapu Kanununun 21 maddesine istinaden tescil edildiği,
(23-12-2013 tarihinde 4523 ve 4522 nolu parseller tescil olmuştur) ancak tüzel kişiliğin sona ermesi
sebebiyle ilgili tapuların İl Özel İdaresine geçmiş bulunduğu, imarda bütünlüğün sağlanması için İl
Özel İdaresine kayıtlı 4523-4522 nolu eksik imar parsellerini kurumumuzdan satın almak isteyen
vatandaşımızın bu durumunun incelenmesi hususunda İl Genel Meclis Üyesi Fevzi ÖZDEMİR
tarafından İl Genel Meclis Başkanlığına sunulan 02.06.2014 tarihli önergenin okunarak yapılan
müzakeresinde; Konunun Plan ve Bütçe Komisyonunca incelenerek, hazırlanacak rapor doğrultusunda
karar verilmek üzere önergenin komisyona havalesine oybirliği ile karar verildi.
Karar No 6/4-225 İlimiz Ş.Karaağaç İlçesi Belceğiz köyünden 60 hane vatandaşın yaz
boyunca Ağzı Büyük Yaylasında kaldığı ve herhangi bir acil durumda köye ulaşmak için kullanılabilir
şekilde bir yollarının bulunmadığı, bu nedenle yaylada ikamet eden vatandaşların kullanması için
yayla yolunun açılması ve ayrıca yaylada bulunan içme suyu kaynağındaki suyun cazibeli olarak
Belceğiz Köyü içme suyu deposuna getirilmesi hususunda İl Genel Meclis Üyeleri Mehmet COŞKUN,
Galip AKYOL ve Hüseyin YILDIRIM tarafından İl Genel Meclis Başkanlığına sunulan 02.06.2014
tarihli önergenin okunarak yapılan müzakeresinde; Konunun Plan ve Bütçe Komisyonunca
incelenerek, hazırlanacak rapor doğrultusunda karar verilmek üzere önergenin komisyona havalesine
oybirliği ile karar verildi.
Karar No 6/4-226 140 hane ve 610 nüfusu bulunan İlimiz Yalvaç İlçesi Çamharman Köyü
kanalizasyonunun 2000’li yıllarda yapılmış olduğu, ancak fosseptiğinin yapılmadığı, fosseptik
yapılmaması nedeniyle kanalizasyon atık sularının açık alana aktığı, Köyün toprağının geçirgen
olduğu, bu nedenle kanalizasyonu olmayan köylerde halkın kendi imkanları ile yapmış oldukları ferdi
fosseptiklerin büyüklerinden köyün muhtelif yerlerine yapılması hususunda İl Genel Meclis Üyeleri
İrfan KORKMAZ ve Mustafa Hakan YUTTADUR tarafından İl Genel Meclis Başkanlığına sunulan
02.06.2014 tarihli önergenin okunarak yapılan müzakeresinde; Konunun Plan ve Bütçe Komisyonu ile
Çevre ve Sağlık Komisyonunca incelenerek, hazırlanacak rapor doğrultusunda karar verilmek üzere
önergenin komisyonlara havalesine oybirliği ile karar verildi.
Karar No 6/4-227 İlimiz Eğirdir İlçesi Sorkuncak Köyünün 4 km’lik giriş yolunun bozuk
olması nedeniyle asfalt yapılması hususunda İl Genel Meclis Üyeleri Mehmet SERT ve Mustafa BAŞ
tarafından İl Genel Meclis Başkanlığına sunulan 02.06.2014 tarihli önergenin okunarak yapılan
müzakeresinde; Konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonunca incelenerek, hazırlanacak rapor
doğrultusunda karar verilmek üzere önergenin komisyona havalesine oybirliği ile karar verildi.
Karar No 6/4-228 140 hane ve 560 nüfusa sahip olan İlimiz Eğirdir İlçesi Bağacık Köyünde
kanalizasyonun bulunmadığı, adı geçen köye kanalizasyon yapılması hususunda İl Genel Meclis
Üyeleri Mehmet SERT ve Mustafa BAŞ tarafından İl Genel Meclis Başkanlığına sunulan 02.06.2014
tarihli önergenin okunarak yapılan müzakeresinde; Konunun Plan ve Bütçe Komisyonu ile Çevre ve
Sağlık Komisyonunca incelenerek, hazırlanacak rapor doğrultusunda karar verilmek üzere önergenin
komisyonlara havalesine oybirliği ile karar verildi.
Karar No 6/4-229 İlimiz Keçiborlu İlçesine bağlı Çukurören Köyünde içmesuyu sıkıntısının
olduğu ve ayrıca içme suyu şebekesinde de önemli sorunların bulunduğu, kurak geçen yaz aylarında
köyün içme suyunun yetersiz kalacağı, Köy halkının içme suyu konusunda olumsuzluklarla
karşılaşmaması için şimdiden ivedi bir çalışma yapılmasında zorunluluğun bulunduğu, bu nedenle
içme suyunun hayati bir konu olması nedeniyle gerekli çalışmaların yapılması hususunda İl Genel
Meclis Üyesi Salih KOCAGÖZ tarafından İl Genel Meclis Başkanlığına sunulan 02.06.2014 tarihli
önergenin okunarak yapılan müzakeresinde; Konunun Plan ve Bütçe Komisyonunca incelenerek,
hazırlanacak rapor doğrultusunda karar verilmek üzere önergenin komisyona havalesine oybirliği ile
karar verildi.
Karar No 6/4-230 İlimiz Keçiborlu İlçesine bağlı Aydoğmuş Köyünü İlçeye bağlayan yolun 7
km olduğu, yolun uzun bir süredir asfaltlanmamış olması ve yine mevsim şartlarının olumsuz etkisi
nedeniyle yolun oldukça bozulmuş durumda bulunduğu, yapılacak yama çalışmasının geçici fayda
sağlayacağı ve çare olmayacağı, bu nedenle söz konusu yolun 2015 yılı asfalt yatırım programına
alınarak asfaltlanması hususunda İl Genel Meclis Üyesi Salih KOCAGÖZ tarafından İl Genel Meclis
Başkanlığına sunulan 02.06.2014 tarihli önergenin okunarak yapılan müzakeresinde; Konunun İmar ve
Bayındırlık Komisyonunca incelenerek, hazırlanacak rapor doğrultusunda karar verilmek üzere
önergenin komisyona havalesine oybirliği ile karar verildi.
Karar No 6/4-231 Orman Bölge Müdürlüğünce 22.09.2006 tarihinden itibaren 49 yıllığına
idaremize tahsis edilip, idaremizce bademlik olarak tesis edilen 200 Dekarlık özel ağaçlandırma
sahasının, her türlü bakımı kendilerine ait olmak üzere Gönen Güneykent Sulama Kooperatifi
Başkanlığınca kendilerine devredilmesi talebinde bulunulduğu, bu nedenle idaremiz imkanları ile
zamanında ve tekniğine uygun olarak bakımı yapılamayan bademliğin, bakımının ürün geliri
karşılığında (gelirinin %25’i idaremize ait olmak üzere) ekte sunulan protokol hükümleri
doğrultusunda Gönen Güneykent Sulama Kooperatifine 10 yıl süre ile yaptırılması ve protokolü
imzalamak üzere İlimiz Valisi Sayın Vahdettin ÖZKAN veya görevlendireceği kişiye yetki
verilmesine dair İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin (Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün) Valilik
Makamınca havaleli 03.06.2014 tarih ve 5570 sayılı teklifin okunarak yapılan müzakeresinde;
Konunun Plan ve Bütçe Komisyonu ile Tarım ve Kırsal Kalkınma Komisyonunca incelenerek,
hazırlanacak rapor doğrultusunda karar verilmek üzere teklifin komisyonlara havalesine oybirliği ile
karar verildi.
Karar No 6/4-232 İlimiz Gelendost İlçesine bağlı Çaltı Köyü ile Yalvaç İlçesine bağlı
Hüyüklü Beldesi arasındaki 8 km’lik yolun asfaltlanarak köy halkının mağduriyetinin giderilmesi
hususunda İl Genel Meclis Üyesi Necdet SATILMIŞ tarafından İl Genel Meclis Başkanlığına sunulan
04.06.2014 tarihli önergenin okunarak yapılan müzakeresinde; Konunun İmar ve Bayındırlık
Komisyonunca incelenerek, hazırlanacak rapor doğrultusunda karar verilmek üzere önergenin
komisyona havalesine oybirliği ile karar verildi.
Karar No 6/4-233 İlimiz Yalvaç İlçesi Eğirler köyünde tapunun L26D03D pafta, 3791
parselde İsmail ÇİÇEKLİ tarafından yapılması planlanan 40 büyükbaş kapasiteli besihane, idari bina,
bakıcı barınağı, müştemilat vb. ile ilgili olarak Şehir Plancısı Ahmet Rüştü MUMCU tarafından
hazırlanan Tarımsal Amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Uygulama İmar Planı onaylanmasına
dair İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün) Valilik
Makamınca havaleli 05.06.2014 tarih ve 5704 sayılı teklifinin okunarak yapılan müzakeresinde;
Konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonunca incelenerek, hazırlanacak rapor doğrultusunda karar
verilmek üzere teklifin komisyona havalesine oybirliği ile karar verildi.
V. BİRLEŞİM
İl Genel Meclisinin 2014 yılı Haziran ayı toplantısı V. birleşimi 06 Haziran 2014 tarihinde
Cuma günü saat 11.00’de İl Genel Meclis Başkanı Ali BOLAT Başkanlığında 32 üyenin katılımı ile
açıldı.
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 11, İl Genel Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 8. Maddesi
gereğince;
Karar No 6/5-234 İl Genel Meclis Üyesi Hüseyin YILDIRIM söz alarak; İl Genel Meclisinin
2014 yılı Haziran ayı toplantısının 05.06.2014 tarihli IV. birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna
havale edilen a-) İlimiz Aksu İlçesi Karacahisar Köyü Gökbelen mevkiinde Y:336279 X:4168485
koordinatlarında bulunan kaynak suyu ile Elmagediği Tepe meviinde Y:336593 X:4167707
koordinatlarında bulunan kaynak suyunun Orman İdaresinden kiralanmış olan sahada bulunan ceviz
fidanlarının sulanması amacıyla 15 yıl süre ile kiralama talebinde bulunulduğu, bu nedenle söz konusu
koordinatlarda bulunan toplam 0,061 lt/sn. miktarındaki kaynak sularının 15 yıl süre ile Sınırlı Ayni
Hak Tesisi edilmek üzere İl Encümenine yetki verilmesine dair İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin
(Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün) Valilik Makamınca havaleli 03.06.2014 tarih ve 5571 sayılı teklifi
ile ilgili raporun hazır olduğu ve Başkanlık Makamına sunulduğu belirtilerek, konunun gündemin Ek1. maddesi olarak ilave edilerek görüşülmesi hususundaki önerisinin müzakeresinde; Konunun
gündemin Ek-1. maddesine ilave edilmek suretiyle görüşülmesine oybirliği ile,
b-) Mülkiyeti İl Tüzel Kişiliğine ait olup, İlimiz Yalvaç İlçesi Görgü Cami Mahallesinde
tapunun 30LIIA pafta, 732 ada, 8 parselde kayıtlı 1200 m2 taşınmaz üzerinde bulunan Tarihi Yalvaç
evinin (Hacı Eminoğlu Süleyman Evi) İlim Yayma Cemiyeti Yalvaç Şubesi tarafından hazırlanan
ortak proje kapsamında ve protokol hükümleri çerçevesinde İlim Yayma Cemiyeti Yalvaç Şubesine
tahsis edilip edilmeyeceği, ayrıca İl Genel Meclisinin 11.02.2011 tarih ve 2/5-66 sayılı tahsis kararının
iptal edilmesine dair İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin (Mali Hizmetler Müdürlüğünün) Valilik
Makamınca havaleli 05.06.2014 tarih ve 5703 sayılı teklifi ile ilgili raporun hazır olduğu ve raporun
Başkanlık Makamına sunulduğu belirtilerek, konunun gündemin Ek-2. maddesine ilave edilerek
görüşülmesi hususundaki önerisinin müzakeresinde; Konunun gündemin Ek-2. maddesine ilave
edilmek suretiyle görüşülmesine İl Genel Meclisinin 06.06.2014 tarihli V. birleşiminde oybirliği ile
karar verildi.
Karar No 6/5-235 6360 sayılı kanun gereğince Tüzel Kişilikleri kaldırılarak köye dönüştürülen
beldeler tarafından yürütülen imar işlemlerinden; imar uygulamaları, hali hazır harita, imar çapı, imar
planları, koruma amaçlı imar planları, çevre düzeni planı yapımı ve kontrolü idaremiz uhdesinde
kalmış olup, bu işlerin aksatılmadan yürütülebilmesi için tam zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılmak
üzere 1 adet şehir plancısı ve 1 adet harita mühendisine ihtiyaç duyulmakta olup, bu nedenle söz
konusu hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesi amacıyla idaremizde boş bulunan 5. Dereceli 1 adet
şehir plancısı ve 5. Dereceli 1 adet mühendis kadrosunda tam zamanlı sözleşmeli personel olarak 2014
yılında 2 teknik personelin çalıştırılmasına, çalıştırılacak sözleşmeli personelin net aylık ücretinin
Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün genelgeleri doğrultusunda 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununa tabi teknik hizmetler sınıfından maaş almakta olan personel için
ödenecek ücret ve 2014 yılında uygulanacak artışlarda baz alınarak 2014 yılı ücretinin belirlenmesine
dair İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün) Valilik
Makamınca havaleli 05.06.2014 tarih ve 5700 sayılı teklifinin okunarak yapılan müzakeresinde;
Konunun Plan ve Bütçe Komisyonunca incelenerek, hazırlanacak rapor doğrultusunda karar verilmek
üzere teklifin komisyona havalesine oybirliği ile karar verildi
Karar No 6/5-236 İç Kontrol Sistemi ve Kurumsal Risk Yönetim Sisteminin Oluşturulması
kapsamında idaremizin amaçlarına, belirlenmiş politikalarına ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerinin
etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesi, varlık ve kaynaklarının korunması, bilgi ve
yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olmasını sağlamak, iyileştirilmeye açık alanlarının tespit
edip iyileştirmeye yönelik tedbirler almak amacıyla; Mali Hizmetler Müdürlüğünün; Mali Hizmetler
Müdürlüğü ve Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğünün; Destek Hizmetleri ve
Makine İkmal İşletme Müdürlüğü, Plan, Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünün; Plan Proje Müdürlüğü
ve Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü olarak ayrılıp yeni birim müdürlüklerin oluşturulmasına dair İl Özel
İdaresi Genel Sekreterliğinin (Mali Hizmetler Müdürlüğünün) Valilik Makamınca havaleli 05.06.2014
tarih ve 5702 sayılı teklifinin okunarak yapılan müzakeresinde; Konunun Plan ve Bütçe
Komisyonunca incelenerek, hazırlanacak rapor doğrultusunda karar verilmek üzere teklifin komisyona
havalesine oybirliği ile karar verildi.
Karar No 6/5-237 İlimiz Aksu İlçesi Karacahisar Köyü Gökbelen mevkiinde Y:336279
X:4168485 koordinatlarında bulunan kaynak suyu ile Elmagediği Tepe meviinde Y:336593
X:4167707 koordinatlarında bulunan kaynak suyunun Orman İdaresinden kiralanmış olan sahada
bulunan ceviz fidanlarının sulanması amacıyla 15 yıl süre ile kiralama talebinde bulunulduğu, bu
nedenle söz konusu koordinatlarda bulunan toplam 0,061 lt/sn. miktarındaki kaynak sularının 15 yıl
süre ile Sınırlı Ayni Hak Tesisi edilmek üzere İl Encümenine yetki verilmesine dair İl Özel İdaresi
Genel Sekreterliğinin (Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün) Valilik Makamınca havaleli 03.06.2014
tarih ve 5571 sayılı teklifi ile ilgili olarak Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan 05.06.2014 tarihli
raporun okunarak yapılan müzakeresinde;
İlimiz Aksu İlçesi Karacahisar Köyü Gökbelen mevkiinde Y:336279 X:4168485
koordinatlarında bulunan kaynak suyu ile Elmagediği Tepe meviinde Y:336593 X:4167707
koordinatlarında bulunan toplam 0,061 lt/sn. miktarındaki kaynak suyunun Tarımsal sulamada
kullanılmak üzere 10 yıl süre ile kiraya verilmesine ve kiraya vermek üzere İl Encümeninin yetkili
kılınmasına oybirliği ile karar verildi.
Karar No 6/5-238 Mülkiyeti İl Tüzel Kişiliğine ait olup, İlimiz Yalvaç İlçesi Görgü Cami
Mahallesinde tapunun 30LIIA pafta, 732 ada, 8 parselde kayıtlı 1200 m2 taşınmaz üzerinde bulunan
Tarihi Yalvaç evinin (Hacı Eminoğlu Süleyman Evi) İlim Yayma Cemiyeti Yalvaç Şubesi tarafından
hazırlanan ortak proje kapsamında ve protokol hükümleri çerçevesinde İlim Yayma Cemiyeti Yalvaç
Şubesine tahsis edilip edilmeyeceği, ayrıca İl Genel Meclisinin 11.02.2011 tarih ve 2/5-66 sayılı tahsis
kararının iptal edilmesine dair İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin (Mali Hizmetler Müdürlüğünün)
Valilik Makamınca havaleli 05.06.2014 tarih ve 5703 sayılı teklifi ile ilgili olarak Plan ve Bütçe
Komisyonu ile Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonunca ortak hazırlanan 05.06.2014 tarihli
raporun okunarak yapılan müzakeresinde;
Tarihi Yalvaç Kültür Evinin Süleyman Demirel Üniversitesine tahsisi ile ilgili İl Genel
Meclisinin 11.02.2011 tarih ve 2/5-066 sayılı kararının iptali ile, İlimizin tarihi, turistik ve kültürel
değerlerini koruyarak gelecek nesillere aktarmak, yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde ilimiz ve
ülkemizin kalkınmasına faydalı, hukuki, dini, ahlaki, edebi, içtimaı, fenni, sınai ve zirai bilgi yaymak,
özellikle Milli Eğitim Temel Kanununun genel amacında belirtilen, milli, ahlaki, dini, manevi ve
kültürel değerleri benimseyen, koruyan, geliştiren, vatanını ve milletini seven bir toplumun
yetişmesine katkı sağlayacak eğitim ve kültür faaliyetlerinin yürütülmesi; ahlaka ve adaba uygun
olmayan davranışların, içki, kumar ve uyuşturucu gibi, fert ve emniyet hayatında büyük zararlar
doğuran kötü alışkanlıkların zararlarını açıklayan seminer, toplantı ve eğitim faaliyetlerinin
yürütülmesine imkan sağlayacak amaçların Isparta Valiliği İl Özel İdaresi ile İlim Yayma Cemiyeti
arasında hazırlanan ortak proje kapsamında gerçekleştirilmesi için Tarihi Yalvaç Kültür Evinin İlim
Yayma Cemiyetine 10 yıl süre ile bedelsiz olarak tahsisine 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 64.
maddesi ( c ) fıkrası gereğince İl Genel Meclisinin 06.06.2014 tarihli V. birleşiminde İl Genel Meclis
Üyeleri Ali AVCI, Ali Cengiz KOCABAŞ, Kerem Korhan ARAZ, Aziz ERASLAN, Halil OKUTAN,
Serdar KAYA, Osman ŞANLI, Mehmet Ceylan ERDÖN, Süleyman AKAN, Mevlüt SAYGIN,
İbrahim BOZBEY, Hasan KEÇECİ, Hasan KARACA ve Kamil İÇÖZ’ün muhalefet oyuna karşılık
oyçokluğu ile karar verildi.
Karar No 6/5-239 İl Genel Meclisinin 2014 yılı Temmuz ayı toplantısının 07 Temmuz 2014
tarihinde Pazartesi günü saat 14.00’de yapılmasına 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 12, İl Genel
Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6. maddesi gereğince İl Genel Meclisinin 06.06.2014 tarihli V.
birleşiminde oybirliği ile karar verildi.
Download

İL GENEL MECLİSİNİN 2014 YILI HAZİRAN AYI TOPLANTISI I, II, III