GARANTÖRÜM
hakkımızda
!
Geleneksel kat karşılığı inşaat
! İşlerindeki problemler
Garantörüm sistemi ile çözümler
!
!"#$$%&'(%)*&+(,&
"#$#%&'$()*!+$,-.!/#01#)#2#%!'%3.!/(&4.1.%.%!/.2.15*!+$,-.6.!
'7.1!/#%8#!9.:#/;%2#!"$-(%&,1#$#8&'./-)&)0)*1&<=!:#6.2.&
2*/3)"("&%)4.(+(&2#9#&(.-&56"&5$*$"%(.)"+(#&/.7*1!
GARANTÖRÜM, kat karşılığı inşaat işlerindeki risklerini güvence altına
alarak, kat maliklerinin ve gayrimenkulyatırımcılarının yaşadıkları
problemleri ve geçmiş dönemlerde maruz kaldıkları mağduriyetleri
ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır.
8-/"/+(-&#$*%.$*0$-(&'/97.+$:&2*/3);(&<)& 2,>$=1&=:=%2#!/(&4.1.%.%!%7%$*?*!+$,-.6.!'7.1!/#%8#!9.:#/;%2#!
"$-(%&/.$*$-&'./-)&)0)*?!<=!:#6.2.*!.8,%,)52.85!,1=):=7!
("#$$%&46*)=("(&)%-(.)*&+(,&
GARANTÖRÜM, Garantili Gayrimenkul ve Proje Geliştirme Sistemi ile
kentsel dönüşüm çerçevesinde yapılacak olan kat karşılığı projeleri,
100% NAKİT TEMİNAT ile garanti altına alır, riskleri ortadan kaldırır,
ve en üst standartlarda, yüksek katma değerli projeler yaratır.
@*/3)&4$%?#.$*?&2.$".$"$"&4)<(;)0)&
/.+$94$:&("#$$%&)%-(.)"(*&+(,&
A$*$"%B*6+!51.!.&851.%).7?!A$*$"%(.(&A$;*(+)"-7.&<)&@*/3)&
A).(#%(*+)&C(4%)+(*!+$,-.!@.!:#&;0!+.$A,$)#%:;%;*!2#9#!518!B(%!
/5$/5$5%2.%!#6$;0&;$;$?!
!"#$$%&>(*+$4?&2*/3);(&'?*$-?2&5(0)*4)&")&
/.7*,&
"#$#%&'$()*!5%0##&!A5$)#:;%;!585!A#$81;!2.%.&5)!A5$)#:;%#!
2.%.&1.&&5$5$?!C8:+.$1.$5%!,1=)1=!$#+,$1#)#1#$;!51.*!2*/3);)&$(%&
'./-)&D)4$2%$"&(.5(.(&D$-)0(#&B0)+)4(&;$2?.?*?!D%0##&!A5$)#:;!
+$,-.65!6#$;)!/;$#8:#!/51.*!+$,-.%5%!8#1#%;!545%!/#%8#2#!/=1=%#%!
%#85&!/1,8#-!5%0##&;%!2.@#)!.&).:5%5!:#>1#$?!
@*/3)&2.$"?"0$"&>$*-.?&(#&;$2?.?*&+?,&
"#$#%&'$()*!+$,-.65*!585!A#$81;!2.%.&5)!A5$)#:;%#!2.%.&1.&&5$5$?!
<=!:#6.2.!+$,-.!+1#%;!'(*)'(*&7;57.$"?*?!!!
!"#$$%&2.$".$"$"&46*)0)"&0$D$&797"&
9$+$"&$.?*&+?,&
"#$#%&'$()!51.!5%0##&!+$,-.1.$5!7#)#%;%2#!&.:15)!.2515$?!D%0##&#!
/#01#)#2#%!'%3.!+$,-.!545%!/(&4.1.%.%!/.2.15%!"$-(%&'./-$3!
,1#$#8!9#7;$!,1)#:;*!+$,-.%5%!+1#%1#%#%!:($.2.!&.:15)!.251).:5%5!
5$*$"%(!#1&;%#!#1;$?!
Risk içermeyen, kat maliklerini ve gayrimenkul yatırımcılarının
çıkarlarını koruyan GARANTÖRÜM, alanında tecrübeli ekibi ile
kat karşılığı projelerdeki standardı en üst seviyeye taşımayı ve
proje kalitesini artırmayı kendisine ilke olarak belirlemiştir.
"#$#%&'$()*!)-42)*.)*&%$*$>?"0$"&').(*.)")"!+$,-.!)#156.&1.$5!
2.>50581.$.!8#$0;!2*/3)&-/*7+$&$.%?"$&$.?"+?#&/.7*1!!
Garantili ve gelir paylaşımlı kat karşılığı sistemi ile, GARANTÖRÜM,
proje satışlarından ortaya çıkan geliri de kat malikleri ile paylaşmaktadır.
!
7 ADIMDA GARANTÖRÜM SİSTEMİ
1. Tanı ma, emsal payla ımın
belirlenmesi, genel taleplerin
de erlendirilmesi
7. Binanın kusursuz ekilde
teslim edilmesi.
6. skan alınması ve di er i lerin
tamamlanması
2. Mimari çalı maların ve kat planlarının
sunulması, sözle me artları ve teknik
artnamenin kesinle tirilmesi ile iyi niyet
protokolünün imzalanması.
3. Fizibilite Çalı maları: Yapılacak proje için maliyet
kalemlerinin en ince detayda analiz edilmesi, fizibilite
yapılması ve bütçenin belirlenmesi ve cephe tasarımının
tamamlanması ile ana sözle menin imzalanması.
4. Binanın teslim alınması, yıkım ve ruhsat
süreçlerinin tamamlanarak, bütçelenen
bedelin NAK T olarak, bankada açılacak
YEDDİ EM N (ESCROW) hesabında proje
adına bloke edilmesi.
5. Kat Maliklerini temsilen, ba ımsız proje yönetimi ve denetim
firmasının gözetiminde, in aatın yapılması, bloke hesaptan denetim
raporları do rultusunda tamamlan i kar ılı ı hakedi lerin alınması ve
in aatın tamamlanması.
REFERANSLAR
ARANTÖRÜM
Download

GARANTÖRÜM