— 740 —
Evkaf müdiriyeti umumiyetinin 1926 sonesi bütçe kanunu
(Resmî Ceride ile neşir ve ilânı : 10/V1/1926
- Sayı : 395)
No.
850
B İ R İ N C İ MADDE — Evkaf müdiriyeti umumiyesinin 1926 senei maliyesi
varidatı merbut (A) cetvelinde gösterildiği veçhile (3 185 500) lira olarak tahmin
olunmuştur.
İ K İ N C İ MADDE — Evkaf müdiriyeti umumiyesinin 1926 senei maliyesi ma­
sarifi merbut (B) cetvelinde gösterildiği veçhile (3 185 500) lira olarak tayin
edilmiştir.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Evkaf müdiriyeti umumiyesinin varidatı adiyesini teş­
kil eden ve işbu kanuna merbut bulunan (T) cetvelinde gösterilen kâffei vari­
datı vakfiyenin 1926 senei maliyesi zarfında tahsiline devam edilecektir.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Tamamının kıymeti muhammenei hazırası beş bin
lirayı tecavüz etmeyen müsakkafat ve müstağillâtı vakfiyeden alelıtlak meskenlerdeki ve mesken arsalarmdaki mahlûl hisseler için hissedarlarına yeniden
tebligat yapılarak 1926 senei maliyesi nihayetine kadar hisseı malilûleyi tefevvuz
ettikleri takdirde mahlûl hisselere ait kıymeti musibeden nizamen mukarrer
tenzilât badelicra mütebaki bedelin üç sene zarfında ve üç müsavi taksitte tes­
viye olunmak üzere tefvizi icra olunacağı gibi evvelce tahakkuk ettirilerek tak­
site raptedilmiş olanlar müstesna olmak üzere müddeti mahlûliyete ait kira da
aranılmıyacaktır. Mütefevviz, esasen uhdesinde bulunan hisse ile tefevvuz ede­
ceği mahlûl hisseyi birinci derecede teminat iraeye mecburdur. Müddeti mahlûli­
yete raci vergi, tamirat ve saire masrafı kamilen mütefevvize aittir. 1926 senei
maliyesi nihayetine kadar bu kabîl mahlûl hisseleri bedelini berveçhipeşin ver­
mek suretile tefevvuz edecek hissedarlardan hissei mahlûleye ait bedelin yüzde
onu başkaca tenzil olunur.
B E Ş İ N C İ MADDE — Mecmunun kıymeti muhammenesi beş bin liradan faz­
la olan meskenlerde ve mesken arsalarında,
mahsul hisselere
musip bedel­
ler tenzilâtı nizamiyeden sonra ve hisseli olupta bilmüzayede hissedarı uhdesin­
de tekarrür eden hisseli akarat bedelleri de üç senede ve üç müsavi taksitte isti­
fa olunur. Bu müsaade 1926 senei maliyesi nihayetine kadar meridir.
A L T I N C I MADDE — Mevkilerine ve temin ettikleri menfaate nazaran ipka­
larına lüzum ve mahal görülemeyen icarei valıideli akarat, arazi ve saireyi bil­
müzayede satmağa veyahut mahallî idare heyetlerince daha menfaatti oldukları
ba mazbata teyit edilecek olan diğer bir akar, arazi ve saire ile aynen istibdale Müdiriyeti umumiye mezundur.
Nakit ile satılacaklardan elde edilecek paralar fevkalâde tahsisat kayit ve
behemehal akar iştira veya inşasına tahsis olunur ve bu suretle sarfına kadar
tenmiye edilir. Başka bir hususa sarfı katiyen memnudur.
Y E D İ N C İ MADDE — İcarei vahide li vakıf akar ve arazinin tesisat hakkın­
da yeni ahkâm vazına kadar icareteyne veya mukataaya tahvili memnudur.
No. &5Ö
— 74İ —
.
10 - V l - İ926
S E K İ Z İ N C İ MADDE — Evkafı mülhakanın mahlûl muaccelâtından vakıfla­
ra irat kaydi icap eden paraların nısfı vakıfların ihtiyat akçeleri olmak üzere
aynen muhafaza edilerek gerek bunların ve gerek filhal mahalli sarfları olma­
yan varidat fazlaları hesabı cari sureti le nükudu mevkuf e müdiriyetine veya
vilâyatta Ziraat bankası şuabatma tevdi olunur.
DOKUZUNCU MADDE — Vâkıflarin evlât ve ensabma meşrut olanlardan
maada bilûmum evkaf tevliyetlerinin tevcihi ve şimdiye kadar zaptedilmiş olan
vakıfların fekki mazbutiyeti memnudur. Bu vakıfların idaresi temamen Müdiriyeti umumiyeye mevdudur.
ONUNCU MADDE — Mütevelli! mahsusları marifetile idare edilmekte olan
evkafı mülhaka varidatının aslından yüzde beşi, hakkı murakabe karşılığı ola­
rak, müdiriyeti umumiyece ahiz ve irat kaydolunur.
Fazlai vakıflardan alınmakta olan maaşı muharrer ve harcı muhasebe ve
mürettebatı hazine namile badema para alınmaz. Bu madde hükmü henüz mu­
hasebesi görülmemiş vakıflar hakkında da caridri.
ON B İ R İ N C İ MADDE — 1328 sene si Evkaf bütçesinin on beşinci maddesin­
de muvazzaf dava vekilleri için itası kabul edilen azamî aidat miktarı İstanbul
için beş yüz ve vilâyatı sairede ikame ve vakıf lehine intaç ve icra ettirecekleri
davalar için sekiz yüz liraya iblâğ edilmiştir, ancak vekiller hariçten dava ala­
mazlar.
ON İ K İ N C İ MADDE — Vilâyatta hariçte vekillere tevdi edilecek deaviden
vakıf lehine intaç ve icra ettirilenler için vekillere talimatname mucibince ve­
rilecek ücretin yüzde yirmi miktarı da memurini vakfiyeye aidat maddesin­
den ikramiye olarak ita olunur.
ON Ü Ç Ü N C Ü MADDE — 1330 senesi Bütçe kanununun onuncu maddesi mu­
cibince aidat itası icap eden tahsilattan vilâyet merkezlerinde yüzde yarımı ve
kazalarda yüzde biri tahsildarlardan gayri memurini vakfiyeye ikramiye olarak
ita olunur. Bunun memurini aidesi arasında sureti tevzi ve taksimi bir talimat­
name ile tayin edilir.
ON DÖRDÜNCÜ MADDE — 19 mayıs 1327 tarihli kanunda muharrer va­
kıf mebani ve arsalardan aynından istiğna hâsıl olanların, kavanini mahsusa
ile mahalli sarf ve tahsisleri muayyen olanlardan maadasının, nakit ile istib
dalinden elde edilecek paranın yüzde otuzu kabristan hususatma sarfedilmek
üzere mahallî belediyelerine ita ve yüzde yirmisi ihtiyat akçesi olarak nükutu
mevkuf ede tenmiye ve bakiyesi bikudret hayratın imar ve ihyasına tahsis olu­
nur. Bu varidat hakkında fevkalâde bütçe ahkâmı tatbik edilir.
ON B E Ş İ N C İ MADDE -— Beş yüz li raya kadar olanlar müstesna olmak üze­
re, vilâyatta yaptırılacak inşaat ve tamiratın keşif, idare ve nezareti kendilerine
tevdi edilecek devairi saire mimar veya mühendislerine, bedeli inşa veya tami­
rin yüzde ikisini tecavüz etmemek üzere, bir ücret ita olunur. Bu ücret, inşaat
ve tamirat tertibinden tesviye edilir.
ON A L T I N C I MADDE — Zeytinliklerin idare, müzayede ve ihalesi İcra Ve­
killeri Heyetince tanzim edilecek bir talimatnameye tevfikan yapılır,
^,
No. 85Û
— 742 —
İÖ - VI -1926
ON YEDİNCİ MADDE — 1328 - 1341 seneleri Evkaf muvazene ve avans ka­
nunlarının işbu kanun ile fesih veya tadil edilmeyen ahkâmı 1926 senesinde de
meridir.
ON SEKİZİNCİ MADDE — Bu kanun 1926 senesi haziranı iptidasından
muteberdir.
ON DOKUZUNCU MADDE — Bu kanunun icrasına Başvekil memurdur.
24 mayıs 1926
[A] CETVELİ - VARİDAT BÜTÇESİ
F.
M.
Nevi varidat
Lira
Icarat
1 learei vahide
2 îcarei müeccele ve tevsii intikal ruhsatiyesi
3 Mukataa
4 Müddeti mahlûle kirası
Fasıl yekûnu
1
2
3
4
5
6
7
8
Hasılatı müteferrika
^_
Ferağ ve intikal hasılatından Evkaf hissesi
Evkafı mülhaka varidatından alınacak hakkı mura­
kabe karşılığı
Maarüsum ve saire mahlûl muaccelâtı
Orman ve zeytinliklerle arazi ve maadin hasılatı
Varidatı mütenevvia
Nükutu mevkufe neması
1341 senesinden müdevver mevcut
Malî maktu
1 130
550
65
2
000
000
000
500
1 747 500
400 000
50 000
150 000
200 000
100 000
35 009
50 000
3 000
988 000
Sinini sabıka bakayası
450 000
YEKÛNU UMUMÎ
3 185 500
m. 850
10 - Iff- İ9M
— f43 —
[B] CETVELİ - MASARİF BÜTÇESİ
F
M.
Nevi muhassasat
Lira
Birinci kısım - Cüzlerde müşterek muhassasat
Birinci bab - Maasat ve ücurat
1
Merkez maaşatı
1 Mudırı umumî ve muavin
2 Memurini merkeziye
1 920
58 080
Fasıl yekûnu
2
Merkez ücuratı
1 Memurin \ e müstahdemini daime
»
»
muvakkate
2
20 640
2 500
Fasıl yekûnu
Vilâyetler memurini maaşjatı
3
4
^0 000
23 140
114 150
Vilâyetler ücuratı
1 Memurin ve müstahdemini daime
2
Memurin ve müstahdemini muvakkate
64 440
7 500
71 940
Fasıl yekûnu
2 000
5
Mazulm maaşatı
337 142
6
Tahsisatı fevkalâde
18 000
7
Merkezdeki mimar ve mühendislerin ihtisas ücreti
626 372
Birinci bab yekûnu
ikinci bab - Masarif
1
2
3
4
Merkez ayniyatı sabitesi
Mefruşat
Otomobil
Demirbaş
Telefon
1
3
1
1
500
500
500
500
>
Fasıl yekûnu
8 000
•4.
t *»*tj»
0
10-VI-1926
F.
9
M.
Nevi muhassasat
Lira
Merkez levazımı
1 Tenvir ve teshin
2 Kırtasiye
5 000
1 500
Fasıl yekûnu
6 500
10
Merkez müteferrikası
7 000
11
Merkez ikramiyesi
9 000
12
Vilâyetler ayniyatı
1 Mefruşat
2 Demirbaş
sabitesi
2 500
2 500
Fasıl yekûnu
13
Vilâyetler levazımı
1 Tenvir ve teshin
2 Kırtasiye
5 000
7 500
4 500
Pasıl yekûnu
12 000
•
14
Vilâyetler müteferrikası
4 500
15'
Vilâyetler ikramiyesi
4 000
16
Masarifi müştereke
Bedeli icar
Masarifi muhakeme
Defatir ve evrakı matbua
Harcırah
Melbusat
Muhabere masrafı
Vesaiti nakliye masrafı
1
2
3
4
5
6
7
1
25
12
25
3
2
1
500
000
000
000
900
500
000
Fasıl yekûnu
70 900
İkinci bab yekûnu
126 900
Birinci kısım yekûnu
753 272
850
10 - VI -1926
— 745 —
P.
M.
Nevi muhassasat
Lira
İkinci kısım - Cüze mahsus muhassasat
Birinci bap - Masarifi daime
17
1
2
3
Akarat masarifi
Akaratı vakfiye vergisi ve rüsumu belediye
»
»
Sigorta ücreti
»
»
Masarifi
Fasıl yekûnu
18
19
1
20
1
2
22
117 840
Orman ve zeytinlikler ve arazii vakfiye masarifi [1]
60 000
Cibayet masrafı
Aidat
30 000
Müzayede ve ihale heyetleri hakkı huzuru
21
80 000
20 000
17 840
1 500
înşaat, tamirat, mubayaat
Akar tamirat ve inşaatı ve mubayaat bedeli
Hayratı şerife inşaat ve tamiratı ve istimlâk edilecek
mahaller bedeli
400 000
Fasıl yekûnu
1 000 000
Haliyeye inkilâp eden düyun
600 000
175 000
Birinci bap yekûnu
1 384 340
İkinci bap - Masarifi muvakkate
23
1
2
24
Tahrir masrafı
Tahrir komisyonlarına terfik edilecek memurin ücuratı
Masarifi müteferrika
20 000
2 000
Fasıl yekûnu
22 000
Muavenet
Zaptolunacak vakıflar masarifi ve varidatlarına
mahsuben mütevellilere tediyat ve bikudreti hayra­
tın imar ve ihyasına muavenet
2 Himayei etfal müessesatına muavenet
3 Darüşşafakaya muavenet
'
187 888
5 000
25 000
1
[1] Zeytinliklerin müdür ve memurlarile süvari
hayvan yem bedeli buradan verilir.
muhafaza
memurlarının
No. 850
10 - VI -1926
— 746 —
P.
Lira
Nevi muhassasat
M.
50 000
4 Darülfünuna teberru
Fasıl yekûnu
267 888
îkinei bap yekûnu
289 888
îkinci kısım yekûnu
1 674 228
Üçüncü kısım - Müessesat
25
Gurebayi müslımin hastanesi masarifi umumiyesi
80 000
26
Evkaf matbaası masarifi
18 000
27
İmaretler masarifi
5 000
Üçüncü kısım yekûnu
103 000
Dördüncü kısım - Muhassasatı zatiye
28
Maaşatı zatiye
1 Mühtacin, tevliyet, evlâdiyet amalar ve saire maaşı
2 Tahsisatı fevkalâde
25 000
30 000
Fasıl yekûnu
55 000
Beşinci kısım - Muhassasah maktua
29
Diyanet işleri reisliğine ve Maarif vekâletine devredi­
len müessesatm maaş ve masarifi mukabili olarak
maktuan Maliyeye verilecek olan
600 000
UMUMÎ YEKÛN
3 185 500
[T] CETVELİ
Varidatın müstenit olduğu mukarreratın
Tarihi
Nevi
16 ve 2 şubat 1328
16 ve 21
»
Kanun
»
Hulâsai meali
Birinci kısım
îcarst
Fasıl : 1
İcarei vahide
» müeccele ve tevsii intikal ruhsatiyesi
Mukataa
Müddeti mahlûle kirası
No. 850
10 - VI -1926
— 747 —
Varidatın müstenit olduğu mukarreratm
Tarihi.
Nevi
Hülâsai meal
ikinci kısım
Hasilatı müteferrika
Fasıl : 2
19 cemaziyelevvel 280
ve rabiyülevvel 289 ve
23 rebiyülevvel 293
19 oeıtıazivelâhir 280
26 temimiz 330
- Evkaf nizamnamesi ve
iradei mübellâğ buyurultu ve harç kararna­
mesi
Bütçe
Evkaf nizamnamesi
Kanun
Ferağ ve intikal hasilâtından Evkaf hissesi
Evkafı mülhaka varidatından alınacak hakkı
murakabe karşılığı
Marüsum ve saire mahlûl muaecelâtı
Orman ve zeytinliklerle arazi ve maadin has'û&tı
Varidatı mütenevvia :
Evkafı mülhaka icarat mukatıa ile sair va­
ridat masarifi tahsiliyesi, memurin kistelyeyvmleri, mal hare, köhne eşya ve enkaz bedeli, resmî
adi, tellaliye, harç istifa, akçe tepdilindeıı
mütevellit-farklar, memurin ve eşhas zimemi,
istirdadı
Masarifi muhakeme ve istirdadı, mahkûmımbih
Hazine matlubu ve faizleri, Evkaf müzesi ve mat­
baa, hasilatı, hısası rnahlûiei cihat, usulü Muhasebei umumiye kanunu mucibince müruru za­
mana uğrayan nıebaliğden irat kaydi lâzrmt'elen
meblâğ mazuliyet tevkifatı ve sair hasilatı mü­
teferrika, nükut ve mevkute neması
1341 senesinden müdevver mevcut
Malı maktuğ
Üçüncü kısmı
Sinini yabıka bakayası
Fasıl : 3
Sinini sabıka bakayası
Cumhuriyet Riyasetine tebliği
Berayi neşir ve ilân kanunun Başvekâlete tebliğ
edildiğini müşir Cumhuriyet Riyasetinden ırievrut
tezkerenin tarih ve numarası
Müzakeratı ihtiva eden zabıt ceridelerinin cin ve
sayıfast
•
İşbu' kanunun
numaralan
alâkadar
olduğu diğer
kanunların
s
25 - V - 1926 tarih ve 1/887 No. h tezkere ile
26 - V -1926 ve i/461
Cilt
23
25
627,990
Saytfa
146
512,579:596,598,600,609:612
Download

— 740 — Evkaf müdiriyeti umumiyetinin 1926 sonesi bütçe kanunu