TGSD-ESDH HAZIR GİYİM SEKTÖR ENDEKSLERİ
EYLÜL 2014
TGSD-ESDH HAZIR GİYİM SEKTÖR ENDEKSLERİ
HÜKÜMETĠN YENĠ EKONOMĠ PROGRAMI
ÜRETİME VE İHRACATA DAYALI BÜYÜME
YÜKSEK KATMA DEĞERLİ ÜRETİM, MARKALAŞMA
DAHA ÇOK YURTİÇİ GİRDİ KULLANARAK ÜRETİM
TGSD-ESDH HAZIR GİYİM SEKTÖR ENDEKSLERİ
İHRACAT MİLYAR DOLAR
18,7
20
17,4
18
16
16,2
16,1
19,0
16,9
14,6
14
12
10
8
6
4
2
0
2010
2011
2012
2013
2013
AĞUSTOS
2014
AĞUSTOS
2014 HEDEF
TGSD-ESDH HAZIR GİYİM SEKTÖR ENDEKSLERİ
AB'YE HAZIR GİYİM İHRACATI
MİLYAR EURO VE PAZAR PAYI %
10,0
AB’YE HAZIR GİYİM İHRACATI
MİLYAR EURO VE PAZAR PAYI %
7,20
4,7
7,6
7,10
9,0
7,10
8,0
7,54
7,55
7,00
4,5
7,0
6,0
4,6
6,81
6,84
6,90
6,84
6,80
7,5
4,4
5,0
7,45
6,70
4,0
6,60
4,3
7,40
6,60
3,0
7,4
4,2
6,50
2,0
6,40
1,0
7,0
7,7
8,1
8,2
8,7
0,0
4,2
6,30
2009
2010
2011
2012
2013
7,35
4,1
4,6
4
7,3
2013/6
2014/6
TÜRKİYE AB İHRACATI MİLYAR EURO
TÜRKİYE AB İHRACATI MİLYAR EURO
TÜRKİYE AB PAZARINDA PAY %
TÜRKİYE AB PAZARINDA PAY %
TGSD-ESDH HAZIR GİYİM SEKTÖR ENDEKSLERİ
SEKTÖRÜN DÖNÜŞÜM ÖNCELİKLERİ VE TALEPLERİ
REKABETÇİ ÜRETİM
YATIRIM TEŞVİKLERİNDE
İYİLEŞTİRME
UYGUN GİRDİLERE
ERİŞİM
KUMAŞTA KORUNMA
ÖNLEMLERİNİN KALDIRILMASI
TASARIM VE MODA
TASARIM FAALİYETLERİNİN
DESTEKLENMESİ
VERİMLİLİK VE KARLILIK
SÜRDÜRÜLEBİLİR
ÜRETİM VE İŞ KOŞULLARI
TOPLAM
6.BÖLGE
TEMMUZ
HAZİRAN
MAYIS
NİSAN
MART
ŞUBAT
OCAK
21,9
12,8
2,9
1,5
8,8
0,6
21,3
28,8
22,7
25,3
38,6
33,6
41,9
40,0
51,3
44,5
55,3
81,0
70
22,6
16,5
8,3
4,3
9,0
4,7
5,2
17,5
11
8,7
5,0
10,1
33,9
32,7
26,6
20,9
7,8
15,9
6,9
3,7
14,5
5,4
24,5
47,5
58,1
80
2013 ARALIK
KASIM
EKİM
EYLÜL
AĞUSTOS
TEMMUZ
HAZİRAN
MAYIS
NİSAN
MART
ŞUBAT
OCAK
2012 ARALIK
10,9
10,5
19,8
30
KASIM
EKİM
4,3
10
EYLÜL
6,1
40
AĞUSTOS
7,8
26,5
50
TEMMUZ
4,7
20
HAZİRAN
TGSD-ESDH HAZIR GİYİM SEKTÖR ENDEKSLERİ
2 YILDA TOPLAM YATIRIM 856 MĠLYON TL, 6.BÖLGEDE 189 MĠLYON TL
AYLIK HAZIR GİYİM YATIRIM TEŞVİKLERİ MİLYON TL
90
60
0
TGSD-ESDH HAZIR GİYİM SEKTÖR ENDEKSLERİ
YATIRIM TEġVĠKLERĠNDE ĠYĠLEġTĠRME ÖNERĠLERĠ
1. Yatırım teĢvikleri kapsamındaki yatırımlarda kullanılmıĢ makine veya
Mevcut diğer tesislerdeki makinelerin kullanılamaması
2. ĠĢveren Sigorta Primi Desteğinin Yatırım Tutarının % 50’si Ġle
Sınırlanmasının Sorunun AĢılması
3. Gelir Vergisi Stopajı Desteğinin Asgari Geçim Ġndirimi Ödemeleri
Nedeniyle Etkisini Kaybetmesi
4. Ġlk yatırım sonrası yapılan ilave kapasite yatırımlarının ilk orijinal
teĢvik uygulamalarından yararlanamaması
5. Vasıfsız iĢgücünün eğitimi için kapsamlı destek ihtiyacı
6. Yer tahsisleri ve bina yatırımları
7. Isıtma ve soğutma ihtiyacı ve bundan kaynaklanan yüksek maliyetler
8. UlaĢtırma ve taĢımacılık alanında ilave maliyetlerin oluĢması
9. Organize sanayi bölgelerinde eksik altyapılar
10. YeĢil Kart uygulaması ve yarattığı sıkıntılar
TGSD-ESDH HAZIR GİYİM SEKTÖR ENDEKSLERİ
UYGUN GĠRDĠLERE ERĠġĠMĠ; KUMAġ ĠTHALATINDA KORUNMA
ÖNLEMLERĠNĠN KALDIRILMASI
AB PAZARI
TÜRKĠYE
ĠTHAL
GĠRDĠLER %
30 PAHALI
KUZEY AFRĠKA
AB ĠLE VERGĠSĠZ
ENTEGRASYON
ASYA ÜLKELERĠ
ÇĠN, BANGLADEġ,
HĠNDĠSTAN,PAKĠSTAN,
VĠETNAM,
KENDĠ ĠÇĠNDE
VERGĠSĠZ
KUMAġ, AKSESUAR,
TERBĠYE
KONFEKSĠYON
BÜTÜNLEġMESĠ
TEMMUZ
MAYIS
MART
2014 OCAK
KASIM
EYLÜL
TEMMUZ
MAYIS
MART
2013 OCAK
KASIM
EYLÜL
TEMMUZ
MAYIS
MART
2012 OCAK
KASIM
EYLÜL
250,6
184,1
191,9
192,3
180,4
227,9
202,6
230,4
185,0
177,9
171,7
217,1
181,8
200,3
198,1
215,5
203,7
233,1
216,8
239,4
200,9
198,2
180,1
218,3
206,4
211,5
200,6
212,3
208
229,8
232,6
225,6
433,9
450,0
181,5
168,0
174,9
197,3
500,0
TEMMUZ
MAYIS
MART
2011 OCAK
KASIM
EYLÜL
200,0
TEMMUZ
250,0
MAYIS
300,0
MART
350,0
167,1
186,5
208,2
212,0
206,1
232,9
260,3
239,0
226,5
237,9
208,9
298,6
292,7
248,4
299,1
293,2
295,0
344,6
400,0
2010 OCAK
TGSD-ESDH HAZIR GİYİM SEKTÖR ENDEKSLERİ
UYGUN GĠRDĠLERE ERĠġĠMĠ; KUMAġ ĠTHALATINDA KORUNMA
ÖNLEMLERĠNĠN KALDIRILMASI
AYLIK KUMAŞ İTHALATI MİLYON DOLAR
150,0
100,0
50,0
0,0
TGSD-ESDH HAZIR GİYİM SEKTÖR ENDEKSLERİ
HAZIR GĠYĠM SEKTÖRÜ TASARIM KAPASĠTESĠ ĠLE REKABET GÜCÜNÜ
VE KATMA DEĞERĠNĠ ARTIRIYOR
SIRA
TÜRKĠYE’DE SEKTÖRLERĠN EN PAHALI ĠHRAÇ ÜRÜNLERĠ 2013
ÜRÜN
İHRACAT GRUBU
KG/USD $
1
KADIN BLUZ VE GÖMLEKLERİ
DOKUMA GİYİM
39,5
2
KADIN BLUZ VE GÖMLEKLERİ
ÖRME GİYİM
29,5
3
MONİTÖR VE PROJEKTÖRLER
ELEKTRİK-ELEKTRONİK
27,7
4
MOTOR PARÇALARI
MAKİNE
18,2
5
TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI
MOTORLU KARA TAŞITI
12,9
6
AYDINLATMA CİHAZLARI
MOBİLYA
10,4
7
SERTLEŞTİRİLMEMİŞ KAUÇUK EŞYASI
KAUÇUK VE MAMÜLLERİ
7,6
8
KABUKLU MEYVELER
MEYVELER
6,7
9
ALÜMİNYUM İNŞAAT AKSAMI
ALÜMİNYUM
6,1
10
DİĞER PLASTİK EŞYALAR
PLASTİK
5,5
11
MASA VE MUTFAK EŞYASI
DEMİR-ÇELİK ÜRÜNLERİ
4,9
12
PETROL GAZLARI
MİNERAL YAKITLAR
1,1
13
KAPLANMIŞ YASSI HADDE
DEMİR-ÇELİK
0,9
Kaynak: Türkiye Ġhracatçılar Birliği
TGSD-ESDH HAZIR GİYİM SEKTÖR ENDEKSLERİ
KATMA DEĞERLĠ ĠHRACATIN ARTIRILMASI ĠÇĠN TASARIM VE MARKA DESTEKLERĠ
1. ġirketlerin tasarım harcamaları ve yatırımlarının desteklenmesi,
2. Yurtiçinde marka olamayan firmaların yurt dıĢında markalaĢması mümkün değil.
Bu nedenle yurt dıĢı için verilen teĢviklerin bir bölümünün
yurtiçinde
markalaĢmayı destekleyecek Ģekilde geniĢletilmesi,
TGSD-ESDH HAZIR GİYİM SEKTÖR ENDEKSLERİ
SÜRDÜRÜLEBĠLĠR ÜRETĠM VE Ġġ KOġULLARI
2007-2014 AĞUSTOS YÜZDE ARTIŞ
90
83
80
70
68
67
65
60
50
40
30
20
10
0
TÜFE
ÜFE
HAZIR GİYİM MALİYET
HAZIR GİYİM GELİR
TGSD-ESDH HAZIR GİYİM SEKTÖR ENDEKSLERİ
MALĠYETLERĠ, VERĠMLĠLĠĞĠ VE ETKĠNLĠĞĠ OLUMSUZ ETKĠLEYEN
ALANLARDA ĠYĠLEġTĠRME ĠHTĠYACI
1. Ġġ MAHKEMELERĠNDE YIĞILAN DAVALAR
2. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DÜZENLEMELERĠ
3. SANAYĠDE ÇALIġMA ĠSTEĞĠNĠN AZALMASI
4. KIDEM TAZMĠNATI
5. SENDĠKALAR ĠLE ĠLĠġKĠLER
6. YÜKSEK ĠSTĠHDAMA VE DÜZENLĠ ÖDEME YAPANLARA DESTEK
7. ÇEVRE UYGUMALARI VE DESTEKLERĠ
8. KAYIT DIġI
9. FĠRMALAR ÜZERĠNDE MÜTESELSĠL SORUMLULUK YÜKLERĠ
10. BÜYÜK ġEHRĠLERDE PAHALI HALE GELEN ÜRETĠM
Download

TGSD-ESDH Hazır Giyim Sektör Endeksleri