ERBUL AİLE HEKİMLİĞİ BİLGİ SİSTEMİ(ERBULAHBS)
KULLANIM VE HİZMET SÖZLEŞMESİ
1) TARAFLAR:
İş bu sözleşme, Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı No:266 B Blok 14. Kat Ofis No:109 ÇANKAYA
/ ANKARA adresinde bulunan Erbul Bilgi Teknolojileri Ltd. Şti. (aşağıda bulunan bundan böyle
ERBUL olarak anılacaktır.) İle
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. (aşağıda bulunan bundan böyle AİLE
HEKİMİ olarak anılacaktır.) arasındadır.
2) SÖZLEŞMENİN KONUSU:
SÖZLEŞMENİN KONUSU: Bu sözleşme, AİLE HEKİMİ’ nin işyerinde kullanılmak üzere Sağlık
Bakanlığı’nın Aile Hekimliği mevzuatına uygun olan ERBUL’ den kullanım amaçlı kiraladığı
“ERBULAHBS (Aile Hekimliği Bilgi Sistemi Yazılımı) yazılımın kurulması, programın güncellenmesi,
programın kullanılmasının öğretilmesi için gerekli eğitimin verilmesi ve serviste kalmasını sağlamak
amacı ile ERBUL tarafından verilmesi gerekli olan destek faaliyetlerini kapsar.
3) SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ, SÜRESİ, SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEME
ŞEKLİ:
İş bu sözleşme taraflarca imzalanıp kira ve hizmet bedeli olan yıllık ücretin ödenmesi ile yürürlüğe
girer ve .............. tarihinde sona erer. İşbu sözleşme bir yıllık süreli olmak üzere akdedilmiştir.
Kira ve hizmet bedeli yıllık …………..’dir. Sözleşme bedeli imza tarihinde fatura karşılığı, nakden ve
defaten ödenebileceği gibi AİLE HEKİMİ’ ne ait kredi kartı ile tek çekim, 3 taksit veya 9 eşit taksitle
ödeme imkânı sunan bankaların kredi kartlarına 9 taksit uygulanmak sûrsuretiyle ödenebilecektir.
4) SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ VE YENİLENMESİ:
Sözleşme 1 yıl süreli olarak akdedilmiş olup, olağan koşullarda sözleşme sürenin sona ermesi ile
hitama erer. Ancak akit taraflarınca sözleşmenin bitim tarihinden 2 ay önce taraflardan her biri
diğerinin iş bu sözleşmede yazılı olan adreslerine noterden yapacakları yazılı bildirimle sözleşmeyi
yenilemeyeceklerini bildirmekle sözleşmeyi sona erdirebilecektir. Sözleşmenin bu şekilde sona ermesi
halinde, AİLE HEKİMİ sözleşmenin sona ermesine kadar geçen süre ve/veya sözleşmenin süresi
sonuna kadar kalan dönem bakımından diğer taraftan bedel, hak, alacak, müspet zarar, kar
yoksunluğu, tazminat, vb. herhangi bir nam altında hak veya ödeme talep etmeyecektir.
Sözleşmenin bitim tarihinden 2 ay öncesinden sözleşmeyi yenilemeyeceğini bu şekilde bildirmediği
takdirde sözleşme ( Yeni dönem için belirlenecek ücret hariç) aynı şartlarda yenilenmiş sayılacaktır.
Ancak AİLE HEKİMİ’ne bildirilmek şartıyla, ERBUL’un yeni dönem için mali açıdan hak ve
yükümlülük doğuran hükümlerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.
5) TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:
5.1) ERBUL’ in hak ve yükümlülükleri;
5.2) ERBUL, iş bu sözleşme gereğince AİLE HEKİMİ’ nin kullanacağı “ERBULAHBS” (Aile Hekimliği
Bilgi Sistemi Yazılımı) yazılımının kurulması, güncellenmesi, uzaktan ve yerinde eğitimin verilmesi ile,
ERBULAHBS’ nin serviste kalması için gerekli hizmeti AİLE HEKİMİ’ ne verecektir.
5.3) ERBUL iş bu sözleşme gereği AİLE HEKİMİ’ nin yapacağı bildirimler ve çağrılara telefon ile
destek verecek, ayrıca uzaktan erişim ile çözümler sunacaktır.
5.4) ERBUL sözleşme süresince, şirket bünyesinde kurduğu çağrı merkezinden çağrı karşılama ve
destek hizmeti verecektir.
5.5) AİLE HEKİMİ Aile Hekimi Sözleşmesi’ nin feshedilmesi veya Aile Hekimliğinden istifa etmesi
halinde ERBUL’ e ödemiş olduğu kira bedelinden İSTİFA ve/veya FESİH tarihine kadar olan kullanım
bedeli mahsup edildikten sonra kalan bakiye fatura karşılığı ERBUL tarafından, AİLE HEKİMİ’ ne
iade edecektir. Bu iade hali ancak AİLE HEKİMİ’nin, İSTİFA ve/veya FESİH tarihinden 2 ay önce durumu
noter aracılığıyla veya yazılı bildirimle ERBUL’e bildirmesine bağlıdır. AİLE HEKİMİ böyle bir dildirimde
bulunmadığı taktirde bakiye bedel iade edilmeyecektir.
5.6) AİLE HEKİMİ Aile Hekimliğinden istifa etmesi ve Aile Hekimliği görevini tamamen bırakması
halinde ERBUL’ e ödemiş olduğu 12 aylık kira bedeli haricinde 12 aya ek olarak almış olduğu
promosyon veya kullanım hakkı iade edilecek kısma dahil edilmeyecektir.12 aylık kira bedelinden
kalan kısım düşülerek iadesi gerçekleşecektir.
5.7) AİLE HEKİMİ Aile Hekimliğinden istifa etmesi ve Aile Hekimliği görevini tamamen bırakması
halinde , ERBUL’a Resmi belge ile bildiriminden itibaren 30 iş günü içerisinde para iade işlemi
gerçekleştirilecektir.
5.8) ERBUL işbu sözleşmeyi ve/veya işbu sözleşmedeki bir veya birkaç hakkını veya yükümlülüklerini
tamamen veya kısmen, süreli ya da süresiz olarak üçüncü bir şahsa devir ve temlik edebilir.
6) AİLE HEKİMİ’ nin hak ve yükümlülükleri;
6.1) AİLE HEKİMİ, iş bu sözleşme gereğince “ERBULAHBS” (Aile Hekimliği Bilgi Sistemi Yazılımı)
yazılımın çalışacağı gerekli alt yapıyı (Gerekli donanıma sahip bilgisayarı, yazıcıyı, kablolamayı,
kesintisiz güç kaynağını vb. ) hazır edecektir.
6.2) AİLE HEKİMİ yazılımın çalışacağı altyapıyla ilgili işyerinde meydana gelen arıza ve/veya
kullanım
arızasını ERBUL’ e derhal bildirecektir.
6.3) AİLE HEKİMİ’nin rutin düzenlenecek olan eğitimlere, programı ve güncellemeleri daha etkin
kullanabilmesi ve performansının maksimum seviyede hatasız olabilmesini sağlamak için katılımlara
azami özen göstermesi gerekmektedir.
6.4) AİLE HEKİMİ, ERBUL tarafından sağlanan yazılım, yazılımın kullanılmasına ilişkin gerekli
teçhizat ve sağlanan hizmete ilişkin her türlü bilgiyi korumak ve saklamakla yükümlüdür. Bu
kapsamda, yazılımın çoğaltılması, kopyalanması, sözleşmeye taraf olmayan kişilere/kurumlara iletimi,
erişiminin sağlanması, yazılıma müdahalede bulunması gibi herhangi bir eylem, söz ve tutumu
halinde G) maddesinde düzenlenen CEZAİ ŞART uygulanacaktır.
6.5) AİLE HEKİMİ işbu sözleşmedeki hak ve yükümlülüklerini bedelli veya bedelsiz, süreli veya süresiz,
kısmen veya tamamen, velhasıl hiçbir hal ve şartta, hiçbir şekilde üçüncü bir kişiye devir veya temlik
edemez, işbu sözleşme konusu ÜRÜN ve HİZMETİ kullandıramaz
7) CEZAİ ŞART:
AİLE HEKİMİ işbu sözleşmeye aykırı davrandığı taktirde ……….........tutarında cezai şart
ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir. AİLE HEKİMİNİN ödeyeceği bu cezai şart bedeli, AİLE
HEKİMİNCE işbu sözleşmenin 6.4 maddesine aykırılık gerçekleştirilmesi halinde
……………….TL’den az olamaz. Aile hekimi işbu cezai şart bedelleri hakkında hiçbir itiraz ve
tenkis talebinde bulunmayacaklarını şimdiden kabul ve taahhüt etmişlerdir. Akde aykırılık
nedeniyle tahsil edilecek cezai şart ERBUL’un müspet/menfi/munzam zararlarının tazminine
engel olmadığı taraflarca müştereken kararlaştırılmıştır.
8) TARAFLARIN TEBLİGAT ADRESLERİ VE YETKİLİ MAHKEME:
Tarafların yukarıda belirtilen adresleri geçerli tebligat adresleri olup yazılı olarak yeni adres değişikliği
noterden yazılı olarak diğer tarafa bildirilmedikçe bu adreslere yapılacak tebligatların geçerli olduğu
ve sözleşmenin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıkların çözümü için ANKARA MAHKEMELERİ’nin
ve İCRA DAİRELERİ’nin yetkili olduğu taraflarca kabul edilmiştir.
9) DELİL SÖZLEŞMESİ :
Taraflar her hangi bir uyuşmazlık halinde ERBUL’un defter ve kayıtlarının esas alınacağını ve delil
olacağını şimdiden kabul etmişlerdir. İş bu sözleşme 9 madde ve …….. sayfadan ibaret olup bir sureti
ERBUL bir sureti AİLE HEKİMİ’ de olmak ve damga vergisi AİLE HEKİMİNCE karşılanmak üzere 2
suret olarak hazırlanıp taraflarca okunup kabul edilerek imza altına alınmıştır……../……./……
ERBUL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ.
Eki :
Aile Hekimine ait kimlik belgesi/imza sirküleri
AİLE HEKİMİ
Download

Sözleşme Örneğini İndirmek İçin Tıklayınız.