EK-2
T.C. KALKINMA BAKANLIĞI
2015
YENĠ ARAġTIRMA ALTYAPI PROJESĠ
ÖN BAġVURU FORMU
1. PROJEYĠ ÖNEREN KURULUġ:
2. PROJE BAġLIĞI:
3. BAġVURU YAPILAN ÇAĞRI ALANI: (Ek 1 formundaki alanlardan ilgili olanın/olanların numaralarının yazılması
yeterlidir)
4. ÖNERĠLEN PROJE SÜRESĠ (AY):
5. TOPLAM TAHMĠNĠ PROJE
MALĠYETĠ (TL)
6. ĠSTENĠLEN DESTEK MĠKTARI
(TL)
7.PROJEYLE ĠLGĠLĠ OLARAK BAġKA BĠR KURUMDAN DESTEK ĠSTENDĠ MĠ? HANGĠ KURUMDAN?
8a. ÖNEREN KURULUġ YETKĠLĠSĠ
8b.ĠMZA
8c.TARĠH
9a. PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ:
9b.ĠMZA
9c.TARĠH
9d. PROJE YÜRÜTÜCÜSÜNÜN ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ
Tel: ( )
Kalkınma Bakanlığı – 2015
Faks: ( )
E Posta :
1
10. PROJE ĠLE ĠLGĠLĠ GENEL BĠLGĠ 1
a.
Önerilen Altyapının Amacı:
b.
Çağrı Alanıyla İlişkisi:
c.
Önerilen Altyapı ile Sağlanacak Ekonomik, Sosyal ve Bilimsel Fayda:
11. PROJENĠN ANA BĠLEġENLERĠ
a.
İnşaat (m2):
b.
Makine-Teçhizat (Ana kalemler, büyük ölçekli alımlar için gerekçeler):
c.
Diğer:
12. KURUMUN ĠLGĠLĠ ALANDAKĠ KAYNAKLARI:
a.
Kurumunuzda İlgili Alandaki İnsan Kaynağı (İlgili bölümlerde vs. insan kaynakları, bilgi ve tecrübe):
b.
Kurumunuzdaki İlgili Alana Yönelik Teknik ve Fiziksel Altyapı (İlgili bölümlerdeki/laboratuvarlardaki mevcut donanım
vs.)
c.
İlgili Alana Yönelik Yürütülmüş/Yürütülmekte Olan Önemli Projeler (TÜBİTAK, AB, SANTEZ projeleri vs.):
13. PROJE EKĠBĠ (Altyapının kurulması sırasında görev alacak araştırmacılar ve personelin listesi)
14. ÇALIġMA TAKVĠMĠ (Proje kapsamındaki başlıca iş türleri ve altyapının tasarımı ve kurulması aşamalarında takip edilecek
yöntemler ve bunlar için önerilen zamanlama düzeni)
15. PROJE KAPSAMINDA OLUġTURULAN ĠġBĠRLĠKLERĠ (Kamu kurumları, özel sektör ve STK’lar ile oluşturulan
işbirlikleri)
16. TAHMĠNĠ BÜTÇE BĠLEġENLERĠ
(TL)
MAKİNE
DONANIM
SARF
MALZEMESI
HIZMET
ALIMI
SEYAHAT
YARDIMCI
PERSONEL
TOPLAM
GENEL BÜTÇEDEN İSTENİLEN
KATKI MİKTARI
ÖNEREN KURULUŞ KATKISI
DESTEKLEYEN KURULUŞ
KATKISI-1
DESTEKLEYEN KURULUŞ
KATKISI-2
TOPLAM PROJE MALİYETİ
Makine/Donanım - Her türlü kalıcı donanım, donanım bölümü, bilgisayar, bilgisayar aksamı, kitap vb. ile yazılım paketleri bu bölüme yazılır ve
üniversite demirbaşına kaydedilir. Değerlere KDV dahil edilmelidir.
Sarf Malzemesi - Deney gereçleri, hayvanlar, kimyasal maddeler, kırtasiye vb. gibi kullanılarak tüketilecek gereçler ile proje süresince
kullanıldıktan sonra elden çıkacağı varsayılan küçük el araçları (pense, tornavida vb.) bu bölüme yazılır ve demirbaşa kaydedilmez.
Hizmet Alımı – İnşaat, danışmanlık, nakliye, donanım bakım ve onarımı, basım vb. gibi belli bir ücret karşılığında yaptırılacak olan iyi
tanımlanmış ve fatura karşılığı satın alınabilecek işler bu bölüme yazılır.
Seyahat - Veri toplama, yerinde inceleme, arazi çalışması vb. gibi araştırmayla doğrudan ilgili amaçlarla yapılması planlanan yolculuklar bu
bölüme yazılır.
Yardımcı Personel - Projede görev alan ve herhangi bir yerde çalışmayan araştırıcı ve diğer personele yapılacak ödemeler bu bölüme yazılır.
Personel niteliği ve çalışma süresi belirtilmelidir.
1
Başvuru Formu Times New Roman yazı karakteri ve 12 yazı puntosuyla yazılacak olup, 10.Proje İle İlgili Genel Bilgi bölümü 2
sayfayı geçmeyecektir.
Kalkınma Bakanlığı – 2015
2
EK-3
T.C. KALKINMA BAKANLIĞI
2015
MEVCUT ARAġTIRMA ALTYAPISINA ĠLAVE YATIRIM PROJESĠ
BAġVURU FORMU
1. PROJEYĠ ÖNEREN KURULUġ ve ARAġTIRMA ALTYAPISI:
2. PROJE BAġLIĞI:
3. BAġVURU YAPILAN ÇAĞRI ALANI: (Ek 1 formundaki alanlardan ilgili olanın/olanların numaralarının yazılması
yeterlidir)
4. ÖNERĠLEN PROJE SÜRESĠ (AY)
5. TOPLAM PROJE MALĠYETĠ
(TL)
6. ĠSTENĠLEN DESTEK MĠKTARI
(TL)
7.PROJEYLE ĠLGĠLĠ OLARAK BAġKA BĠR KURUMDAN DESTEK ĠSTENDĠ MĠ? HANGĠ KURUMDAN?
8a. ÖNEREN KURULUġ YETKĠLĠSĠ
8b.ĠMZA
8c.TARĠH
9a. PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ:
9b.ĠMZA
9c.TARĠH
9d. PROJE YÜRÜTÜCÜSÜNÜN ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ
Tel:( )
Kalkınma Bakanlığı – 2015
Faks:( )
E Posta:
3
10. PROJE ĠLE ĠLGĠLĠ GENEL BĠLGĠ 2
a.
Önerilen Altyapının Amacı:
b.
Çağrı Alanıyla İlişkisi:
c.
Önerilen Altyapı ile Sağlanacak Ekonomik, Sosyal ve Bilimsel Fayda:
11. PROJENĠN ANA BĠLEġENLERĠ
a.
İnşaat (m2):
b.
Makine-Teçhizat (Ana kalemler, gerekçeler) :
c.
Diğer:
12. MEVCUT ARAġTIRMA ALTYAPISININ ĠLGĠLĠ ALANDAKĠ KAYNAKLARI VE BAġARIMI
a.
Mevcut Araştırma Altyapısının Çalışma Konuları
b.
Mevcut Araştırma Altyapısındaki İnsan Kaynağı (Araştırmacı, destek personel/teknisyen, lisansüstü öğrenci)
c.
Mevcut Araştırma Altyapısının Bina/Makine Teçhizat Durumu
d.
Proje Kapsamında Talep Edilen Bina/ Makine Teçhizatın Mevcut Kapasite ile Tamamlayıcılığı
e.
Mevcut Araştırma Altyapısının Proje Birikimi (Son 5 yıl için, yıllar itibarıyla)
f.
i.
Yıl içinde yürütülen proje sayısı (TÜBİTAK, BAP, AB, SANTEZ vs. ayrı ayrı olmak üzere)
ii.
Projelerden yıl içerisinde alınan toplam destek miktarı (Kalkınma Bakanlığı desteği hariç, Cari TL)
Mevcut Araştırma Altyapısının Sanayi ve Diğer Paydaşlarla İşbirlikleri
i.
Sanayi ile yıl içerisinde yaptığı proje sayısı
ii.
Sanayi ile yıl içerisinde yaptığı projelerden aldığı fon miktarı (Cari TL)
iii.
Sanayi dışına (üniversiteler/diğer araştırma altyapıları/kamu kurumları) yıl içerisinde yaptığı proje sayısı
iv.
Sanayi dışına (üniversiteler/diğer araştırma altyapıları/kamu kurumları) yıl içerisinde yaptığı projelerden aldığı fon
miktarı (cari TL)
g.
Mevcut Araştırma Altyapısının Bilimsel Etkinlik Düzeyi: Bilimsel yayın ve atıf sayısı (son 5 yıl için, yıllar itibarıyla)
h.
Mevcut Araştırma Altyapısının Teknolojik Etkinlik Düzeyi: TPE Patent Başvuru ve Tescil Sayısı, Uluslararası Patent Başvuru
ve Tescil Sayısı, Faydalı Model/Endüstriyel Tasarım Başvuru ve Tescil Sayısı, Marka Başvuru ve Tescil Sayısı, Lisans Sayısı
ve Geliri, Spin-off Firma Sayısı (son 5 yıl için, yıllar itibarıyla)
i.
Mevcut Araştırma Altyapısının gelir gider tablosu: Yıllık proje vb. gelirler ile personel harcamaları vb. harcamaların özet
olarak yer aldığı tablo (Son 5 yıl için, yıllar itibarıyla)
13. ÇALIġMA TAKVĠMĠ (Proje kapsamındaki başlıca iş türleri ve altyapının tasarımı ve kurulması aşamalarında takip edilecek
yöntemler ve bunlar için önerilen zamanlama düzeni)
14. PROJE KAPSAMINDA OLUġTURULAN ĠġBĠRLĠKLERĠ (Kamu kurumları, özel sektör ve STK’lar ile oluşturulan
işbirlikleri)
2
Başvuru Formu Times New Roman yazı karakteri ve 12 yazı puntosuyla yazılacak olup, 11 numara “Proje İle İlgili Genel Bilgi”
bölümü 2 sayfayı geçmeyecektir.
Kalkınma Bakanlığı – 2015
4
15. BÜTÇE BĠLEġENLERĠ
(TL)
MAKİNE
DONANIM
SARF
MALZEMESI
HIZMET
ALIMI
SEYAHAT
YARDIMCI
PERSONEL
TOPLAM
GENEL BÜTÇEDEN İSTENİLEN
KATKI MİKTARI
ÖNEREN KURULUŞ KATKISI
DESTEKLEYEN KURULUŞ
KATKISI-1
DESTEKLEYEN KURULUŞ
KATKISI-2
TOPLAM PROJE MALİYETİ
Makine/Donanım - Her türlü kalıcı donanım, donanım bölümü, bilgisayar, bilgisayar aksamı, kitap vb. ile yazılım paketleri bu bölüme yazılır ve
üniversite demirbaşına kaydedilir. Değerlere KDV dahil edilmelidir.
Sarf Malzemesi - Deney gereçleri, hayvanlar, kimyasal maddeler, kırtasiye vb. gibi kullanılarak tüketilecek gereçler ile proje süresince
kullanıldıktan sonra elden çıkacağı varsayılan küçük el araçları (pense, tornavida vb.) bu bölüme yazılır ve demirbaşa kaydedilmez.
Hizmet Alımı – İnşaat, danışmanlık, nakliye, donanım bakım ve onarımı, basım vb. gibi belli bir ücret karşılığında yaptırılacak olan iyi
tanımlanmış ve fatura karşılığı satın alınabilecek işler bu bölüme yazılır.
Seyahat - Veri toplama, yerinde inceleme, arazi çalışması vb. gibi araştırmayla doğrudan ilgili amaçlarla yapılması planlanan yolculuklar bu
bölüme yazılır.
Yardımcı Personel - Projede görev alan ve herhangi bir yerde çalışmayan araştırıcı ve diğer personele yapılacak ödemeler bu bölüme yazılır.
Personel niteliği ve çalışma süresi belirtilmelidir.
Kalkınma Bakanlığı – 2015
5
16. ĠSTENĠLEN DESTEK (Destek talep edilen her yıl için ayrı olarak doldurulacaktır.)
BÜTÇE KALEMLERI
ÖNERILEN
BĠRĠM DÖVĠZ
DEĞERĠ (*)
BĠRĠM
FĠYATI
(TL)
MAKĠNE/DONANIM (Proforma fatura/teklif mektubu ekleyiniz)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
SARF MALZEMESI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
HIZMET ALIMI (Önemli alımlar için teklif mektubu ekleyiniz)
1.
2.
3.
4.
5.
GENEL TOPLAM
(*) Sadece dış alım yoluyla temin edilecek kalemler için yazılacaktır. TL karşılığı ilgili sütunlarda belirtilmelidir.
Kalkınma Bakanlığı – 2015
6
ONAYLANAN
TOPLAM
TUTARI
(TL)
(Boş bırakınız)
Download

2015 Yılı Yeni Araştırma Altyapı Projesi Ön Başvuru ve İlave Yatırım