BELEDİYENİN GÖREV VE
YETKİLERİ
ZEKERİYA ŞARBAK
28 Mayıs 2015
Belediye
-
Belde
halkının,
mahalli
ve
müşterek
ihtiyaçları için, Doğumdan ölüme kadar, Geniş
ve dinamik bir alanda hizmet verir
Belediyenin
GÖREVLERİ
sorumlulukları
yetkileri
imtiyazları
Belediyenin Görevleri
5393 sayılı kanun 14/a madde
MADDE 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

imar, su ve kanalizasyon, ulaşım

coğrafî ve kent bilgi sistemleri

çevre ve çevre sağlığı

temizlik ve katı atık

zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans

şehir içi trafik (trafik araçları hariç)

defin ve mezarlıklar

ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar
Belediyenin Görevleri
5393 sayılı kanun 14/a maddesi
konut
kültür
ve sanat
turizm
ve tanıtım
gençlik
orta
ve spor
ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları
sosyal
hizmet ve yardım
nikâh
meslek
ve beceri kazandırma
ekonomi
kadınlar
ve ticaretin geliştirilmesi
ve çocuklar için koruma evleri
(Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000'i geçen belediyeler)
Belediyenin görevleri/ihtiyari
madde 14/b
Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;
Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapımı, bakım ve
onarımı, araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanması
 sağlıkla ilgili her türlü tesis
 mabetlerin inşaatı, bakımı ve onarımını
 kültür ve tabiat varlıklarının korunması, yenilenmesi
 amatör
sporu teşvik etmek (gençlere spor malzemesi
vermek,amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım (bir önceki yıl

gelirlerinin büyükşehir bel


için %0,7-diğer belediyelerde %0,12’yi aşmamak üzere)
sporcuların ödüllendirilmesi
Gıda bankacılığı
Belediyenin yetkileri (madde-15)
Kanunla verilen görevleri yerine getirmek amacıyla her türlü
faaliyet ve girişimde bulunmak. İşletme ve şirket kurmak.
 Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik
çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda
belirtilen cezaları vermek.
 Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda
belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
 Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve
katılma paylarını tahsilini etmek; özel hukuk hükümlerine göre verdiği
hizmetlerin (doğal gaz, su, atık su ve diğerleri) bedelini tahsil etmek.
 Görevlerin yerine getirilmesi amacıyla belediye ve mücavir alan
sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak
veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde
sınırlı aynî hak tesis etmek.

belediyenin yetkileri /madde-15
borç almak, bağış kabul etmek.
toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar
alanı, mezbaha, yat limanı ve iskele kurmak, gerçek ve tüzel
kişilerce açılacak bu yerlere izin vermek.
vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu
uyuşmazlıkları anlaşmayla tasfiye etmek.
gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve
eğlence yerlerini ruhsatlandırmak
izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men
etmek, (iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda
bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri
alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek)
reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda
standartlar belirlemek
belediyenin yetkileri /madde-15
gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk
sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin
belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz
döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG)
depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve
hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek.
kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her
türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını,
bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını
belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak,
meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit
etmek.
Belediyenin imtiyazlı yetkileri/madde-15
- içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su
ve yağmur suyunun uzaklaştırmak (bunlar için gerekli
tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak
sularını işletmek veya işlettirmek)
- - toplu taşıma (bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım
araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma
sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek)
- - katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması,
geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması
Belediyenin imtiyaz devri/madde-15
15 inci maddenin (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen imtiyazlarını,
Danıştay’ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz
(49) yılı geçmemek üzere devredebilir (imtiyaz devri)
toplu taşıma hizmetleri, imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde
ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma
hatlarını kiraya verme veya 67’nci maddedeki esaslara göre hizmet
satın alma yoluyla da yerine getirilebilir.
Belediyenin yetkileri /madde-15
Büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen
belediyeler,
meclis kararıyla;
turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim
kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma
gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli
veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında
yapılan tesislere ortak olabilir;
sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere
İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı
dışında kullanılmamak kaydıyla TAŞINMAZ tahsis edebilir. (10/9/2014
tarihli ve 6552 sayılı Kanun)
Belediyenin yetki ve imtiyazları /madde-15
Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve
düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve
araştırması yapabilir.
Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç
işlemiş sayılır.
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri
belediye taşınmazları hakkında da uygulanır. (kiracıların mülki amir
tarafından tahliye edilmesi: Uyuşmazlık mahkemesinin 30.12.2013
tarihli kararı, 4 Eylül 2014 tarihli resmi gazetede yayımlandı)
Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri,
şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye
tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri, diğer kurumlardan
aldığı paylar haczedilemez.
hizmet sunumunda kriterler
hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin
malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.
belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en
uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün
ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.
belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye
sınırlarını kapsar.
belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye
hizmetleri götürülebilir.
-
Büyükşehirlerde belediyelerin görevleri
İMARLA İLGİLİ GÖREVLER
- Büyükşehir belediyeleri
 Nazım imar planları (1/5.000-1/25.000 ölçekli)
 İlçe belediyelerinin uygulama imar planlarını, parselasyon ve imar
ıslah planlarını onaylamak,
 Uygulama imar planlarının bir yıl içinde ilçe belediyesi yapmadığı
takdirde bu planları yapmak,
 İlçe belediyelerinin imar uygulamalarını denetlemek,
 Düzenli kentleşme için konut, ticaret ve sanayi için imarlı ve altyapılı
arsa üretmek, konut yapmak.
 - İlçe belediyeleri
 Uygulama imar planlarını, parselasyon planlarını ve imar ıslah
planlarını yapmak,
 Yapılaşmayı denetlemek ve yapıları ruhsatlandırmak,
Büyükşehirlerde belediyelerin görevleri
SU VE KANALİZASYONLA İLGİLİ GÖREVLER
Büyükşehir Belediyeleri (İSKİ)
 Bölgedeki su kaynaklarını korumak (Su Kanun
Taslağı),
 Kentin içme, kullanma ve endüstri suyunu temin
etmek ve dağıtmak,
 Kullanılmış suları uzaklaştırmak ve bertaraf
etmek,
 Yağmur sularını toplamak ve yerleşim
yerlerinden uzaklaştırmak,
Büyükşehirlerde belediyelerin görevleri
ULAŞIMLA İLGİLİ GÖREVLER
Büyükşehir Belediyesi
 Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)
 Ulaşım ana planı
 Ulaşım ve toplu taşıma hizmetleri
 Trafik düzenlemeleri
 Her türlü servis ve toplu taşıma araçları ve
taksilerin sayısını ve tarifelerini belirlemek,
 Araç park yerlerini belirlemek ve işletmek
Büyükşehirlerde belediyelerin görevleri
ALT YAPIYLA İLGİLİ GÖREVLER
Büyükşehir Belediyeleri
 Alt Yapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME)
 Meydan, bulvar, cadde ve anayolları yapmak,
bakım ve onarımını sağlamak
Büyükşehirlerde belediyelerin görevleri
DİĞER GÖREVLER
Büyükşehir Belediyeleri
 Atık yönetimi (katı atık toplama hariç)
 İtfaiye ve acil yardım hizmetleri
 Mezarlıklar, yolcu ve yük terminalleri, açık ve kapalı
otoparklar, toptancı halleri, mezbaha
 Birinci sınıf gayrisıhhi işyerleri
 Meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak isimleri, bina
numaralandırma,
 Meydan, bulvar, cadde ve ana yollara cephesi olan binalarla
ilgili düzenlemeler
Büyükşehirlerde belediyelerin görevleri
ilçe belediyeleri
 Katı atıkları toplamak
 Sıhhi işyerlerini, 2. ve 3. sınıf gayrisıhhi işyerleri
ruhsatlandırma
 Kültür ve tabiat varlıklarını koruma ve yenileme
 Devlete ait eğitim ve sağlık binalarının yapımı, bakım ve
onarımı,
 Sosyal görevler (gençlere, kadınlara, çocuklara yönelik
hizmetler, meslek ve beceri kazandırma)
 Büyükşehir belediye meclisince devredilmesi halinde,
terminaller, otoparklar, mezarlıklar, toptancı hali ve
mezbahalar, temizlik hizmetleri, adres ve numaralandırma
Download

Belediyenin Görevleri