GAZİANTEP
Büyükşehir Belediyesi
Ekolojik Bina
Gazi Mahallesi, Zübeyde Hanım Bulvarı,
100.Yıl Atatürk Kültür Parkı İçi Botanik Bahçesi Yanı
Şehitkamil - Gaziantep 27060 / Türkiye
İpekyolu Kalkınma Ajansı Mali Destek Programları kapsamında hazırlanan bu yayının içeriği
İpekyolu Kalkınma Ajansı ve/veya Kalkınma Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamakta olup,
içerik ile ilgili sorumluluk Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne aittir.
Bu proje 2011 yılı Turizm Mali Destek Programı kapsamında “T.C İpekyolu Kalkınma Ajansı” tarafından desteklenmiştir.
PassivHaus ve LEED Platinium kriterlerine uygun olarak hayata
geçirilen ve PassivHaus sertifikası ile Türkiye’de bir ilk olma özelliği
taşıyan Gaziantep Ekolojik Bina, asgari düzeyde karbon salınımı yapan
ve yenilenebilir enerji sistemlerini kullanan bir örnek yapı olarak kente
kazandırıldı.
Gaziantep Üniversitesi ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin ortak
çalışmalarıyla tamamlanan ve İpekyolu Kalkınma Ajansının desteğini
alan bina, İnsan Kaynakları Merkezi olarak işlevlendirilirken,
yenilenebilir enerji teknolojilerinin tanıtıldığı bir merkez olarak da
kentlilerinin hizmetindedir.
Envisaged in compliance with the PassivHaus and LEED Platinium criteria and
regarded as the first in Turkey with a PassivHaus certificate, the Gaziantep Ecological
Building represents an exemplary structure which generates a minimum amount of
carbon emissions and utilizes sustainable energy systems.
Undertaken through the joint studies of Gaziantep University and the Gaziantep
Metropolitan Municipality, also supported by İpekyolu Development Agency grant,
the building operates as Human Resources Center, and serves as a center where
renewable energy technologies are introduced to citizens.
PassivHaus nedir?
What is PassivHaus?
PassivHaus (Pasif Ev) tasarımının odak
noktası, konfordan ödün vermeden ve
sadece yenilenebilir enerji kaynaklarına
dayanmadan binalardaki ısıtma ve soğutma
sistemlerinde enerji tasarrufu sağlamaktır.
PassivHaus kavramı yalnızca konutlar için
geçerli olmayıp bu standartlarda inşa edilmiş
birçok okul, kamu binası ve endüstriyel yapı
da bulunmaktadır. PassivHaus’ların en önemli
özellikleri yüksek yalıtımlı yapılar olmaları ve
havalandırma sistemini bir ısı aracı olarak
kullanmalarıdır. Bu binalarda ısınma
gereksinimi önden ısıtılmış hava ile
gerçekleştirilmektedir.
The focal point of the PassivHaus design
ensures energy savings in the heating and
cooling systems of buildings without
compromising on comfort. The PassivHaus
concept is not only valid for housing, as several
schools, public buildings and industrial plants
were also constructed at these standards. The
most important features incorporated in
PassivHaus structures are that they are highly
insulated and that use a ventilation system as
a heating method. The heating requirements
in these buildings are met with pre-heated air.
Düşük enerji yapı standardı taşıyan
PassivHaus kavramı, 90’lı yılların başında
Passivhaus Enstitüsü’nden Dr. Wolgang Feist
tarafından Almanya’da geliştirilmiştir. İlk
PassivHaus örneği olan Darmstadt
Kranichstein’in 1991 senesinde inşa
edilmesinin ardından dünya genelinde
50,000’e yakın PassivHaus hayata geçirilmiştir.
PassivHaus’ların Türkiye’deki ilk örneği ise
“Gaziantep Ekolojik Bina”dır.
Featuring low energy construction standards,
the PassivHaus concept was developed in
Germany by Dr. Wolfgang Feist at the
Passivhaus Institute in the early 1990’s.
Following the building of the first PassivHaus
example at Darmstadt Kranichstein in 1991,
nearly 50,000 such structures have been built
throughout the world. The “Gaziantep
Ecological Building” is the first PassivHaus
example in Turkey.
Gaziantep
Ekolojik Bina Projesi
Türkiye’de PassivHaus sertifikasına sahip ilk
yapı olma özelliğini taşıyan ve LEED Platinium
sertifikasına aday “Gaziantep Ekolojik Bina”,
Gaziantep Üniversitesi ve Gaziantep
Büyükşehir Belediyesi’nin ortak yürüttüğü
çalışmalarla 100.Yıl Atatürk Kültür Parkı
içerisinde inşa edilmiştir.
İpekyolu Kalkınma Ajansı’nın desteğini alan
ve İnsan Kaynakları Merkezi olarak
işlevlendirilen Ekolojik Bina, ayrıca örnek bir
yapı olarak, yenilenebilir enerjilerin anlatıldığı
ve tanıtıldığı bir merkez olarak da hizmet
vermektedir.
Sunum & eğitim
alanları
Ekolojik Bina’nın içerisinde 60 kişilik bir
konferans salonu bulunmaktadır. Enerji
tasarrufu ve sürdürülebilir enerji kaynakları
hakkında yeni fikirlerin paylaşılıp
geliştirilebileceği bu alan dışında, binanın
girişinde gerek turistlerin bilgi toplamaları,
gerekse öğrencilerin çalışma alanı olarak
kullanabilmeleri için bir bilgisayar odası, onun
devamında ise esnek kullanım imkânı olan
dinlenme, bekleme ve sergi alanı
tasarlanmıştır. Yapı içerisindeki mevcut
sistemler ise ziyaretçilere tanıtıcı filmler ve
bina maketi üzerinden tanıtılmaktadır.
The Gaziantep
Ecological Building
Project
Bearing the distinction of being the first
structure to have the PassivHaus certificate in
Turkey and as a candidate of the LEED Platinium
certificate, the “Gaziantep Ecological Building”
was built on the premises of the Atatürk Culture
Park by means of a joint undertaking by
Gaziantep University and the Gaziantep
Metropolitan Municipality.
As a recipient of Ipekyolu Development Agency
grant, Ecological Building which functions as a
Human Resources Center, also serves as a center
where renewable energy technologies are
introduced.
Presentation &
training areas
The Ecological Building features a 60-seat
conference hall. Besides this space where new
ideas regarding energy savings and sustainable
energy sources can be shared and developed, a
computer room situated in the building’s entry can
be used by both tourists to gather information and
students as a study room. Beyond that is a
multi-purpose recreational lounge and exhibit
space. The existing systems incorporated in the
building are introduced to visitors by means of
promotional films and a building mockup.
LEED Sertifikası
nedir?
What is the
LEED Certificate?
Leadership in Energy and Environmental
Design (Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda
Liderlik) dünyada tanınırlığı ve kabul
edilebilirliği en yüksek yeşil bina sertifikası
olup ABD’deki Çevre Dostu Binalar Konseyi
tarafından geliştirilen bir dizi kriteri
içermektedir.
The Leadership in Energy and Environmental
Design (LEED) is the most highly recognized
and accepted green building certificate in the
world and is comprised of a series of criteria
developed by the Council of Environmentally
Friendly Buildings in the U.S.
Bu alanda standartlaştırma ve sertifika
çalışmaları yapan kurumların ortaya çıkması
ile yeşil bina standartlarına uygun yapılara
sertifikalar verilmeye başlanmıştır. Sertifika
alan binalar yeşil bina unvanı ile prestij
kazanmakta ve satış/kira değerleri
artmaktadır. Gaziantep Ekolojik Bina projesi
LEED’in en yüksek derecelendirme seviyesi
olan Platin sertifikasını almaya adaydır.
With the emergence of standardization and
institutions that conduct certification studies,
certificates began to be presented to structures
complying with green building standards.
Certified buildings garner prestige as a green
building and have increased sales/leasing
value. The Gaziantep Ecological Building
Project is a candidate to receive the Platinium
certificate which is LEED’s highest rating level.
Neden Pasif?
Why Passive?
A - Kompakt mimari tasarım
B - Toplu taşıma ve yaya ulaşımını destekleyen konum
C - Yeşil çatı sistemi
D - Yeşil peyzaj alanı
E - Doğal aydınlatmayı destekleyen mimari
F - 3 Camlı pencere sistemleri ve ısı yalıtımlı doğrama sistemi
G - Yüksek ısı yalıtımlı bina kabuğu
H - Toprak kaynaklı havalandırma/ ısı dengesi sistemi
I - Su kaynaklı soğutma sistemi
J - Su yeniden kullanım/arıtma sistemleri
K - Düşük enerji kullanan led aydınlatma
L - Güneş pilleri
A-Compact architectural design
B-Location supporting public transport and pedestrian transport
C- Green roof system
D- Green landscape area
E- Architecture supported with natural lighting
F-Triple-glass window systems and heat insulation carpentry system
G- Highly insulated building shell
H- Soil-based ventilation / heat balance system
I- Water-based cooling system
J- Recycled water usage / filtration system
K- Low-energy consumption LED lighting
L- Solar cells
Ekolojik Bina’nın teknik özellikleri
İhtiyacı doğrultusunda boyutlandırılmış olan Ekolojik Bina’nın inşasında kaynak
kaybı ve atık oluşumu engellenmiş, kompakt mimari tasarımla gereğinden fazla
enerji tüketiminin de önüne geçilmiştir. Binanın gereksinimlerine yönelik
olarak, asgari düzeyde enerji sarfiyatına ihtiyaç duyan ve bu doğrultuda düşük
karbon salınımını destekleyen çeşitli sistemler uygulanmıştır.
Binada kullanılan enerji
nasıl sağlanmaktadır?
Güneş pilleri: Binada ihtiyaç duyulan tüm enerji, yapının bahçesinde bulunan
güneş pillerinden sağlanmaktadır. Fotovoltaik adı verilen bu sistemler, güneş
enerjisini elektrik enerjisine dönüştürmekte ve elde edilen enerji yapıya
aktarılmaktadır.
Technical specifications
of the Ecological Building
The formation of waste and loss of resources has been prevented in the construction of the Ecological Building,
which is sized according to needs. Its compact architectural design also cuts down on excess energy consumption.
In regards to the building’s requirements, various systems have been applied that support reduced carbon
emissions and require a minimum level of energy consumption.
What are the energy sources?
Solar cells: The entire energy needs of the building are provided from the solar cells found in the structure’s
garden. Called photovoltaic, these systems transform solar energy into electricity and transfer the obtained
energy to the structure.
Binanın
ısıtma, soğutma ve
havalandırması
nasıl sağlanmaktadır?
Havalandırma ve ısı / nem dengesi sistemi:
Yapıdaki “ısı geri kazanımlı havalandırma santrali”
ile içerideki ısı, nem ve hava kalitesi ideal seviyede
tutulurken, evdeki konfor şartları tam olarak
gerçekleştirilmektedir. Bu sisteme destek amacıyla
oluşturulan “Kanada Kuyusu” adı verilen bir
uygulamayla, toprağın 1.70 metre altında tesis
edilen borularla kışın sıcak, yazın serin hava
havalandırma sistemine taşınmaktadır.
Sudan suya ısı pompası sistemi: Ekolojik Bina’da
gerçekleştirilen bir diğer uygulama da “Isı Pompası”
sistemidir. Bu sistemde, derin kuyulardan
pompalar vasıtasıyla emilen su ısı pompasına
gönderilmekte, enerjisi alınan su tekrar deşarj
kuyusuna boşaltılmaktadır. Isı pompası kullanılarak
yazın soğuk su (7/12˚C) ile soğutma, kışın ise
(55/45˚C) sıcak su ile ısıtma sağlanmaktadır. Bina
kabuğu yerden ısıtma, serinletme ve havalandırma
santralleri yardımıyla 12 ay boyunca ideal sıcaklık,
nem ve hava kalitesinde tutulmaktadır.
Yalıtım: Ekolojik Bina’nın en önemli özelliği,
yüksek seviyede ısı yalıtımı sağlayarak enerji
gereksinimini minimum seviyeye indirmesidir.
Yapının dış kabuğunu sarmalayan 40 cm
kalınlığındaki “cam yünü ısı yalıtım levhaları” bina
içerisindeki ısıyı dengede tutmaktadır.
3’lü pencere sistemi: Binada uygulanmış olan ısı
geçirgenlik katsayısı düşük olan 3 camlı pencere
sistemleriyle de ısı kaybının önüne geçilmektedir.
How is heating, cooling and ventilation
of the building carried out?
Ventilation and heating / humidity balance system: With a heat recycling ventilation control
room, while the indoor temperature, humidity and air quality are kept at ideal levels,
comfortable conditions in the home are fully achieved. Formulated with the goal of
bolstering this system, an application called “Canadian Well” sends hot air during the winter
and cool air during the summer to the ventilation system via pipes buried 1,70 m.
underground.
Water-to-water heat pump system: Another application incorporated at the Ecological Building is
the “Heat Pump” system. This system involves water that is pumped up from deep wells and
conveyed to the heat pump, which processes the energy and discharges the water in the
discharge well. Cooling is facilitated with cold water (7/12˚C) during the summer and
heating is facilitated with hot water (45/55˚C) using the heat pump. The building shell
maintains the ideal temperature, humidity and air quality throughout the year with the aid
of floor heating, cooling and air conditioning.
Insulation: The most important feature of the Ecological Building is the lowering of energy
requirements by providing high levels of heating insulation. The 40 cm thick fiberglass heat
insulation boards that encapsulate the structure’s outer shell maintain the heat inside the
building.
Triple-glass window system: Heat loss is also kept at a minimum with triple-glass window
systems installed in the building which feature low permeability.
Düşük enerji sarfiyatlı
aydınlatma sistemleri nelerdir?
What are low-consumption
lighting systems?
Bina konumu / ışıktan etkin yararlanma: Yapı, doğal ışıktan en yüksek düzeyde
yararlanılması amacıyla, güneye bakan bir konumda inşa edilmiştir.
Cephe duvarındaki açıklıklar: Binanın güney cephesine yönelik olarak tasarlanmış
geniş pencerelerle gün ışığından yüksek verim alınması planlanmıştır.
Led aydınlatmalar: Binadaki yapay aydınlatma elemanlarında ise enerji tüketimini
minimum düzeyde tutan Led aydınlatma armatürleri kullanılmaktadır.
Position of the building / taking effective advantage of daylight: The structure was constructed to face
south in order to take maximum advantage of natural light.
Facade wall intervals: The building was planned to attain high efficiency from daylight with wide
windows installed in the south facade.
LED lighting: LED illumination fixtures are used in the building’s artificial lighting elements
which keep energy consumption to a minimum level.
Suyun etkin kullanımı
nasıl sağlanmaktadır?
How effective water usage is ensured?
Bina bahçesindeki yağmur suyu depolama ve su arıtma sistemleriyle, suyun etkin
kullanımı sağlanmıştır. Gri suların yeniden kullanılması amacıyla tasarlanan arıtma
sistemiyle geri kazanılan su, klozet rezervuarlarında; yağmur suları da peyzaj
sulamasında kullanılmaktadır. Düşük debili, basınçlı armatürler ve susuz pisuar
kullanımı ile de su tasarrufu sağlanmaktadır.
Effective water usage is ensured with rainwater storage and water filtration systems installed
in the building garden. Water recycled with a filtration system designed with the goal of
reusing gray water is used in toilet reservoirs; rainwater is used in landscaping irrigation.
Water savings are also facilitated through the use of low-flow, pressurized fittings and
waterless urinals.
“Yeşil Çatı” sistemi
nedir?
Ekolojik Bina projesinde, çevre dostu yapı
çözümlerinden biri olan “Yeşil Çatı” sistemi
uygulanmıştır. “Yeşil Çatı” kısaca, bina çatısına
klasik kaplama malzemelerinin yerine, izolasyon
ve yalıtım malzemeleri ile desteklenmiş yeşil
bitki ve çiçeklerin ekilmesiyle oluşturulmaktadır.
Bu sistem, bina içerisindeki nem miktarının ve
karbon salınımı düzeyinin dengelenmesine de
katkıda bulunmaktadır.
What is
the “Green Roof” system?
One of the eco-friendly building solutions,
the “Green Roof” system was applied in the
Ecological Building Project. In short, the “Green Roof”
involves planting green plants and flowers supported
with insulation materials on the building’s roof
instead of classic coating materials. This system also
contributes towards balancing the humidity and
carbon emissions inside the building.
Download

Gaziantep Ekolojik Bina Projesi