İNŞAAT SEKTÖRÜNDE MUHASEBE ve VERGİ
UYGULAMALARI EĞİTİMİ
Eğitim Süresi: 2 gün, 10 saat
İnşaat sektörü Türk ekonomisinde çok büyük paya sahiptir. Bu sektör doğrudan ve
dolaylı yoldan hemen hemen tüm sektörleri etkilemektedir. Diğer taraftan istihdam
ağırlıklı olması nedeniyle de işsizlik sorununun önlenmesinde ciddi katkıları
bulunmaktadır.
Bu nedenle inşaat sektörünün genel ekonomi içindeki ağırlığı da dikkate alınarak, bu
alanlarda faaliyet gösterenlerin muhasebe, vergi ve uygulama sorunlarının da ayrıntılı
olarak tartışılarak çözümlenmesi amaçlanmaktadır.
Eğitimin Hedefleri
- Türleri itibariyle inşaat işlerinin muhasebeleştirilmesi ve vergisel boyutu
- Uygulama sorunları ve çözüm önerileri
Eğitimin Hedef Kitlesi
- SM ve SMMM’ler
- Şirket Ortakları ve Yöneticileri - Müteahhit Firmalar ve Çalışanları
- Finansal Tablo Üreticileri, Kullanıcıları ve Denetçiler
Eğitimin İçeriği
Tüm Yönleriyle;
- Satış Amaçlı İnşaat İşleri:
- Arsa Payı Karşılığı İnşaat İşleri:
- Hasılat Paylaşımı Karşılığı Arsa Teslimi:
- Kooperatiflerde İnşaat İşleri:
-Yatırıma Yönelik İnşaat İşleri:
- Yıllara Sari İnşaat Taahhüt İşleri:
- Taahhüte Dayalı Diğer İnşaat İşleri:
- Yurt Dışı İnşaat ve Onarım İşleri:
- Örnekler, Yargı Kararları ve Özelgelerle Eğitimin Değerlendirilmesi:
Eğitici YMM İbrahim DEĞİRMENCİ
İbrahim Değirmenci 1959 yılında Çanakkale’de doğmuştur. 1981 yılında Siyasal
Bilimler Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 1982 yılında Maliye Bakanlığı’nda
Gelirler Kontrolörü olarak göreve başlamıştır. Burada 12 yıl denetim elemanlığı, iki
yıl ise Gelirler Kontrolörleri Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuştur.1994
yılında Maliye Bakanlığı’ndan ayrılarak Yeminli Mali Müşavirlik yapmaya başlamış
olup bu arada 5 yıl süreyle Ankara Ticaret Odası’nın mali danışmanlığını
yürütmüştür. 2001 - 2002 yıllarında Ankara YMM Odası Yönetim Kurulu, 20082013 yılları arasında ise TÜRMOB Disiplin Kurulu üyeliği yapmıştır.
Gerek kamuda, gerekse özel sektördeki denetim çalışmaları yanında sayısız
sempozyum, panel, seminer ve tv programlarında konuşmacı olarak yer almış olup
çeşitli dergi ve gazetelerde yayınlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır. Diğer
taraftan YMM ve SMMM odalarında; “İnşaat Sektöründe Muhasebe ve Vergi
Uygulamaları, Dönem Sonu İşlemleri, Gelir / Kurumlar Vergisi Beyanname
Düzenleme Esasları, Turizm Sektöründe Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Katma
Değer Vergisinde Tam ve Kısmi Tevkifat Uygulaması, UFRS’ye Uygun Finansal
Tablo Düzenleme ve Bağımsız Denetime Tabi Olma Esasları, Vakıf ve Derneklerde
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Sermaye Şirketlerinde Genel Kurul Esasları”
konularında eğitimler vermektedir.
Diğer Program Bilgileri
Program katılım ücreti SM-SMMM’ler için 400-TL + KDV (%8)
Program katılım ücreti diğer katılımcılar için 500-TL +KDV (%8)
Eğitim sonunda katılımcılara katılım belgesi verilecektir.
Programın açılması için en az 20 kişinin
gerekmektedir.
ÖN KAYIT TARİHLERİ: 25 /11/2014 - 22/12/2014
Ön kayıt formu için tıklayınız
kesin kaydını yaptırması
Download

İnşaat sektöründe muhasebe ve vergi uygulamaları