TURİZMDE KARİYER PANELİ
“elçuk Ü iversitesi “ilifke Taşu u MYO, “ilifke Ti aret ve “a ayi Odası ve İŞKUR ortaklığı ile Turiz de Kariyer
ve İŞKUR’u İş Araya lara Yö elik Faaliyetleri ko ulu pa el düze le di.
Taşu u Atatürk Kültür Merkezi de gerçekleşe panelde organizasyon komitesinde Yrd. Doç. Dr Tolga Gök,
Öğreti Görevlisi Kürşad “ayı ve Turiz ve Otel işlet e iliği Progra ı 2. “ı ıf B şu esi öğre ileri i de ulu duğu
pa el orga izasyo u da, Pa el Yö eti iliği görevi i “Ü “ilifke –Taşu u MYO Müdürü Prof. Dr. Halis Oğuz üstle irke
İŞKUR İş ve Meslek Da ış a ları “erka Özada, Duygu Pehliva , De iz Gü eş ve Mersi Oteli Ge el Müdürü Fethi
Kavu oğlu da pa elist olarak görev aldılar ve ko ularıyla ilgili ge iş ilgiler verdiler.
Katılı ı oldukça yoğu olduğu orga izasyo da “ilifke Ti aret ve “a ayi Odası Yö eti Kurulu Başka Yardı ısı Baki
Uysal, Yö eti Kurulu Üyeleri Ese “ap az, Erdi “oy, Ge el “ekreter Yıldırı Baydar, Yüksekokul Müdür Yardı ısı
Okutman Ömer Tol, Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölü Başka ı Öğr. Gör. İshak Kozak, Öğreti Ele a ları Öğr. Gör.
Ali Çerçi, Öğr. Gör. Nevruze “ayı , Öğr. Gör. Kazı Eser, Öğr. Gör. Nur Bakar, Öğr. Gör. Özka DE ir, Öğr. Gör.
Ce giz Ur aş, Okut a “erhat Çerçi, Okut a Özle Çerçi, Okut a Mürsel Kaya, Ü r. Öğr. Ele a ı “ai
Nasuhoğlu, Ü r. Öğr. Ele a ı Hati e Yıl az “ilifke Turiz Der eği Başka ı ve Toyla Otel sahi i Ah et Tarla ı, “ilifke
Turiz Der eği Üyeleri, Taşu u Yatçılık Koop. Başka ı “edat Özde ir, Latife “ulta Yat İşlet eleri “ahi i “üley an
Akyürek, Göktuğ Yat İşlet e isi ve Taşu u A atör Yatçılık ve Yelke ilik Der eği Üyesi Ali Küçük, Göktuğ Yatçılık
işlet e ileri de Mustafa Nadir Eyler, Restora İşlet e isi Ke al Ö el Ke al Ba a , Yüksekokul öğre ileri ile
Taşu u Halkı da yer aldı.
Download

TURİZMDE KARİYER PANELİ “elçuk Ü iversitesi “ilifke Taşu u MYO