TF VARLIK KİRALAMA A. Ş. KİRA SERTİFİKASI HALKA ARZ
SONUÇLARINA
İLİŞKİN KAMUOYUNA DUYURUDUR.
TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.’nin 15-16 Ocak 2014 tarihlerinde İş Yatırım Menkul Değerler
A.Ş. liderliğinde gerçekleştirilen 100.000.000.-TL nominal değerli 179 gün vadeli kira sertifikası
halka arzına ilişkin ayrıntılı bilgileri içeren İhraççı Bilgi Dokümanı, Sermaye Piyasası Aracı Notu
ve Özet 10 Ocak 2014 tarihinde www.tfvarlikkiralama.com.tr adresli TF Varlık Kiralama
A.Ş.’nin internet sitesinde, www.turkiyefinans.com.tr adresli Türkiye Finans Katılım Bankası
A.Ş.’nin internet sitesinde, www.isyatirim.com.tr adresli İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin
internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (“KAP”)’nda (http://kap.gov.tr) ilan
edilmiştir.
Kira sertifikası halka arzında bireysel yatırımcı grubuna 71.844.449.- nominal TL, kurumsal
yatırımcı grubuna ise kesinleşen Yıllık Getiri Oranı ve altındaki seviyelerden 93.530.000.- nominal
TL talep gelmiştir. Halka arz miktarı 100.000.000.-TL olarak gerçekleşmiş ve Sermaye Piyasası
Aracı Notu’nun 5.2.2. Maddesine göre tahsisat oranları yurtiçi bireysel yatırımcılar için %36,0
kurumsal yatırımcılar için ise %64,0 olarak belirlenmiştir.
Halka arzda kira sertifikalarına ilişkin Yıllık Getiri Oranı basit %10,10 (bileşik %10,50) olarak
belirlenmiş ve belirlenen Yıllık Getiri Oranı’na göre 1.Dönemsel Getiri Oranı %2,52, 2. Dönemsel
Getiri Oranı ise %2,44 olarak hesaplanmıştır. Buna göre 1.-TL nominal değerli kira sertifikası 1.- TL
satış fiyatı ile halka arz olunmuştur.
Halka arz tahsisatı ve dağıtım tutarları ile kira sertifikası almaya hak kazanan yatırımcı sayısı
yatırımcı grubu bazında aşağıdaki tabloda sunulmuştur.
Yatırımcı Grubu
Yurtiçi Bireysel
Yatırımcılar
Kurumsal
Yatırımcılar
TOPLAM
Talep Edilen
Nominal Adet
(TL)
Kira Sertifikası
Tahsis Edilen
Nominal Adet
(TL)
71.844.449.-
Dağıtılan Kişi
Sayısı
Dağıtılan Nominal
Adet (TL)
36.000.000.-
220
36.000.000.-
93.530.000.-
64.000.000.-
26
64.000.000.-
165.374.449.-
100.000.000.-
246
100.000.000.-
Halka arz edilen tahvillerin nominal değerlerinin yüzde beşinden fazlasını satın alan yatırımcılar ise
aşağıdaki tablolarda sunulmaktadır:
Kira Sertifikası Halka Arzının %5’ten fazlasını satın alan yatırımcılar:
Satılan Kira Sertifikalarının Yüzde Kaçını
Nominal Değeri
Aldığı
1
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şemsiye Fonu’na Bağlı
Kısa Vadeli Tahvil Bono Alt Fonu
2
T.İş Bankası A.Ş. B Tipi Maksimum Kısa Vadeli
Tahvil ve Bono Fonu
20.490.000
%20,49
8.210.000
%8,21
3
Akfen Holding A.Ş.
6.840.000
%6,84
4
Bizim Menkul Değerler A.Ş.
6.150.000
%6,15
5
S.S. ASKOOP Anadolu Sanayiciler Toplu İşyeri
Yapı Kooperatifi
5.878.946
%5,88
Download

tf varlık kiralama a. ş. kira sertifikası halka arz sonuçlarına ilişkin