rn
İL
Ü 2
içindekiler
11
Mimarlık'tan
12
Somut, nesnel,
ulusal bir
Mimarlık /
Engin Omacan
KAPAK: İstanbul'un
(H. Prost)
ilk nazım
planı
87/1 Y I L : 2 5
SAYI: 22 2
TMMOB Mimarlar Odası
t a r a f ı n d a n iki ayda bir
yayımlanır.
Journal of the Chamber of
Architects
of Turkev.
YAYIN YERİ:
Merkez: Konur Sokak No: 4,
Yeııişehir-Ankara, Tel: 17 37 27
Ankara Şb. Tel: 17 86 65
Antalya Şb. Tel: 154 47
Bursa Şb. Tel: 234 37
İstanbul Şb.
Tel: 145 08 45 - 145 16 66
İzmir Şb. Tel: 22 26 61
SAHİBİ VE
YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
Merih Karaaslan
YAYIN KOMİTESİ
Zafer Akay. Tamer Başbuğ,
Oktav Ekinci, Abdi Güzer,
Merih Karaaslan.
Ş ü k r ü Kocagöz.
Süleyman Mazlum,
H a s a n Özbay,
Ebabekir Ö z m e r t ,
U m u r Somali, M e l i h Tura
YAYIN SEKRETERİ
Yasemin Erk
H5T
İstanbul resimleri
Tarlabaşı'na
bir bakış /
İlber Ortaylı
ÂSATEtffıO
^ V g ^ t ^ H & m f *
H e r yer
birbirine b e n z i y o r /
Burak Boysan
S o k a k masalları
masal sokakları /
Erhan Acar
18
34
Taşkışla o l a y ı /
Erol Kulaksızoğlu
40
İstanbul metropoliten
a l a n l a r ı n d a imar
hareketleri /
Yücel Gürsel
42
1mar p l a n l a m a
olayının yasal
zorunlulukları ve
istanbul örneklemesi /
Besim Çeçener
44
Beyoğlu'nun yıkımı
ve şehirlerimizin
g e l e c e ğ i I Yücel Gürsel
49
YURT DIŞI TEMSİLCİLERİ
Frankfurt - H a s a n Çakır
Londra - Seçil Değer
M ü n i h - Necdet Dursun
Paris - G ü r l e r Akdora,
Murat S e l i m o ğ l u
Pittsburg - Z u h a l Ulusoy
S u u d i Arabistan A h m e t Vefik Alp
DİZGİ
Yazıevi, 512 60 43
TEKNİK HAZIRLIK
Gökkuşağı Matbaacılık ve
Yayıncılık A.Ş.,
52 2 81 70 - 52 2 4 3 36
KAYNAK GÖSTERİLEREK
ALINTI YAPILABİLİR
xJ 4 0
ABONE KOŞULLARİ
Mimarlar Odası'nın
Türkiye'deki üyelerine ücretsiz
gönderilir.
Yıllık a b o n e bedeli: 5000 TL,
vurt dışı yıllık a b o n e bedeli:
30 ABD doları
BASKI
Orhan
Ofset
MİMARLAR ODASI
KÜTÜPHANESI
49
HABERLER
56
O DA'DAN
59
YAYI N - T A N İ T İ M
61
YARIŞMALAR
İstanbul Yenikapı
Kültür ve Eğlence
Parkı M i m a r i
Proje Yarışması
63
25
Henri Prost ve
İstanbul'un ilk
n a z ı m planı /
Aron Angel
FİYATI
1000 TL
BİR M İ M A R
Aydın Boysan
19
13
15
87/1
Download

İL Ü 2