Ek… 2
HALK SAё LICI Mむ DURLUGUNE
"●
●
●
●
●
●
●
゛
…TOplum Satth意 lM〔 erkezi
AlLE HEKiMLiё ilJYGULAIMASI PERFORMANSiTiRAZ FORMU彙
1.Perね rlllans
2、
kesintisinin att olduttu ay∼
11:
Itirm2 edilen ko:難 (Lttttn ilgili se,c∝ 意
il,露 etieyittiz)
撼 elllli EIBebek izlemi tt cocuk izlemi ttB鐵 懲l孵 慧ama Hizmetleri
EII Ceb像
EI Ditter
PERFOR》 賃ANS KESiNTisiNE ESAS TEsKiL EDENIKisiNlN
3,T,C`Kimlik NO
:
4.Adtt S◇ yadl
:
5,Alle Hekimine Kesin Kaylt Tarihi l
6.Itttお im Bilgisi(KcndiSinin/Yaklllinln Telefon No'su):
7.Anne T.C.Kimlik No(Bobek_cOCukぃ Ba意 1,点 lama Hレ metleFi ltむこ
逸larlnda Yazllac悲 ):
8.DOtttun Tarihi(Bebek_cOCuk_Ba慈 1,lklama Hizmetleri ltむ a21aFInda Yazllacak):
9,Son Adet Tarihi(Gebe lzbmiitむ azlarlnda Yazttacak):
itiraz Nedeni Konusunda A91ldanaa:
Aile Hekimlitti Uygulamasl ile ilgili lnevzuat Oerttesinde yapllan perforuns 難燎az
魚
二
lesinde,eksIMhatall o憑
神nu tesptt etti意 撫 perfOmttans standtttlarl腱 datt belgeler ekte
sunuimus olup konunun tttaflnlzdan dettenendむ llerek ttirazIInm sonu91andrllm益 l hususunda gerettini
detterlendi■
arz edertlm、 ,._./・
10。 Aile
u遭
・/20.....
,・
Hekimlitti BttiXll No*幸
ll.Adi Soyadl
12,T.C,Kimlik No
:
:
I
AH/ASE lm鯰 ―Ka,e
Ek:(・・… …Sayね )
TOPLUM SACLICI MERKEZi SORIJMLU HEK競
i CttRtts導
:,・
....… ""… …・"・ ―
・
・
・・
・・
・
・
…・。
ノ
../201.“
。
,…
EII UYGUN
E]UYGtrN DEttL
tt GEREKSiZ BAsVURU彙
士曹
TSM Sommlu Hekimi Adi Soyadl―
I■
2a
常銀 ″rre“ 意IIttt eな ●r:`i●鰤 ″必 ″
ど ヵどな翔ノ
織 総● ∫鷺口餞 ヱ獅け 籠た ん豪 瞬f rara/1″ な た め t●摯菫 を∝ 鳥 奪
療 0″ 納 :"ゴ Fa,た 陸轟 J凛 ぼcぶ 検 ′む
“″
。″
む
S″
“
││IFISル で
ど
″
Fレ
層″
er/orm爾
PCF
rrl丼
α
ra田
。
st
Fι
″を
H薇
凛
rrgIめ
:解
7撥
あ
rdtFrtr巌
:で
1,′
′
礫 =鋭
`′
だ っけ なo″sメ ル 雄′/●
`た
'た
`路
“
“
“ “
″cat・
"r ederヵ “
′
ぐ a)'▼ g)'・ ′ご0′ ご″′ン′
t苺
│・
J′
s・
``r,
`″
rart,HB>f″ ″ol凄 りo■,ftra1/rF′
,“ υ
∼″/r″ ola tα ′
∼… 燿 ノJγ
Iψ ,/rFtt itr4_‐
Sお ィ
鐵
織繊 Far≫
1議 揚 ガIζ
ヽ
/●││● II、 マ 弩
濤力
`ral・
kt《r_
′
置躍 1熱 │■ オ
′
役
6″ ″k票薔お篠響 ●樫 ''ο`Fara/F蔽
うoJず `嘩
`慶 “
“ "理
J¢
ず¢r/● rrp,α ″s´ たo″ ″oた
蓼 レ
"患
f`磨=轟 ′冷S'r′ 凛αゴσ綱 お rar
f冒 ど,り arα
74・
`・
kl難 田縁
浅tttα rasl ttRIお ヤ
α″″〕
α力ar`
s● Jg″ ′
`″
KDsetts● :=勲ra■″ ′Iル ●力議″
D● 麒議 SIsre競ブ〔
,
“
群s′ 0鋳 2arま 縮 湊
凛8'お ″ 澪 ψ ,7alお 疑
″藩辞′だ
'腱
“ `lo海
Download

Eli-2 SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜNE .............Toplum Sağlığı Merkezi