Acipenser stellatus (PALLAS, 1771)’UN SOLUNGAÇLARINDA BAZI
HİSTOKİMYASAL ÖZELLİKLERİN İNCELENMESİ
THE INVESTIGATED OF THE SOME HISTOCHEMICAL
CHARACTERIZATION IN THE GILLS OF Acipenser stellatus
(PALLAS, 1771)
Zuhal KARAMAN 1, Mücahit YÜNGÜL 2, Sibel KÖPRÜCÜ 1
1
F.Ü. Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü, Hastalıklar Anabilim Dalı - ELAZIĞ
2
F.Ü. Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü, Yetiştiricilik Anabilim Dalı - ELAZIĞ
E-mail: [email protected]
Zuhal KARAMAN 1, Mücahit YÜNGÜL 2, Sibel KÖPRÜCÜ 1
1
F.Ü. Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü, Hastalıklar Anabilim Dalı - ELAZIĞ
2
F.Ü. Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü, Yetiştiricilik Anabilim Dalı - ELAZIĞ
E-mail: [email protected]
-Bildiri ÖzetiBu çalışmada Acipenser stellatus (Pallas, 1771)’un solungaçlarındaki mukus hücrelerinde
-Abstract-
yer alan glikoproteinlerin özellikleri histokimyasal yönden incelendi. Solungaç arkları, se-
In this study, the characteristics of glycoproteins in mucous cells of the Acipenser stellatus
konder ve primer filament epitelinde bulunan, çoğu oval ve yuvarlak bir şekile sahip olan
(Pallas, 1771) gill were investigated histochemically. Most of mucous cells in gill arch,
mukus hücrelerinin, yapılan histokimyasal boyamalar sonucunda, Nötral glikoproteinler
secondary and primary fılament epithelium had oval and globular shape. As a result of
(PAS), siyalik asit rezidülü (KOH / PAS), nötral ve asidik (PAS / AB pH 2,5) glikoproteinleri
histochemically staining of the gill of Acipenser stellatus (Pallas, 1771), while neutral
orta derecede reaksiyon verirken, güçlü sülfatlı (AB pH 0,4), O-sülfat esterli (AB pH 1,0),
glycoproteins (PAS), sialic acid recidues (KOH / PAS), neutral and acid rich (PAS / AB
asidik (AB pH 2,5), sülfatlı ve asidik (AF / AB pH 2,5) glikoproteinleri ise zayıf reaksiyon
pH 2,5) glycoproteins showed medium degree reaction, strong sulphate (AB pH 0,4),
göstermiştir. Mukus hücrelerinin, sülfatlı (AF) glikokonjugatları içermediği belirlendi.
O-sulphate esters (AB pH 1,0), acidic (AB pH 2,5), sulphated and acid (AF / AB pH 2,5),
showed weak reaction. Mucous cells didn’t contain strong sulphated (AF).
Anahtar Kelimeler: Mersin balığı, glikoprotein, histoloji
Keywords: Mersin fish, glycoprotein, histology
436
437
Download

ÖZET (PDF) - Akuademi.Net