2014
Performans Takip Formu
Kullanım Kılavuzu
Stok Takipve
Analiz
Daire Başkanlığı
Stok Yönetim
Birimi
Hazırlayan:
Ecz. Filiz DİNÇSAY GÖBEL
İçindekiler
KULLANICI GİRİŞ SAYFASI ............................................................................................................................ 4
ANA SAYFA EKRANI .............................................................................................................................. ……..5
ANA SAYFA YENİ BUTON EKRANI ................................................................................................................. 6
YERİNDE DEĞERLENDİRME SORULARI EKRANI .............................................................................................. 7
DEĞERLENDİRME EKRANI ............................................................................................................................ 8
RAPOR ÇIKTI EKRANI ................................................................................................................................... 9
ANA SAYFA KRİTER SEÇİLMEMİŞ SORGULAMA BUTONU EKRANI ................................................................ 10
ANA SAYFA KRİTER SEÇİLMİŞ SORGULAMA BUTONU EKRANI ..................................................................... 11
Sayfa |1
HAZIRLAYAN
Stok Takip ve Analiz Daire Başkanlığı
Stok Yönetim Birimi
KURUMU:
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı
Sayfa 1 / 12
YAYIN TARİHİ: Nisan 2014
REVİZYON NO:01
REV. TARİHİ: Nisan-2014
Şekiller:
ŞEKİL 1: KULLANICI EKRAN GİRİŞİ .................................................................................................................................................4
ŞEKİL 2: ANA SAYFA KRİTER SEÇİM BÖLMESİ ...............................................................................................................................5
ŞEKİL 3: ANA SAYFA EKRANI YENİ BUTONU SEÇİM BÖLMESİ .......................................................................................................6
ŞEKİL 4: YERİNDE DEĞERLENDİRME SORU KRİTERLERİ .................................................................................................................7
ŞEKİL 5: CEVAPLARI DEĞERLENDİRME EKRANI .............................................................................................................................8
ŞEKİL 6: RAPOR DÜZENLEME EKRANI ...........................................................................................................................................9
ŞEKİL 7: ANA SAYFA EKRANI KRİTER SEÇİLMEMİŞ SORGU BUTONU BÖLMESİ ............................................................................10
ŞEKİL 8: ANA SAYFA EKRANI KRİTER SEÇİLMİŞ SORGU BUTONU BÖLMESİ .................................................................................11
Sayfa |2
HAZIRLAYAN
Stok Takip ve Analiz Daire Başkanlığı
Stok Yönetim Birimi
KURUMU:
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı
Sayfa 2 / 12
YAYIN TARİHİ: Nisan 2014
REVİZYON NO:01
REV. TARİHİ: Nisan-2014
Kısaltmalar:








YD
: Yerinde Değerlendirme Soruları
MD-O : Medikal Depo Ortak
MD-I : Medikal Depo İlaç
MD-TS : Medikal Depo Tıbbi Sarf
MD-CA : Medikal Depo Cerrahi Alet
MD-L : Medikal Depo Laboratuvar
AD
: Aniyat Depo
BD
: Biyomedikal Depo
Sayfa |3
HAZIRLAYAN
Stok Takip ve Analiz Daire Başkanlığı
Stok Yönetim Birimi
KURUMU:
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı
Sayfa 3 / 12
YAYIN TARİHİ: Nisan 2014
REVİZYON NO:01
REV. TARİHİ: Nisan-2014
KULLANICI GİRİŞ SAYFASI
Şekil 1: Kullanıcı Ekran Girişi
Amaç :
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde veri havuzu oluşturularak
istatistik sonuçlar doğrultusunda gerekli iyileştirmelerin sağlanması .
Sisteme Giriş Yetkisi:
Genel Sekreterliklerde görev yapan İl Konsolide Yetki lisi, Klinik Mühendislik Hizmetleri
Birim Sorumlusu ve Stok Yönetim Sorumlularında bulunmaktadır.
Sistem Giriş Şifresi:
Sisteme MKYS giriş şifreleri ile girilecek olup, İl Konsolide Yetkilisi tarafından mevcut
şifrelere MKYS-Takip yetkisi verilecektir.
Sayfa |4
HAZIRLAYAN
Stok Takip ve Analiz Daire Başkanlığı
Stok Yönetim Birimi
KURUMU:
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı
Sayfa 4 / 12
YAYIN TARİHİ: Nisan 2014
REVİZYON NO:01
REV. TARİHİ: Nisan-2014
ANA SAYFA EKRANI
Şekil 2: Ana Sayfa Kriter Seçim Bölmesi
Bağlı Sağlık Tesisi: Genel Sekreterliğe Bağlı Sağlık Birimleri
Alan Türü: Genel Sekreterliğe Bağlı Sağlık Tesislerinde görev yapan Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkililerinin
(TKKY) Depo Sorumluluk Alanları (Medikal Depo, Biyomedikal Depo, Ayniyat Depo)
Takip Türü: Sağlık Tesislerine yönlendirilen soru tipi
Dönem: Yerinde Değerlendirmenin yapıldığı dönemi ifade eder.(Ocak:1, Şubat:2, Mart:3…)
Sayfa |5
HAZIRLAYAN
Stok Takip ve Analiz Daire Başkanlığı
Stok Yönetim Birimi
KURUMU:
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı
Sayfa 5 / 12
YAYIN TARİHİ: Nisan 2014
REVİZYON NO:01
REV. TARİHİ: Nisan-2014
1. Yeni Butonu: Genel Sekreterliklerimize Bağlı Sağlık Tesislerinin son döneme ait Yerinde
Değerlendirme Sorularını ekrana getirir.
Şekil-2 Ekranındaki yeni butonuna basıldığında Şekil-3’teki Ekranı gelmektedir.
ANA SAYFA YENİ BUTON EKRANI
Şekil 3: Ana Sayfa Ekranı Yeni Butonu Seçim Bölmesi
Giriş Butonu: Yerinde değerlendirme sorularını ekrana getirir.
Şekil-3’teki Bağlı Sağlık Tesisi, Alan Türü seçilip giriş butonuna basıldığında, son döneme ait Şekil4’teki Yerinde Değerlendirme Soruları ekrana getirir.
Sayfa |6
HAZIRLAYAN
Stok Takip ve Analiz Daire Başkanlığı
Stok Yönetim Birimi
KURUMU:
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı
Sayfa 6 / 12
YAYIN TARİHİ: Nisan 2014
REVİZYON NO:01
REV. TARİHİ: Nisan-2014
YERİNDE DEĞERLENDİRME SORULARI EKRANI
Şekil 4: Yerinde Değerlendirme Soru Kriterleri
Sayfa |7
HAZIRLAYAN
Stok Takip ve Analiz Daire Başkanlığı
Stok Yönetim Birimi
KURUMU:
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı
Sayfa 7 / 12
YAYIN TARİHİ: Nisan 2014
REVİZYON NO:01
REV. TARİHİ: Nisan-2014
Yerinde Değerlendirme Sorularında Cevap Hayır ise; Düzeltici Faaliyeti gerçekleştirecek kişi atanır ve
sebebi ile ilgili Açıklama alanı doldurulur. Açıklamanın altındaki X alanına resim yüklenebilir.
Kaydet Butonu: Soruların cevapları doldurduktan sonra kaydet butonuyla kayıt altına alınır.
Şekil-4’teki kaydet butonuna basıldığında Şekil-5’teki değerlendirme ekranı gelir.
DEĞERLENDİRME EKRANI
Şekil 5: Cevapları Değerlendirme Ekranı
Ana Sayfa Butonu: Ana Sayfa ekranına geri dönmek için bu butona basılır.
Kesinleştir Butonu: İlgili dönem içerisinde Yerinde Değerlendirme Sorularının cevaplandırılması
tamamlandıktan sonra, değişiklik yapılabileceği düşünülmüyorsa Kesinleştirme İşlemi yapılır.
Kesinleştir Butonuna basıldıktan sonra değişiklik yapılamaz.
Rapor Al Butonu: Kesinleştir Butonuna basıldıktan sonra Rapor Al butonuna basılarak Şekil-6’deki ekran
gelir.
Sayfa |8
HAZIRLAYAN
Stok Takip ve Analiz Daire Başkanlığı
Stok Yönetim Birimi
KURUMU:
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı
Sayfa 8 / 12
YAYIN TARİHİ: Nisan 2014
REVİZYON NO:01
REV. TARİHİ: Nisan-2014
RAPOR ÇIKTI EKRANI
Şekil 6: Rapor Düzenleme Ekranı
İki nüsha halinde çıktı alınıp, Raporu Düzenleyen Kişi tarafından onaylanarak bir nüshası ilgili birim
yöneticisine teslim edilir, diğer nüsha düzenleyen kişi tarafından faaliyetleri takip etmek üzere saklanır.
Sayfa |9
HAZIRLAYAN
Stok Takip ve Analiz Daire Başkanlığı
Stok Yönetim Birimi
KURUMU:
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı
Sayfa 9 / 12
YAYIN TARİHİ: Nisan 2014
REVİZYON NO:01
REV. TARİHİ: Nisan-2014
2. Sorgula Butonu: Genel Sekreterliğe Bağlı Sağlık Tesisleriyle ilgili eski dönemlere ait yerinde
değerlendirme sorularını ekrana getirir.
a. Şekil-2 Ekranındaki alanlar doldurulmadan sadece sorgulama butonuna basılarak daha önce
yapılmış Genel Sekreterliğe Bağlı Tüm Sağlık Tesisleriyle ilgili tüm performans takip formları şekil5 teki gibi ekrana gelir.
ANA SAYFA KRİTER SEÇİLMEMİŞ SORGULAMA BUTONU EKRANI
Şekil 7: Ana Sayfa Ekranı Kriter Seçilmemiş Sorgu Butonu Bölmesi
S a y f a | 10
HAZIRLAYAN
Stok Takip ve Analiz Daire Başkanlığı
Stok Yönetim Birimi
KURUMU:
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı
Sayfa 10 / 12
YAYIN TARİHİ: Nisan 2014
REVİZYON NO:01
REV. TARİHİ: Nisan-2014
b. Şekil-2 Ekranındaki Bağlı Sağlık Tesisi, Alan Türü, Takip Türü seçilip sorgulama butonuna
basıldığında Genel Sekreterliğe Bağlı Seçilen Sağlık Tesisleriyle ilgili performans takip formu şekil6 daki gibi ekrana gelir.
ANA SAYFA KRİTER SEÇİLMİŞ SORGULAMA BUTONU EKRANI
Şekil 8: Ana Sayfa Ekranı Kriter Seçilmiş Sorgu Butonu Bölmesi
S a y f a | 11
HAZIRLAYAN
Stok Takip ve Analiz Daire Başkanlığı
Stok Yönetim Birimi
KURUMU:
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı
Sayfa 11 / 12
YAYIN TARİHİ: Nisan 2014
REVİZYON NO:01
REV. TARİHİ: Nisan-2014
İşlem Türü: Genel Sekreterliğe Bağlı Sağlık Tesislerimize ait yerinde değerlendirme sorularının verilerini
gösteren üzerinde değişiklik yapılabilen ve incelenmesini sağlayan sütun.
Güncelle Butonu: Genel Sekreterliğe Bağlı Sağlık Tesisleriyle ilgili belirtilen cevaplama süresince,
cevapladıkları Yerinde Değerlendirme Sorularını ekrana getirir.
İlgili dönem içinde sorularda değişiklik yapılabilmektedir. Dönem bitiminde veya kesinleştirme işlemi
tamamlandığında; güncelle butonu pasifleşeceğinden değişiklik yapılamayacaktır.
İnceleme Butonu: Genel Sekreterliklerimizin kendilerine Bağlı Sağlık Tesisleriyle ilgili cevapladıkları
Yerinde Değerlendirme Sorularını ve Cevaplarını tablo halinde ekrana getirir.
Şekil-7 ve Şekil-8’ deki incele butonuna basıldığında Şekil-5’deki değerlendirme ekranı gelir.
Şekil-5 ve Şekil-6’daki işlemler aynı şekilde yapılır.
S a y f a | 12
HAZIRLAYAN
Stok Takip ve Analiz Daire Başkanlığı
Stok Yönetim Birimi
KURUMU:
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı
Sayfa 12 / 12
YAYIN TARİHİ: Nisan 2014
REVİZYON NO:01
REV. TARİHİ: Nisan-2014
Download

performans takip formu kılavuzu