www.pwc.com.tr
Çalışan Gelişimi
• Çalışanlarınızın eğitim ihtiyaçları sistematik bir şekilde tespit
edilebiliyor mu? Bu gelişim süreci diğer İnsan Kaynakları
uygulamaları ile ilişkilendirilmiş durumda mı?
• Çalışanlarınız için belirlenmiş kariyer planları var mı? Bu
doğrultuda gelişimleri takip ediliyor mu?
• Kurumunuzda dokümante edilmiş ve çalışanlarla paylaşılmış bir
"yetenek" tanımı var mı?
İşe Alım
Kurumların gelişimi ve
Kariyer ve
sürdürülebilir kurumsal
Yedekleme Planı
Yetkinlikler
performansı,
“çalışanlarının”
Yetenek Yönetimi
gelişiminden geçiyor. Bu
noktada yeteneğin kurum
için ne anlama geldiğinin Ödüllendirme
Eğitim ve Gelişim
tanımlanması, kariyer
Performans
haritalarının çizilmesi ve
Yönetimi
hedeflenen gelişim ile
paralel olarak eğitim faaliyetlerinin sistematik bir altyapı çerçevesinde
yürütülmesi büyük önem taşıyor.
PwC İnsan Kaynakları Danışmanlığı olarak; Eğitim Yönetimi sistemlerinin
tasarlanması ile başlayıp Kariyer ve Yetenek Yönetimi ile devam eden
“Çalışan Gelişimi” sürecinde müşterilerimize destek oluyoruz.
Eğitim uygulamalarının stratejik bir bakış açısı ile tek çatı altında
toplandığı “Kurumsal Akademi” yapılarının kuruluşunda, tasarım ve
uygulama destek süreçlerinde müşterilerimiz ile birlikte çalışıyoruz.
!KADEMIÝ9AKLA¾¼M¼
Ekiplerin uyumu, ileti imi
QDVÕO"
7DNÕPODU
leti im
2UJDQL]DV\RQ<DSÕVÕ
%XNXUXPXQoDOÕ DQÕROPDN
EDQDQHLIDGHHGL\RU"%HQGHQ
QHEHNOHQL\RU"
$OÕ NDQOÕNODU
'DYUDQÕ lar
Birey
.XUXPXQDOÕ NDQOÕNODUÕ
kendine has özellikler i ve genel
NXUDOODUÕQHOHU"
Bölüm
irketin vizyonu, misyonu ve
KHGHIOHULQHGLU"
Kurum
Kültürü
De i im
Piyasa Ko XOODUÕ
Hedefler
<DSÕ ekilleri
Tarihçe
2UWDNOÕN<DSÕVÕ
ÙHQJDSÚ
Stratejisi
%ºITIMÝ9yNETIMIÝ3ISTEMIÝ4ASAR¼M¼
1. E itim htiyaç Analizi
İş ihtiyaçlarına ve
yetkinliklere göre eğitim ve
gelişim ihtiyaçlarının
belirlenmesi
2. E itim Planlama ve
Organizasyonu
(ÛLWLPSODQODUàQàQ
ROXąWXUXOPDVàYHHÛLWLP
SURJUDPODUàQàQ
gerçekleştirilmesi
3. E itim Etkinli inin
De erlendirilmesi
qDOàąDQàQSHUIRUPDQVàQàQ
HÛLWLPùQFHVLYHVRQUDVà
RODUDNGHÛHUOHQGLULOPHVL
%ºITIMÝ»HTIYAlÝ!NALIZI
Kurumsal Analiz
ō .XUXPYL]\RQPLV\RQYH
VWUDWHMLNKHGHĠHUL
ō .XUXPNđOWđUđ
ō *đÍOđYHJHOLąWLULOPHVL
JHUHNHQDODQODU
ō )àUVDWODUYHWHKGLWOHU
ō <DąDQDQGHÛLąLPOHU
Analizi
ō .XUXP\DSàVà
GRÛUXOWXVXQGDLą
WDQàPODUà
ō ŠąJHUHNOLOLNOHUL
ō <DąDQDQ]RUOXNODU
ō %HNOHQHQGHÛLąLPOHU
Bireysel Analiz
ō qDOàąDQàQJđÍOđYH
geliştirilmesi gereken
DODQODUà
ō 3HUIRUPDQV
GHÛHUOHQGLUPHVRQXÍODUà
ō *HOLąLP0HUNH]L
X\JXODPDVà
İletişim
Murat Karakaş
İnsan Kaynakları Danışmanlıgı
Kıdemli Müdür
Tel:(+90) 212 326 6958
E-posta:[email protected]
© 2013 PwC Türkiye. Tüm hakları saklıdır. Bu belgede “PwC” ibaresi, her bir üye şirketinin ayrı birer tüzel
kişilik olduğu PricewaterhouseCoopers International Limited’in bir üye şirketi olan PwC Türkiye’yi ifade
etmektedir. “PwC Türkiye”, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.,
Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ve PricewaterhouseCoopers Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ticari
unvanları ile Türkiye'de kurulmuş tüzel kişiliklerden oluşan PwC Türkiye organizasyonunu ifade ve temsil
etmektedir.
Download

Çalışan Gelişimi