Mina
Hindholm
Özel Yatılı
Okulu
Mina Hindholm Özel Yatılı Okulu
Hindholmvej 17,
4250 Fuglebjerg
[email protected]
www.minahindholm.dk
www.facebook.com/minahindholm
Mina Hindholm Özel Yatılı Okulu
2
Biz kimiz?
Mina Hindholm Özel Yatılı Okulu
3
Okulumuz
M İ N A H İ N DH O L M Ö Z E L YATI L I O K ULU DOĞA İ L E İ Ç İ ÇE , GÜZ E L VE YEŞ İ L B İ R A L A NDA N
O LUŞM A K TA DI R .
Toplamda 51.000 metrekarelik alanda 4.383 metrekarelik okul
Binalar
Daha önce de yatılı okul olarak işlev görmüş olan okulumuz,
ana bina ve 4 müstakil binadan oluşmaktadır. 74 yatılı öğrenci
kapasitelidir.
Tüm binalarımız , bakımlı ve iyi durumdalar. Bazı bölümlerimiz ise
ise çok iyi binalara sahiptir.
M İ N A H İ N D HO L M Ö Z EL YAT IL I O KU LU, DA NİMARKA’NIN 13 5 YILLIK YATILI E ĞİT İM
GELEN E Ğ İ N DE , İ SL AM İ DEĞ ER L ER TAŞIYAN İLK YATILI E ĞİTİM KURUMUDUR.
Mina Hindholm Özel Yatılı Okulu, etnik kökenli olup
çeşitli gerekçelerle başka yatılı okullara gidemeyen ve
yakın bölgede yaşayan gençlerin, yatılı eğitim geleneği
ile tanışmasını ve burada daha iyi eğitim almalarını
amaçlar.
Okulumuz, gençlerin yüksek seviyede eğitim görmesini,
böylece lise eğitimine ve ardından da üniversiteye
hazırlamayı hedefler. Ayrıca yatılı eğitim sayesinde,
gençlerin insani değerlerini geliştirmeyi ve onların
her bakımdan Danimarka toplumuna faydalı bireyler
olmasını sağlamayı hedefler.
Okulumuz, öğrencilerimize kendi kültürleri ve
ihtiyaçları doğrultusunda eğitim vermeyi ve böylelikle
onların kişisel ve kültürel kimliklerinin oluşmasını
sağlamak için çaba gösterir.
Okulumuzun kurucu heyeti, Danimarka’da bulunan bir
çok İslami özel eğitim kurumları ile yakın temas içinde.
Okulumuzun arzusu, tüm öğrencilerin, hem kendi
tarihlerini, bu kapsamda İslami bir insan ve hayat
felsefesini, önemsemelerini, hem de Danimarka
toplumunda nasıl aktif ve sorumlu bireyler olabileceklerini öğrenmeleridir.
Bunun yanı sıra öğrencilerimize kendi öğrenimlerinin
sorumluluğunu almaları için fırsat tanımak, onlara
yüksek seviyede eğitim vermek, yaratıcı olmaları
için teşvik etmek ve öğrencilerin çok yönlü ve kişisel
gelişimleri için onlara bir zemin hazırlamak önem
verdiğimiz hususlardandır.
Sınıflar
El becerisi ve fiziksel gelişim için olağanüstü imkanlar
Sınıflar, öğretmenler odası, 110 kişilik kapasitesi olan yeni
konferans salonu, müzik odası, bilgisayar odası, kütüphane vs.
El becerisi -el işi, sanat odası, ev ekonomisi için yeni büyük
mutfak ve tırmanma duvarlı spor salonu.
Mina Hindholm Özel Yatılı Okulu
Mina Hindholm Özel Yatılı Okulu
4
Özel Yatılı
Okul nedir?
5
Özel Yatılı
Okula neden
mi gitmelisin?
• KE N D İ AYA K L A R I N I N Ü ST Ü N DE D U R M A K İ Ç İ N ,
ÖZEL YATI L I O K U L DA B I R Y I L GE ÇİR ME K , PA HA BİÇİL ME Z BİR K İŞ İSEL
GELİŞ İM İMK A N I D I R !
Özel Yatılı Okul imkanı, Danimarka’nın 14 ila 18 yaş
arası veya en az 7. eğitim yılını bitirmiş öğrencilerin
ortaöğretimin son bir kaç yılını geçirebileceği eşsiz bir
eğitim kurumudur. Yatılı eğitim Danimarka’da 200 yılı
aşkın süregelen bir eğitim modelidir. Danimarka’nın
ilk yatılı okulu 1879 yılında Mors adasında bulunan
Galtrup Yatılı Okuludur. O tarihten bugüne, yatılı
eğitim modeli, tüm ülkede yaygınlaşmış ve bugün ise
Danimarka’da yaklaşık 260 yatılı okul bulunmaktadır.
Her bir yatılı okulu bir kurucu heyeti tarafından destlenmektedir.
Kurucu heyet, okulun omurgasıdır ve Mina Hindholm
Yatılı Okulunu ve onun değerlerini destekler. Her
yatılı okul farklıdır ve her biri farklı değerlerde ve
mesleki konumlarda eğitim vermekte. Bir çok yatılı
okul herhangi bir kurumdan bağımsız ve farklı görüşler
doğrultusunda eğitim vermekte iken, bir kısmı ise
Hiristiyanlık dini değerleri doğrultusunda eğitim
vermektedir.
Mina Hindholm Yatılı Okulunun diğer tüm yatılı
okullardan farkı ise, Danimarka’nın ilk İslami değerler
doğrultusunde eğitim verecek olan yatılı okul
olmasıdır.
Yatılı eğitim modelinde hem gençlerin eğitimi için,
hem de kişisel gelişimleri için çaba sarfedilir ve onları
gelecekteki eğitim ve mesleki seçimleri hususunda
yardımcı olunur.
Yatılı eğitim modeli kapsamında öğrenciler, okulda
eğitim almalarının yanı sıra, okulun yurt kısmında
kalırlar. Yatılı okullarda öğrenciler herhangi bir okul
gibi Danca, İngilizce ve Matematik gibi dersler
işlenmektedir. Ayrıca öğrencilerin farklı seçmeli
dersler alma imkanı da mevcut ve hatta yatılı
okulların güzel avantajlarından bir tanesi de seçmeli
derslerdir. Mina Hindholm Yatılı Okulunda özellikle
çeşitlilik ve yaratıcılığa önem verilmektedir. Gençlerin
tüm yönleri ile birebir çalışılır ve onların mümkün
olduğunca karmaşık bir topluma hazırlanmaları
sağlanılır. Çünkü her birey kendisindeki potansiyelin
farkında olursa, o zaman eğitim hayatının devamını
getirebilir. Yatılı okula gitmek eşsiz bir imkandır ve
gençlerin geleceği için çok önemli bir kazanımdır.
• SO SYA L K A B İ L İ YE T İ N İ G E L İ ŞTİ R ME K İ STİ YO RSA N ,
• TO P LUMU N B İ R PA RÇ ASI O L M AY I SE Vİ YO R SA N ,
• YE N İ VE ÖMÜ R LÜ K DO STLU K L A R K U R M A K İ STİYORSA N ,
• A N N E VE BA BA N DA N B İ R Y I L AY R I K A L M AY I GÖZ E A LIYORSA N ,
• YE N İ B İ R E Ğ İ Tİ M MO DE L İ Ç E RÇ E VE Sİ N DE E Ğ İTİM A LM A K
İ STİ YO R SA N ,
• YE N İ B İ R ŞE Y L E R DE N E ME K İ Ç İ N ,
• KE N D İ N İ G E L İ ŞT İ R ME K İ Ç İ N .
Mina Hindholm Özel Yatılı Okulu
6
Okulun
değerleri
•Mina Hindholm Yatılı Okulu İslami değerleri temel almakla birlikte,
bireylerin hayata bakış açılarının daha geniş olmasını ve tüm
insanlığı, milliyet, renk veya ırk gözetmeksizin eşit görmelerini temel
ilke kabul eder.
•Bireysel ve birlikte, ortak değerlerimizi korumak ve yardımseverlilik,
eşitlik, demokrasi, karşılıklı saygı, çeşitlilik gibi değerleri günlük
temel değerler olarak görmek, sorumluluk sahibi ve aktif bireyler
olmak gibi temel değerleri öngörmektedir.
•Arzumuz, öğrencilerimizin kendi eğitimlerinin sorumluluğunu
almaları ve sunulan tüm eğitim, fiziksel ve sosyal imkanlar dahilinde
onların motivasyonunun yüksek tutabilmektir.
Mina Hindholm Özel Yatılı Okulu
7
Saygı
Çesitlilik
Demokrasi
Sorumluluk
Eşitlik
Yardımlaşmak
Geniş bakış
Mina Hindholm Özel Yatılı Okulu
8
Mina Hindholm Özel Yatılı Okulu
Özel yatılı okul
hayatı
EĞİ T İ M
S OSYA L HAYAT
GÜ NDE L İK HAYAT
Okulumuz, siz öğrenciler ile
birlikte yüksek düzeyde bir
eğitim hedeflemekte. Eğitim
seviyesine büyük önem
verilmekte ve siz azimli
öğrenciler ve eğitimciler ile
birlikte gelecekteki eğitim
seçimleriniz için en iyi temeli
oluşturacaktır. Düzenli
ders programınıza, bazen
yarım veya tam gün olmak
suretiyle, ara verilmekte ve
bunun yerine farklı derslere
odaklanmanız ve daha
derinlere inmeniz için imkan
sağlanmakta. Okulun eğitimi
herhangi bir ortaöğretim
eğitimi ile denktir ve son
sınıf sınavları ile sonuçlanır.
Birlikte yaşayınca ve her
gün birbirini görünce,
dersler dışında ve
eğitimcileriniz ile birlikte
vakit geçirme imkanınız
var. Bu eşsiz imkan
sayesinde arkadaşlarınız
ve öğretmenleriniz
ile daha kolay ve
rahat konuşabilir,
var ise sorunlarınızı
çözebilirsiniz. Sosyal
yaşantı öğrencilerin
eğitimini güçlendirir ve
hayat boyu dostluklar
edinme fırsatı sağlar.
Okuldaki günlük hayat,
eğitim, sosyal faaliyetler,
bol egzersiz ve sağlıklı
gıdadan oluşmaktadır.
Birlikte yaşamak haliyle
beraberinde bazı kurallar
ve yükümlülükler de
getirmektedir. Ortak
alanların temizliği sırayla
sağlanmaktadır ve hafta
da bir kez ise herkes
odasının temizliğinden
sorumludur. Bunun
yanında yine de bir
çok eğlenceye ve hoş
vakit geçirmeye zaman
var. Kendini ‘’evde’’
hissetmen için elimizden
geleni yapacağımızdan
emin olabilirsin.
9
Bizim için önemli olan tüm
öğrencilerin okulda eşit bireyler
olmalarıdır. Bu yüzden herkesin hep
birlikte bir sorumluluğu vardır, bu
da okulda güzel ve rahat bir ortamın
oluşmasını sağlamaktır. Özel Yatılı
Okullarda insanlar iç içe yaşamakta
ve bu da herkesin hoşgörülü ve
anlayışlı olmasını sağlamaktadır.
Aynı şekilde kendilerinin sorumlulukların bilincinde olmalılar.
A H ME T DE N İZ
M İ N A H İ N DH O L M YATI L I O K UL M ÜDÜR Ü
Mina Hindholm Özel Yatılı Okulu
10
Mina Hindholm Özel Yatılı Okulu
Ana ve
seçmeli dersler
3 A N A DE RS
B İR ÇOK SE Ç ME Lİ DE RS İMKANI* kayıtlar yeterli sayıda olduğu takdirde sınıf oluşturulur.
A NA DE R S L E R
S E ÇME Lİ DE RSLE R
SE ÇME Lİ DERSLER
F E N B İ Lİ M L E R İ
D İ Nİ B İ Lİ M L E R
D İ L B İ Lİ M L E R İ
M AC ERA VE SPOR
S İN EMA VE MEDYA
ELB EC ERİLERİ
TASA RIM
MÜZ İK
G AST RONOMİ
BA H Ç İVA NL IK
G RAFİK
FOTOĞ R AF
Fagligheden er vores største styrke!
Udover linjefag og de obligatoriske fag, er der også mulighed for spændende valgfag
• Fen bilimleri bölümü fen bilgisi seven öğrenci • I faget adventure og idræt kan du se frem
til at prøve kræfter med klatring, orieniçindir! Kimya, fizik ve mate- matik gibi
teringsløb, GPS navigation, forhindringsderslerde yoğunlaşacak, yüksek seviyede
baner, fodbold, løb, fitness, aerobic,
eğitim alacak ve günlük hayatımızda fen
styrketræning og mm.
bilgisinin nasıl kullanıldığını göreceksin.
• Faget film- og medie er lige noget for dig
• Dil bilimleri bölümünde özellikle İngilizceye
med den kreative hjerne, der elsker at
önem vermekteyiz. Dersler, seni ingilizce
skrue fantastiske fortællinger sammen og
konuşan ülkelerin kültür ve toplumsal
değerlerini daha yakından tanımanı
præsentere det på det store lærred.
sağlayacak ve böylelikle sendeki uluslararası
anlayaşı daha da güçlendirecek.
• I faget håndværk og design har du
mulighed for at gå i dybden med dit
• Din bilimleri bölümünde İslami bir hayat
kunstneriske gen. Det er til dig, der
temeli doğrultusunda, kendi hayatına
er kreativ, har sjove ideer og elsker at
ve davranışlarına yön vermeyi hedefler.
udtrykke dig på en unik måde.
Kuranda bulunun önemli kıssalar, İslami
sanat, ilahiler vb. gibi konuları daha
• I faget musik lærer du at få et
yakından tanıma fırsatın olacaktır. Diğer
grundlæggende kendskab og greb om
mellemøstlige instrumenter og sange.
dinler ve hayat felsefeleri hakkında da bilgi
edineceksin.
• Faget gastronomi er noget for dig, der
ønsker at trylle i køkkenet og arbejde
med madlavning, bagning og sund kost.
• Faget gartneri er for dig med de grønne
fingre, og som elsker at arbejde i naturen.
Vi kommer til at dyrke vores egne
grønsager og frugter. Vi går op i økologi,
bæredygtighed og genbrug.
• I faget grafik lærer du basale kundskaber
og begreber inden for grafisk design.
Du kommer til at udarbejde plakater,
reklamer, logodesign, flyers og mm.
• Faget foto er noget for dig, der elsker at
tage billeder med dit kamera og arbejde
med digital billedbehandling. Du vil lære
alle de gyldne regler inden for foto og
redigering, så du får det perfekte billede.
11
Mina Hindholm Özel Yatılı Okulu
12
Okul
gezileri
S Ö ZKO NUSU D İL OLU N CA, LOND R A
AVR U PA’NIN BAŞKEN Tİ OLARAK
ALGI LA NIR. Dİ N VE K Ü LTÜ R
DENİLİNC E İSE AK LA İSTAN B U L
G EL İ R. BU SE BEB LERDEN DOLAY I
H ER YIL LONDRA VE İSTAN B U L’ A
D İ L, KÜLTÜR, D İN VE SAN AT
G İ B İ KO NULA RDA DAHA G ENİŞ
B İLGİ E DİNME K İÇİN OK U L G EZ İSİ
D ÜZE NLE NE CEK TİR.
O
O K U L G E Z İ L E R İ Ö ZEL YATIL I O KU L
H A RC I N A DAHİ L DEĞ ILD IR .
Mina Hindholm Özel Yatılı Okulu
13
Okul harcı
ve kaydı
Mina Hindholm Özel Yatılı
Mina Hindholm Özel Yatılı Okuluna
Okulunda yatılı olarak okumak
kaydını, okula başlamadan 5 yıl
yıllık 23.000 İla 47.000 kron
öncesine kadar, yaptırabilirsin.
arası değişmekte. Harcın
Okulu gezmek için bizimle irtibata
tespiti için velilerin devlet
geçebilir ya da
tarafından alacağı destek
www.minahindholm.dk
miktarı önemlidir. Destek
sitesine girerek kaydını
alabilmek için, devlet velilerin
yaptırabilirsin.
son iki yıl içerisindeki
OKU L HARCINA NE L ER M İ DAH İL ?
gelirlerine bakmaktadır.
Ailenin okul için yıllık ne kadar
• 287 G E CE KO NAK LAM A
harc ödeyeceğini
• 1640 DE RS SAATİ
www.efterskole.dk
• CİDDİ ANLAM DA SE Nİ LİSE YE VE YA MESL EK İ OK UL A H A Z I R L AYA N
sitesinden öğrenebilirsin.
• K İŞISE L G E LİŞİM, SO RU M LU LU K VE H AYAT BOYU DOST LUK L A R
• 1435 ÖĞ Ü N YE ME K
E Ğ İTİM.
Hedefimiz
birlikte
yükselmek!
M İ N A H İ N D H O L M Ö Z E L YA T I L I O K U L U , H İ N D H O L M V E J 1 7 , 4 2 5 0 F U G L E B J E R G
W WW.MINAHINDHOL M. DK KON TA K T @MI N AH I N D H O L M. D K W W W. FAC EB OO K . COM / M I N A H I N DH O L M
Download

Mina Hindholm Özel Yatılı Okulu Hindholmvej 17, 4250 Fuglebjerg