ASO
BAŞKANI ÛZDEBİR'DEN
BANKALARA
FAİZ ELEŞTİRİSİ:
Maliyeti %1'in altındaki krediyi
hangi vicdanla % 6 ile satıyorsun
Ankara Sanayi Odası (ASO) Baş­
kanı N urettin Özdebir, banka­
ların yurt dışından sağladıkları
fon ve sendikasyon kredilerinin
maliyetinin çok düşük olmasına
karşın müşterilerine yüksek ma­
liyetli kredi kullandırm alarını
eleştirerek, "En prestijli m üşte­
rilerine bile döviz cinsinden yüz­
de 6-7'den kullandırıyorlar. KOB İler söz konusu olduğu zaman
bu rakamlar uçuyor. Yüzde l'in al­
tında mal ettiğin bir krediyi sen
hangi vicdanla yüzde 6 ile satı­
yorsun" dedi.
Özdebir, M erkez Bankası'nm
sıkı para politikası uyguladığını
belirterek, kurlardaki oynaklık
açısından bakıldığında bu politi­
kanın doğru olarak görülebilece­
ğini ifade etti. Enflasyon açısın­
dan değerlendirildiğinde ise po­
litikayı yanlış bulduğuna işaret
eden Özdebir, "Çünkü zaten piya­
sada talep yok" dedi. Sıkı para po­
litikasının piyasaları daralttığını
ve beraberinde maliyet enflasyo­
nunu getirdiğini anlatan Özdebir,
daralm adan en çok KOBÎ'lerin
zarar gördüğünü söyledi.
İşletmeler likidite batağında
İşletmelerin likidite batağı içinde
bulunduğu uyarısını yapan Özde­
bir, sanayi kesiminin acilen işlet­
me ve özkaynak serm ayeleri ile
ilgili sıkıntılarına çözüm bulun­
ması gerektiğinin altını çizdi.
Özdebir, sanayicinin finans­
man ihtiyacının karşılanmasının
önemine işaret ederek, düşük fa­
izli ve piyasadaki satış şartlarına
uygun vadelerde finansman sağ­
lanması gerektiğini kaydetti.
Download

30.12.2014 - Ankara Sanayi Odası