Aşırı Aktif Mesanede
Tanı ve Tedavi
Prof.Dr. Ateş KARATEKE
ZEYNEP KAMİL EA HASTANESİ
İSTANBUL
Aşırı Aktif Mesane, ICS 2002
Lokal patolojik veya metabolik bir nedenin bulunmadığı
Sık idrara çıkma(günde≥8 gece ≥1)
Sıkışma hissi (urgency)
Sıkışma inkontinansı
Semptomatolojik tanım
Abrams P, Neurourol Urodyn. 2002;21(2):167-78
Sıkışma hissi
Ani ve şiddetli idrar yapma gereksinimi
Image source: Society for Continence (Singapore)
Sıkışma inkontinansı
Sıkışma hissinin eşlik ettiği ve
ardından görülen ani ve istemsiz
idrar kaçırma
Image source: Society for Continence (Singapore)
AAM sıkışma ana semptomdur
Urgency
1
Increased Frequency
Nocturia
2
and Reduced
2
Incontinence
Intervoid Interval
1
Reduced Volume Voided per Micturition
1. Proven direct effect
2. Effect correlated with urgency but inconsistent due to multifactorial etiology of the symptom
Chapple CR et al. Br J Urol (2005) 95: 335-340
AAM vs DO
 AAM: Klinik semptomatik tanı
 DO: Urodinamik tanı
 AAM %58 kadın urodinamik tanısı DO
Hashim H et al. J Urol; 175 (1): 191-4 (2006)
AAM
AAM kuru
AAM ıslak
AAM tanım
Aşagıdaki semptomların kombinasyonu görülebilir:
AAM kuru:
–Urgency + Frequency
–Urgency + Nocturia
–Urgency + Frequency + Nocturia
AAM Tanım
Aşagıdaki semptomların kombinasyonu görülebilir :
 OAB ıslak:
–Urgency + Urge Incontinence
–Urgency + Frequency + Nocturia + Urge Incontinence
–Urgency + Frequency + Urge Incontinence
–Urgency + Nocturia + Urge Incontinence
–Urgency + Mixed Incontinence
–Urgency + Frequency + Nocturia + Mixed Incontinence
–Urgency + Frequency + Mixed Incontinence
–Urgency + Nocturia + Mixed Incontinence
ALT ÜRİNER SİSTEM YAKINMALARI
% 67
SI
% 33MI
UI
Nocturia
Tubaro A; Urology. 2004
Urgency
Urgency
Frequency
Avrupa - Aşırı Aktif Mesane
Prevalans Çalışması (SIFO)
45
 Avrupa’da 40 yaş üzeri
E
Erkek
35
Kadın
K
Prevalans (%)
erişkinlerde %16,6
40
30
25
20
15
10
5
0
40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75+
Yaş
Milsom et al, BJU, 2001
NOBLE Çalışması
Cinsiyete Göre AAM Prevalansı
Stewart WF, et al. World J Urol 2003; 20: 327-336
POP ve Aşırı Aktif Mesane
POP’lu kadınların 88%’ine eşlik eder
TA de Boer, Neurourology and Urodynamics, 2010
Semptomlar Tam İyileşmez
 AAM semptomları ve non bulging prolapsusu olan olguları opere
etmenin günümüzde yeri yoktur
 Semptomatik POP olgularında cerrahi onarım;
– %50 olguda urgency semptomlarının iyileşmesine neden olur
 İyileşme olan olgular
– semptomatik ön duvar defekti
– operasyon sonrası maksimum idrar akış hızında önemli artış
Basu M Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 2009
AAM Yaşam Kalitesini Olumsuz Etkiler
Eve yakın olma
ihtiyacı
Cinsel aktivitede
engellenme ve istek
azalması
Ped ve alt bezi
kullanımı
Uyku düzensizliği
Çalışma hayatına
etkisi
Giyim sorunu
Tuvalet yerlerine
dikkat etme ihtiyacı
Fizik aktivite
kısıtlaması
16
Hayatın birçok evresinde karşılaşılan AAM, sık görülen
bir hastalıktır1,2
1. Staskin DR. Drugs Aging. 2005;22(12):1013-28
2. 2.Milsom I, Irwin DE. Eur Urol. 2007;6(suppl):4-9.
** http://tuyev.org/etkinlikler/index.php?menu1_id=3&menu2_id=12&menu3_id=6 (Son ziyaret tarihi : 02.04.2012)
İLK 10
(ABD:KRONİK HASTALIKLAR)
 KRONİK SİNÜZİT
 ARTRİT
 SAMAN NEZLESİ-ALLERJİK RİNİT
 KALP HASTALIĞI
 YÜKSEK KOLESTEROL
 ASTIM
 KRONİK BRONŞİT
 İDRAR KAÇIRMA-AŞIRI AKTİF MESANE
 DİABET
 ÜLSER
AAM YAŞAM KALİTESİNİ OLUMSUZ ETKİLER
 Aşırı Aktif Mesane,
Stres İnkontinansa göre
yaşam kalitesini daha
fazla bozar”
Çam, Neurourol Urodyn, 2007
AŞIRI AKTİF MESANE NEDENLERİ
• İdiyopatik (çoğu)
• Nörojenik:
– İnme
– Parkinson
– Multipl skleroz
– Spinal yaralanma
• Non-nörojenik
– İnfeksiyon
– İnterstisyel sistit
– Neoplazi
– Diabetes Mellitus
– Mesane çıkım obstrüksiyonu
– Pelvik organ prolapsusu
– Mesaneye intraabdominal bası
Kadında Üriner İnkontinansta Birinci
Basamak Değerlendirme
Anamnez
İdrar sedimenti
İdrar kültürü
Postmiksiyon rezidü
Fizik muayene
– Stres test
– Q-tip
Fizik inceleme neleri içermeli?

Pelvik muayene
–
–
–
–
–

POP değerlendirmesi
Taban kas gücünün
değerlendirilmesi
Vajinal atrofi
değerlendirilmesi
Stres testi
Hipermobilite (Q tip testi)
Kısıtlı nörolojik inceleme
AAM ve Stres İnkontinans ayırıcı tanısı
Anamnez
Semptomlar
AAM
Sİ
Sıkışma
Evet
Hayır
Sık idrar
Evet
Hayır
Gece idrarı
Sıklıkla
Nadiren
Genelde hayır
Evet
Hayır
Evet
Çok
Az
Tuvalete
Ulaşabilme
Artan KİB
ile kaçak
Kaçan idrar
miktarı
Semptomların Sorgulanması
Sıkışma hissi(urgency) en temel bulgudur
–Aniden tuvalete gitme ihtiyacı hissediyor musunuz ?
–Aniden sıkışıp tuvalete zor yetiştiğiniz oluyor mu ?
İnkontinans ise hayatı en olumsuz etkileyen
semptomdur
–Aniden sıkışıp tuvalete yetişemeden idrar kaçırdığınız oluyor
mu ?
–Ani sıkışma sonucu idrar kaçırma nedeniyle bez vb şeyler
kullanıyor musunuz ?
Semptomların Sorgulanması
 Noktüri, AAM’nin sık görülen bulgularından biridir
– Geceleri tuvalete gitme ihtiyacı nedeniyle uyanıyor musunuz ?
– Geceleri kaç kez tuvalete gidiyorsunuz ?
OAB V8 – AAM Değerlendirme Formu
Data on file, Pfizer
Önemli
Incontinence Impact Questionnaire IIQ7
AAM sık olmasına rağmen, yeterince teşhis ve tedavi
edilemiyor (ABD)
AAM Prevalansı
33.3 Milyon(ABD)
Doktora başvuran %50
15.2 M.
• İdare etmeye çalışma (1-3 yıl),
utanma ve doktora anlatmaktaki
kararsızlık
• Hastaların %66’nın tedavi arayışına
girmesinin nedeni
• sıkışma tipi idrar
kaçırmadır.
Teşhis edilen %20
6.5 M.
RECETE YAZILMADAN ÖNCE HASTALAR
BİRKAÇ KEZ DOKTORA GİTMEKTEDİR
Tedavi alan %10
3 M.
Stewart WF et al. World J Urol. 2003;20:327-336.
Rovner E, Wein A. Curr Urol Rep. 2002;3:434-438.
Milsom I et al. BJU Int. 2001;87:760-766.
Benner J et al. J Urol. 2009;181;2591-2598.
Rosenberg M et al. Cleve Clinic J Med. 2007;74;S21-S29.
Goepel M et al. Eur Urol. 2002;41:234-239.
Dmochowski RR et al. Curr Med Res Opin. 2007:23:65-76.
Aşırı Aktif Mesane Tedavi
Algoritmi
Hasta Desteği
ve Eğitimi
Davranış
Düzenlemesi
Mesane Eğitimi
Nöromodülasyon
Pelvik Taban
Egzersizi
Antimuskarinik
İlaçlar
Cerrahi tedaviler
İntravezikal
tedaviler
1.Basamak tedavi
 Kafein/Cay/Sigara bırakılacak
 Sıvı alımı düzenle
 BMİ≥ 30 kilo verilecek
 3 ay pelvik taban eksersizi
 Pelvik taban kaslarını komuta edemiyorsa elektrik stimilasyon,
manyetik sandalye,biofeedback faydalı
 Mesane eğitimi minimum 6 hafta
Farmakoterapi
1. Antimuskarnik antikolinerjikler;
Fosetoridine,Propiverine ,Oxybutynin, Tolterodine, Trospium Cloride,
2. Diğer Antikolinerjkler
Propantelin, Disiklomin HCl,
3. Ca++ kanal blokörleri; Nifedipin, Verapamile
4. Muskulorelaksanlar; Flavoxate HCl
5. Trisiklik Antidepres.; İmipramine, Desipramine
6. PG sentez İnhibitörleri; İndometazine
7. Antidiüretik; Desmopressine
8. K+ kanal açıcılar,
9. Estrojenler
10.B3 AGONİST Mirabegron- solabegron
Antikolinerjiklerin Etki Mekanizması
Ach kompetetif antagonisti
Suburothelium ve detrusorda
afferent sinir blokajı
Efferent iletiye etkisiz
Sadece dolum fazında etkili
Miksiyonda fazla ACh ile etkisiz
Aşırı Aktif Mesanede Kombine Tedavinin Önemi
8 haftada inkontinans sıklığında azalma
Davranış
tedavisi
İlaç tedavisi
eklenince
57.5 %
88.5 %
P
0.001
İlaç
Tedavisi
Davranış tedavisi
Eklenince
P
72.7 %
84.3 %
0.034
Farmakoterapi davranış tedavisi ile birlikte uygulanır (A)
İlaç tedavisinde kalanları oranı
(%)
Kronik Hastalıklarda
İlaçların Kullanılma Süreleri
•Oral ant,diyab.
•ARBler
•Statinler
•Bifosfonatlar
•Prostoglandin
•AAM ilaçları
Gün
İlaçların bırakılma oranı (%)
AAM Tedavisinde
Antimuskariniklerin Kullanılma Süreleri
Ay
Hastalar AAM tedavisini bırakıyorlar çünkü
bekledikleri etkinliği görmüyorlar
 En sık neden “istediğim gibi etki göremedim” (%46), sonra yeni bir ilaca geçtim (%25)
AAM ilacını bırakma nedenleri (n=1322*)
Arkadaş-aile tavsiyesi
2
Önceki ilacıma geri döndüm
5
6
7
Doktor doğru tedavi kararı vermedi
Sigortam değişti
Başka bir durum nedeniyle bıraktım
11
12
13
15
Hiç ilaç almayı sevmem
Uzun süre ilaç almayı sevmiyorum
Mesane semptomları bitti
Maliyet
17
18
Doktor/eczacı bırakmamı söyledi
Yan etki yaşadım
21
23
25
İlaçsız idare etmeyi öğrendim
Başka ilaca geçtim
46
Beklediğim etkiyi göremedim
0
*AAMilacını bırakanların sayısı.
Birden fazla neden açıklayan hastalar da olmuştur.
10
20
30
Yüzde
40
50
60
Benner JS et al. BJU Int. 2010;105:1276-1282.
Neden Fesoterodin?
Pfizer’in AAM alanındaki sorumluluğu
Fesoterodin 4 mg ve 8
mg
Detrusitol SR AAM
endikasyon onayı
Fesoterodin en
hızlı büyüyen
AAM ilacı*
– Maks. Doz 4 mg/gün
2000
2005
2008
AAM ilaçlarıyla
yapılan çalışmalarda
hastalar daha yüksek
doz beklentisinde
oldular
UUI: Sıkışma tipi idrar kaçırma
H2H: Kafa kafaya karşılaştırmalı
2010
2011
Fesoterodin 8 mg ın UUI
azaltılmasında
Detrusitol SR’dan daha
üstün olduğu iki H2H
çalışmasında kanıtlandı
Van Kerrebroek PEV et al. Urology. 2001;57:414-421.
Chapple CR et al. BJU Int. 2005;95:580-586.
.Herschorn S et al. BJU Int. 2010;105:58-66.
Kaplan SA et al. BJU Int. 2011;107:1432-40.
*IMS Health, NPA data, based on new US prescriptions of antimuscarinics
for OAB from January 2010-October 2011
Fesoterodinin farmakokinetiği
Fesoterodinin farmakokinetik özelliği1,2
 Fesoterodin aktif metaboliti olan 5-HMT’e dönüşmek için
karaciğer enzimlerine ihtiyaç duymaz.1,2
 Fesoterodin vücutta yaygın olarak bulunan esterazlarca hızla
aktif metabolitine (5HMT) dönüşür. Kanda fesoterodin tespit
edilemez.
 Hafif ve orta dereceli
karaciğer yetmezliğinde doz ayarlaması
1
3
gerekmeden kullanılabilir.
1. Khullar V, et al. Urology. 2008; 71:839-43
2. Cole P. Drugs of the Future 2004; 29(7): 715-720.
3. Abrams P, Andersson K-E BJU Int. 2007;100:987–1006.
Fesoterodin PK: BASİT ve ÖNGÖRÜLEBİLİR
Fesoterodinin 5-HMT’a dönüşümü basit ve saptanabilirdir
Yaygın
Fesoterodin
Esterazlar
5-HMT
Karaciğer enzimleri ile aktif olan moleküllerin
metabolizması daha karmaşıktır
Tolt
+
CYP2D6
Tolterodin
Karaciger,GİS
Tolt
+
5-HMT
5-HMT
Yaygın
metabolize ediciler
%78
Orta derece
metabolize ediciler
%15
Malhotra B, Current Med Chem 2009
Tolt
Zayıf metabolize ediciler
%7
Toviaz Önerilen Kullanım Şekli
Tavsiye edilen başlangıç dozu 4 mg dır, tablet
kırılmadan bütün halinde yutulmalıdır.
–Bireysel yanıt ve tolerabiliteye göre istenirse 8 mg’a çıkılır
–4 mg’ın üzerine çıkılmaması gereken durumlar:
• Ciddi böbrek yetmezliği olanlar (CLCR < 30 mL/dk.) veya
• Güçlü CYP3A4 inhibitörü alanlar (ör: ketokonazol)
Toviaz ciddi karaciğer yetmezliği olanlarda denenmediği
için tavsiye edilmez.
Toviaz [package insert]. New York, NY: Pfizer Inc; November 2011.
Kontrendikasyonlar
TEDAVİNİN BAŞARISI
Fesoterodinin klinik değerlendirilmesi
45
Toviaz ile idrar kaçırma ataklarında sağlanan düzelme
İlk 12 hafta
UUI atakları/24 saat
Plasebo
(n=211)
BL=3.7
Feso 4 mg
(n=199)
2.Yıl sonu**
Feso 8 mg
(n=223)
BL=3.8
BL=3.7
Feso 4 mg veya 8 mg
(n=214)
BL=4.2
-%50
-%80*
-%88*
-%90†
*P≤0.001 vs plasebo. †P<0.0001 vs çift-kör dönem başlangıcı
**Açık etiketli uzatma fazı 12. haftanın sonunda başlıyor .
BL=çift kör dönem başlangıcı ndaki ortalama.
Analiz sadece başlangıçta idrar kaçıran hastaları kapsamaktadır.
Bu açık etiketli uzatma çalışmasına tüm hastalar fesoterodin 8 mg ile başlamışlar eğer
gerekirse ilaç dozu 1 ay sonra 4mg’a indirilmiştir. Bu doz ayarlamasına yılda 1 kez izin
verilmiştir.
Chapple C et al. Eur Urol. 2007;52:1204-1212.
Data on file (SP738 SCS324a Table 10.2). Pfizer Inc,
New York, NY.
• AAM semptomlarının tedavisinde iki antimuskariniği kafa
kafaya karşılaştıran, ilk plasebo kontrollü üstünlük çalışması
FACT Çalışmalarının Sonuçları
(Fesoterodine Assessment and Comparison vs Tolterodine)
Herschorn S BJU Int 2010
Kaplan SA, BJU Int 2011
İdrar kaçırma ataklarında Fesoterodin 8 mg ve
Detrusitol SR’ın üstünlük karşılaştırılması
Fesoterodin Doz Artışı
Feso.
4 mg
Fesoterodin 8 mg
Plasebo alıştırma
Detrusitol SR 4 mg
Plasebo
2 hafta
1 hafta
Tarama/dahil etme Rand./
başlangıç
•
4 hafta
Çift kör, randomize, aynı tipte dizayn edilen üstünlük çalışmaları
(N= 1697 ve N=2411)
12. hafta
Herschorn S et al. BJU Int. 2010;105:58-66.
Kaplan SA et al. BJU Int. 2011;107:1432-40
Fesoterodin 8 mg, Tolterodin 4 mg ile kafa kafaya
yapılmış karşılaştırmalı çalışmada daha üstün etkinlik
göstermiştir (Primer Sonlanım Noktası)
12 haftada başlangıca göre 24 saatteki UUI değişimi
(Winsorized mean)
Winsorized Mean Başlangıca Göre Değişim
at Hafta 12 in UUI Episodes per 24 h
Çalışma 2
Plasebo
(n=448)
Tolt ER 4 mg
(n=926)
BL=2.4
BL=2.6
Feso 8 mg
(n=908)
0.0
BL=2.6
-0.5
-1.0
-1.5
-1.6
-2.0
-1.7*
-2.0†
P=0.0072
†P<0.0001
*P<0.05 vs Plasebo.
vs Plasebo.
P values were based on van Elteren’s Test adjusted by baseline UUI quartile.
BL=mean UUI episodes per 24 hours at baseline.
Means changes are Winsorized means with 5% of tails censored, ie, are replaced with
the value at 5th and 95th percentiles, respectively.
Analysis includes only subjects with UUI at baseline.
Kaplan SA et al. BJU Int. 2011;107:1432-40.
Data on file (CSR A0221046), Pfizer Inc.
FACT çalışmaları:
12 haftada hasta bildirimli sonuçlar
Fesoterodin 8 mg lehine istatistiksel anlamlılık (P<0.05)
vs Tolterodin SR 4 mg
OAB-q, PPBC, UPS
Toplam HRQL Skoru
Endişe, başa çıkabilme, uyku ve sosyal aktivite başlıkları
Endişe
Stres, utanma, hayal kırıklığı, anksiyete
Başa çıkabilme
Aktivitenin kısıtlanması, veya düzenlenmesi gereği: başkalarıyla
yolculuk etmek, gittiği yerde tuvaletin yerini öğrenmek
Uyku
Uyku, uykunun toplamı, gün içi uykululuk hali
Sosyal aktivite
Aile, arkadaş, eş, sosyal etkinlik
Semptomların rahatsız edici olması
İdrara çıkma sayısı, sıkışma, kazara idrar kaçırma, gece
idrara çıkma
PPBC
Mesanenin genel olarak hastanın nasıl değerlendirdiği ölçek
UPS
Sıkışmayı nasıl değerlendirdiği
çalışma 1
(Post hoc Analiz)











NS




=Fesoterodin 8mg lehine istatistiksel anlamlılık (P<0.05) vs tolterodine ER 4 mg;
NS = Anlamlı değil.
çalışma 2
(Ön tanımlı analiz)
Herschorn S et al. BJU Int. 2010;105:58-66.
Kaplan SA et al. BJU Int. 2010 Sep 21. Epub ahead of print .
Plasebo kontrollü iki üstünlük çalışmasına göre
Hastaların >%2’de görülen diğer advers olaylar
 Advers olayların çoğu hafif ve geçici olmuştur
 Ağız kuruluğu ve kabızlık nedeniyle çalışmadan ayrılma oranı < 1%
Advers olay*
Plasebo
Tolt. SR 4 mg
Fesoterodin 8 mg
FACT
% (n=478)
% (n=973)
% (n=960)
Kabızlık
1.5
3.1
4.4
Poliüri
2.1
2.5
3.0
Baş ağrısı
1.3
2.1
2.8
Dispepsi
0.4
1.0
2.2
Prospektüs bilgilerine göre diğer antimuskariniklerin kabızlık oranları
Advers
Olay
Solifenasin
5mg
Solifenasin
10mg
Darifenasin
7.5mg
Darifenasin
15mg
Trospium
2x20mg
Propiverin
Kabızlık %
5.4
13.4
14.8
21.3
9.6
<10
Herschorn S et al. BJU Int. 2010;105:58-66.
Kaplan SA et al. BJU Int. 2011;107:1432-40
Data on file (CSR A0221046). Pfizer Inc, New York, NY.
FACT Çalışmaları:
Advers olaylar
Ağız kuruluğuna bağlı çalışmadan ayrılma oranı <%1
FACT 2
1 hafta
titrasyon
Plasebo
(n=478) %
Tolterodin SR
4 mg (n=973) %
Feso 8 mg*
(n=960) %
Ciddi
0
0.1
2.1
Orta
0.8
3.8
8.3
Hafif
4.6
9.5
17.2
Advers Olay
*
Toplam %27.6
Tolterodin 2x2mg
Solifenasin**
5&10mg 1x1
Plasebo kolu yok
(n=599) %
(n=578) %
Ciddi
!
1.5
1.7
Orta
!
7.7
10.8
Hafif
!
14.8
17.5
STAR
4 hafta
titrasyon
Advers Olay
C.R. Chapple et al. / European Urology 48 (2005) 464–470
*Hastalar çalışmanın ilk haftasında fesoterodin 4mg kullanmışlardır
**Hastalar 4 hafta solifenasin 5 mg kullanmışlardır
Toplam %30
Herschorn S et al. BJU Int. 2010;105:58-66.
Kaplan SA et al. BJU Int. 2010. 21 Sep. Epub ahead of print
AAM’de bireyselleştirilmiş tedavi mümkün mü?
Fesoterodin 4 mg ve 8 mg
Fesoterodin esnek dozlama şeklinde kullanıldığında
etkinlik ve tolerabilitesi nasıl olur?
 12-hafta süreli, randomize, çift kör, plasebo kontrollü klinik çalışma (N=883)
İsteğe bağlı doz artışı
2.hafta
Screening
Fesoterodin 8 mg (~%60)
Feso
4 mg
Fesoterodin
4 mg QD
Fesoterodin
4 mg (~%40)
Plasebo (Yalancı Doz Artışı (~%70)
Plasebo
Plasebo (~%30)
Başlangıç
2. hafta
6. hafta
12.hafta
• 2. haftada hastaların doz artırmasına izin verilmiştir:
• Fesoterodin 4 mg kullananların %63’ü fesoterodin 8 mg a çıkmak
istemişlerdir
• Plasebo kullanan hastaların %73’ü plasebo+ sham artışı
Dmochowski RR et al. Urology. 2010;75:62-68.
Fesoterodin 4mg ile başlayıp fesoterodin 8 mg’a çıkan
hastalar doz artışından anlamlı fayda sağlamışlardır
Plasebo kontrollü, esnek doz çalışmasının post-hoc analizi
Fesoterodin 4 mg
~ %60
Fesoterodin 8 mg
2 Hafta
~ %40
Fesoterodin 4 mg
10 Hafta
Doz artışı
Sıklık
4 mg 4 mg 4 → 8 mg
Ortalam değişim
Hf2 Hf12
4 mg 4 mg 4 → 8 mg
Hf2 Hf12
Hf 2 Hf 12
0
0
-0,2
-0,5
-0,4
-1,5
-1,4
-0,8
-2
-1
-1,0
-1,2
-1,4
-1,3
-1,6
n=
83
-2,5
-3
-1,4
83
-2,4
-2,7
-3,0
-1,5
168 168
-3,5
n= 153 154
4 mg 4 mg
Hf 2 Hf 12
-1
-0,6
Ağız
kuruluğu
Sıkışma
274 274
Hf 2 Hf 12
0
-0,5
-1
-1,5
-2
-2,5
-3
-3,5
-4
-4,5
-5
n=
4 → 8 mg
4 mg 4 mg
Hf 2 Hf 12
Hf 2 Hf 12
30
25
Ağız kurluğu bildiren
hastalar(%)
UUI
-1,7
-3,4
-3,9
4 → 8 mg
Hf 2 Hf 12
25.9
25.6
23.2
20
17.2
15
10
5
-4,4
0
153 154
274
274
n=
153
154
274
274
Adapte,Staskin D ve ark. Neurourol Urodyn. Vol 30, Issue 8 pages 1480–1485,
November 2011.
SAFINA
Açık etiketli esnek doz
çalışması
Açık etiketli esnek doz çalışması
SAFINA
Amaç: Doz artırmaya etki eden faktörlerin değerlendirilmesi
 12 hafta süreli, açık etiketli çalışma
 AAM’nin en az orta derecede hayatlarını etkilediğini söyleyen
hastalar (n:331)
Önceki tedavileri
n (%)
(En az son 2-3 haftada ilaçsız)
Cardozo L et al.2012
SAFINA
Fesoterodin
4mg
4 HAFTA
4. Hafta
Dr/hasta
değerlendirmesi
Feso. 8mg
%59
Daha fazla
etki beklentisi
8 HAFTA
Feso. 4mg
%41
Etki yeterli
Cardozo L et al.2012
SAFINA
İşeme Sıklığı
Sıkışma
Ciddi sıkışma
İdrar kaçırma
Ped kullanımı
GENEL
KADIN
ERKEK
Cardozo L et al.2012
SAFINA 12. Hafta sonuçları
Başlangıç
12. Haftada sağlanan
azalma
İşeme sıklığı
12.8
-3.26
Sıkışma atağı
9.1
-5.10
Ciddi sıkışma atağı
3.9
-2.93
İdrar kaçırma
2.1
-1.64
Ped kullanımı
1.5
-0.64
Semptom
Çalışma sonu anketi
• %74 memnun
•%19 memnun değil
•%7 cevaplamamış
Çalışmadan ayrılma nedenleri:
•Ağız kuruluğu %3
•Kabızlık %0.6
Cardozo L et al.2012
Özellikli Durumlar
QT
SSS
Yaşlı Hastalar
Kardiyak Etkiler
Fesoterodin QT aralığını uzatmaz
(n=263) 45 - 65 yaş BMI:19-32 kg/m2-ABD
Başlangıca göre değişim (msec)
3.Gün (kararlı durum)
Feso = fesoterodine.
QTcF = Fridericia-corrected QT interval (primary endpoint).
Federation of European Pharmacological Societies Congress
July 13–17, 2008 Manchester, UK
SSS Geçiş
Toviaz’ın MSS’ne geçme potansiyeli düşüktür

TOVİAZ (5-HMT)
–Oksibutinin
–Darifenasin
–Solifenasin
–Tolterodin’den
En az 10 KAT DAHA AZ LİPOFİLİKTİR
Malhotra B, et al. Poster presented at Winter Meeting of the British Pharmacological Society; December 17–20, 2007; Brighton, UK.
Antimuskariniklerin MSS’ne geçişi
P-gp
 P-glycoprotein (P-gp), ilaçların KBB geçişini sınırladığı bilinen en iyi
çalışılmış proteindir. (efflux transporter)
5-HMT, p-gp için bir substrattır.
Callegari E et al Br J Clin Pharmacol / 72:2 / 235–246
Fesoterodinin lipofilitesi ve kan beyin bariyeri geçme
oranı düşüktür.1
Merkezi sinir sistemi ile ilişkili yan etkilerin oranı
plasebo ile benzer bulunmuştur. 2
Feso 4 mg
(n=272)
Feso 8 mg
(n=287)
Fesoterodinin aktif metaboliti 5 HMT‘nin lipofilitesi
tolterodin, solifenasin ve oksibutininden
10 kat daha düşüktür.1
1.Seif C. European Urological Review 2008;3(1):62-67.
2. Chapple C et al. Eur Urol. 2007;52:1204-1212
Yaşlı Hasta Gruplarında
Fesoterodin (SOFIA) Çalışması
SOFIA – Çift kör dönemdeki hastaların özellikleri
 794 hasta randomize edilmiştir.
 Hastaların yaklaşık %50’si erkektir
 Yaş aralığı 65-90 yaş
SOFIA (N=794)
Yaş(Ortanca, yaş)
Cinsiyet (%)
Erkek
Kadın
İdrar Kaçırma >=1
72
47%
53%
45%
1. Adapted from Wagg A et al. EAU 2011; Abstract #880.
Yaşlı Hasta Gruplarında fesoterodin (SOFIA) Çalışması
SOFIA Çalışma Dizaynı1,2
 Tüm hastalar ≥65 yaş, Medyan yaş = 72; %32% >75 yaş; %53 Kadın
SIKIŞMA ATAKLARINDAKİ DEĞİŞİM
Tedavisiz
Açık etiketli
Çift kör tedavi
Takip
Fesoterodin 8 mg
Fesoterodin 8 mg
Fesoterodin 4 mg
Fesoterodin 4 mg
Tedavisiz
Fesoterodin 8 mg
Plasebo 8 mg
Plasebo 4 mg
Hafta -2
Tarama
Hafta 0
Başlangıç
Hafta 4
Hafta 8
Fesoterodin 4 mg
Hafta 12
Hafta 16
Hafta 20
Hafta 24
1. Adapte edilmiştir: Wagg A ve ark. Presented at EAU 2011. Abstract 880.
2. SOFIA A0221045 protocol: clinicaltrials.gov.
Yaşlı hasta gruplarında etkinlik
Yaşlı Hasta Gruplarında Fesoterodin Çalışması (SOFIA)
Fesoterodin yaşlı hasta gruplarında genel olarak iyi
tolere edilmiştir1
Ağız kuruluğu şiddeti:
Şiddetli %2
Orta: %9
Hafif %15
Ağız kuruluğuna bağlı çalışmadan ayrılma oranları fesoterodin (%7.5%) ve plasebo (%4.7)
Çift kör dönem
Advers olaylar, n (%)
Açık etiketli dönem
PBO
n=393
FESO
n=392
PBO/FESO
n=341
FESO/FESO
n=313
Ağız kuruluğu (hafif,orta,şiddetli)
5.3
33.9
27.9
Kabızlık
2.5
8.9
6.2
Sersemlik, baş dönmesi
1.0
3.6
1.8
6.7
1.6
0.6
Nazofarenjit
2.3
3.1
0.6
1.9
İYE
1.8
2.6
1.2
4.5
AO bağlı tedaviden ayrılma
5.1)
13.5
9.4
1.9
FESO=fesoterodin; PBO=Plasebo.
1. Wagg A ve ark. Presented at ICS 2011 Abstract #341. Adapte
SONUÇLAR
 AAM semptomları ve non bulging prolapsusu olan olguları
opere etmenin günümüzde yeri yoktur
 Fesoterodin 8 mg idrar kaçırma ataklarının azaltılmasında
tolterodin 4mg SR’dan daha üstün
 Fesoterodin 4 ve 8 mg ile doz esnekliğinin olması: AAM
hastaları için bireyselleştirilmiş tedavi fırsatı verir
 Fesoterodinin lipofilitesi ve kan beyin bariyeri geçme oranı
düşüktür,konstipasyon oranı diger antimuskariniklere göre
daha azdır
 Fesoterodin yaşlı hasta gruplarında bile etkindir ve iyi tolere
edilir
Teşekkür Ederim
Download

asırı aktıf mesane tedavi