KAYSERİ İLİ AYDıNLATMA KOMİSYONU
4 NOLU TOPLANTı KARAR TUTANAGI
Konu: GENEL
AYDıNLATMA
Toplantı No
: 004
Toplantı Tarihi
: 11/04/2014
Toplantı Saati
: 09.00
Toplantı Yeri
: Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş.
Seyitgazi Mah. Nuh Naci Yazgan Cad.No:32 Melikgazi-KAYSERİ
İL AYDINLATMA
KOMİSYONU
KARARLARı
Kayseri İli Aydınlatma Komisyonu 4 nolu toplantı gündemi, Komisyonumuzca
belirtilerı tarih ve saatte görüşülmüş olup, aşağıdaki Kararlar alınmıştır:
1. Karayolları
Genel Müdürlüğü,
6.Bölge Müdürlüğü
edilen İncesu İlçesi Garipçe Kavşağı
arasındaki
imar
alanı
içerisinde
tarafından
ile Boğazköprü
kalan
bölgedeki
aydınlatılması
Kavşaklarına
yol
yukarıda
talep
ve iki kavşak
aydınlatmasının
Kayseri
Büyükşehir Belediye Meclisi'nce
alınan 10.03.2014 tarih ve 168 sayılı karara
istinaden ve yol boyunca yerinde yapılan inceleme neticesinde yerleşim alanlarının
mevcudiyeti
tespit
değerlendirileceği
ve
edildiğinden
Genel
yukarıdaki
talebe
Aydınlatma
istinaden
Yönetmeliği
KCETAŞ
kapsamında
tarafından
yatırım
programı kapsamında orta refüjden aydınlatılmasına;
2. Genel Aydınlatma
Komisyonuna
talebinde buLunan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının,
sunacakları
müracaat
dilekçesi
ekinde,
söz konusu
Aydınlatma Yönetmeliği kapsamında değerlendirilebitmesi
İl Aydınlatma
talebin
Genel
için gerekli;
Bölgenin imar durumunu gösterir Belediye yazısı ve ekleri,
Aydınlatma
talep edilen
yol bölümünün
yerleşim
alanlarından
geçtiğini
gösterir
Belediye yazısı, fotoğraf ve ekleri,
Genel
Aydınlatma
talep
edilen
bölgelerle
bulvarfcadde/sokak isimlerini gösterir belge,
ilgili
Belediyeden
alınmış
Aydınlatma istenen bölgenin kamunun genel kullanımına yönelik olduğunu ispat eden
belge, fotoğraf ve bilgilerin sunulmasına,
3. Kocasinan Belediyesi tarafından talep edilen, Kuşçu Mahallesi Sahil yolunun, yerinde
yapılacak
tespiti
ile Genel
Aydınlatma
talebinin
Aydınlatma Komisyonu topLantısında karara bağlanm
görüşülerek,
bir sonraki
İl
4. Genel ydınlatma Yönetmeliği nin 5. Maddesinin 9.fıkrasına göre. Kayseri ve Civarı
Elektrik Türk A. . tarafından 2014 yılı içerisinde yapılması planlanan Genel
Aydınlatma te islerine ilişkin liste (EK-I) Komisyon onayına sunulmuş olup
uygunluğuna,
5.
nerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji İşleri Genel Müdürlüğü'nün 13.03.2014
tarih ve 39146371.0.03.08.00/12187-4149
sayılı yazısının 3.maddesine istinaden,
Anadolu Harikalar Diyarı çevresi, Kadir Has Stadyumu çevresi, Fuar, Sağlıklı Yaşam
Merkezi, Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi çevresi ve halka açık otoparkların,
halkın tamamının ücretsiz kullanabilmesi, her türlü yaya ve araç trafiğine açık olma i
nedeniyle Genel Aydınlatma kapsamına alınmasına,
6. İMTAŞ inşaat Enerji Tur.San. ve Tic.A.Ş. tarafından verilen 19.03.2014 tarih ve 3447
Evrak Kayıt sayılı dilekçe görüşülrnüş olup, Ommer Otel ve BYZ Garage AVM
etrafındaki aydınlatma direklerinin Genel Aydınlatma kapsanuna alınmamasına karar
verilmiştir.
i~ ~j:
Mehmet
TEDAŞ
Kayseri Bölge
Koordinatörü
ii
ALICI
KCET AŞ Genel Müd.
Kayseri Büyükşehir
Yrd.(Teknik)
Belediyesi
Dr. Yasemin ÖZ T
ÇETİNKAYA
iı Vali Yardımcısı V.
Top Tarihi
Karar l'\u
Kuıı u u
ıO.03.10I-t
168
Karayolları
6. Biilgc i\liidürHiğüııiin,
azım imar plaıı dcği,ildiği
t.ılchi.
Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Karayolları 6. Bölge Müdürlüğünün,
Nazım imar
plan değişikliği ınlebi hususunda hazırlanan 26.02.2014 tarih ve 67 nıunnralı İınar ve Bayındırlık
Komisyon Raporu okundu,
Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu ilçe i, Boğazköprü-Garipçe
Kavşağı ara ı
Devlet Yolu Km: O+QOO - 10+600 arası kesim e Kayseri Güney Çevre Yolu O-r-OOO - 4,500 ara ı
kesimde hazırlanan d vlet yolu ve çevre yolu çalışnıalanyla
mevcut imar planı arasındaki
uyumsuzlukların
giderilmesi
talep edilmektedir.
Söz konusu alanda hazırlanan öneri plan
konıis 'onunıuzca incelenmiştir.
1/5000 ölçekli K34-c-O ı-b K34-c-0_-a, K34-c-0 I-c. K3-t-c-0 I-d. K3-t-c-06-a, K34-d- ıO-b.
K34-d-lO-c, K34-c-06-d. K34-c-06-c nazım imar planı pafıalannda plan müellifli tarafından
lıazırlaıup, onumu sının içerisine alanın bölgedeki 115000 ölçekli ilave+r vizyorı nazım imar
planının kabulünün uygun olacağı önünde hazırlaııan İrnar ve Bayındırlık Komisyon rapo unun
kabulüne oybirliği ile karar verildi.
M.ç.
KAYSERI
YATIRIM
PLAN/PROJE
VE CIVARI
NO
ELEKTRIK
T.A.Ş.
2014
YILI YATıRıMLARı
KAPSAMıNDA
PLANLANAN
AYDıNLATMA
YATıRıMLARı
YER
SIRA
PROJE
NO
YILI
PLAN/PROJE
NO
ALTPROJE
NO
ADI
MAHALLE/KÖY/CADDE/
ILÇE
YATIRIM
KARAKTERISTlGI
SOKAK
i
14
0048
0138
MELlKGAZI
Mimarsinan fatih Mah
Kayseri iii Mclikgazi Ilçesi Mimarsinan fatih Mah. Birlik Cad. AG-OG ve Aydınlatma Elektrik Tesisi
Aydınlatma Yatırımlan
2
14
0048
0139
MELlKGAZI
Mimarsinan Fatih Mah.
Kayseri Ili Mclikgazi Ilçesi Mimarsinan Fatih Mah. Ş. Kemal Ergen Aydınlatma Elektrik Tesisi
Aydınlatma Yatırımlan
Aydınlatma Yatınmlan
3
14
0048
0140
MELlKGAZI
Hisarcık Malı.
Kayseri Ili Melikgazi Ilçesi Hisarcık Kl7.Jltcpe Doğusu AG-OG ve Aydınlatma Elektrik Tesisi
4
14
0048
0141
MELlKGAZI
Hisarcık Malı.
Kayseri Ili Melikgari Ilçesi Hisarcık Kl7.Jltcpe Batısı AG-OG ve A}dınl.atma Elektrik Tesisi
Aydınlatma Yatınmlan
L
14
0048
0142
MELlKGAZI
Gesi Fatih Malı.
Kayseri Ili Melikgazi Ilçesi Hisarcık Mal\. 2357 Cad ile Saffet Ank Bedük Cad. Arası AG-OG ve Aydınlatma Elektrik Tesisi
Aydınlatma Yatınmlan
6
14
0048
0143
MELlKGAZI
Gesi CuıID.ıriyd Mah
Kayseri Ili Melikgazi ilçesi Gesi Cumhuriyet Malı. Arzum ve Güneş sok. AG-QG ve A}<dınJabna Elektrik Tesisi
Aydınlatma Yatınmlan
7
14
0048
0144
MELlKGAZI
Hisarcık Malı.
Kayseri Ili Mclikgni Ilçesi Hisarcık Mah. Meteoroloji Kabin tle Hisarcık Alpaslan Türkes Parkı Arası AG·OG ve Aydınlatma Elektrik Tesisi
A}'thnlatnıa Yatınnılan
8
14
0048
014l
MELlKGAZI
Küçük ve Dağınık EIk. Tes.
2. Bölge Küçük ve Daimık AG-OG ve Aydınlatma Elektrik Tesisi
Aydınlatma Yatınmlan
9
14
0048
0146
MELlKGAZI
AnDarMah
Kayseri Ili Melikgv"i Ilçesi Ambar Mah. 14 Cad Yanı Kınaş Konutlan AG·OG ve Aydınlatma Elektrik Tesisi
Aydınlatma Yatınmlan
LO
14
0048
0147
MELIKGAZI
Beyazşehir Mah.
Kayseri Ili Melikga7i İlçesi Beyazşehir Malı. Serkent Yolu AG-OG ve Aydınlatma Elektrik Tesisi
Aydınlatma Yatınmlan
ii
14
0048
0148
MELlKGAZI
lidemC
Kayseri İli Melikgv"i Ilçesi İtdem C Kooparatili Çevresi AG·OG ve Aydınlatma Elektrik Tesisi
Aydınlatma Yatırımlan
12
14
0048
0149
MELlKGAZI
Kıranardı Mah.
Kayseri
13
14
0048
OLLO
MELİKGAZI
Kıranardı Mah.
Kayseri Ili Melikgazi Ilçesi Kıranardı Mah.Özsoy Cad. AG·QG ve Aydınlatma Elektrik Tesisi
Aydınlatma Yatınm1an
14
14
0048
oısı
MELlKGAZI
Eğribucek Meh.
Kayseri Ili Melikgazi İlçesi Eğribucak Malı. Kavgacızade AG-QG ve Aydınlatma Elektrik Tesisi
Aydınlatma Yatınmlan
IL
14
0048
0112
MELlKGAZI
GiiltqıeMah.
Kayseri ili Mclikgazi Ilçesi Gültepe Malı. Gültepe Malı. Muhtarlığı Kabirı İle Mühendisler Sitesi Yanı Kabin Arası AG·OG ve Aydınlatma Elektrik Tesisi
Aydınlatma Yatınmlan
16
14
0048
0113
MELlKGAZI
Gesi Curntwiyet
Kayseri Ili Mcllkiazi
Aydınlatma Yatırımlan
17
14
0048
0154
MELlKGAZI
Escıyurt Mah
Malı.
ıu Melikgazi
Ilçesi Kıranardı Mah. AG·QG ve Aydınlatma Elektrik Tesisi
ilçesi Gesi Cumhuriyet Mah. Düldcımlar Yanı AG·OG ve Aydınlatma Elektrik Tesisi
Kayseri Ili Mclikgazi Ilçesi Esenyurt Mah.Gonca Sok. Civan Ilave TR AG·OG ve Aydınlatma Elektrik Tesisi
Aydınlatma Yatınmlan
Aydınlatma Yatırımlan
18
14
0048
OLLL
MELIKGAZI
Esenyurt Mah
Kayseri Ili Melikgazi Ilçesi Esenyurt Mah. Çecenistan Parkı Civan Ilave TR AG·OG ve Aydınlatma Elektrik Tesisi
Aydınlatma Yatırımlan
19
14
0048
0116
MELlKGAZI
Esaıyurt Mah
Kayseri Ili Melikgazi Ilçesi Esenyurt Mah. Muhtaelık Yanı Kabin İle Total Arkası Kabin Arası AG·QG ve Aydınlatma Elektrik Tesisi
Aydınlatma Yaıınmlan
20
14
0048
0117
MELİKGAZI
Esaıyurt Mah,
Kayseri Ili Melikgazi Ilçesi Esenyurt Mah. Muhterbk Yanı Kabin İle Total Arkası Kabin Arası AG·QG ve AydınlatmD Elektrik Tesisi
Aydınlatma Yatırımlan
21
14
0048
0118
MELIKGAZI
Mimarsinan Şirintepe Malı.
Kayseri Ili Melikgazi Ilçesi Mimarsinan Şirintepe Mah. Malazgirt Bulvan Yeni TR AG·OG ve Aydınlatma Elektrik Tesisi
Aydınlatma YatınmJan
22
14
0048
0119
MELlKGAZi
Gesi Babçelievler Malı.
Kayseri iii Mclikgazi Ilçesi Gesi Bahçelievler Mah. Gesi Girişi Yeni TR AG·OG ve Aydınlatma Elektrik Tesisi
Aydınlatma Yatırımlan
Aydınlatma Yatınmlan
23
14
0048
0160
MELIKGAZI
Breakôy Mah.
Kayseri Ili Melikgazi Ilçesi Erenköy Mah. ArdIÇtepe cad. İlave TR AG·OG ve Aydınlatma Elektrik Tesisi
24
14
0048
0161
MELlKGAZI
Kıranardı Malı.
Kayseri
ıs
14
0048
0162
MELİKGAZI
Kıranardı Mah.
Kayseri Ili Melikgazi Ilçesi Kıranardı Mah. Fatih Malı. Ilave TR AG-OG ve Aydınlatma Elektrik Tesisi
26
14
0048
0163
MELIKGAZI
Turan Subaşı Malı.
Kayseri Ili Melikgazi İlçesı Turan Subaşı Mah. Ilave TR AG-OG ve Aydınlatma Elektrik Tesisi
Aydınlatma Yatınmlan
27
14
0048
0164
MELIKGAZI
Turan Subaşı Malı.
Kayseri Ili Melikga7"i Ilçesi Turan Subaşı Malt Umutlu Cad. İlave TR AG·QG ve Aydınlatma Elektrik Tesisi
Aydınlatma Yatınmlan
28
14
0048
016l
MELIKGAZI
Ağımas Gölbaşı Mah.
Kayseri Ili Melikgazi Ilçesi Ağırnas Gölbaşı Malı. Ilave TR AG·QG ve Aydınlatma Elektrik Tesisi
A}1hnlatma Yatınmlan
29
14
0048
0166
MELİKGAZI
Gesi Bağpınar Mah.
Kayseri iii Mclikgazi Ilçesi Gesi Bağpınar Malı. Ilave TR AG·OG ve Aydınlatma Elektrik Tesisi
Aydınlatma Yatınmlan
30
14
0048
0403
HACILAR
Küçük ve Dağınık Elk Tes.
2. Bölge Küçük ve Dağınık AG·QG ve Aydınlatma Elektrik Tesisi
Aydınlatma Yatınınlan
uı Melikgazi
Ilçesi Kıranardı Mah. Yeşildere Cad. Ilave TR AG·OG ve Aydınlatma Elekırık Tesisi
Aydınlatma Yatınmlan
Aydınlatma Yatırımlan
31
14
0048
0227
KOCASİNAN
Taşan Köyü
Kayseri Ili Kocasinan Ilçesi Taşan Köyü ilave TR AG·OG ve Aydınlatma Elektrik Tesisi
Aydınlatma Yatırımlan
32
14
0048
0228
KOCASİNAN
Arrarat Mah,
Kayseri iii Kocasınan İlçesi Arnarat Mah. Atatüri;: Cad. AG·OG ve Aydın1atma Elektrik Tesisi
Aydınlatma Yatırunlan
33
14
0229
KOCASİNAN
Küçük ve Dağınık Elk. Tes.
Kayseri iii Kocasinan Ilçesi
Aydınlatma Yatırımlan
A8
$
TOPLANTı
TARIHI
i.
Bölge Küçük ve Dağmik AG-OG ve Aydınlatma Elektrik Tesisi
i··
..
Ah~1IDl "URBU:
y~7J\/nVih~le Ş'-';i
1/3
KAYSERI
YATIRIM
PLANIPROJE
VE CIVARI
NO
ELEKTRIK
T.A.Ş.
2014 YILI YATıRıMLARı
KAPSAMıNDA
PLANLANAN
AYDıNLATMA
YATıRıMLARı
TOPLANTı
YER
SIRA
PROJEADI
NO
PLANIPROJE
YILI
ALT PROJE
NO
NO
ILÇE
MAHALLE/KÖY/CADDEI
YATIRIM
KARAKTERISTlGi
SOKAK
34
14
0048
0230
KOCASıNAN
Kuzey Çevreyolu
Kayseri lJj Kocasinan İlçesi Kuzey Çevreyolu Girişi (KI) Kavşeğr-. Pasıırmaerler Parkı Arası Yol Aydınlatma Elektrik Tesisi
35
14
0048
0231
KOCASıNAN
Boğazköprü Mevkii
Kayseri Ili Kocasinan Ilçesi Boğazköprü KaV1aAı İle Garipçe Kavşa~ Arası Aydınlabna Elcldrik Tesisi
Aydınhıtma Yahnmlan
36
14
0048
0232
KOCASıNAN
Kuzey Çevreyolu
Kayseri bi Kocasinan Ilçesi Kuzey Çevrcyohı Oymaataçı Kavşağı Aydınlatma Elektrik Tesisi
Aydınlatma Yatınmlan
37
14
0048
0233
KOCASıNAN
Kuzey Çevreyolu
Kuzey Çevreyolu Erkiter Kavşağı Aydınlatma Elektrik Tesisi
A}'Citnlatma Yatırımları
Boğazköpıii Mevkii
Bcğazkôpeü Küplü benzinlik Arkası Onnan Köyü Kaytaş Yanı Arkası Yeni Yerleşim AG..()(j ve Aydınlatma Elektrik Tesisi
Aydınlatma YatınmJan
Aydınleıme Yatırımlan
38
14
0048
0234
KOCASıNAN
39
14
0048
0235
KOCASıNAN
YcniMah.
Kayseri hi Kocasinan Ilçesi Yeni Mah. Ilave TR AG·OG "c Aydınlatma Elektrik Tesisi
Aydınlatma Yatırımlan
40
14
0048
0236
KOCASıNAN
Erkilet Osmanlı Mah.
Kayseri hi Kocasinan Ilçesi Erkilct Osmanlı Mah. Ilave TR AG·OG ve Aydınlatma Elektrik Tesisi
Aydınlatma Yatırımları
41
14
0048
0237
KOCASıNAN
Höbd< Malı.
Kayseri
42
14
0048
0238
KOCASıNAN
Gömcç Malı.
Kayseri hi Kocasinan İlçesi Gömoç Mah. Ilave TR AG-QG ve Aydınlatma EleIctrik Tesisi
Aydınlatma Yatınmlan
43
14
0048
0239
KOCASıNAN
BayrıınıhacıhMah.
Kayseri Ili Kocasınan ılçesi Bayramhacılı Mah. Ilave TR AG-OG ve Aydınlatma Elektrik Tesisi
Aydınlatma Yatınm.lan
tti Kocasinan İlçesi Höbck MM. Ilave TR AG-OG ve Aydmlabna Elektrik Tesisi
Aydınlatma Yatınm.lan
44
14
0048
0240
KOCASıNAN
MiUıatpaşa Mah.
Kayseri İli Kocasınan İlçesi Mitatp8.$a
45
14
0048
0241
KOCASıNAN
Hasanarpa Köyü
Kayseri İli Kocasinan İlçesi Hasanupa Köyü İlave TR AG-OG ve Aydınlabna Elektrik Tesisi
Aydınlatma Yatırunlan
46
14
0048
0242
KOCASıNAN
Erciyesevler Malı.
Kayseri İli Kocasinan İlçesi Erciyesevler Mah. Billur Cad. Mazı Sck AG-OG ve Aydınlatma Elekt:rikTesisi
Aydınlatma Yatırımları
47
14
0048
0243
KOCASıNAN
Erkilet Yenisubağlan Kümeevler MC\-kii
Kayseri ili Kocasinan İlçesi Erkilet Ycnisubağlan Kümeevler Mevlcii İlave TR AG-OG ve Aydınlatma Elektrik Tesisi
Aydınlatma Yatınmlan
48
14
0048
0244
KOCASıNAN
Amarat Mab,
Kayseri İli Kocasinan ılçesi Am.arat Mah. Büyükçayır Mevlcii AG-OG ve Aydınlatma Elektrik Tesisi
Aydınlatma Yatmmlan
Yemliha Yeni Mah.
Ôğün
Cad. Ilave TR AG-OG ve Aydınlatma Elektrik Tesisi
Aydınlatma Yatırımlan
49
14
0048
0245
KOCASıNAN
Kayseri İli Kocasınan İlçesi Yemliha Yeni Mah. Halil Özışık Cad. Ilave TR AG-OG ve Aydınlatma Elektrik Tesisi
Aydınlatma Yatınmlan
SO
14
0048
0307
TAlAS
Küçük ve Dağınık Elk. Tes.
2. Bölge Küçük ve Dağınık AG-OG ve Aydınlatma Elektrik Tesisi
Aydınlatma Yatınmhuı
sı
14
0048
0308
TAlAS
Kuruköprü Cunnııiyeti Mah.
Kayseri
Aydınlatma Yattnmlan
52
14
0035
0103
DEVELI
Büyükkiinye Köyü
Kayseri Ili Develi ilçesi Büyükkünye Köyü One TR AG-OG ve Aydınlatma Elektrik Tesisi
Aydınlatma Yatınmlan
53
14
0035
0104
DEVELI
Küçük ve Dağınık Elk, Tes.
3. Bölge Küçük ve Dağınık AG-OG ve Aydınlatma Elektrik Tesisi
Aydınlatma Yatınmlan
DEVELI
Şıhlı Kasabası
Kayseri
İli
Talas İlçesi Kuruköprü Cumhurİ)'Cti Mah. İlave TR AG-OG ve Aydınlatma Elektrik Tesisi
ıu Develi İlçesi Şıhlı Kasabası
AG-OG ve Aydınlatma Elektrik Tesisi
Aydınlarma Yatınınlan
54
14
0035
0105
ss
14
0035
0106
DEVELI
Sindelhöyük
Kayseri ili Develi İlçesi SindeiMyük Kasabası Giri$i AG-OG ve Aydınlatma Elektrik Tesisi
SO
14
0042
0202
TOMARZA
Küçük ve Dağınık Elk. Tes.
3. Bölge Küçük
Dağınık AG-OG ve Aydınlatma Elektrik Tesisi
Aydınlatma Yatınmlan
57
14
0043
0102
PINARBAŞI
Küçük ve Dağınık Elk, Tes.
4. Bölge Küçük ve Dağınık AG-OG ve AydınJatma Elektrik Tesisi
Aydınlatma Yatınmlan
58
14
0013
0305
ıNCESU
Küçük ve Oağuuk Elk Tes.
3. Bölge Küçük ve Dağınık AG-OG ve Aydınlatma Elektrik Tesisi
A)>dınlalJtlaYatınmlan
\'C
Aydınlaıma Yaunmlan
59
14
0013
0306
ıNCESU
Garipçe Kavşağı ile İncesu Toki Binalan Atası Aydınlatma Elektrik Tesisi
Aydınlatma Yatırımlan
60
14
0013
0307
ıNCESU
Aksu Bağlan
Kayseri İli İncesu Ilçesi Aksu Bağlan Ilave Trafo AG-OG ve Aydınlatma Elektrik Tesisi
Aydınlatma Yalınınlan
61
14
0013
0308
ıNCESU
Bedir Bağlan
Kayseri İli İncesu İlçesi Bedir Bağlan Ilave Trafo AG-OG ve Aydınlatma Elektrik Tesisi
Aydınlatma Yatınmlan
62
14
0013
0309
ıNCESU
KumsddMcvkii
Kayseri İli İncesu İlçesi Kumseki Mevkii İlave Trafo AG-OG ve Aydınlatma Elektrik Tesisi
63
ıs
0013
0310
ıNCESU
Sareycık Mab.
Kayseri
64
14
0038
0402
YAHYAL1
tıyashKöyü
Kayseri Ili Yahyalı Ilçesi İlyash Köyü have TR. AG-YG ve Aydınlatma Elektrik Tesisi
Aydınlatma Yatırunları
65
14
0038
0403
YAHYAU
Küçük ve Dağınık Elk. Tes.
3. Bölge Küçük ve Dağuuk AG-OG ve Aydınlatma Elektrik Tesisi
Aydınlatma Yatınmlan
66
14
0404
YAHYAL1
Ormaniçi
Kayseri Hi Yahya11İlçesi Orman Içi İlave TR. AG- YG ve Aydınlatma Elektrik Tesisi
Aydınlatma Yatınmlan
/0038
~
(
m
İncesu İlçesi Sara~tk Mah. TR5948 Yanı AG-OG
\'C
Aydınlatma Elektrik Tesisi
Aydınlatma Yatınmlan
Aydınlatma Yatınmlan
TARIHi
KAYSERI
YATIRIM
PLANIPROJE
NO
VE CIVARI
ELEKTRiK
TAŞ.
2014 YILI YATıRıMLARı
KAPSAMıNDA
PLANLANAN
AYDıNLATMA
YATIRIMLARI
TOPLANTı
YER
SIRA
PROJE
NO
YILI
PLAN/PROJE
ALT PROJE
NO
NO
YATIRIM
ADI
ILÇE
67
14
0038
0405
YAHYALI
Burhaniye Köyü
Kayseri Ili Yahyalı Ilçesi Burhaniye Köyü İlave TR AG· YG "c Aydınlatma Elektrik Tesisi
Aydınlatma Yatırımlan
68
14
0038
0406
YAHYAU
Balçakır Köyü
Kayseri İli YahyaJı Ilçesi Balçakır Köyü have TR. AG· YG ve Aydınlatma Elektrik Tesisi
Aydınlatma Yatınmlan
69
14
0038
0407
YAHYAU
Mc:rl=
Kayseri hi Yahyalı Ilçesi Merkez Fatih Beton Arkası Ilave TR. AG· YG ve Aydınlatma Elektrik Tesisi
Aydınlatma Yaunmlan
70
14
0038
0408
YAHYAU
Mc:rl=
Kayseri Ili Yabyah llçesi Merkez Belediye Asfalt Şantiyesi Arkasıılave TR. AG-YG ve Aydınlatma Elektrik Tesisi
Aydınlatma Yatınmlan
71
14
0038
0409
YAHYALI
Delialiuşağı Köyü
Kayseri İli Yahyalı Ilçesi Delialiuşağı Köyü İlave TR. AG· YG ve Aydınlatma Elelttik Tesisi
A},thnlatma Yatınmlan
Çiftlik Kasabası
Kayseri Ili Sanoğlan Ilçesi Çiftlik Kasabası AG-OG ve Aydınlatma Elel"trikTesisi
Aydınlatma Yatırunlan
Küçük ve Dağınık Elk Tes.
4. Bölge Küçük "c Dağınık AG-OG ve Aydınlatma Elektrik Tesisi
Aydınlatma VatınmJan
72
14
0012
0205
SARlOCL.AN
73
14
0013
0206
SARlOCL.AN
74
14
0013
0207
SARlOCL.AN
75
14
0012
0302
SARlZ
76
14
0012
0402
BÜNYAN
Küçük ve Dağuuk EIk. Tes.
Çiftlik Kasabası
Kayseri İli Sanoğlan İlçesi Çiftlik Kasabası Karakaya Malı. Gülova cad. İlave TR AG-OG
Küçük
4. Bölge Küçük ve Dağınık AG-OG
\'C
Dağınık Elk Tes.
4. Bölge Küçük
\'C
\'C
Aydınlatma Elektrik Tesisi
Aydınlatma Yatınmlan
Aydınlatma Elektrik Tesisi
Aydınlatma Yatınmlan
Dağınık AG-OG ve Aydınlatma Elektrik Tesisi
Aydınlatma Yatınmlan
\'C
n
14
0012
0403
BÜNYAN
Akmescil Mah.
Kayseri İli Bunyaa İlçesi Akmcscit Mah. Malatya Yolu Üzeri İlave Trafa AG-OG ve Aydınlatma ElektrikTesisi
Aydınlatma Yannm1an
78
14
0012
0404
BÜNYAN
Akmescil MaIL
Kayseri İli Bünyan İlçesi Akmcscit Mah. Fatih Sultan Mehmet cad. İlave Trafa AG-OG
AydınJatma Yabnmlan
79
14
0012
0501
AKKIŞLA
Küçük ve Dağınık Elk..Tes.
4. Bölge Küçük
A)1lınIatma Elektrik Tesisi
A)1lınIatm.aYatınmlan
80
14
0012
0601
ÖZVATAN
Küçük
4. Bölge Küçük ve Dağınık AG-OG ye A)UınJatma Elektrik Tesisi
A)wnlatm.a Yatınmlan
81
14
0012
0701
FELAHİYE
Küçük ve Dağınık:Elk. Tes.
4. Bölge Küçük
Büyük Tor.unan Köyü
Kayseri
\'C
Dağınık Elk. Tes.
'"'C
\'C
Oağını.k AG-OG
Dağırıık AG-OG
\'C
\'C
Aydınlatma Elektrik Tesisi
ıu Felahiye İlçesi B.Toraman Köyü AG-OG ve Aydınlatma Elektrik Tesisi
82
14
0012
0702
FELAHİYE
83
14
0013
0501
YEŞtLHISAR
Küçük ve Dağınık Elk. Tes.
3. Bölge Küçük
84
14
0013
0502
YEştLHlsAR
Ahırlar Mevkii
Kayseri İli Ycşilhisar İlçesi Ahırlar MevL:iiAG-OG
Ahmet
\'C
Dağınık AG-OG
\'C
Aydınlatma Elektrik Tesisi
\'C
Aydınlatma Elektrik Tesisi
TARIHI
KARAKTERISTlGI
MAHALLE/KÖY/CADDE/
SOKAK
\'C
Aydınlatma EId.1rik Tesisi
Aydınlatma Yatınmlan
A)UınJatma Yannm.lan
A)Um1atmaYatınmlan
Aydınlatma Yatırımları
··T~
U
'~
Yatırım
3/3
Download

Karar dokümanına erişmek için tıklayınız.