t,
T.C.
BALTKESin v.q.LiliGi
suLAMA ninr,ixr,nni nnNurivr n q'poRu
:BALIKESIR
ilqnsi
:KARESi
DENETLENEN
BiRLiK
DENETiME TABi
DENETIM
KONULAR
rARiui
niruir BA$KAr\I
:$AMLI 1<VZEY OVASI SULAMA siRLiGi
SAYILI SULAMA ninr,iXr,nni
KAI\UNUNUN IS.MADDESi UYARINCA
IOI}-hOI3YILLARI iO,q.Ri VE MALi DENETIMi
26172
224.0r.2014
:KURULU$U TAMAMLANMAMI$
1s q
(
tadh ve 27882 saylk Resmi Gazetede yayrmlanarak yiirtirlii[e giten 6172
sayrh Sulama Birlikleri Kanununun 18. Maddesinin 1. Frkrasrnda " Birliklerin idari ve mali
denetimi, her yrl valiler tarafindan yaprlrr veya yaptrnlrr. Birlilin idari ve mali
denetimini yapmak iizere vali tarafindan, vali yardrmcnrnrn baqkanh[rnda; defterdar,
tarrm il miidiirii, DSi b6lge miidiirii ve il mahalli idareler miidiirti veya bunlarrn
g6revlendirecekleri temsilcilerden oluqan bir denetim komisyonu kurulur." amir hiikmti
ile Vali Yardtmctst
leregi, Valilik Makamrnm 0511212013 tarih ve 15287 sayrlt Olur'larr
Mehmet Kamil SAdLAM, DSi 25.861ge Miidiirti Erol $ENOZ, Defterdar Vekili Yakup
yILDIRIM, il Mahalli idareler Mtidiirti Mehmet Akif QIBLAK ve Il Grda, Tanm ve
Hayvancrhk Mtidiirti Bayram Ali ALANLI'mn katrhmr ile oluqturulan komisyonun
KARARTI
ZA.O1.ZO1+ tarih ve I sayrh karan ile Defterdarhk Uzmaru Sebahattin
Koordinat<irli.igiinde, Defteidarhk Uzmam Nazan KARARTI, Bahkesir DSi 25.Bt1lge
rrrftiJtirftigii iqt".t** ve Bakrm gube Mtidiirlii[iinde gdrevli Ziraat Miihendisi Semra ALDAG,
it;irk;;tu Diizsr.g"ue Mrdiirlrisiinde g<irevli ziraatMiihendisi Aydrn Ozrum ile il Grda,
Tarrm ve Hayvan"iltt trrtudtirltigtinde g<irevli Zfuaat Miihendisi Mehmet ATAQ ile Tekniker
Haydar TOK-GflZ'tin katrhmr ile komisyona yardrmcr olmak izere alt komisyon kurulmuqtur.
2210312011
Komisyon tiyelerinden Defterdar Vekili Yakup YILDIRIM ve il Grda, Tatrm ve
Hayvancrht VttiOtirti Bayram Ali ALANLI'run gorev yeri de[iqikliEi nedeni ile Valilik
Makamrnrn 21.0g.2014 tarih ve 12:356 sayrh olur emirleri ile komisyonda g<irevlendirilen
Defterdar Mehmet ERKINAy ve Grda, Tanm ve Hayvancrhk il Mtidiirii Zeketiyya
ERDURMU$'un katrhmr ile yeniden oluqturulan komisyonumuza, alt komisyon tarafindan
galqmalar sonucu sunulan bilgi ve belgeler rgrfrnda $amh Kuzey Ovast Sulama
yaprlan
-eiitigi,nin
2012-2013 Yrllal idari ve Mali Denetim Raporu hazrrlanmrqtrr.
Yrllan idari ve Mali i9 ve
$am1 Kuzey Ovasr Sulama Birligi'nin Eyli.il 2012-2013
iqlemlerinin incellnmesi neticesinde tespit edilen hususlar
ve bu
hususlardaki
de[erlendirmelerimiz aga[rda agrklanmtqtr.
n-iu.{Ri i$ vn i$r,nvrr,rRi
Onceki Teftis ve Sonucu:
6172 savh sulama BirlikleriiiKanununa gdre ilk defa denetlenmektedir'
Yerlesim ve Personel Durumu:
tamamlamadr$rndan ve birlik
$amh Kuzey Ovast Sulama BirliSi kuruluqunu hentiz
organlar oluqturulmadrprndan birlilin hizmet binast ve gahqan personeli bulunmadr[r,
anlaqrlmtqtr.
BirliEin Kurulusu ve Ana Statiisii:
2411012013 tarihli
$arn1 Kuzey Ovasr Sulama Birli[i Orman ve Su iqleri Bakanh[rmn
Olur'u ile kurulmugtur. Birlik, Balftesir ili Merkez $amh Beldesi Ya$crlar K0yu Karacadren
K6yu ve Halkaprnar Kriyii hudutlannda inga edilen $amh G<ileti ve Sulamast, Ya$cilar Gtileti
ve Sulamasr, Karacadren Grileti ve Sulamasr ile Halkapmar G0leti ve Sulama tesislerinin
Yerlerini temsilen oluqturulan kurucular kurulu tarafindan faaliyete gegirilece[i, kurucu iiye
saylsmm ise 8 kiqi oldu$u, anlagrlmrqtrr.
Birlik Meclisi Toplantr ve Kararlan:
$amh Kuzey Ovasr Sulama Birli[i kurulugunu hentiz tamamlamadrlrndan ve birlik
organlan olugturulmadrpr Meclis toplantrsr yaprlmadt[r, anlaqrlmtqfi r.
Birlik Yiinetim Kurulu Toplantr ve Kararlart:
$am[ Kuzey Ovasr Sulama Birli[i kuruluqunu heni.iz tamamlamadr$rndan ve birlik
organlal oluqturulmadr[r Y6,netim Kurulu toplantrsr yaprlmadr[r, anlaqrlmtqtrr.
Birlik Baskanrnm Giirewe Hizmetleri:
$am! Kuzey Ovasr Sulama BirliSi'nin kuruluqunu heniiz tamamlamadr$rndan
ve
birlik organlarr oluqturulmadr[rndan Birlik Baqkamrun bulunmadrpr, anlaqrlmrqttr.
Evrakve Yazr isleri:
$arn| Kuzey Ovasr Sulama Birlifi'nin kurulugunu heniiz tamamlamadrfrndan ve
birlik Ana Statiisiintin 55. maddesinde belirtilen tutulmast gereken defterlerin
tamamlanmadrsr gciriilmiiqttir.
B-MALi i$ vn
iglnvnnni
Biitce ve Kesin HesaPlar:
heniiz
$amk Kuzey Ovasr Sulama Birli$i'nin kuruluqunu heniiz tamamlamadr[rndan
Biitge ve Kesin Hesabmm hazrrlanmadrlr, anlagrlmtgtr.
Birlik Gelir ve Giderleri:
$amlt Kuzey Ovasr Sulama Birlili'nin
Giderinin bulunmadr$ gtirtilmtiqtiir.
3lll2l20l3 tarihi itibariyle
herhangi bir Gelir-
III- SONUC:
Valilik Makamrmn
ile
ve
kurulan
15287 sayrh Olur'lan
0511212013 tarih
komisyonumuzun 6172 sayl/rr Sulama Birlikleri Kanununun l8.Maddesi gereli $arnh Kuzey
Ovasr Sulama Birli[i'nin Eyliil 2012-2013 Yrllan idari ve Mali Denetimi konusunda yapmrg
oldu[u tespit ve de$erlendirmeleri, raporumuzun dnceki bttltimlerinde agrklanmrq olup,
yaprlan agrklamalar doffultusunda iglem tesis edilmesinin sallanmasr gerekmektedir.
igbu rapor (2) niisha dtizenlenmigtir.
6z
Vali Yar-ilimcrsr
Akif QTBLAK
i idareler it trrtiidtirti
Uy.
ucuru
Zekeiyya ERDURMU
Grda, Tanm ve Hayvancrhk Miidiirti
Download

niruir BA$KAr\I