T.C.
sİNoP ÜNivERSİTESİ
sİNoP
Tarih
Sayı
Konu
Telf
Fax
: 22.01.2014
: SR-934.01-21
: Teklif isteme
: 2715775
: 2715776
Üniversitemiz önemli organizasyonlarında (Eğitim yılı açılış töreni, konferans, seminer vb.) sahne
veya platform üstünde sunum yapılması gereken durumlarda konuşmacı ile katılımcılar arasında olan
iletişim daha etkin ve verimli olmasını sağlamak amacıyla kullanılmak üzere, aşağıda yazılı (1) kalem
malzeme, 4734 sayılı kamu ihale kanununun 22 nci maddesi uyarınca doğrudan temin usulü ile satın
alınacaktır.
idari ve Teknik şartnamede istenilen özellikleri sağlayacak söz konusu malzemenin, firmanız
tarafından temini mümkün ise, teklifinizin 07.02.2014 tarihi mesai bitimine kadar Sinop Üniversitesi
Rektörlüğü, İdari ve Mali işler Daire Başkanlığı (Korucuk Köyü Trafo Mahallesi No:36 i SİNOP)
adresine veya 03682715776 nolu faks'a ulaşacak şekilde gönderilmesini rica ederim.
~Cİ~
idari ve Mali işler
Şube Müdürü
cı-ısı
1- Elektronik Kürsü
MİKTARI :
KDV HARİç
BİRİM FİY ATı:
1 Adet
Not: Teknik Şartname (4 sayfa) ilişiktedir
iDARi SARTNAME:
['-
~
1) Teklif mektuplarında; teklif edilen alet, cihaz ve diğer malzemelerin marka ve modelleri ile menşei Ülke
belirtilerek, fiyatların TL. sı cinsinden hemrakam hem de yazı ile silinti ve kazıntı yapılmadan yazılması
gerekmekted ir.
2) Makine, alet, cihaz ve bilgisayar gibi teknik özelliklere sahip mal ve malzemeler ıso 9001 kalite yönetim sistemi
Belgesi veya TSE., TSEK kalite belgeli olacaktır. Varsa, TSE hizmette yeterlik belgesi ile birlikte istekliler, bu belgelerin
asıllarını veya imza ve kaşeleri ile tasdik edilmiş örneklerini tekliflerine ekleyeceklerdir.
2/a) istekliler; teklif etmiş oldukları ürünlerin yetkili satıcısı olduklarına dair üretici, genel dağıtıcı, distribütör veya
ilgili kurum ve kuruluşlardan alacakları yetki belgelerinin asıllarını veya imza ve kaşeleri ile tasdik edilmiş
örneklerinin tekliflerine ekleyeceklerdir.
2/b) Istekliler; tekliflerin teknik sartnameye uygunluğu yönünden değerlendirme çalısmalarında kullanılmak üzere,
teklif ettikleri ürünler hakkında tam bilgi verecek Türkçe katalog (Katalog yabancı dil ile düzenlenmis ise Türkçe
çevirisi yapılarak orijinal katalog ile birlikte), izahat, prospektüs ve resimleri ile ürünlerin (Alternatif teklifler dahil)
özelliklerini idari ve teknik sartnamede karsılık gelen maddelere göre karsılastırmalı olarak ayrı ayrı cevap vererek,
her sayfasını, imza ve kaseleri ile tasdik ettikten sonra tekliflerine ekleyeceklerdir.
3) istekliler, Teklif ettikleri ürünlerin garantileri ile garanti süresinden sonra, ürün için ihtiyaç duyulacak yedek
parçaların ve malzemelerin en az 10 (On) yıl süre temin edileceği garantisini tekliflerinde taahhüt edeceklerdir.
4) lstekliler, teknik şartnamede istenilen şartları taşımsı veya daha ileri teknoloji ürünü olması şartıyla alternatif
teklifler verebilirler.
5) Teklif mektuplarının; imzalanması, kaşelenmesi zorunludur.
6) KDV Hariç fiyat teklif edilecek ve teklif mektuplarında malzemelerin KDVoranı
ile KDV'nin Hariç olduğu
belirtilecektir.
7) Teklif isteme yazımızın kodu ve sayısının teklif mektubu konulan zarfın üzerine yazılmasına ve teklif mektubu
konulan zarfın yapıstırma yerlerinin firma tarafından imza ve kaselenmesine özen gösterilmesi gerekmektedir.
8) Teklif mektubunda yazılı alet, cihaz ve diğer malzemeler firma tarafından Üniversitemizin ilgili Birimine teslim
edilecektir.
9) Teklif isteme yazımıza cevap verilmesi önemle rica olunur.
ı.
Genel ÖzellikJer:
Ll.
Elektronik kürsü, bir konuşma kürsüsü içerisine yerleştirilmiş
2 adet PC'yi
(Ekranları ile birlikte) barındıran yapıyı ifade eder.
1.2.
PC lerden birinin ekranı kürsünün ön tarafında (Ön panel), diğerinin
ekranı
kürsünün üst tarafında (Üst panel) olacaktır.
1.3.
Ön panel PC ekranı, konuşmacı ve konu bilgilerinin gösterilmesi için, üst panel
PC ekranı ise konuşmacının
sunumunu projeksiyon
cihazına yansıtması
ve
yönetmesi için kullanılacaktır.
1.4.
Ekranların yönetimi kürsü içine yerleştirilmiş PC ler aracılığı ile yapılacak aynı
zamanda
network üzerinden
uzak noktadaki
başka bir PC vasıtasıyla
da
yönetim gerçekleştirilebilecektir.
1.5.
Kürsü içerisinde bulunan 2 ayrı ekranı 2 ayrı PC yönetecektir.
1.6.
Elektronik kürsünün boyu 120 - 130 cm arasında olacaktır.
1.7.
Elektronik kürsünün genişliği 60-70 cm arasında olacaktır.
1.8.
Her iki bilgisayara ait görüntü, ses, data ve enerji kablolarının bağlantı portları
kürsünün
dış
görünmeyecek
kısmının
aşağı
arka
bölümünde
seyirciler
tarafından
şekilde olacak veyahut kablolar kürsü içerisine alttan girerek,
bağlantıları kürsü içinde yapılacaktır.
1.9.
Üst panel PC'sine ait kürsü üst kısmına montajlanmış
olacaktır. Konuşmacı
portları
kullanarak
eğilip zorlanmadan
sunum
dosyasını
en az 2 adet usb port
dışardan kolay bir şekilde bu usb
üst
panel
PC'sine
(sunum
PC'si)
kopyalayabilecektir.
1.10.
Üst panel içerisinde kızaklı gizli bir bölme olacak, bu bölmede üst panel PC
sinin kontrolü için klavye bulunacaktır.
1.11.
Elektronik
PC'ler,
kürsü üzerinde
PC'leri
açıp, kapatmak
için butonlar
olacaktır.
müdahale kapağı açılmadan kolay bir şekilde dışardan bu butonlar
vasıtasıyla açılıp, kapanabilecektir.
1.12.
Elektronik kürsünün elektrik beslernesi için tek giriş noktası olacak, kürsü
üzerinde tüm elektriği kesrnek ve açmak için bir adet açma-kapama
anahtarı
olacaktır.
1.13.
Elektronik kürsü üzerinde en az 2 adet mikrofon için XLR girişi olacak, kürsü
alt kısmında ise üst taraftaki mikrofonlar için XLR çıkış olacaktır. Bu mikrofon
çıkışları amfinin XLR girişleri ile uyumlu çalışacaktır.
1.14.
Elektronik
kürsü üzerine
i adet deve boyunlu
XLR çıkışlı phantom
gücüne uygun 60-65 cm uzunluğunda mikrofon montajlanmış olacaktır.
48V
1.15.
Üründe bulunan
2 adet ekran, PC ve diğer üniteler
metal
kabin içinde
montajlanmış olacak, ürün tek başına bir ayak ve bağımsız iki adet ekrandan
oluşmayacaktır.
1.16.
Ön panel ekranı dikeyolarak
konumlandırılacak
ve kürsü alt noktasından en az
30 cm. yükseklikte olacaktır.
1.17.
Üst
panel
ekranı'
yatay
ve
ön
taraftan
görünmeyecek
şekilde
konumlandırılacaktır .
1.18.
Kürsü bağlantı portları (girişleri) kürsü dış kısmına montajlı ise bu girişler
kürsünün alt noktasından en fazla 10 cm. yükseklikte olacaktır.
1.19.
Ön panel alt kısmında üniversitemiz logosunun yerleştirilmesi
için uygun bir
alan olacak ve bu alana dijital baskılı üniversitemiz logosu yerleştirilecektir.
1.20.
Orta gövde rengi ile alt-üst bölümlerinin gövde rengi birbirinden farklı olacak,
renkler için mutlaka idareden onayalınacaktır.
1.21.
Kürsü altında yüksekliği ayarlanabilir 4 adet ayak olacaktır.
ı.22.
Elektronik kürsü 1 adet lazer pointer ile birlikte teslim edilecektir.
1.23.
Her iki ekran da ürün içine gömülmüş olacak, dışardan montaj lı olmayacaktır.
1.24.
Kürsü
içerisine
montajlanmış
PC'lere,
ekranlara
ve
diğer
ünitelere
ulaşılabilmesi için kürsü arka kısmında bir anahtar ile açılabilen menteşeli bir
müdahale kapağı bulunacaktır.
1.25.
Elektronik kürsü üzerinde su, bardak vb. koyulabilmesine
imkan veren alan
bul unacaktır.
1.26.
İstekliler teklif ettikleri ürünlerin marka, model bilgilerini mutlaka tekliflerinde
belirteceklerdir,
belirtilmeyen veyahut eksik belirtilen teklifler değerlendirme
dışı bırakılacaktır.
1.27.
İstekliler,
tekliflerinde
şartnamenin
tüm maddelerine
eksiksiz
ve madde
numaralarını belirterek açık bir şekilde cevap verecektir.
1.28.
Sunulan teklif te marka model bilgisi belirtilmiş ancak şartnamenin maddelerine
cevap verilmemişse, idare teklifi değerlendirme
üzerinden
bir sorgulama
yaparak
dışı bırakmadan marka model
araştırmaya
tabi
tutacaktır.
Araştırma
neticesinde cevap verilmeyen maddelerle ilgili bir uygunluk tespit edilemezse
veyalıut
aykırılık
tespit
edilirse
teklifin
uygun-
olmadığına
dair
bir
değerlendirme yapılacaktır.
1.29.
Teknik şartname maddelerine
isteklinin esas sorumluluğu
getirmeyenlerin
edilemeyecektir.
açık ve net bir şekilde eksiksiz cevap vermek
olarak kabul edilecek,
tekliflerinde
yapılacak
bu sorumluluğu
değerlendirmelere
yerıne
itiraz
1.30.
İstekli, şartname koşullarını bir bütün olarak sağlamak zorundadır.
1.31.
Ürünlerin garanti süresi en az 2 ( iki) yılolacaktır.
1.32.
Garanti
süresi
içerisindeki
tüm
masraflar
(bakım,
onarım,
kargo
vb.)
yükleniciye ait olacaktır.
1.33.
Elektronik kürsü, idarenin göstereceği yere yüklenici tarafından
montajlanıp
devreye alınacaktır.
1.34.
Tüm
montaj
ve
devreye
alma
işlemleri
yüklenici
tarafından
ücretsiz
yapılacaktır.
1.35.
Kullanılan tüm ürünler orijinal ve kullanılmamış olacaktır.
1.36.
Sistem sorunsuz çalışır vaziyette teslim edilecektir.
2. Üst Panel PC:
2.1.
Üst panel PC dokunmatik ekranla yönetilecektir.
2.2.
PC işlemeisi en az 2.6 GHz hızında olacaktır.
2.3.
PC içerisinde en az 250GB SATA HDD olacaktır.
2.4.
PC içinde en az 2 GB DDR3 1333MHz geçici bellek (RAM) olacaktır.
2.5.
PC de en az 1 adet ethernet portu, en az 2 adet usb portu, en az 1 adet vga
portu ve en az 1 adet ses çıkış portu olacaktır.
2.6.
PC kablosuz ağ bağdaştırıcısına
sahip olacaktır.
2.7.
Üst panelde kızaklı gizli bir bölmede PC ye bağlı bir klavye bulunacaktır.
2.8.
PC, dokunmatik ekrandan yönetilirken
aynı zamanda dokunmatik
ekrandaki
görüntüyü üzerindeki vga port sayesinde projeksiyon cihazına aktarabilecektir.
2.9.
PC, dokunmatik ekrana, ekranın sağladığı en yüksek çözünürlükte
görüntü
işleyip gönderebilecek özellikte olacaktır.
2.10.
PC dokunmatik
ekranının
dış kısmında
konuşmacının
kolay
bir
şekilde
ulaşabileceği bu PC'ye ait en az 2 adet usb port olacaktır.
2.11.
PC içinde lisanslı Windows 7 veya daha üstü işletim sistemi yüklü olacaktır.
3. Üst Panel Ekranı:
3.1.
Ekran boyutu en az 21" inç olacaktır.
3.2.
Ekran dokunmatik olacaktır.
3.3.
Ekran dokunmatik teknolojisi IR(kızılötesi) olacak ve dual touch (multi touch)
dokunmatikli olacaktır.
3.4.
Ekran en bayaranı
16:9 olacaktır.
3.5.
Ekran 1920x1080 çözünürlüğünde görüntü verebilecektir.
3.6.
Ekran tepkime süresi en fazla 5 ms. olacaktır.
3.7.
Ekran parlaklığı en az 250 cd/m2 olacaktır.
3.8.
Ekran kontrast oranı statikte en az 2000:1,
dinamikte
ıse en az 10000:1
olacaktır.
3.9.
Ekran arkadan aydınlatma teknolojili (LED) olacaktır.
4. Ön Panel PC:
4.1.
Ön panel PC, ön panel ekranını yönetecektir.
4.2.
PC işlemeisi en az 1.6 GHz hızında olacaktır.
4.3.
PC içerisinde en az 250GB SATA HDD olacaktır.
4.4.
PC içinde en az 2 GB DDR3 geçici bellek (RAM) olacaktır.
4.5.
PC'de en az 1 adet ethernet port, en az 2 adet usb port olacaktır.
4.6.
PC kablosuz ağ bağdaştırıcısına
4.7.
PC, ön panel ekranına,
sahip olacaktır.
ekranın sağladığı en yüksek çözünürlükte
görüntü
işleyip gönderebilecek özellikte olacaktır.
4.8.
Kürsü dış kısmında PC'ye ait en az 2 adet usb port olacak, müdahale kapağı
açılmadan bu partlar kullanılabilecektir.
4.9.
PC içinde lisanslı Windows 7 veya daha üstü işletim sistemi yüklü olacaktır.
S. Ön Panel Ekranı:
5.1.
Ekran boyutu en az 32" inç olacaktır.
5.2.
Ekran en bayaranı
5.3.
Ekran 1280x720 çözünürlüğünde görüntü verebilecektir.
5.4.
Ekran tepkime süresi en fazla 5 ms. olacaktır.
5.5.
Ekran parlaklığı en az 400 cd/m2 olacaktır.
5.6.
Ekran piksel aralığı en fazla 0,51 olacaktır.
5.7.
Ekran kontrast oranı statikte en az 4000:1 olacaktır.
5.8.
Ekran arkadan aydınlatma teknolojili (LED) olacaktır.
16:9 olacaktır.
.
IJ
~
Download

cı-ısı - Sinop Üniversitesi