GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ VE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT
SÖZLEŞMESİ ÖN PROTOKOLÜ
TARAFLAR :
1-) …….. ..... (...................../İstanbul adresinde kurulu ve bundan böyle
“YÜKLENİCİ” olarak anılacaktır)
2-) İstanbul İli. …….. İlçesi, …….ada, …….pafta, …..parselde kain taşınmazın
arsa sahipleri/ kat malikleri (Bundan böyle “MALİK” olarak anılacaktır)
Ve birlikte “TARAFLAR” olarak anılacaklardır.
PROTOKOLÜN KONUSU :
İstanbul İli. …….. İlçesi, …….ada, …….pafta, …..parselde kain taşınmazda
Kat Karşılığı İnşaat yapılması için daha sonra tüm detayları ve teknik şartnamesiyle birlikte
taraflar arasında imzalanacak olan GAYRİ MENKUL SATIŞ VAADİ VE KAT KARŞILIĞI
İNŞAAT SÖZLEŞMESİ’nden önce Tarafların işin yapılmasına dair karar ve serbest
iradelerini gösterir bir ÖN PROTOKOLDÜR.
PROTOKOLÜN ŞARTLARI :
1-) “TARAFLAR” İstanbul İli. …….. İlçesi, …….ada, …….pafta, …..parselde
kain taşınmazın üzerinde Kat Karşılığı İnşaat yapılması hususunda ön görüşmelerde
bulunmuşlar ve prensip olarak, adı geçen taşınmaz üzerinde yapılacak Kat Karşılığı İnşaat
işinin “YÜKLENİCİ” tarafından yapılmasına karar vermişlerdir.
2-) Yapılacak işin Teknik Şartnamesi ve GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ VE
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ daha sonra hazırlanacak ve “TARAFLAR”
arasında imzalanacaktır.
3-) Bu maksatla “YÜKLENİCİ”, adı geçen taşınmaz üzerinde yapılacak
inşaatın Konsept ve Proje Tasarımını yaparak “MALİK” in oluruna sunacak ve yapılacak
müzakereler neticesinde “TARAFLAR” ın çıkarları açısından en uygun olan Konsept ve
Proje Tasarımı belirlenecektir.
4-) “YÜKLENİCİ” işbu Protokolün imzalanmasıyla yapılacak iş ile ilgili bütün
aşama ve detaylarda iyi niyet ve dürüstlük ilkesiyle çalışacak ve “TARAFLAR”ın en yüksek
çıkarlarının elde edilmesi ve işin imzalanacak Sözleşmenin şartlarına tam bir uygunlukla
yapılıp tamamlanması için basiretli bir tüccar gibi davranacaktır.
5-)
Adı geçen taşınmazın birden fazla Maliki bulunması durumunda
“YÜKLENİCİ” her bir “MALİK” in çıkarlarını ayrı ayrı gözeterek hiçbir “MALİK” in hak
kaybına uğramasına meydan vermeyecek şekilde çalışacaktır.
6-) “YÜKLENİCİ” yapılacak işin Konsept ve Proje Tasarımını yaparken
“MALİK” ya da Maliklerin (Havuz, Fitnes Merkezi, Yürüme Parkurları; Kamelyalar, Çocuk
Havuzu, Oyun Parkları ve Kapalı Otopark gibi) Sosyal Yaşam Alanlarının en verimli
kullanıma uygun olmasına dikkat edecek ve buna göre projelendirecektir.
7-) “YÜKLENİCİ” adı geçen taşınmazın üzerinde mevcut ağaçların korunması
ve yapılacak peyzajda kullanılması için gereğini yapacaktır.
8-) Detayları ve Şartları, “TARAFLAR” arasında daha sonra imzalanacak olan
GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ VE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ’nde belirtilecek
olan “ Paylaşım Esasları”, muhtemel Satın Alma ve Tevhidlerle mümkün olan en yüksek
Emsale göre belirlenecektir.
9-) İşbu Protokolün imzalanmasını takiben “MALİK” ya da MALİKLER ………
kişilik bir heyet oluşturacak ve “YÜKLENİCİ” ile yapılacak görüşmeler Malikler adına bu
heyet tarafından yürütülecektir.
10-) İşbu Protokolün imzalanmasıyla “MALİK” Protokolün konusunu teşkil
eden işle alakalı olarak başkaca Müteahhit Firma ve/veya Şahısla görüşmelerde
bulunmayacak ya da anlaşma yapmayacaktır.
11-) “MALİK” ya da Malikler Protokole konu işle ilgili “YÜKLENİCİ” tarafından
yapılacak ön çalışmalar ve her türlü iş ve işlemlerde “YÜKLENİCİ” ye yardımcı olacak ve
düzenlenecek toplantılara iştirak edeceklerdir.
12-) “TARAFLAR” arasında daha sonra imzalanacak olan GAYRİMENKUL SATIŞ
VAADİ VE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ için gerekli her türlü evrak “MALİK”
tarafından ivedilikle “YÜKLENİCİ” ye teslim edilecektir.
13-) Maddeleri ve şartları “TARAFLAR” arasında tek tek müzakere edilerek
belirlenecek olan GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ VE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT
SÖZLEŞMESİ için yapılacak muhtemel masraflar ve ayrıca Noter masrafları “YÜKLENİCİ”
tarafından karşılanacaktır.
14-) Birden çok MALİK olması durumunda her bir MALİK işbu Protokolü birlikte
ya da ayrı ayrı imzalayacaktır.
İşbu 2 (iki) sayfa ve 14 (ondört) Maddeden ibaret Ön Protokol Taraflar arasında
…../…../…… tarihinde 2(iki) nüsha halinde düzenlenip imza edilmiştir.
YÜKLENİCİ
ARSA SAHİBİ/KAT MALİKİ
Download

gayrimenkul satış vaadi ve kat karşılığı inşaat sözleşmesi ön