İLAN
T.C.
İZMİR İLİ
SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
TAŞINMAZ MAL KİRA İHALESİ İLANI
1- İHALENİN KONUSU :
Belediyemizin Mülkiyetinde olup boş durumdaki aşağıda belirtilen 11 adet Dükkânımız, 2886 sayılı Devlet
İhale Kanununun 45 nci maddesi uyarınca açık arttırma suretiyle yapılacak ihale ile 10 (on yıl) süreyle kiraya
verilecektir.
2- İHALENİN YAPILACAĞI YER, TARİH ve SAAT İle İHALE KONUSU DÜKKANLARIN ADRESLERİ,
YÜZÖLÇÜMLERİ MUHAMMEN KİRA BEDELLERİ ve GEÇİCİ TEMİNAT BEDELLERİ,:
İhale 16/10/2014 günü, Selçuk Belediye Başkanlığının, Atatürk Mahallesi, Atatürk Cad.No:5 adresinde Belediye Encümen toplantı salonunda, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. İhale saatleri, muhammen kira
bedeli ve geçici teminatı ise aşağıda belirtildiği gibidir:
a- İzmir ili, Selçuk İlçesi, 19 Mayıs Çarşısında bulunan; Cumhuriyet Mahallesi, 5024 Sokak, No:3/A adresindeki 15 m2 yüzölçümündeki Dükkanın ihalesi Saat:14:00’da aylık muhammen kira bedeli 150 TL, 1 yıllık muhammen kira bedeli 1.800,00 TL geçici teminat bedeli ise ihale konusu yerin tahmin edilen 1 yıllık muhammen
bedelinin % 3’ü oranında olup 54 TL’dir.
b- İzmir ili, Selçuk İlçesi, 19 Mayıs Çarşısında bulunan; Cumhuriyet Mahallesi, 5023 Sokak, No:4/C adresindeki 17 m2 yüzölçümündeki Dükkanın ihalesi Saat:14:15’da, aylık muhammen kira bedeli 170 TL, 1 yıllık
muhammen kira bedeli 2.040,00 TL geçici teminat bedeli ise ihale konusu yerin tahmin edilen 1 yıllık muhammen bedelinin % 3’ü oranında olup 61,20 TL’dir.
c- İzmir ili, Selçuk İlçesi, Agora Çarşısında bulunan; Atatürk Mahallesi, Atatürk Caddesi No:170/E adresindeki
12,80 m2 yüzölçümündeki Dükkanın ihalesi, Saat:14:30’de, aylık muhammen kira bedeli 310 TL, 1 yıllık muhammen kira bedeli 3.720,00 TL, geçici teminat bedeli ise ihale konusu yerin tahmin edilen 1 yıllık muhammen
bedelinin % 3’ü oranında olup 111.60 TL’dir.
d- İzmir ili, Selçuk İlçesi, Agora Çarşısında bulunan; Atatürk Mahallesi, Atatürk Caddesi No:170/F adresindeki
12,80 m2 yüzölçümündeki Dükkanın ihalesi, Saat:14:45’da, aylık muhammen kira bedeli 310 TL, 1 yıllık muhammen kira bedeli 3.720,00 TL, geçici teminat bedeli ise ihale konusu yerin tahmin edilen 1 yıllık muhammen
bedelinin % 3’ü oranında olup 111.60 TL’dir.
e- İzmir ili, Selçuk İlçesi, Agora Çarşısında bulunan; Atatürk Mahallesi, Atatürk Caddesi No:170/G adresindeki
13,10 m2 yüzölçümündeki Dükkanın ihalesi, Saat:15:00’da, aylık muhammen kira bedeli 315 TL, 1 yıllık muhammen kira bedeli 3.780,00 TL geçici teminat bedeli ise ihale konusu yerin tahmin edilen 1 yıllık muhammen
bedelinin % 3’ü oranında olup 113,40 TL’dir.
f- İzmir ili, Selçuk İlçesi, Agora Çarşısında bulunan; Atatürk Mahallesi, Atatürk Caddesi No:170/H adresindeki
13,10 m2 yüzölçümündeki Dükkanın ihalesi, Saat:15:15’de, aylık muhammen kira bedeli 315 TL, 1 yıllık muhammen kira bedeli 3.780,00 TL, geçici teminat bedeli ise ihale konusu yerin tahmin edilen 1 yıllık muhammen
bedelinin % 3’ü oranında olup 113,40 TL’dir.
g- İzmir ili, Selçuk İlçesi, Amfi Tiyatro Dükkanlarında bulunan; Atatürk Mahallesi, 1037 Sokak No:2/E adresindeki 10 m2 yüzölçümündeki Dükkanın ihalesi, Saat:15:30’da, aylık muhammen kira bedeli 185 TL, 1 yıllık
muhammen kira bedeli 2.220,00 TL, geçici teminat bedeli ise ihale konusu yerin tahmin edilen 1 yıllık muhammen bedelinin % 3’ü oranında olup 66,60 TL’dir.
h- İzmir ili, Selçuk İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 5202 Sokak, No-14 adresinde bulunan Dükkanın ihalesi
Saat:15:45’da, aylık muhammen kira bedeli 345 TL, 1 yıllık muhammen kira bedeli 4.140,00 TL, geçici teminat bedeli ise ihale konusu yerin tahmin edilen 1 yıllık muhammen bedelinin % 3’ü oranında olup 124,20 TL’dir.
ı- İzmir ili, Selçuk İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 5012 Sokak, No-3 adresinde bulunan Dükkanın ihalesi
Saat:16:00’de, aylık muhammen kira bedeli 670 TL, 1 yıllık muhammen kira bedeli 8.040,00 TL, geçici teminat bedeli ise ihale konusu yerin tahmin edilen 1 yıllık muhammen bedelinin % 3’ü oranında olup 241,20 TL’dir.
j- İzmir ili, Selçuk İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 5012 Sokak, No-5 adresinde bulunan Dükkanın ihalesi
Saat:16:15’de, aylık muhammen kira bedeli 670 TL, 1 yıllık muhammen kira bedeli 8.040,00 TL geçici teminat bedeli ise ihale konusu yerin tahmin edilen 1 yıllık muhammen bedelinin % 3’ü oranında olup 241,20 TL’dir.
k- İzmir ili, Selçuk İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 5202 Sokak, No-3 adresinde bulunan Dükkanın ihalesi
Saat:16:30’da, aylık muhammen kira bedeli 660 TL, 1 yıllık muhammen kira bedeli 7.920,00 TL, geçici teminat bedeli ise ihale konusu yerin tahmin edilen 1 yıllık muhammen bedelinin % 3’ü oranında olup 237,60 TL’dir.
3- İHALE KESİN TEMİNATI ve DEPOZİTOYA İLİŞKİN ESASLAR
3- 1) İhale üzerinde kalan istekliden sözleşme yapılmasından önce toplam 1 yıllık ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle %6 oranında kesin teminat alınacaktır.
3.2) İhale üzerinde kalandan ihalede teklif ettiği aylık kira bedelinin üç katı oranında “Depozito” alınacak
olup, kira bedellerinin zamanında ödenmemesi veya kiracı tarafından taşınmaza zarar verilerek zararın tazmin
edilmemesi durumunda kira borçları ve tespit edilen zarar miktarı mahkemeden herhangi bir karar alınmasına
gerek olmaksızın depozitodan tahsil edilecektir.
3.3.) İhale üzerinde kalan istekli, onaylanan ihale kararlarının kendisine tebliğinden itibaren 15 gün içinde kesin
teminatı ve depozitoyu yatırmak, kira sözleşmesi yapmak ve ihaleyle ilgili vergi, resim, harçları ile sözleşme giderlerini ödemek zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek
kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat idare hesabına irat kaydedilir.
4- İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN VERİLMESİ GEREKEN BELGELER:
A) Gerçek kişiler için:
a) Nüfus cüzdan sureti
b) Tebligat adresini gösterir ikametgâh belgesi ve elektronik posta adresi,
c) İhale ile ilgili geçici teminat ve depozit ödemesine ilişkin makbuz,
ç) Ustalık belgesi (gerekli iş kolu için)
d) Belediyeye borcu olmadığına dair Selçuk Belediyesinden alınmış belge,
B) Tüzel kişiler için:
a) Tüzelkişinin Ana Sözleşmesi veya Tüzüğü,
b) İhalede temsile yetkilendirilen kişiye ait karar aslı ve fotokopisi,
c) İhaleye katılan yetkilinin imza sirküleri aslı, vekâleten katılımlarda vekâletname aslı ve vekil imza sirküleri aslı,
ç) İhale ile ilgili geçici teminat ödemesine ilişkin makbuz,
d) Tebligat adresini gösterir adres beyanı ve elektronik posta adresi beyanı,
e) Oda kaydı belgesi,
f) Tüzelkişinin ortaklarının ve şirketi bağlayıcı işlemler yapma konusunda yetki verilen yöneticilerinin Adli Sicil
Kayıt Belgesi,
g) Belediyeye borcu olmadığına dair Selçuk Belediyesinden alınmış belge,
İhaleye katılacakların yukarıda yazılı belgeleri 16/10/2014 günü ihale saatine kadar Selçuk Belediyesi Emlak
ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri şarttır.
İlan olunur.
YENİGÜN 26, 29/09, Basın: 10273 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
Download

ilan tc izmir ili selçuk belediye başkanlığı