2- 565-54 - 32
THSK CAL. SAG. GW. D. B
0312 565 54
{
Y
SAYFA
32
T.C,
r'iril8$3ffii8i;HT"c#XH,*
SAGLIKBAKANLIGI
Tiirkiye Halk Salhpr Kurumu Bagkanh$
Tt. S.fl* B.XBtro|
tr&( 9ALrgAN sld,t6r v! covl!fuJdi D^D
A{XANIIq Anh{ EVD4X
:iilfrj[
--i,ft
.
ftfiifrrfi hlh
Sap :90611027 /918.01 - t"l&
Konu: i9 Sa$rfr ve Giivenlifi Hizmetleri
VALILiGiNE
Glalk Salhlr MiidtirlfiEii)
Bakanhlmrzca, toplum saflr[r merkezlerinde sunulacak 15 sa!h$ ve giivenlili
hizmetlerinin usul ve esaslannl belirlemek amacryla hazrlanan Toplum Salhir Merkezlerinde
(TSM) Ynriitiilecek Ig Sallrfir ve Giivenlifi Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esaslan
Ilakkrnda Ydnerge 06102201 4 tzt thinde yiiriirliife konulmustur,
Gerek mezk0i Yiinerge ve gerekse konuyla ilgili yiiriirlnkte olan di[er mevzuat
hiikiimleri gergevosinde, ig saghir ve giivenlifi hizmetlerinin etkin, yaygrn ve eri;ilebilir hale
getirilmesi ve hizmetin sunulmasr suasrnda kargrlagrlabilerek aksakLklann dnlenmesi igin;
1- i9 Salhg ve Giivenlili [SG) Birimi ag acak olan TSM' lerde, yiiriitiilen diter
hizmetleri aksalrnayacak gekilde planlama yaprlarak her ilde bir adet TSM ISG Birimi
kurulmasr esas olacak, il ihtiyacrna g6re birden gok TSM ISG Birimi kurmak isterse, gerekgesi
ile planlama atamasrnda iken Kunrm iani ahnacaktr. il genelinde ISG hizmetleri, ihtiyag
halinde yetki ahnmrg lSG Birimi iizerinden g6revlendirme yaprtarak di$er TSM bdlgelerinde
de sunulabilecektir.
2- Mezk0r Y6nergenin 6 ncr maddesinin iigiincii fikrasrnda yer alan "Yetkilendirilmis
NM Binmini+ 6ncelikle TSM binasrnda himet vermesi esasfir. Ancalc, uygunfziki kogullann
saflananamast durwnunda bu hintet bnu veya 6zele ait farkh bimtarda da verilebilirhiiknii ile 14 iincii maddesinin 5 inci fikrasmda yer alan "Kurunz veya Miidilrlilk ilgili metzat
dof,talusunda YetkilendirittniS TSM Binminde gdrev yapan petsoneli, ba{h buluttdufa TW
btilgesi dtynda da gdtevtendirebitin Biimin kend.i bdlgesi dzgrnda hintet sunnnst dsrumando,
YetkikndirihniS TSM Birini iWyag halfude bdlgede yer alan TSM'den bina, lrcnonel ve
lojistik destek alabilir" hiikniine istinaden TSM ISG Birimled, ilgili TSM'ye ba$h olmak
kaydr ile Oncelikle halk salhf,r miidiirlii$ii binalan otmak iizere ba;ka binalarda da
agrlabilecektir.
3- Kamu kurum ve kuruluplan harig ondan az gahganr bulunanlardan, tehlikeli ve gok
tehlikeli srmfta yer alan igyerterine yilnelik iSG hizmetleri, 2411212013 tarihli ve 28861 sayrh
Resmi Gazete'de yayrmlanarak yiiriirtii$e giren \ Sa$r$ ve Giivenlili Hizmetlerinin
Desteklenmesi Hakkrnda Ytinetmelik'in 7 nci maddesi uyannca hem TSM iSG sirimleri, hem
de Ortak Sa$rk ve Giiverrlik Birimleri (OSGB) iizerinden verilebilecektir. Destek
kapsamndaki igyerlerinin ISG hizmetled OSGB' ler tarafindan da sunulabilecelinden, TSM
ISG Birimlerinde tincelikli olarak halk oalhlr miidnrliiErl ve balh birimlerinde galEanlar ile
Bakanhgmrz ve ba$h kurumlannrn gallgarilanna iSG hizmeti verilecoktir,
+ 1219 sayrh Tababot ve $uabatr Sanatlanmn Tanr icrasma Dair Kanun'un 12 nci
maddesinin iigiurcii fikrasrnda yer alan 'Kama htrum ve ktruluSlaruda gahsan ve ytineticilik
gdrevi bulunmayan tabipler ile aile hekimleri, htrwt ve kuruluslanndaki galtgnn saatlei
SrSbEr ye Gtv? ligi Ddre DNkrnlrF
Ssydem Yql.{kesl S.IIk Mlhlller, hof, Dr, Nulret F]fek Cad. No:55 06100-Srtrhiye Telclon: (0312) 565 5a 30 Flks; (0312) 565 5412 r'$*.th!k.Eov.n
Crlrtl
R.fik
AI/62
Csnklyr / ANKAXA
r
ur
2-565_54-32
0312
/i\
T.c.
+
Y
$iri
56' 54
'
THSK CAL. SAG. GUV. D. B
SAYFA 02/ 62
32
T.C.
SAGLIKBAKANLIGI
Tiirkiye Halk Saph$ Kurumu Bagkanltft
ad(.rt{l
Sayr :90611027/918.01
Konu: 19 Sa$rlr ve Giivenli[i Hizmetleri
dtynda ve htrwnlanun imiyle ayl* otuz saati gegnsruk iiere iS yeri hekinlifi yapabilir"
hiikmf uyannca, kamu kurum ve kurutuglannda galqan ve yoneticilik gtirevi bulunmayan
tabiplet ile aile hekimlerine, gahgma saatleri drgmda igyeri hekimlili yapma imksm tanmmu
belirlenmigtir.
olup uygularnarun usul ve esaslan Bakanh$mrzrn 2014/1 sayrh Genelgesi ile
yapmak
Mezk0r Kanun ve Genelge ile belirtenen kurallar gergevesinde igyeri hekimlili
gibi OSGB'ler ile
isteyen hekimler igverenle anlaqarak do[rudan bu hizmeti sunabilecekleri
anla5rnak suretiyle ayl* otuz sssti atmamak iizete mesai saatleri drgrnda ityeri hekimliEi
yapabileceklerdir.
5- Personel yetersizli$i sebebiile TsM lsc Birimi agamayan illerin kurumumuzdan izin
yaParak i9
almak kaydr ile igyeri hekimlifi belgeeine sahip olan hekimlerden bizmet akmr
sa[h$ hizmeti sunabileceli hususunda,
Bilgilerini ve gerelini rica ederim.
DAGMIM:
81 iI valiliEine (Halk Saihgr MiidurliiSir)
grl{sn SrIl$
vc OUYenliEi
D.Lt B$k'I tg
nof- D!. NulEt Fl|el( crd. No:55 06100-s'hhiye - Cenlayr / ANKARA
5655432 wyw.thlk.f,sv-tr
s"ti"iv"a"d.oi, 5"gtr U*itloi
ili
T-r-.^-..n?r2t <'(< <.4rn F.r!:
a03l21
Download

Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun İş Sağlığı ve Hizmetleri Hakkındaki