T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
SÜRELİ İŞLER TAKVİMİ
ŞUBAT
OCAK
BAŞLANACAK
İŞLER
BİTECEK
İŞLER
Stratejik planın izlenmesini sağlamak amacıyla her
yılın ocak ayında ilgili birimlere faaliyetlerini
raporlamaları için yazı yazılacaktır. (SP.002)
BAŞLANACAK
İŞLER
NİSAN
MART
BİTECEK
İŞLER
Yılı Programının 3'er aylık dönemlerde
izlenmesi amacıyl birimlere yazı yazılacaktır
(SP.005)
BAŞLANACAK
İŞLER
BİTECEK
İŞLER
İçinde bulunulan yılın İdare Performans
programı Mart ayının 15'ine kadar Maliye Bakanlığı
ve Kalkınma Bakanlığı'na gönderilecektir (GB.001)
BAŞLANACAK
İŞLER
Bir önceki yılın Ekim,Kasım, Aralık dönemlerini
kapsayan Yılı Programı tedbirlere ilişkin uygulama
raporu hazırlacak ve sisteme girilecektir. (SP.005)
İdare Performans
Programı kamuoyuna açıklanacaktır. (GB.001)
İdare Faaliyet raporunun
hazırlanabilmesi için
birimlere Ocak ayının
2.haftası içerisinde yazı
yazılacaktır. (SP.003)
Bir önceki yılın Aralık ayına ilişkin
Genel Bütçe Ödenek Kullanım raporu Ocak ayının
ilk haftası içerisinde hazırlanacaktır (GB.010)
"Yılı Programı" nın
Kalkınma Bakanlığınca
İl Özel İdarelerinde
belirlenen usullere göre
bekleyen Ödenek Durum
izlenebilmesini sağlamak
Raporu
amacıyla
hazırlanacaktır.(GB.018)
birimlere yazı
yazılacaktır. (SP.005)
Tadat edilmeyen
topluluaştırılmış proje
saçimi ve ödenek
tahsisinde uyalacak usul
ve esaslar Şubat ayının
ilk haftasında
belirlenecek ve
yayınlanacaktır. (GB.014)
Merkez ve Taşra
birimlerinden, Harcama
Birimi Taşınır Yönetim
Hesap Cetvelleri
gelecektir. (GB.012)
Tadat edilmeyen
toplulaştırılmış proje seçimi ve ödenek tahsisinde
uyulacak usul ve esaslar, makam tarfından
onaylanarak Şubatın ilk haftası Bakanlığımız ve
Başkanlığımız web sitesinde yayınlanacaktır
(GB.014)
Toplulaştırılmış projelerin alt detay programları
tablosu
oluşturulacaktır ve ay sonuna kadar Kalkınma
Bakanlığı'na gönderilecektir. (GB.014)
Birimlerden bir önceki
mali yılın yatırım proje
gerçekleşmelerine ilişkin
veriler Şubat ayının son
haftası içerisinde yazı ile
istenecektir. (GB.016)
Bir Önceki Mali Yılın
Kamu Yatırımları İzleme
ve Değerlendirme
Raporu oluşturulması
için ilgili birimlere yazı
yazılacaktır. (GB.016)
Mart ayının ilk haftasında
birimlerden kesin hesaba
ilişkin verilerin
gönderilmesi yazı ile
istenecektir. (GB.012)
Şubat ayına ait “Merkez Pay Aylık Durum Raporu”
ayın 5. iş günü içerisinde hazırlanacaktır.(DS.003)
İlk iş günü Global Bütçe
Ödeme takviminden ödenecek tutarın Kurumlara ve
Sağlık Müdürlüklerine aktarılması için onay yazısı
Makama sunulacaktır.(DS.004)
"Mart ayı Sağlık
Harcamaları Raporu"
hazırlanacaktır. (İÇK.001)
Ocak ayına ait “Merkez Pay Aylık Durum Raporu”
ayın 5. iş günü içerisinde hazırlanacaktır.(DS.003)
"Hizmet envanter
işlemleri" ile ilgili veri giriş
görevlileri hakkında yazı
ilgili birimlere gönderilir.
(SP.007)
İlk iş günü Global Bütçe
Ödeme takviminden ödenecek tutarın Kurumlara ve
Sağlık Müdürlüklerine aktarılması için onay yazısı
Makama sunulacaktır.(DS.004)
Ayın 15'ine kadar bir önceki aya ait
"Gider Gerçekleşme Durum Raporu"
hazırlanacaktır. (İÇK.007)
Ocak ayı içerisinde
birimlerden,
yatırım proje
gerçekleşmelerine ilişkin
verilerin gönderilmesi
yazı ile istenecektir.
(GB.015)
"Şubat ayı Sağlık
Harcamaları Raporu"
hazırlanacaktır. (İÇK.001)
İlk iş günü İl Sağlık
Müdürlüklerince;
İl Özel İdarelerine
aktarılan yatırım
ödenekleri ile ilgili
Başkanlık internet
sayfasında duyuru
yapılacaktır
(GB.018)
BİTECEK
İŞLER
birimlere birim mali durum beklentiler raporunu
hazırlayarak göndermeleri için yazı yazılacaktır
(GB.011)
Onaylanan Sağlık Bakanlığı Yılı Kesin Hesabı
Mayıs ayının 15'ine kadar Maliye Bakanlığına
gönderilecektir. (GB.012)
Mayıs ayına ait “Merkez Pay Aylık Durum Raporu”
ayın 5. iş günü içerisinde hazırlanacaktır.(DS.003)
Nisan ayına ait “Merkez Pay Aylık Durum Raporu”
ayın 5. iş günü içerisinde hazırlanacaktır.(DS.003)
İlk iş günü Global Bütçe
Ödeme takviminden ödenecek tutarın Kurumlara ve
Sağlık Müdürlüklerine aktarılması için onay yazısı
Makama sunulacaktır.(DS.004)
Mutabakat sağlanmak
İlk iş günü Global Bütçe
üzere yılı kesin hesabı
Nisan ayının 15'ine kadar Ödeme takviminden ödenecek tutarın Kurumlara ve
Sağlık Müdürlüklerine aktarılması için onay yazısı
Maliye bakanlığına yazı
Makama sunulacaktır.(DS.004)
ile gönderilecektir.
(GB.012)
İl Özel İdarelerinde
bekleyen Ödenek Durum
Raporu
hazırlanacaktır.(GB.018)
"Mayıs ayı Sağlık
Harcamaları Raporu"
hazırlanacaktır. (İÇK.001)
Ayın 15'ine kadar bir önceki aya ait
"Gider Gerçekleşme Durum Raporu"
hazırlanacaktır. (İÇK.007)
İlk iş günü Global Bütçe
Ödeme takviminden ödenecek tutarın Kurumlara ve
Sağlık Müdürlüklerine aktarılması için onay yazısı
Makama sunulacaktır.(DS.004)
Ayın 15'ine kadar bir önceki aya ait
"Gider Gerçekleşme Durum Raporu"
hazırlanacaktır. (İÇK.007)
Her haftanın son iş günü "Döner Sermayeli
İşletmeler Borç Alacak Durum Raporu"
hazırlanacaktır. (İÇK.008)
Her haftanın son iş günü "Döner Sermayeli
İşletmeler Borç Alacak Durum Raporu"
hazırlanacaktır. (İÇK.008)
Her haftanın son iş günü "Stok ve Tüketim Analiz
Raporu" hazırlanacaktır. (İÇK.009)
Her haftanın son iş günü "Stok ve Tüketim Analiz
Raporu" hazırlanacaktır. (İÇK.009)
Her ayın ilk haftası ihtiyaçları tespiti ve giderilmesi
için ekip tarafından yerinde kontroller yapılacaktır.
(İMİD.004)
Her hafta Cuma günü Haftalık Faaliyet Raporu
oluşturulacaktır. (İMİD.006)
Her haftanın son iş günü "Döner Sermayeli
İşletmeler Borç Alacak Durum Raporu"
hazırlanacaktır. (İÇK.008)
"Nisan ayı Sağlık
Harcamaları Raporu"
hazırlanacaktır. (İÇK.001)
Aralık ayına ait “Merkez Pay Aylık Durum Raporu”
ayın 5. iş günü içerisinde hazırlanacaktır.(DS.003)
Ayın 15'ine kadar bir önceki aya ait
"Gider Gerçekleşme Durum Raporu"
hazırlanacaktır. (İÇK.007)
ilk hafta içerisinde, olası tehlikelere karşı önlem
alınması amacıyla tatbikat planlaması yapılarak
yönetici onayına sunulacaktır (İMİD.003)
Ayın 15'ine kadar bir önceki aya ait
"Gider Gerçekleşme Durum Raporu"
hazırlanacaktır. (İÇK.007)
Global bütçenin hazırlana bilmesi için ilgili birimler
ve bağlı kurumlara gerekli verilerin ayın son
haftasında yazı yazılacaktır.(İÇK.011)
İlk iş günü Global Bütçe
Ödeme takviminden ödenecek tutarın Kurumlara ve
Sağlık Müdürlüklerine aktarılması için onay yazısı
Makama sunulacaktır.(DS.004)
Her haftanın son iş günü "Döner Sermayeli
İşletmeler Borç Alacak Durum Raporu"
hazırlanacaktır. (İÇK.008)
Her ayın ilk haftası ihtiyaçları tespiti ve giderilmesi
için ekip tarafından yerinde kontroller yapılacaktır.
(İMİD.004)
Her haftanın son iş günü "Döner Sermayeli
İşletmeler Borç Alacak Durum Raporu"
hazırlanacaktır. (İÇK.008)
Her ayın ilk haftası ihtiyaçları tespiti ve giderilmesi
için ekip tarafından yerinde kontroller yapılacaktır.
(İMİD.004)
Ocak ayının ilk haftası,
Türkiye'deki Kamu Sağlık
Harcamalarına ilişkin
"Ocak ayı Sağlık
verilerin her ay
Harcamaları Raporu"
gönderilmesi için, ilgili hazırlanacaktır. (İÇK.001)
birimlere yazı yazılacaktır.
(İÇK.001)
Her haftanın son iş günü "Stok ve Tüketim Analiz
Raporu" hazırlanacaktır. (İÇK.009)
Her hafta Cuma günü Haftalık Faaliyet Raporu
oluşturulacaktır. (İMİD.006)
Her haftanın son iş günü "Stok ve Tüketim Analiz
Raporu" hazırlanacaktır. (İÇK.009)
Her hafta Cuma günü Haftalık Faaliyet Raporu
oluşturulacaktır. (İMİD.006)
Her ayın ilk haftası ihtiyaçları tespiti ve giderilmesi
için ekip tarafından yerinde kontroller yapılacaktır.
(İMİD.004)
Mali yılın ilk iş haftasında,
Bakanlık ve bağlı kuruluşlara gider
gerçekleşemelerine ilişkin verileri aylık olarak
göndermeleri için yazı yazılacaktır. (İÇK.007)
Her hafta Cuma günü Haftalık Faaliyet Raporu
oluşturulacaktır. (İMİD.006)
Sağlık Harcamaları İzleme ve
Değerlendirme Formları ayın 20'sine kadar bir
önceki ayın verilerini kapsayacak şekilde
hazırlanacaktır. (İÇK.005)
Mart ayına ait “Merkez Pay Aylık Durum Raporu”
ayın 5. iş günü içerisinde hazırlanacaktır.(DS.003)
Her haftanın son iş günü "Stok ve Tüketim Analiz
Raporu" hazırlanacaktır. (İÇK.009)
Sağlık Harcamaları İzleme ve
Değerlendirme Formları ayın 20'sine kadar Aralık
ayına ait verilerini kapsayacak şekilde
hazırlanacaktır. (İÇK.005)
"Haziran ayı Sağlık
Harcamaları Raporu"
hazırlanacaktır. (İÇK.001)
Sağlık Harcamaları İzleme ve
Değerlendirme Formları ayın 20'sine kadar bir
önceki ayın verilerini kapsayacak şekilde
hazırlanacaktır. (İÇK.005)
Sağlık Harcamaları İzleme ve
Değerlendirme Formları ayın 20'sine kadar bir
önceki ayın verilerini kapsayacak şekilde
hazırlanacaktır. (İÇK.005)
Ayın 15'ine kadar Ön Mali
Kontrol yıllık
Değerlendirme Raporu
hazırlanacaktır. (İÇK.017)
BİTECEK
İŞLER
Bakanlık idare faaliyet
Nisan ayına ilişkin
raporu,hazırlanarak
Genel Bütçe Ödenek Kullanım raporu Mayıs ayının
Maliye Bakanlığı ve
ilk haftası içerisinde hazırlanacaktır (GB.010)
Sayıştaya gönderilecektir.
(SP.003)
Sağlık Harcamaları İzleme ve
Değerlendirme Formları ayın 20'sine kadar bir
önceki ayın verilerini kapsayacak şekilde
hazırlanacaktır. (İÇK.005)
Ocak ayının 3.haftasında
Yıllık Sağlık Harcamaları
analiz edilerek "Sağlık
Harcamaları Analiz
Raporu" hazırlanacaktır.
(İÇK.003)
BAŞLANACAK
İŞLER
Mayıs ayına ilişkin
Genel Bütçe Ödenek Kullanım raporu Haziran ayının
ilk haftası içerisinde hazırlanır (GB.010)
Mart ayına ilişkin
Genel Bütçe Ödenek Kullanım raporu Nisan ayının
ilk haftası içerisinde hazırlanacaktır (GB.010)
Kesin hesaba ilişkin
bilgiler Nisan ayının ilk
haftası içerisinde kamu
harcama ve muhasebe
bilişim sistemine (KBS)
girilecektir. (GB.012)
BAŞLANACAK
İŞLER
Mayıs ayının ilk haftası
Harcama birimlerine bir
sonraki yılın Yılı İdare
Performans Programının
hazırlama çalışmalarına
başlanması için yazı
gönderilecektir. (GB.001)
Ocak, Şubat, Mart dönemlerini kapsayan Yılı
Programı tedbirlere ilişkin uygulama raporu
hazırlacak ve sisteme girilecektir. (SP.005)
Sağlık Harcamaları İzleme ve
Değerlendirme Formları ayın 20'sine kadar bir
önceki ayın verilerini kapsayacak şekilde
hazırlanacaktır. (İÇK.005)
İlk iş günü İl Sağlık
Müdürlüklerince;
İl Özel İdarelerine
aktarılan yatırım
ödenekleri ile ilgili
Başkanlık internet
sayfasında duyuru
yapılacaktır
(GB.018)
BİTECEK
İŞLER
Ocak, Şubat, Mart aylarını kapsayan stratejik plan
gerçekleşme raporu Nisan ayının 2.haftası
hazırlanacaktır (SP.002)
Bir önceki yılın Ekim,Kasım, Aralık aylarını kapsayan
Ocak ayına ilişkin
Şubat ayına ilişkin
stratejik plan gerçekleşme
Genel Bütçe Ödenek Kullanım raporu Şubat ayının Genel Bütçe Ödenek Kullanım raporu Mart ayının ilk
raporu Ocak ayının 2.haftası hazırlanacaktır
ilk haftası içerisinde hazırlanır (GB.010)
haftası içerisinde hazırlanır (GB.010)
(SP.002)
HAZİRAN
MAYIS
Her ayın ilk haftası ihtiyaçları tespiti ve giderilmesi
için ekip tarafından yerinde kontroller yapılacaktır.
(İMİD.004)
Her hafta Cuma günü Haftalık Faaliyet Raporu
oluşturulacaktır. (İMİD.006)
Ayın 15'ine kadar Aralık ayına ait
"Gider Gerçekleşme Durum Raporu"
hazırlanacaktır. (İÇK.007)
Her haftanın son iş günü "Döner Sermayeli
İşletmeler Borç Alacak Durum Raporu"
hazırlanacaktır. (İÇK.008)
Her haftanın son iş günü "Stok ve Tüketim Analiz
Raporu" hazırlanacaktır. (İÇK.009)
Bir önceki yılın 6 aylık dönemini (Temmuz-Aralık)
kapsayan "Finansal Riskler Raporu" hazırlanacaktır.
(İÇK.010)
Her yıl ay içerisinde Sivil Savunma
Planları ile Tahliye Planları güncellenecektir.
(İMİD.003)
Her ayın ilk haftası ihtiyaçları tespiti ve giderilmesi
için ekip tarafından yerinde kontroller yapılacaktır.
(İMİD.004)
Her hafta Cuma günü Haftalık Faaliyet Raporu
oluşturulacaktır. (İMİD.006)
Ayın sonuna kadar, Başkanlık birimlerine, bir sonraki
yıl yapılacak olan hizmet içi eğitim planlarını
bildirmelerine ilişkin yazı yazılacaktır. (İMİD.008)
Her yılın Ocak ayı içerisinde arşivlenmesi gereken
birimlerden gelen evrak ve dosyalar, döküm tutanağı
ile birlikte teslim alınacaktır. (İMİD.012)
Bu renkteki işlerin bitiş tarihleri Kalkınma Bakanlığı tarafından belirlendiğinden dolayı bu takvimde bitiş tarihlerine yer verilememiştir.
270
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
SÜRELİ İŞLER TAKVİMİ
AĞUSTOS
TEMMUZ
BAŞLANACAK
İŞLER
BİTECEK
İŞLER
BAŞLANACAK
İŞLER
EYLÜL
BİTECEK
İŞLER
Nisan, Mayıs, Haziran aylarını kapsayan stratejik
plan gerçekleşme
raporuTemmuz ayının 2.haftası hazırlanacaktır
(SP.002)
Temmuz ayına ilişkin
Genel Bütçe Ödenek Kullanım raporu Ağustos
ayının ilk haftası içerisinde hazırlanır (GB.010)
Ocak, Şubat, Mart dönemlerini kapsayan Yılı
Programı tedbirlere ilişkin uygulama raporu
hazırlacak ve sisteme girilecektir. (SP.005)
Temmuz ayına ait “Merkez Pay Aylık Durum
Raporu” ayın 5. iş günü içerisinde
hazırlanacaktır.(DS.003)
BAŞLANACAK
İŞLER
EKİM
BİTECEK
İŞLER
Yılı Bütçe Tekliflerinin
Yılı bütçe teklifi
hazırlanması için
hazırlanarak Maliye
birimlere yazı yazılacaktır.
Bakanlığına
(GB.003)
gönderilecektir (GB.003)
BAŞLANACAK
İŞLER
KASIM
BİTECEK
İŞLER
Temmuz, Ağustos, Eylül aylarını kapsayan stratejik
plan gerçekleşme
raporu Ekim ayının 2.haftası hazırlanacaktır
(SP.002)
ARALIK
BAŞLANACAK
İŞLER
BİTECEK
İŞLER
Bakanlık Bütçesinin
Mecliste yapılacak
görüşmelere birimlerin
katılımının sağlanması
için yazı yazılacaktır.
(GB.003)
idare performans
programı hazırlanarak
basımı yapılacaktır.
(GB.001)
İlk iş günü İl Sağlık
Müdürlüklerince;
İl Özel İdarelerine
aktarılan yatırım
ödenekleri ile ilgili
Başkanlık internet
sayfasında duyuru
yapılacaktır
(GB.018)
İl Özel İdarelerinde
bekleyen Ödenek Durum
Raporu
hazırlanacaktır.(GB.018)
İlk haftası Birimlere Döner
Sermaye Bütçelerini etkileyecek
uygulama ve kararlarını bildirmeleri için yazı
yazılacaktır.(DS.007)
BİTECEK
İŞLER
Kasım ayına ilişkin
Genel Bütçe Ödenek Kullanım raporu Aralık ayının
ilk haftası içerisinde hazırlanır (GB.010)
Ağustos ayına ilişkin
Temmuz, Ağustos, Eylül dönemlerini kapsayan Yılı
Ekim ayına ilişkin
Merkez ve Taşra birimlerine Harcama Birimi Taşınır
Genel Bütçe Ödenek Kullanım raporu Eylül ayının ilk
Programı tedbirlere ilişkin uygulama raporu
Genel Bütçe Ödenek Kullanım raporu Kasım ayının Yönetim Hesap Cetvellerinin hazırlanmasına ilişkin
haftası içerisinde hazırlanacaktır (GB.010)
hazırlacak ve sisteme girilecektir. (SP.005)
ilk haftası içerisinde hazırlanacaktır (GB.010)
yazı yazılacaktır (GB.012)
İlk iş günü Global Bütçe
Haziran ayına ilişkin
Eylül ayına ilişkin
Onaylanan Sağlık Bakanlığı Yılı Kesin Hesabı bütçe
Ödeme takviminden ödenecek tutarın Kurumlara ve Ağustos ayına ait “Merkez Pay Aylık Durum Raporu”
Genel Bütçe Ödenek Kullanım raporu Temmuz
Genel Bütçe Ödenek Kullanım raporu Ekim ayının ilk
görüşmeleri öncesi TBMM Plan ve Bütçe
Sağlık Müdürlüklerine aktarılması için onay yazısı
ayın 5. iş günü içerisinde hazırlanacaktır.(DS.003)
ayının ilk haftası içerisinde hazırlanacaktır (GB.010)
haftası içerisinde hazırlanacaktır (GB.010)
Komisyonu'na gönderilecektir. (GB.012)
Makama sunulacaktır.(DS.004)
Birim mali durum beklentiler raporları konsolide
edilerek Kurumsal Mali Durum Beklentiler raporu
ayın sonuna kadar hazırlanacaktır ve kamuoyuna
duyurulacaktır (GB.011)
BAŞLANACAK
İŞLER
İlk iş günü Global Bütçe
Ödeme takviminden ödenecek tutarın Kurumlara ve
Sağlık Müdürlüklerine aktarılması için onay yazısı
Makama sunulacaktır.(DS.004)
İlk hafta İşletme/Birim
"Ağustos ayı Sağlık
Bazlı Bütçe
Harcamaları Raporu"
Tahmin Raporu
hazırlanacaktır. (İÇK.001)
hazırlanacaktır.(DS.007)
İlk hafta "İl Sağlık
Müdürlükleri Döner
Sermaye Bütçe Çağrısı"
Makam'a Onaylatılarak
duyurulacaktır.(DS.007)
Onaylanan Sağlık Bakanlığı Yılı Kesin Hesabı Ekim
ayının ilk haftası Sayıştay Başkanlığına
gönderilecektir. (GB.012)
İlk iş günü İl Sağlık
Müdürlüklerince;
İl Özel İdarelerine
aktarılan yatırım
ödenekleri ile ilgili
Başkanlık internet
sayfasında duyuru
yapılacaktır
(GB.018)
Ekim ayına ait “Merkez Pay Aylık Durum Raporu”
ayın 5. iş günü içerisinde hazırlanacaktır.(DS.003)
İlk iş günü Global Bütçe
İl Özel İdarelerinde
bekleyen Ödenek Durum Ödeme takviminden ödenecek tutarın Kurumlara ve
Sağlık Müdürlüklerine aktarılması için onay yazısı
Raporu
Makama sunulacaktır.(DS.004)
hazırlanacaktır.(GB.018)
Kasım ayına ait “Merkez Pay Aylık Durum Raporu”
ayın 5. iş günü içerisinde hazırlanacaktır.(DS.003)
İlk iş günü Global Bütçe
Ödeme takviminden ödenecek tutarın Kurumlara ve
Sağlık Müdürlüklerine aktarılması için onay yazısı
Makama sunulacaktır.(DS.004)
Mali Durum
Değerlendirme
Raporu hazırlanacaktır.(DS.006)
Makamca onaylanan
Döner Sermaye Bütçeleri
uygulanmak üzere
işletmeler/birimlere
gönderilecektir.(DS.007)
Haziran ayına ait “Merkez Pay Aylık Durum Raporu”
ayın 5. iş günü içerisinde hazırlanacaktır.(DS.003)
Sağlık Harcamaları İzleme ve
Değerlendirme Formları ayın 20'sine kadar bir
önceki ayın verilerini kapsayacak şekilde
hazırlanacaktır. (İÇK.005)
İlk iş günü Global Bütçe
Ödeme takviminden ödenecek tutarın Kurumlara ve
Sağlık Müdürlüklerine aktarılması için onay yazısı
Makama sunulacaktır.(DS.004)
Ayın 15'ine kadar bir önceki aya ait
"Gider Gerçekleşme Durum Raporu"
hazırlanacaktır. (İÇK.007)
Sağlık Harcamaları İzleme ve
Değerlendirme Formları ayın 20'sine kadar bir
önceki ayın verilerini kapsayacak şekilde
hazırlanacaktır. (İÇK.005)
Her haftanın son iş günü "Döner Sermayeli
İşletmeler Borç Alacak Durum Raporu"
hazırlanacaktır. (İÇK.008)
Ayın 15'ine kadar bir önceki aya ait
"Gider Gerçekleşme Durum Raporu"
hazırlanacaktır. (İÇK.007)
Sağlık Harcamaları İzleme ve
Değerlendirme Formları ayın 20'sine kadar bir
önceki ayın verilerini kapsayacak şekilde
hazırlanacaktır. (İÇK.005)
Her haftanın son iş günü "Stok ve Tüketim Analiz
Raporu" hazırlanacaktır. (İÇK.009)
Her haftanın son iş günü "Döner Sermayeli
İşletmeler Borç Alacak Durum Raporu"
hazırlanacaktır. (İÇK.008)
Sağlık Harcamaları İzleme ve
Değerlendirme Formları ayın 20'sine kadar bir
önceki ayın verilerini kapsayacak şekilde
hazırlanacaktır. (İÇK.005)
Her haftanın son iş günü "Döner Sermayeli
İşletmeler Borç Alacak Durum Raporu"
hazırlanacaktır. (İÇK.008)
Sağlık Harcamaları İzleme ve
Değerlendirme Formları ayın 20'sine kadar bir
önceki ayın verilerini kapsayacak şekilde
hazırlanacaktır. (İÇK.005)
Ayın 15'ine kadar bir önceki aya ait
"Gider Gerçekleşme Durum Raporu"
hazırlanacaktır. (İÇK.007)
Ayın 10. iş gününe kadar "Global Bütçe Tahmini
İhtiyac Raporu" hazırlanacaktır.(İÇK.011)
Her haftanın son iş günü "Stok ve Tüketim Analiz
Raporu" hazırlanacaktır. (İÇK.009)
Ayın 15'ine kadar bir önceki aya ait
"Gider Gerçekleşme Durum Raporu"
hazırlanacaktır. (İÇK.007)
Her haftanın son iş günü "Stok ve Tüketim Analiz
Raporu" hazırlanacaktır. (İÇK.009)
Ayın 15'ine kadar bir önceki aya ait
"Gider Gerçekleşme Durum Raporu"
hazırlanacaktır. (İÇK.007)
Her haftanın son iş günü "Döner Sermayeli
İşletmeler Borç Alacak Durum Raporu"
hazırlanacaktır. (İÇK.008)
Her ayın ilk haftası ihtiyaçları tespiti ve giderilmesi
için ekip tarafından yerinde kontroller yapılacaktır.
(İMİD.004)
Ayın ilk 5 iş günü içerisinde
Global Bütçe Tahmini İhtiyaç Raporu" Müsteşarlık
Makamına sunulacaktır.(İÇK.011)
Her haftanın son iş günü "Döner Sermayeli
İşletmeler Borç Alacak Durum Raporu"
hazırlanacaktır. (İÇK.008)
Her ayın ilk haftası ihtiyaçları tespiti ve giderilmesi
için ekip tarafından yerinde kontroller yapılacaktır.
(İMİD.004)
Her haftanın son iş günü "Döner Sermayeli
İşletmeler Borç Alacak Durum Raporu"
hazırlanacaktır. (İÇK.008)
Her haftanın son iş günü "Stok ve Tüketim Analiz
Raporu" hazırlanacaktır. (İÇK.009)
Her hafta Cuma günü Haftalık Faaliyet Raporu
oluşturulacaktır. (İMİD.006)
Her ayın ilk haftası ihtiyaçları tespiti ve giderilmesi
için ekip tarafından yerinde kontroller yapılacaktır.
(İMİD.004)
Her haftanın son iş günü "Stok ve Tüketim Analiz
Raporu" hazırlanacaktır. (İÇK.009)
Her hafta Cuma günü Haftalık Faaliyet Raporu
oluşturulacaktır. (İMİD.006)
Her haftanın son iş günü "Stok ve Tüketim Analiz
Raporu" hazırlanacaktır. (İÇK.009)
Her hafta Cuma günü Haftalık Faaliyet Raporu
oluşturulacaktır. (İMİD.006)
Her ayın ilk haftası ihtiyaçları tespiti ve giderilmesi
için ekip tarafından yerinde kontroller yapılacaktır.
(İMİD.004)
Her ayın ilk haftası ihtiyaçları tespiti ve giderilmesi
için ekip tarafından yerinde kontroller yapılacaktır.
(İMİD.004)
Her hafta Cuma günü Haftalık Faaliyet Raporu
oluşturulacaktır. (İMİD.006)
Her hafta Cuma günü Haftalık Faaliyet Raporu
oluşturulacaktır. (İMİD.006)
"Temmuz ayı Sağlık
Harcamaları Raporu"
hazırlanacaktır. (İÇK.001)
Mali yılın 6 aylık dönemini (Ocak-Haziran) kapsayan
"Finansal Riskler Raporu" hazırlanacaktır. (İÇK.010)
Her ayın ilk haftası ihtiyaçları tespiti ve giderilmesi
için ekip tarafından yerinde kontroller yapılacaktır.
(İMİD.004)
Her hafta Cuma günü Haftalık Faaliyet Raporu
oluşturulacaktır. (İMİD.006)
"Eylül ayı Sağlık
Harcamaları Raporu"
hazırlanacaktır. (İÇK.001)
Eylül ayına ait “Merkez Pay Aylık Durum Raporu”
ayın 5. iş günü içerisinde hazırlanacaktır.(DS.003)
İlk iş günü Global Bütçe
Ödeme takviminden ödenecek tutarın Kurumlara ve
Sağlık Müdürlüklerine aktarılması için onay yazısı
Makama sunulacaktır.(DS.004)
"Ekim ayı Sağlık
Harcamaları Raporu"
hazırlanacaktır. (İÇK.001)
"Kasım ayı Sağlık
Harcamaları Raporu"
hazırlanacaktır. (İÇK.001)
Sağlık Harcamaları İzleme ve
Değerlendirme Formları ayın 20'sine kadar bir
önceki ayın verilerini kapsayacak şekilde
hazırlanacaktır. (İÇK.005)
"Aralık ayı Sağlık
Harcamaları Raporu"
hazırlanacaktır. (İÇK.001)
Ayın 15'ine kadar bir önceki aya ait
"Gider Gerçekleşme Durum Raporu"
hazırlanacaktır. (İÇK.007)
"Yıllık Sağlık Harcamaları
Raporu" hazırlanacaktır
(İÇK.002)
Kullanımda ve depoda bulunan demirbaşların sayımı
için
Sayım Komisyonu oluşturulacaktır (İMİD.024)
Download

Süreli İşler Takvimi - TC Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı