[PS29]
Lokal İleri Evre ve Metastatik Prostat Kanserinde Aralıklı Androjen Baskılama Tedavisi
Deneyimlerimiz: İlk Sonuçlarımız
Yasin Ceylan, Bülent Günlüsoy, Tansu Değirmenci, Zafer Kozacıoğlu, Özgü Aydoğdu, Nihat
Nergiz, Süleyman Minareci
Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İzmir
Amaç: Lokal İleri ve metastatik prostat kanseri nedeniyle kliniğimizde takip ettiğimiz ve total
androjen baskılaması alan uygun hastalarda; aralıklı androjen baskılamasının uygulanabilirliği
ve etkinliğini araştırdık.
MATERYAL-METOD: Çalışmaya 12 hasta dahil edildi. Hastaların ortalama yaşı 69,4 (6081) idi. Hastaların 7(%58) metastatik, 5 (%42) lokal ileri veya radikal prostatektomi sonrası
biyokimyasal nüks gelişen hastalar idi. Hastaların çalışmaya alınma kriterleri ise tedaviye
uyum sağlayacak, bilgilendirilmiş, en az 6 ay maksimal androjen baskılaması alan ve
testosteron seviyesi kastre seviyede olan hastalardan; radikal prostatektomi sonrası
biyokimyasal nüks gelişen hastalarda PSA<0,5 olan, metastatik hastalarda ise PSA<4 ng/ml
olan veya ilk PSA değerinin %80 altında olan hastalar çalışmamıza dahil edildi. Hastalar üç
aylık periyotlarla kontrole çağırılması planlandı. Klinik progresyon halinde, metastatik
olmayan hastalarda 4-10, metastatik hastalarda 10-15 ng/ml PSA degerlerinde; biyokimyasal
veya klinik progresyon olmayan hastalarda 12. ayda tedaviye tekrar başlandı.
BULGULAR: Hastaların ortalama takip süresi 9,1 (6-17) ay idi. Radikal prostatektomi
sonrası biyokimyasal nüks olan hastalara takipteki ortalama PSA degeri 0,16 (0-0,6),
metastatik hasta grubunda ise 2,1 ng/dl (0,8-3,7) idi. Hastaların takibinde 5 (%41) hastada
PSA değerinin ortalama 7,6 (6-9) ayda yükselmesi nedeniyle tedaviye yeniden başlandı. 3
hasta metastatik, 2 hasta lokal ileri evre hastalığa sahip idi. Takiplerinde progresyon
göstermeyen 3 hastada ise 12. ayda tekrar tedavi başlandı.
Sonuç: Lokal İleri ve metastatik prostat kanserli hastalarda aralıklı androjen baskılaması,
androjen bağımsız hale geçme süresini geciktirmek, progresyona kadar geçen süreyi
uzatabilmek, yaşam kalitesini iyileştirebilmek, tedavi maliyetini ve yan etkileri azaltmak
düşüncesiyle ortaya çıkmıştır. Bu tedavi hakkında bilgilendirilmiş, uygun hasta grubunda
maksimal androjen baskılanmasına alternatif bir tedavi seçeneği olduğunu düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: prostat kanseri, aralıklı androjen baskılması, hormonal tedavi
Detaylar
Durum
: Kabul:Poster
Sunum Şekli
: Poster Sunum
Bildiri Grubu : Prostat Kanseri
Dili
: Türkçe
Saved:
: 30.10.2014 15:03:04
Submit:
: 30.10.2014 15:22:06
Yazar ve Editöre Özel Bilgiler
Sunan Yazar : Yasin Ceylan ([email protected])
Download

Lokal İleri Evre ve Metastatik Prostat Kanserinde Aralıklı Androjen