3.Teknik Uygulama Bilgileri
5.1
ÇATI PANEL‹
5.1.1
%7 E⁄‹MDEN BÜYÜK ÇATILAR
5.1.1.1
‹K‹ YÜZÜ METAL M‹NERAL YÜN VEYA POL‹ÜRETAN
YALITIMLI SANDV‹Ç PANEL
Resim 5.1 Mineral yün çat› paneli
Is›, ses ve su yal›t›m› özelliklerini bünyesinde bar›nd›ran bu paneller formland›r›lm›fl iki
metal aras›na poliüretan dolgulu, yang›n güvenli¤i de sa¤layan paneller ise taflyünü dolgulu
olarak üretilmektedir (Resim 5.1 ve 5.2). Panellerin yük tafl›ma de¤erleri, hesap sonucu
ç›kan de¤erden büyük olmal›d›r. Panelin boyutland›r›lmas›nda; afl›k mesafesi, dere ve
mahya birleflim detaylar› netleflmesi gerekir. Çat› paneli boyutland›r›lmas›nda eklerin ve
birleflim yerlerinde ›s› ve su s›zd›rmazl›¤› iyi bir detayla çözülmelidir.
22
72
Resim 5.2 Poliüretan çat› paneli
3.Teknik Uygulama Bilgileri
5.1.1.1.1
PANEL EK‹
Panel ekleri 15 cm’den küçük olmamal› ve sipariflte fabrikaya verilen yönde çat› panelinin
alt sac› kesilmelidir. Çat›ya al›nd›ktan sonra alt sac ve taflyünü yal›t›m malzemesinin tamamen
temizlenmesi, ek yerine uygulanacak silikon veya özel süngerlerin yap›flmas›n› sa¤layacakt›r.
Panel ek yerlerinin iyi uygulanmas›; su, ›s›, toz ve rüzgar›n girmesini engellecektir, ayr›ca panel
birleflimlerinde en ve boylar›n boflluk b›rak›lmadan yap›lmas›, ›s› kay›plar›n› azaltacakt›r. Ek
yerlerinde iki panelin oturaca¤› afl›k yüzeyi 10 cm olmal›, yüzey 10 cm’den ufaksa eklerin
gelece¤i afl›klara ilave profillerle yüzey geniflletilmelidir.
73
3.Teknik Uygulama Bilgileri
5.1.1.1.2
PANEL BOYU
Panel boyu tayin edilirken nakliye, flantiyede vinçle çat›ya al›nmas› ve montaj safhas›nda
uygun boyda olmas› önemlidir. Gere¤inden fazla uzun boy verilmesi flantiye ortam›nda
k›r›lmalara sebep olacak ve uygulamay› zorlaflt›racakt›r. Dere k›sm›ndaki panellerin en az 5
cm alt sac› fabrikasyon olarak kesim yapt›r›lmal› ve çat›ya al›nan panellerin 5 cm kesilmifl alt
sac› temizlenmelidir. Bu kesim ve temizleme ifllemi dere taraf›ndan afla¤› inen ya¤mur sular›n›n
panel içine girmemesi için yap›l›r. Dereye temas eden panel alt yüzüne bitümlü sünger
konularak rüzgar ve rüzgarl› havalarda ya¤mur suyunun girmesi engellenmelidir. Mahyaya
temas eden paneller aras›nda kalan boflluk ›s› kaçaklar›n›n en çok olaca¤› noktad›r; bu kritik
noktan›n camyünü veya taflyünü ile doldurulmas› ›s› kayb›n› ve yo¤uflma riskini önleyecektir.
5.1.1.2
‹K‹ YÜZÜ METAL M‹NERAL YÜN YALITIMLI YER‹NDE
UYGULAMALI KOMPOZ‹T S‹STEM
Çat› afl›klar› üzerine tafl›y›c› olarak belirlenen trapez (projede hesaplanan yükleri tafl›yabilecek
kapasitede) standartlara uygun sactan formland›r›lm›fl ana tafl›y›c› olarak kullan›l›r. Çat› trapezi
üzerinde buhar kesici örtü serilir. Bu örtü tabakas›n›n ek yerlerinde oluflacak zaafiyete karfl›
çift tarafl› bant ile bütünlük sa¤lanmas› gerekmektedir.
Uygulamada mineral yün yal›t›m malzemesinin kal›nl›¤›na ba¤l› olarak “Z” profil montaj› yap›l›r.
“Z” profillerinin aras›nda boflluk kalmayacak flekilde mineral yün yal›t›m malzemesi yerlefltirilir,
bu flekilde panelde oluflacak ›s› köprüsü engellenmektedir. Son olarak “Z” profil kesitinden
de ›s› köprüsü oluflmamas› için üstüne izolasyon band› yap›flt›r›ld›ktan sonra ikinci kat trapez
montaj› yap›larak sistem tamamlan›r.
22
74
3.Teknik Uygulama Bilgileri
5.1.1.2.1
ÇATI TRAPEZ‹
‹zocam Tekiz Tesisinde s›cak dald›rma yöntemiyle galvanizlenmifl DX51D+Z özellikte, e¤me
ve profil kalitesine sahip üretilen sac, istenen boya çeflidiyle boyan›p formland›r›lmas›yla çat›
trapezi oluflturulur (Resim 5.3 ve 5.4).
Montaj Yap›l›rken Dikkat Edilecek Noktalar
• Çat› trapezi montaj› hakim rüzgar›n tersine yap›lmal›d›r.
• Çat› trapezinin mesnetlenmesini sa¤layan vidalar›n miktar ve özellikleri co¤rafi özelliklerin
gerekliliklerini yerine getirmelidir.
• Afl›k noktas›nda yük aktar›m› için, trapezlerde boylamas›na en az 10 cm bini yap›lmas›
gerekmektedir.
• Trapezin kesilen k›s›mlar›nda korozyon oluflmamas› için flefaf lak veya koruyucu önlemler
al›nmas› gereklidir.
Resim 5.3 Çat› trapezi
• Trapez kesimleri yerde yap›lmal› ve çapaklar temizlenmelidir.
75
Resim 5.4 Çat› trapezi uygulamas›
3.Teknik Uygulama Bilgileri
5.1.1.2.2
ÇATI BÜKÜMLER‹
5.1.1.2.2.1
DERE BÜKÜMÜ
E¤imli çat›larda ya¤mur sular›n›n toplan›p bir sistem içinde uzaklaflt›r›lmas›nda kullan›lan
dereler, sac veya de¤iflik elemanlardan yap›lmaktad›r. Derelerin yal›t›ml› olmas› ›s› köprüsü
ve yo¤uflman›n olmas›n› engellemektedir. Dere bükümü ve sac kal›nl›¤› afl›k, cephe ve çat›
kaplamas› aras›ndaki detaya göre belirlenmelidir. Tasarlanan bükümlerin üzerine mineral yün
konularak yal›t›ml› dere oluflturulur.
Mineral yün üzerine PVC membran veya CTP (cam takviyeli polyester) malzemeleri uygulanarak
su yal›t›m› saglanmaktad›r.
22
76
3.Teknik Uygulama Bilgileri
5.1.1.2.2.2
YAN ALIN BÜKÜMÜ
Parapet oluflturmayan çat› ve cephe birleflimlerinde suyun girmesini engellemek için yap›lan
bükümdür. Sac kal›nl›¤› bükümün aç›l›m› ve detaya göre belirlenir. Sac›n d›fl yüzeyi istenilen
RAL renginde, iç k›sm› ise astarl› yap›l›r. Çat› panelinin kapataca¤› yüzeyin iki hadveyi örtmesi
Resim 5.5 Yan al›n bükümü
riski azaltacakt›r (Resim 5.5).
5.1.1.2.2.3
HARPUfiTA BÜKÜMÜ
Parapet oluflturan çat› ve cephe birleflimlerinde kaplaman›n bütünlü¤ünü sa¤layan su yal›t›m›
bükümleridir. Sac kal›nl›¤›, aç›l›m ve tasar›ma göre de¤iflse de en az 1.0 mm kal›nl›kta
Resim 5.6 Harpuflta detay›
yap›lmal›d›r. Sac›n d›fl yüzeyi istenilen RAL renginde, iç k›sm› ise astarl› yap›l›r (Resim 5.6).
77
3.Teknik Uygulama Bilgileri
5.1.1.2.2.4
MAHYA BÜKÜMÜ
Sandviç panel veya yerinde uygulamal› sistemde mahyada oluflan bofllu¤un kapat›lmas›
amac›yla uygulanmaktad›r. Mahya bükümü dört farkl› flekilde yap›labilir. Sac kal›nl›¤› detaya
göre belirlenerek 0,60 mm. kal›nl›ktan düflük yap›lmamal›d›r. Sac›n d›fl yüzeyi istenilen RAL
renginde, iç k›sm› ise astarl› yap›l›r (Resim 5.7).
• Panel formundaki trapezden aç›l› olarak (E¤risel Mahya),
• Düz sac ile mahya sac› olarak,
• Düz sac ile hadve flekline göre oymal› büküm olarak,
Resim 5.7 Mahya bükümü
• Havaland›rmal› flekilde yap›lmaktad›r.
5.1.1.2.2.5
PARAPET BÜKÜMÜ
Çat› kaplamas› ile harpuflta aras›ndaki bölgeyi kapatmak için uygulan›r. Parapetin yüksek
olmas› halinde parapet sac› damlal›¤a kadar yap›l›r. Yerinde uygulamal› çat› sistemlerinde,
PVC veya TPO membranlar›n üstüne ayr›ca cephe parapet trapezi konulmaktad›r. Sac›n d›fl
yüzeyi istenilen RAL renginde, iç k›sm› ise astarl› yap›l›r (Resim 5.8 ve 5.9).
22
78
Resim 5.9 Yüksek Parapet Detay›
Resim 5.8 Yüksek Parapet Detay›
3.Teknik Uygulama Bilgileri
5.1.1.2.2.6
ÇATI D‹LATASYON BÜKÜMÜ
Binada oluflan dilatasyon, çat› kaplamas›na da yans›t›lmaktad›r. Panel veya yerinde uygulamal›
sistemde detaya göre dilatasyon bofllu¤u b›rak›l›r. Çat›da oluflan dilatasyon bofllu¤u uygulama
flekline göre tasarlanmaktad›r .Tasarlanan bükümler tek tarafa sabitlenerek, bina içine su
almamas› için en az iki hadve geçecek flekilde uygulanmaktad›r (Resim 5.10).
79
Resim 5.10 Çat› dilatasyon bükümü
3.Teknik Uygulama Bilgileri
5.1.1.2.3
KOMPOZ‹T DÖfiEME TRAPEZLER‹
Standartlara uygun sactan üretilmifl, alt yüzü istenen RAL renginde boyal› veya boyas›z
formland›r›lm›fl sactan yap›lmaktad›r (Resim 5.11). Kompozit döfleme olufltururken, döflemeye
konulan trapez kal›c› kal›p görevi yapmaktad›r. Kompozit döfleme trapezi ve betonarmenin
kaymamas› için önlemler al›nmal›d›r. Beton dökülme esnas›nda, ›slak beton a¤›rl›¤›n› tafl›yabilmesi
için yeterli dayan›ma sahip trapez seçilmesi ve kirifllere mesnetlenmesi gerekmektedir.
• Trapez ve beton aras›nda aderans› sa¤layacak pim kullan›lmal›d›r.
• Kal›c› kal›p görevi haricinde alt yüzü boyal› yap›larak, dekoratif bir görüntü sa¤lan›r.
• Trapez kesitinin de¤iflken olmas›ndan dolay›, kullan›lacak beton miktar›n› azaltarak bina
Resim 5.11 Kompozit döfleme trapezi
yükünün azalmas›n› sa¤lamaktad›r.
22
80
3.Teknik Uygulama Bilgileri
5.1.2
% 7 E⁄‹MDEN KÜÇÜK ÇATILAR
5.1.2.1
ALT YÜZÜ METAL M‹NERAL YÜN VE/VEYA POL‹ÜRETAN
YALITIMLI SANDV‹Ç PANEL
5.1.2.1.1
KOMB‹ ÇATI PANEL‹
Is›, su, ses yal›t›m› ve yang›n güvenli¤i özelliklerini bünyesinde bar›nd›ran kombi panel; s›ras›yla
alt yüzü sac, taflyünü, poliüretan, hadve aralar› ve üzerine PVC veya TPO membrandan
oluflmaktad›r (Resim 5.12). Panel alt yüzündeki formland›r›lm›fl sac hadve aralar›na ve üzerine
5 cm veya 7,5 cm taflyünü doldurulup, üst k›sm›na 2,5 cm poliüretan konulmaktad›r. Çat›
Resim 5.12 Kombi panel
panelinin üst yüzeyini oluflturan PVC veya TPO membran›n poliüretan ile yap›flmas› sa¤lan›r.
81
3.Teknik Uygulama Bilgileri
5.1.2.1.1.1
PANEL B‹RLEfi‹M‹
Resim 5.13 Panel en - boy kesitleri
Panellerin üst yüzeyini oluflturan PVC veya TPO membran fabrikasyon olarak, panel boy
bini k›sm›nda 10 cm genifl üretilir. Panel eni ise en az 20 cm’lik PVC veya TPO membrana
s›cak hava üfleyen robot ile yap›flt›r›l›r. Kombi panel uygulamas›nda mekanik tespit vidalar›,
hadvelerin afl›kla birleflti¤i ek k›s›mlarda iki panelin vidalanmas›yla gerçeklefltirilir. Panel
en birleflimlerinde bütün hadvelere vida at›lmal›d›r (Resim 5.13).
KOMB‹ PANEL
PVC/TPO Membran
KOMB‹ PANEL
PVC/TPO Membran
Poliüretan
Poliüretan
S›cak Kaynakla Yap›flt›r›lan
PVC/TPO Membran Üst Bini
10 cm
TAfiIYICI AfiIK
Taflyünü
Boyal› Galvaniz Sac
S›cak Kaynakla Yap›flt›r›lan
PVC/TPO Membran Bant
en az 20 cm
Taflyünü
Boyal› Galvaniz Sac
TAfiIYICI AfiIK
5.1.2.1.1.2
MAHYA B‹RLEfi‹M‹
Mahyada paneller aras› kalacak boflluklar›n taflyünü ile doldurulmas› ›s› köprüsünü
engellemektedir. ‹ki panel aras›nda kalan boflluk en az 20 cm PVC veya TPO membran
uygulanarak s›cak hava üfleyen robotla yap›flt›r›l›r.
5.1.2.2
F‹BRO ÇATI PANEL‹
Is› ve su yal›t›m özelliklerini bünyesinde bar›nd›ran Fibro panel; alt yüzü formland›r›lm›fl
sac›n üzerine s›ras›yla poliüretan, PVC veya TPO membran olarak üretilmektedir (Resim
5.14). Panellerin yük tafl›ma de¤erleri, hesap sonucu ç›kan de¤erden büyük olmal›d›r.
Panelin boyutland›r›lmas›nda; afl›k mesafesi, dere ve mahya birleflim detaylar›n›n
netlefltirilmesi gerekmektedir. Çat› paneli boyutland›r›lmas›nda eklerin ve birleflim yerlerin
›s› ve su s›zd›rmazl›¤› iyi bir detayla çözülmelidir.
22
82
Resim 5.14 Fibro Çat› Paneli
3.Teknik Uygulama Bilgileri
5.1.2.1.2.1
PANEL B‹RLEfi‹M‹
Fibro Panellerin üst yüzeyini oluflturan PVC veya TPO membran fabrikasyon olarak panel
bini k›sm›nda 10 cm genifl üretilir. Panel eni ise en az 20 cm’lik PVC veya TPO membrana
s›cak hava üfleyen robot ile yap›flt›r›l›r. Fibro panel uygulamas›nda mekanik tespit vidalar›,
hadvelerin afl›kla birleflti¤i ek k›s›mlarda iki panelin vidalanmas›yla gerçeklefltirilir. Panel en
MEMBRANLI F‹BRO PANEL
PVC/TPO Membran
S›cak Kaynakla Yap›flt›r›lan
PVC/TPO Membran Üst Bini
Poliüretan
10 cm
TAfiIYICI AfiIK
Boyal› Galvaniz Sac
S›cak Kaynakla Yap›flt›r›lan
PVC/TPO Membran Bant
en az 20 cm
MEMBRANLI F‹BRO PANEL
PVC/TPO Membran
Poliüretan
Boyal› Galvaniz Sac
TAfiIYICI AfiIK
Resim 5.15 Panel en - boy kesitleri
birleflimlerinde bütün hadvelere vida at›lmal›d›r (Resim 5.15).
5.1.2.2.2
MAHYA B‹RLEfi‹M‹
Mahyada paneller aras› kalacak boflluklar›n taflyünü ile doldurulmas› ›s› köprüsü oluflumunu
engellemektedir. ‹ki panel aras›nda kalan boflluk en az 20 cm PVC veya TPO membran
konularak s›cak hava üfleyen robotla yap›flt›r›l›r.
83
1.Firma Profili
5.1.2.2
ALT YÜZÜ METAL M‹NERAL YÜN YALITIMLI ÜST YÜZÜ PVC
VEYA TPO MEMBRANLI YER‹NDE UYGULAMALI KOMPOZ‹T
S‹STEM
Çat› afl›klar› üzerine tafl›y›c› olarak belirlenen trapez (projede hesaplanan yükleri tafl›yabilecek
kapasitede) standartlara uygun sactan formland›r›lm›fl ana tafl›y›c› olarak kullan›l›r. Çat› trapezi
üzerinde buhar kesici örtü serilir. Bu örtü tabakas›n›n ek yerlerinde çift tarafl› bant ile bütünlük
sa¤lan›r.
Buhar kesicinin üzerine ›s› yal›t›m› olarak TS 901-1 EN 13162’ye uygun üretilmifl yeterli
basma dayan›m›na sahip taflyünü kullan›l›r. Sistemin en üstünde PVC veya TPO membran
malzemeler kullan›larak kompozit çat› sistemi oluflturulur.
Dikkat Edilecek Noktalar:
• PVC veya TPO membran ek yerlerine yerlefltirilmeyen taflyünü plakalar ortas›ndan birer
adet raptet ile tespit edilmeli ve flafl›rtmal› olarak serilmelidir.
• PVC veya TPO membranlar›n çat›daki flekil ve bunlar›n tespiti için kullan›lacak vidalar›n
aral›k ve adetleri hesap sonucu tasarlanmal›d›r. Özellikle rüzgar kuvvetinin oluflturaca¤› emme
bas›nçlar›nda y›rt›lmaya sebep olacak etkilerden kaç›nmak için önemlidir.
• PVC veya TPO membran›n ek yerinin s›cak hava üfleyen robotla yap›flt›r›lmas› esnas›nda
mevsim durumuna göre robotun s›cakl›¤› ve h›z› ayarlanmal›d›r.
• PVC veya TPO membran örtüler e¤imin en düflük oldu¤u noktadan e¤ime dik olarak
serilmelidir.
22
84
Download

çatı paneli - Tek