İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 2015; 19(1): 53-55
OLGU SUNUMU
HEPATIC ARTERY ANEURYSM: A RARE CASE REPORT
HEPATİK ARTER ANEVRİZMASI: NADİR BİR OLGU SUNUMU
Harun Arslan1, Ayşe Arslan2, Sebahattin Çelik3, Edip Gönüllü4
1
Van Eğitim Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği
2
Van Eğitim Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği
3
Van YYÜ Sağlık Yüksekokulu Biyokimya Bölümü
4
Van Eğitim Araştırma Hastanesi Anestezi Kliniği
ÖZET
Bütün visseral arter anevrizmalarının % 80’ini oluşturan splenik ve hepatik arter lezyonları nadirdir, fakat
potansiyel olarak hayatı tehdit eder. Hastaların çoğu asemptomatik olduğu için tanı genellikle radyolojik
incelemeler sırasında rastlantısal olarak konulur. Rüptür ana komplikasyon olup vakaların %60-80’inde görülür.
Biz bu vakada, hepatik arter anevrizmasının bilgisayarlı tomografi bulgularını sunmayı amaçladık.
Anahtar kelimeler: Anevrizma,Bilgisayarlı Tomografi,Hepatik arter
ABSTRACT
Accounting for 80% of all visceral artery aneurysms, splenic and hepatic artery lesions are rare but potentially
life threatening. Hepatic artery aneurysms are a rare but a clinically significant phenomenon. Because most
patients are asymptomatic, the diagnosis is usually made as an incidental finding during radiological
examinations. Rupture is the main complication that occurs in 60%-80% of the cases. In this case we aim to
present computed tomography findings of a hepatic artery aneurysm.
Key words: Aneurysm,Computed Tomography,Hepatic artery
Yazının alınma tarihi: 10.03.2014, Kabül tarihi:12.07.2014,Online basım: 01.01.2015
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Yazışma Adresi:
Dr.Edip GÖNÜLLÜ
Van Eğitim Araştırma Hastanesi Anestezi Kliniği, Van
Tel: +905057672488
Fax: +90 432.2168352
E-mail: [email protected]
53
GİRİŞ
Visseral arter anevrizmaları nadirdir, ancak
mortalitesi yüksektir. Süreç olarak ani başlangıç
lıdırlar, bu anevrizmaların ilk klinik semptomu akut
ruptürdür ve perioperatif morbidite ve mortaliteye
sebep olan hemodinamik instabiliteyle ilişkilidir.
İntra abdominal patolojilerin teşhisi için kesitsel
görüntüleme teknolojilerinin kullanımının artmasıy
la birlikte asemptomatik visseral anevrizmaların
tanınması artmıştır (1).
Etiyolojide ateroskleroz, travma ve enfeksiyonlar
sorumlu tutulmaktadır. Hepatik arter anevrizması;
intrabdominal anevrizmalar içerisinde infrarenal
aorta, iliak arterler ve splenik arterden sonra 4.
sırada yer alır. Hepatik arter anevrizmaları % 80
ekstrahepatik, % 20 intrahepatik yerleşimlidir (2).
Akut batın şikayetiyle acile başvuran hastanın
çekilen bilgisayarlı tomografi (BT) sonrası hepatik
arter anevrizması tanısı alan olgumuzu sunmayı
amaçladık.
Resim 3: Koronal reformat kontrastlı BT de haptik artede
tromboze anevrizmatik görünüm mevcut(ok)
OLGU
33 yaşında, geçmeyen karın ağrıları sonrası acile
başvuran
erkek
hastaya,
transabdominal
yaklaşımla US yapıldı. US incelemede, orta hatta,
hepatik arter trasesine uyan bölgede, 35x26 mm
boyutunda düzgün sınırlı, anekoik yapıda lezyon
saptandı. Çekilen kontrastlı BT’de portal ven
anteriorda trunkus çöliakus’un distalinde yer alan
bölgede tromboze hepatik arter anevrizması
olduğunu
saptadık
(Resim1,2,3).
Bilgisayarlı
tomografide ek bulgu saptanmayan hastanın rutin
biyokimyasal tetkikleri normal olarak bulundu.
Resim 1,2:Aksiyel kontrastlı BT de
tromboze anevrizmatik görünüm(ok)
Hepatik
arterde
TARTIŞMA
Visseral arterlerden en çok gerçek anevrizma
oluşumu gözlenen splenik ve hepatik arterlerdir,
sırasıyla bütün visseral arter anevrizmalarının %60
ve %20’sini oluştururlar. Sporadik anevrizmal
dejenerasyon, geriye kalan splanknik sirkülasyonda
arada bir gözlenmektedir ve tek tek arterler
arasında toplamın % 5’inden azını oluşturmaktadır
(1). Splenik dolaşımdaki anevrizma oluşumlarında,
hepatik arter en çok rastlanan ikinci yerdir. Bu
lezyonların gerçek insidansıyla ilgili kısıtlı veriler
mevcuttur. Bilindiği kadarıyla nadir görülürler,
literatürde sadece 500 bildirilmiş vaka vardır.
Travmatik anevrizmalar dışındakiler, çoğunlukla
hayatın altıncı dekadında görülür (3). Bu hastalar
da visseral ve nonvisseral dolaşımda, sırasıyla %31
ve %42 oranında eşlik eden anevrizma görülür (4).
Hepatik anevrizmaların %77’si karaciğer proksima
lindeki segmentte izoledir, %20’sinde intra ve
ekstraparankimal olarak kombinedir ve %3’ü de
yalnızca karaciğer içinde lokalizedir. Splenik arter
anevrizmalarının
aksine,
hepatik
dolaşımdaki
lezyonlar 3:2 oranında erkek ağırlığı gösterir
(5).Bizim vakamızda da anevrizma ekstrahepatik
yerleşimliydi.
Eski
yayınlarda
hepatik
arter
anevrizmaları baskın olarak mikotik orjinliyken,
bakteriyel endokarditin tedavisindeki gelişmeler
bunu
altta
yatan
etiyoloji
olarak ortadan
kaldırmıştır. Splenik arter lezyonlarına benzer
olarak birçok vakada gerçek hepatik arter
anevrizmaları çoğunlukla medial dejenerasyonla
ilişkilidir veya ateroskleroza ikincildir. Hipertansiyon
birçok vakada en çok görülen komorbidite iken,
fibro muskuler displazi veya poliarteritis nodosa’lı
hastalar, hepatik arter anevrizması oluşumunda en
yüksek riske sahip olarak görülmektedirler. Daha
da önemlisi, bu durumlar yüksek ruptür riskiyle
ilişkilidir, bazı serilerde ruptüre hepatik anev
rizmaların neredeyse %50’sini oluşturmaktadırlar
(6).
Literatürde çoğu hepatik arter anevrizması BT
tarama veya anjiyografilerde rastlantısal olarak
teşhis edilmektedir(5). Semptomatik anevrizması
olan hastaların çoğu, Quincke hemobili klasik
54
triadının (sarılık, bilier kolik, gastrointestinal
hemoraji) bir veya daha fazlasını gösterirler(4).
Hızlı genişleyen anevrizmalar, karın veya sırt
ağrısıyla kendini gösterir ve büyük anevrizmalar
bilier dallanmalara ekstra hepatik basıya sebep
olabilirler. Bu lezyonların bilier dallanmalara
dekompresyonu
göreceli
olarak
yaygınken,
peritoneal kaviteye ruptürle gelen hastalar nadirdir.
Bu lezyonların altında yatan etiyoloji genellikle künt
veya delici travmatik yaralanmaya sekonder veya
karaciğerin içinde farkına varılmamış iatrojenik
yaralanmadır. Lezyonun ortaya çıkması genellikle
yaralanmadan ortalama 5-7 ay sonra gerçek
anevrizmadakine benzer şekilde hemobili, hemate
mez, karın ağrısı ve sarılık semptomlarıyla, gecikmiş ama semptomatik bir şekilde olmaktadır. Bu
lezyonların
insidansı
bilinmemesine
rağmen,
%20’ye varan mortalitesiyle, yüksek oranda ruptür
riskiyle agresif tedavi yaklaşımı gerektirmektedir
(7). Visseral arter anevrizmalarının tedavi edilmeden, doğal süreçleri ve tedavi sonrası getirileri
hakkında kısıtlı bilgi yüzünden, bu lezyonların kesin
tedavi algoritması yapılamamıştır. Literatürdeki
devam eden bir tartışma, iyi huylu splenik ve
hepatik arter anevrizmalarının tedavisi için uygun
bir çap kriteri olmuştur. Genel olarak 2.0 cm’den
büyük anevrizmaların onarımı önerilse de, en son
yayınlar 3.0 cm’nin daha uygun bir basamak
olduğunu düşündürmüştür (6). İyi huylu visseral
anevrizmaların ruptür riskini düşük olduğu hakkın
daki artan kanıtlara rağmen, mevcut hiçbir veri,
2.0 cm. ve 3.0 cm. arasındaki lezyonların, daha
büyük lezyonlardan değişik bir doğal sürece sahip
olduğuna ait bir konsepti desteklememektedir.
Bundan dolayı, iyi cerrahi riskli hastalarda, 2.0 cm.
veya daha geniş çaptaki anevrizmalara elektif
olarak müdahale etmek uygun görünmektedir (5).
Bu lezyonların genel olarak iyi huylu doğal süreçleri
bağlamında, endovasküler tekniklerin artan kulanı
mı, bu öneriyi değiştirecek kadar risk-yarar oranını
etkilememiştir, fakat bunun yerine, yerleşmiş açık
cerrahi tekniklere alternatif yaklaşımlar sunmak
tadır. İntrahepatik anevrizmaların tedavisi için açık
cerrahi seçenekleri kısıtlıdır, sıklıkla ilgili karaciğer
parankiminin rezeksiyonunu gerektirir. Esaslı bir
morbidite ile ilişkili olarak, endovasküler bir
yaklaşım bu lezyonların tedavisinde primer tedavi
modalitesi olmuştur(8). Güncel literatür çalışmalar
ında ağır portal ven darlığı ve önceden karaciğer
yetmezliği olmayan hastalarda karaciğer de iskemik
hasar oluşturmadan hepatik arter embolizasyonu
güvenli ve etkili bir tedavi yöntemi olarak
kullanılmaktadır(9).
Bizim olgumuz hastanemizde tedavi için yeterli
teknik imkanlar olmadığı için bir üst merkeze sevk
edilmiştir.
Sonuç olarak; akut karın nedeniyle acile başvuran
hastalarda hepatik arter anevrizması da ayırıcı
tanıda düşünülmelidir.Rüptüre olduğunda mortalite
oranı yüksek olan hepatik arter anevrizmalı
hastalara erken teşhis için US ve BT gibi noninvaziv
ve hızlı görüntüleme modaliteleri uygulanmalıdır.
2) Schick C, Ritter RG, Balzer JO, et al. Hepatic artery
aneurysm: treatment options. Eur Radiol 2004;14(1):157–
9.
3) Abbas MA, Fowl RJ, Stone WM, et al: Hepatic artery
aneurysm:Factors that predict complications. J Vasc Surg
2003;38(1):41-5.
4) Tessier DJ, Stone WM, Fowl RJ, et al: Clinical features
and management of splenic artery pseudoaneurysm: Case
series and cumulative review of literature. J Vasc Surg
2003;38(5):969-74.
5) Carr JA, Cho JS, Shepard AD, et al: Visceral
pseudoaneurysms due to pancreatic pseudocysts: Rare but
lethal complications of pancreatitis. J Vasc Surg 2000;32
(4):722-30.
6) Lynch J , Montgomery A, Shelmerdine S, Taylor J;
Ruptured aneurysm of an aberrant left hepatic artery. BMJ
Case Rep. 2013; doi: 10.1136/bcr-2013-201409.
7) Sessa C, Tinelli G, Porcu P, et al: Treatment of visceral
artery aneurysms: Eescription of a retrospective series of
42 aneurysms in 34 patients. Ann Vasc Surg 2004;18
(6):695-703.
8) Chiesa R, Astore D, Guzzo G, et al: Visceral artery
aneurysms.Ann Vasc Surg 2005;19(1):42-8.
9) Mine T, Murata S, Ueda T, Takeda M, Onozawa S,
Yamaguchi H, Kawano Y, Kumita SI ;Contribution of
extrahepatic collaterals to liver parenchymal circulation
after proper hepatic artery embolization. J Gastroenterol
Hepatol. 2014 Mar 14. doi: 10.1111 /jgh.12571.
KAYNAKLAR
1) Abbas MA, Stone WM, Fowl RJ, et al: Splenic artery
aneurysms:Two decades experience at Mayo clinic. Ann
Vasc Surg 2002;16(4):442-9.
55
Download

nadir bir olgu sunumu - Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi