İSKAN BR, İSKAN MÜRACAAT FORMU
İstanbul İli Ataşehir İlçesi Belediye Başkanlığına
(Doldurmadan Önce arkadaki açıklamayı okuyunuz)
Yapının adresi
Ada ve parsel No,
Yapının sahibi
:
Adı, Soyadı ve u n v a n ı :
Bölüm : 1- Yapı kullanma izin kağıdının kapsamı
Bolüm : II- Yapı için verilen ruhsatnamenin tarih ve No.su
•
•
Yapının tamamı için verilmiştir.
Kullanma
izin Kağıdı
Yapının bir kısmı için verilmiştir.
Bölüm : III- Yapının kullanılış maksadı ve yüzölçümü
Kullanılış
maksadı (x)
Kullanılış
maksadı
m2
1.Ev
m2
11. Ardiye
2. Apartman
12. Okul
3. Dükkan
13. Hastahane
(sayısı
Ruhsatnamenin cilt ve sahile No. ve tarihi
14. SporSalo.
5. İşhanı
15
6. Sinema
16
7. Fabrika
17
8. Atölye
18
9. Depo
19
:.
Varsa ek ruhsatnamenin d, sahife No. ve tarihi :.
Proje ruhsatı No. ve tarihi
[.
Bölüm : IV- Yapının taşıyıcı sistemi ve kullanılan inşaat malzemesinin cinsi
Cinsi :
Yığma
Taşıyıcı
sistemi
İskelet
Cinsi :
•
Dolgu Maddesi cinsi :
Bölüm : V - Yapının kat sayısı
}
4. Otel
YTL.
Yol seviyesi üstünde Q
Y
Toplam
°l seviyesi altında
Q
Bölüm : Vı - Yapının Süresi
Yapının başladığı tarih
Yapının bittiği tarih
10. Garaj
Bölüm : VII - Yapının maliyeti
( X ) Kullanılış maksadı ev veya Apt. İse
bölümü V H I e cevap veriniz.
Yapı sahibi tarafından bizzat mı yapılmıştır?
Yapı müteahhide mi yaptırılmıştır?
Bölüm : VIII - Konutların özellikleri
a) Bina ile ilgili özettikler
Var Yok
b) Daire ile ilgili özellikler
Oako
sayısı
Var Yok
Elektrik
Kaloriler
1 Odalı
Havagazı
Sıcak Su
2 Odalı
Şehir suyu
Kanalizasyon
'Çerde
d
Fosseptik
Avluda
L
Asansör
DışardaQ
•
•
Olan
»r DairmUn
yüzölçümü mz (X)
3 Odalı
4 Odalı
5 Odalı
6 Odalı
7 ve +
Toplam
Dairenin
özellikleri
Müstakil Müşterek
Olmayan Toplam
Daire sayıları
Mutfak
Banyo
Hela
Parke
Döşeme
( X ) Oda sayıfarı eşil olan dairenin
yüzölçümleri farklı ise bir adede düşen
ortalama yüzölçümünü yazınız.
Yukarıda tarih ve No. su yaztiı ruhsatname ile yapılan yapı ruhsat eklerine uygun olarak bitirilmiştir.
Yapı ile ilgili bilgilerin tam ve doğru olduğunu tasdik eder, kullanma izni verilmesini arz ederim.
Mal Sahibi
Adı ye Adresi
İmza
Mes'ul Mimar veya Mühendis
Adı ve Adresi. Sicil No.su
İmza
Nol: Yapının yenni belirten bir krokinin bu belge arkasına çizilmesi veya eklenmesi, Teknik bilgilerin proje miman veya mes'ul fen adamı tarafından doldurulması gerekir.
Download

İskan Müracaat Formu