AZALMIOVERREZERVL
OLGULARDAOOSTKALTESN
ETKLEYENFAKTÖRLER
DR.GÜVENÇKARLIKAYA
ACOGandASRM.Age
relatedfertilitydecline.
Fertil Steril 2008
Agerelatedfollicle loss
Tanmlama
• Over rezervi, overin fonksiyonel potansiyelini
kapsayan, over içerisindeki oositlerin say ve
kalitesini gösteren bir terimdir.
• Over içerisindeki, ana folikül havuzunu
oluturan primordial foliküller, daha az
saydaki preantral ve antral foliküllerin bir
yansmas olarak karmza çkmaktadr.
Richardson etal.Hum.Repro Update.2013
OositMaturasyonu
Yalanmayabaldeiiklikler
Nukleer Maturasyon
Sitoplazmik Maturasyon
• Oositlerdeartm
aneuploidi
• Kromozom
dekondenzasyonu
• Mayotik spindle hasarna
balkromozomeleme
bozukluklar
• mRNA veprotein
depolanmasnda
deiiklikler
• Sitoplazmik organel saysve
dalmndadeiiklikler
Fragouli E,Lalioti MD,WellsD.Thetranscriptome offollicularcells:
biologicalinsightsandclinicalimplicationsforthetreatmentof
infertility.HumReprod Update.2014JanFeb;20(1):111
Richardson etal.Hum.Repro Update.2013
Intrauterin BeslenmeveOver Rezervi
HayvanÇalmalar
• Inrauterin diyetkstlamasvegelime
geriliinininduklenmesi iledahaazsayda
primordial folikül oluumuvedahadüükover
rezervi
• Rae etal.2001
• DaSilva Buttcus etal.2003
• Mossa etal.2013
BeslenmeveOver Rezervi
nsanÇalmalar
• IUGRiledoangençkadnlarda,düükover volümüveartm
FSHdüzeylerisaptanm.
• Ibanez etal.2002
• kizelerinde,düükdoumarlveerkenmenopoz
arasndailikibulunmam.
• Treloar etal.2000
• nfant dönemindeazkiloalmveerkenmenopozarasnda
ilikivarken,düükdoumarlileilikiyok.
• Cresswell etal.1997
• lk2yatakikiloalmmenopozyanetkilerken,doum
kilosununbiretkisibulunmamtr.
• Hardy and Kuh 2002
Richardson etal.Hum.Repro Update.2013
SigaraveOver Rezervi
• Sigarannover rezervininazalmasnhzlandrdCCCTile
gösterilmitir.
• Sharara etal.1994
• AktifvepasifsigaratüketimiileyüksekFSHdeerleri
arasndailikibulunmutur.
• Cooperetal.1995
• Sigarakullanm,menopozagiriyan12ylöne
almaktadr.
• Harlow and Signorello 2000
• Sigarakullanangençkadnlarda,dahayüksekAMH
deerleribulunmu.
• Freour etal.2008
SigaraveART
• IVFsonraseldeedilenoositsaylardahadüük
bulunmu.
• Zenzes etal.1997
• ElNemr etal.1998
• Fuentes etal.2010
• Sigaraiçenkadnlarda,ARTsonrasdüükgebelik
oranlar,balcadüükover rezerviileilikili
bulunmu.
• Waylen etal.2009
BisphenolA
Dünyadaençoküretilen
kimyasalbileik
Polikarbon plastiküretiminde
kullanlyor
Konservevemetalikyiyecek
kaplarnnyüzeylerini
kaplamadakullanlyor
Zamaniçerisindeerimeve
yiyeceklerekarmaihtimali
mevcut.
YapsitibariileDESçok
benzemektedir.
Overdeki Estogen
reseptörlerinebalanma
kapasitesinesahip.
BPA’s veOver
• Folikül geliimisrasndaöstrojenik etki
– Folikül kaybnnhzlanmas.Rivera etal.2011
• Oositiçerisindemayotik anomaliler
– Mayotik anormalliklerebalolarakoositlerdeartmaneuploidi.Hunt etal.2003,2012
• Granuloza hücreleriüzerineöstrojenik etki
– DüükP450arom.mRNA veestradiol düzeyleri.Zhou etal.2008
– Artmapoptotik aktivite.Xu etal.2002
• ARTsonuçlarüzerineolumsuzetkiler
– Düükoositeldesi.MokLin etal.2010
– Düükgebelikoranlar.Lamb.2008
– Tekrarlayangebelikkayplar.SugiuraOgasawara etal.2005
Mitochondrial DNA damage and aging.
Loeb L A et al. PNAS 2005;102:18769-18770
•
mtDNA matenal olarak kaltlr.
•
Hücreler poliploid yapdadr.
•
mtDNA yapsnda heteroplazmi
izlenmektedir.
•
Mutasyon yükü hücreler arasnda
deiiklik gösterebilir.
•
•
Artan mtDNA mutasyonlar yaabal fenotipik deiikliklerin erken
gözlenmesine neden olmaktadr.
mtDNA’larn tamir edemeyen knockoutfarelerde fertilitede azalma
gözlenmektedir.
SpecificmitochondrialDNAmutationinmiceregulatesdiabetesand
lymphomadevelopment
Proc.Natl.Acad.Sci.USA2012109(26)1052810533
MitochondriaasaTargetofEnvironmentalToxicants
Toxicol Sci2013134(1)117
Teekkürler
Download

azalmış over rezervli olgularda oosit kalitesini etkileyen faktörler