T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Rapor No: 2014/068 Rapor Tarihi: 24/09/2014 KONU: Fatsa ilçesi M.K.Paşa Mah. Uygulama İmar Planı değişikliği yapılması.
KOMİSYON İNCELEMESİ:
Büyükşehir Belediye Meclisimizin 11/09/2014 tarihli 2014 Yılı Eylül Ayı Toplantısı’nda Belediye Meclis
Üyeleri (Fatsa) Hüseyin ANLAYAN, Haşim BURSALIOĞLU, Fahrettin BOĞ, Süleyman GÜNAL ve Ruhan
ÇAYKARA tarafından Başkanlık Divanına verilen ve 30. gündem maddesi olarak görüşülüp, incelenerek
rapora bağlanmak üzere komisyonumuza havale edilen; İlimiz Fatsa ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesinde,
20L nazım, 20L-IV-B uygulama imar planı paftası içinde yer alan 752 ada 404 ve 406 nolu parsellerde 1/1000
ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin 11/09/2014 tarihli önerge komisyonumuzca incelenmiştir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ:
Komisyonumuzca yapılan inceleme neticesinde; İlimiz, Fatsa İlçesi, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi
sınırları içerisinde, 20L nazım, 20L-IV-B uygulama imar planı paftası, mülkiyeti Fatsa Belediyesine ait 752 ada
404 ve 406 nolu parsellerde hazırlanan ve Fatsa Belediye Meclisinin 03/09/2014 tarih ve 2014-8/2-94 sayılı
kararı ile kabul edilen U.İ.P-4860,1 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi
Komisyonumuzca incelenmiştir.
Söz konusu parsel mevcut uygulama imar planında; E=0.60 yapılaşma koşullarına sahip yönetim
merkezi alanında kalmaktadır. Plan tadilatıyla; “Belediye İdari Tesisi, İş Merkezi, Kapalı Otopark”
fonksiyonları ilavesi ve E=2.50 değişikliği ile U.İ.P-4860,1 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar
planı değişikliği teklifi sunulduğu anlaşılmıştır.
Söz konusu değişiklik teklifinin; mevcut Fatsa Belediye İdari Binası yetersiz kaldığından, mevcut inşaat
emsali ise değişen koşullar nedeniyle günümüz Fatsa Belediyesi için yetersiz kalacağından, söz konusu
parsellerin konumu ve büyüklüğü itibariyle bulunduğu alan için sağlayacağı hizmet öngörülerek hazırlandığı
belirlenmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi nazım imar planı ana kararları ile temel
planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmediğinden komisyonumuzca uygun görülmüştür.
5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7-b ve 14. Maddesine göre işbu rapor Meclis’e sunulmak
üzere tarafımızdan tanzim ve imza altına alınmıştır.
Eki : 1-Dosya (1 adet)
Süleyman TOMAKİN
Komisyonu Başkanı
Reşit EROL
Üye
Salih ÇELEBİ
Üye
Ahmet ÇORUH
Komisyonu Bşk.V.
Aydın GÜNDOĞDU
Üye
T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Rapor No: 2014/068 Rapor Tarihi: 24/09/2014 
Download

KONU: Fatsa ilçesi M.K.Paşa Mah. Uygulama İmar Planı değişikliği