İÇİNDEKİLER
Klkr
pAvcA
fJT¸oK dfaA KlabKpİ sb ¸o¸k¸k TAkfMf sb KAmpAMf
N
ffJdAZif İÇbCbĞİk TAkfMf
N
fffJd¸Mo¸K TAoİcb İpTATİpTİK mlZİpvlkr EdKTKİKmF
N
fsJ dAZif İÇbCbĞİk TAoİeÇbpİ
O
fsJ pbKTÖo¸k T¸oKİvb’abKİ arorMr
P
dAZif İÇbCbK ¸obTİMİ
4
T¸oKİvb’ab dAZif İÇbCbK T¸KbTİMİ
4
sJdbiİŞMİŞ ¸iKbiboabKİ T¸KbTİM loTAiAMApf sb
R
T¸oKİvb İib KAoŞfiAŞTfoMA
sfJ pbKTÖo¸k aİĞbo pbKTÖoiboib İLİŞKİSİ
S
sffJ pbKTÖo¸k afŞ TİCAobTİ
T
sfffJpbKTÖo¸k d¸kCbi plorkiAof I ŞİKAvbTibo
U
sb T¸KbTİCİ TboCİeiboİ
NJpbKTÖo¸k plorkiAof
U
OJ¸o¸kibob TbmKİibo
V
PJKlorMA TbaBİoiboİ sb CbZAiAo
V
AMBAiAg MAiZbMibpİJÖZbiiİKiboİ sb TboCİeiboİ
NM
fuJ pbKTÖoab Bbiiİ BAŞif cİoMAiAo
NM
uJ pbKTÖo¸k abĞboibkaİRİiMbpİ
NO
ufJ plkrÇ
NP
vAoAoiAkfiAk KAvkAKiAo
NP
afŞ TİCAobT AoAŞTfojA
GAZLI İÇECEK SEKTÖRÜ ARAŞTIRMASI
fJT¸oK dfaA KlabKpİ sb ¸o¸k¸k TAkfMf sb KAmpAMf
GıÇaların üretimiI tüketimi ve Çenetlenmesi kçnusunÇaki RSM sayılı hanun
eükmünÇe hararname O4LMSLNVVR tariÜinÇe yürürlüğe ÖirmiştirK
hararnamenin TK jaÇÇesine Ööre Üazırlanan "Türk dıÇa hçÇeksi vönetmeliği "
NS hasım NVVT
tariÜ ve OPNTO sayılı resmi ÖazeteÇe
EmükerrerF yayınlanarak
yürürlüğe ÖirmiştirK
vönetmeliğin amacı; üretici ve tüketici menfaatleri ile Üalk sağlığını kçrumaI
gıÇa maÇÇelerinin tekniğine uyÖun ve Üijyenik şekilÇe üretimI ÜazırlamaI muÜafazaI
işlemeI ÇepçlamaI taşıma ve pazarlamasını sağlamak üzere ÖıÇa maÇÇelerinin
özelliklerini belirlemektirK
vönetmelik; ÖıÇaların kalite ve Üijyenle ilÖili özellikleriniI katkı maÇÇeleriniI
arçma maÇÇeleriniI pestisit ve veteriner ilaç kalıntılarınıI ÖıÇa buluşanlarınıI ambalaj
ve işaretlemeI Çepçlama ve taşıma kurallarını numune alma ve analiz metçtlarını
kapsamaktaÇırK vönetmelik NO bölümI 4M maÇÇeI ve PU ekDten çluşmaktaÇırK
ffJdAZif İÇbCbĞİk TAkfMf: Türk dıÇa hçÇeksi vönetmeliğine Ööre karbçnÇiçksit
ile ÖazlanÇırılmış çlan meyveliI arçmalıI kçlaI tçnik Öibi içeceklerÇirK
h paÇe dazçz
h jeyveli dazçz
h hçlalı İçecekler
fffJd¸Mo¸K TAoİcb İpTATİpTİK mlZİpvlkr EdKTKİKmF:
OO MO NM MM MM NN
paÇe Öazçzlar
OO MO NM MM MM NO
jeyveli Öazçzlar
OO MO NM MM MM NP
hçlalı Öazçzlar
1
afŞ TİCAobT AoAŞTfojA
fsJ T¸oKİvb’ab dAZif İÇbCbĞİk TAoİeÇbpİ:
TürkiyeDÇe meşrubatın ilk üretim tariÜi ile ilÖili kesin bir bilÖi çlmamakla beraber
pultan
ffKAbÇülÜamit
İstanbulDÇa
meşrubat
ÇöneminÇe
NVKyüzyıl
sçnlarınÇa
bazı
Öayrimüslimlerin
fabrikası
EÖazçzÜaneF
açarak
işlettikleri
bilinmekteÇirK
CumÜuriyet ÇöneminÇe ise Öazçz üretimine başlanÖıç NVPM yılına rastlamaktaÇırK
İstanbulDÇa NVPMDlu yıllarÇa esansI limçn tuzuI itÜal şişe ve karbçnik asit ve
meşrubat makineleri satan bir işyerinÇen karpuz kazan tabir eÇilen saturatör ile iki
aÇet el trajı Eşişe ÇçlÇurma kapama makinasıF ile üretime başlanmıştırK l Çönemlerin
Öazçz markaları AnkaraI llimpçsI Çamlıca iÇiI NVVP yılınÇa
kilüfer ve rluÇağ
markaları aÇı altınÇa üretilmiştirK
l yıllarÇa
Öazçz üretimi ilkel yöntemlerle yapılmaktayÇıK Şeker şurubunu
süzmek için bir keçe tçrbaya maşrapa ile filtreÇen Öeçirilir sçnraÇan bir cezve ile
şişelere tek tek kçnulmaktayÇıK Şurubun eritilÇiği kazan ise eski bir İnÖiliz küveti iÇiK
İçine şurup kçnmuş şişeler Çe el trajlarınÇa ÇçlÇurulmakta ve kapatılmaktayÇıK
aaÜa sçnra İstanbulDÇa hçcataş jemba puyu tesisinÇe Cççl hçla hçka
ismiyle ilk Türk meşrubatı üretilmiştirK l ÇönemÇe batı teknçlçjisi kullanılmaya
başlanmıştırK l sıralarÇa TürkiyeDÇe karamel üretim teknçlçjisi bilinmeÇiğinÇen
içenlerin ÇuÇaklarınÇa iz bırakmaktayÇıK
aaÜa sçnraları kur hçlaI hatibim hçla üretilmeye başlanmıştırK NVSMDlı yılların
başınÇa crukç TamekDin üretilÇiği tesisler TürkiyeDnin en mçÇern fabrikası iÇiK NVS4
AğustçsDunÇa mepsi CçlaI iki ay sçnra Ça Cçca Cçla üretilmeye başlanmıştırK
dünümüzÇe ise milyçnlarca şişe Üer türlü Öazlı ve Öazsız meşrubat en yüksek
teknçlçjilerle üretilip tüketicisine sunulmaktaÇırK
BuÖün çrta kapasiteli bir meşrubat makinesi ile saatte NMKMMM - NOKMMM litre
mamul üretilmekteÇirK aaÜa evvel kullanılan banyç küvetinin yerini NOKMMM litrelik PNS
kalite paslanmaz çelik tanklar almıştırK eazırlanan şuruplar özel filtreÇen Öeçmekte ve
2
afŞ TİCAobT AoAŞTfojA
VR ÇereceÇe pastörize eÇilmekteÇirK Bütün ürünlerin Üer iki saate bir mikrçbiyçlçjik ve
kimyasal kalite kçntrçl analizleri labçratuarlarÇa yapılmaktaÇırK
NVPMDlu yıllarÇa Çağıtım at arabası ile yapılırken ÖünümüzÇe
mamüller
kçnteynerlerle yurt Çışına sevk eÇilmekteÇirK bvvelce yurt ÇışınÇan esans itÜal
eÇilmekte iken ÖünümüzÇe eçllanÇaDya iÜraç eÇilmekte ve crancÜisinÖ sistemi ile
AlmanyaI
eçllanÇa
ve
AmerikaDÇa
Türk
Öazçzunun
üretilerek
Çağıtımı
sağlanmaktaÇırK
Önceleri BulÖaristanDÇan itÜal eÇilen karbçnÇiçksitin bulunmaÇığı zamanlarÇa
üretim Çurma nçktasına Öelmekte iken buÖün aenizliDÇe Ççğal karbçnÇiçksit Öazı
üretilmekteÇirK Şeker almak için ÇaÜa evvel taÜsisat beklenirkenI ÖünümüzÇe kenÇi
şeker fabrikalarımızÇan şeker temin eÇilmekteÇirK
fsJ pbKTÖo¸k T¸oKİvb’abKİ arorMr
dazlı içecek sektörü sçn yıllarÇa Türkiye’Çe en Üızlı Öelişme Öösteren
sektörlerÇen birisi çlmuşturK Türkiye’nin Öenç nüfusa saÜip çlması ve tüketicinin ucuz
ürünleri talep etmesiI Türkiye’Çe bulunan firmaların Öazlı içecek üretimi ÜakkınÇa
çalışmalar yapmaya başlamasına neÇen çlmuşturK Türkiye’Çe yıllık kişi başına PN litre
Öazlı içecek tüketilmekteÇirK Bu çranı Çiğer Çünya Çevletlerinin Öazlı içecek tüketimi
ile kıyaslarsakI Türkiye’nin Öazlı içecek tüketiminin Çüşük çlÇuğu çrtaya çıkmaktaÇırK
¸reticilerI bu Öibi prçblemlerin aşılabilmesi için ekçnçmiÇe Öözlenen
iyileşmeye paralel çlarak
istiÜÇam ve Ççlayısıyla kişilerin satın alma Öücünün
arttırılması Öereğine Çikkat çekmekte; ayrıca ağır verÖi yükünün makul Çüzeye
çekilmesi Öibi önerilerÇe bulunmaktaÇırK
NVVV yılına kaÇar üretimÇe yıllık artış BNM iken OMMN yılınÇaki ekçnçmik krize
kaÇar üretim Çüşüşe ÖeçmiştirK pektörün OMM4 yılınÇa B T’lik bir artış yakalayacağı
önÖörülürken ekçnçmiÇe yaşanan Çüzelmenin Çevam etmesiyle uzun vaÇeÇe bu
büyümenin ÇaÜa Ça artması beklenmekteÇirK Ayrıca Türkiye’nin Öenç nüfusa saÜip
çlması neÇeniyle sektör Öelişime açık bir pazar pçtansiyeli taşıdığı belirtiliyçrK
3
afŞ TİCAobT AoAŞTfojA
Tablç:N
dAZif İÇbCbK pbKTÖo¸ ¸obTİMİ EiİTob F
OMMM
OMMN
OMMO
OMMP
hliAif İÇbCbh
NP4KVVNK4PS4 UVTKUOOKUN4
NKMTPKRSOKROO NKNORKTRSKSMU
pAab dAwlw
NUOK4O4KUSR
OMNKPTOKNUS
ONTK4VTKVR4
OSVKTSOKS4S
jbvsbiİ dAwlw
4STKNRUKVPS
OURKO4NKRUS
RRNK4TOKRRR
4MNK4NMKMN4
delecekte ise yıllık PN litre çlan kişi başına tüketimi Avrupa ülkelerinin
seviyesi çlan SM litreye çıkarılması ÜeÇeflenmekteÇirK jarkalar arasınÇaki rekabetinI
tüketiciye çlumlu yansıyacağı var sayılarak Öelecek ÇönemÇe fiyat ve ürün
çeşitlemesinin artacağı önÖörülmekteÇirK
Cçca Cçla ve mepsi drubu çrtakları NVV4 - OMMM yılları arasınÇa tçplam RSM
milyçn A’lık yatırım yapmışlarÇırK
¸lker drubu ise meşrubat sektörünÇe üretime OMMN yılınÇa eski Çamlıca
dazçzlarını satın alarak başlamış ve kçlalı içecek ÖrubunÇa Ça üretime başlamıştırK
miyasaÇaki rekabet fiyat inÇirimleri ve çeşitli kampanyalarla Çevam etmekteÇirK
Bu firmalar kçlaI saÇe Öazçz ve meyveli Öazçz ÇışınÇa sçn iki yılÇır piyasaya
yeni çıkarılan enerji içecekleriI suI meyve suyu Öibi ürünlerÇe üretimlerine Çevam
etmekteÇirlerK
Tablç : N
T¸oKİvbDab dAZif İÇbCbK T¸KbTİMİ
EMİivlk iİTobF
NVVR
NVVS
NVVT
NVVU
NVVV
OMMM
OMMN
OMMO
OMMP
OMM4
NKNRT
NK4RP
NKT44
OKMMR
NKVRM
NKVRM
NKTNM
NKTRM
NVRM
OKNVM
haynak: jeşrubatçılar aerneği vayınları
Yıllık tüketimÇe kişi başına NVS litre ile ABa birinciI PN litre ile Türkiye çrta
sıralarÇa yer alırken einÇistanI waireI btyçpyaI jçzambikI kepal ve hambççya N litre
ile sçn sırayı paylaşmaktaÇırK
4
afŞ TİCAobT AoAŞTfojA
sJ dbiİŞMİŞ ¸iKbiboabKİ T¸KbTİM loTAiAMApf sb T¸oKİvb İib
KAoŞfiAŞTfoMA
Tablç :S
Avrupa ülkelerinÇe kişi başına tüketim rakamları EOMMPF
¸lke
vıllık kişi başına
İsmi
aüşen tüketimElitreF
küfus
Ejilyçn hişiF
kçrveç
NNU
4
Çek CumÜuriyeti
NMV
NM
İrlanÇa
VS
4
Almanya
VM
UN
BulÖaristan
UU
V
aanimarka
U4
R
Belçika
UP
NM
Avusturya
UP
U
İsviçre
UO
T
İnÖiltere
UM
RU
eçllanÇa
TV
NR
İspanya
TS
PV
vunanistan
SN
NN
jacaristan
SM
NM
İsveç
4V
V
cinlanÇiya
4T
R
İtalya
4M
RU
mçrtekiz
PT
NN
cransa
PR
RU
T¸oKİvb
PN
TM
mçlçnya
PM
PV
oçmanya
OR
PT
Kaynak : CpaA yayınlarıK
5
afŞ TİCAobT AoAŞTfojA
vukarıÇaki tablçÇan Ça anlaşılacağı üzereI Öazlı içecek tüketiminin sürekli bir
artış eğilimi Ööstermesine rağmen tüketim rakamlarımız Öelişmiş ülkelerin tüketim
rakamlarına erişmekten uzaktırK Ancak NVVU’Çe ülkemiz NU litre ile listenin en alt
sıralarınÇa yer alırken OMM4 yılınÇa taÜmin eÇilen ÜaliÜazırÇaki mevcut rakamların
ÇaÜa Ça üstünÇe yer alacağı beklenmekteÇirK
dazlı içecek pazarınÇaki büyük pçtansiyelin farkına varan üreticiler Çevamlı
yatırıma ve kapasite artırımına ÖitmekteI yçğun prçmçsyçnlarI cazip fiyat
uyÖulamalarıI kaliteli ürün çeşitleri ve etkili pazarlama faaliyetleri ile meşrubat
piyasasını emekleme ÇöneminÇen kurtararak pazarı büyütmeyi ÜeÇeflemekteÇirlerK
hçnunun uzmanları Öeçmiş yıllarÇaki Öelişme eğilimlerini Çe ÇeğerlenÇirerek
yaptıkları taÜminlere ÖöreI OMMR yılınÇa TürkiyeDÇe meşrubat pazarının P milyar
litreye ulaşmasını beklemekteÇirlerK
sfJ pbKTÖo¸k aİĞbo pbKTÖoiboib İLİŞKİSİ
dazlı içecek sektörü ile en fazla ilişki ÜalinÇe çlan sektör ambalaj sektörüÇürK
mazarlama stratejilerinÇe taÇı kaÇar
önemli çlan bir Çiğer Üusus ise ürünün Çış
ÖörünüşüÇürK dünümüzÇe ambalajlama pazarlamaÇa en önemli rçlü üstlenmekteÇirK
Özellikle ambalajlama kçnusunÇa seçim yapılırken tüketiciye alÖılaması kçlay çlan
renkler terciÜ eÇilmekteÇirK Özellikle; AKBK üyesi ülkelerÇe ambalaj kçnusunÇa bazı
stanÇartlar ÖetirilmiştirK bn önemli örneklerÇen biri ise Türkiye’Çe en ççk tüketilen OIR
litrelik Çiğer bir aÇı aile bçyu çlan pet şişeli meşrubatların üretimi AKB ülkelerinÇe
yasaktırK ¸lkemizÇe Çe üretimin yakın bir zamanÇa kalÇırılması çlasılığınÇan Ççlayı
üreticiler açısınÇan büyük bir prçblem teşkil etmekteÇirK
ŞişelemeÇe stanÇart çlÇuğu kaÇar içeceklerin kapakları için Çe
bazı
stanÇartlar bulunmaktaÇırK Özellikle çevre kirliliğini önlemek için kutu kçlaların açma
Üalkaları kçnusunÇa bazı çalışmalar yapılmıştırK
Açma Üalkalarının kutularÇan
ayrılmayacak şekilÇe Çizayn eÇilmesi şartı ÖetirilmiştirK Şişelerin kapaklarınÇa ise
önceÇen metal kapak kullanılmakta iken sağlığa zararlı çlması sebebiyle plastik
kapak kullanılmaya başlanmıştırK
6
afŞ TİCAobT AoAŞTfojA
sffJpbKTÖo¸k afŞ TİCAobTİ
dazlı içecek
sektörü Üer Öeçen yıl bir önceki yıla Ööre büyüme
ÖöstermekteÇirK dazlı içecek kapsamınÇaki saÇe ÖazçzI meyveli Öazçz ve kçlalı
içecekler arasınÇa en büyük payı kçlalı içecekler almaktaÇırK
İÜracat
yaptığımız
başlıca
ülkeler
cransaI
eçllanÇa
I
Almanya
ve
Azerbaycan’ÇırK
Tablç: O
T¸oKİvb’kİk dAZif İÇbCbK İeoACATf sb İTeAiATf
vfiiAo
İeoACAT EAF
İTeAiAT EAF
NVVV
UKPOMKPR4
VOOK4NU
OMMM
SKT4TKNSO
TTUKRVN
OMMN
4KSMPKRTN
4OMKSMS
OMMO
RKMN4KTTR
4UKVMP
OMMP
NNKOSNKVTO
NPNKPVT
OMM4
NKT4VKTTT
VPKOVM
KAvkAK: aKİKb
dörülÇüğü Öibi Öazlı içecek miktarı sçn üç yılÇa büyük bir artış ÖöstermiştirK
Tablç :4
dAZif İÇbCbK pbKTÖo¸k¸k afŞ TİCAobT
pbvoİ
EHMMM AF
NOKMMM
NMKMMM
UKMMM
SKMMM
4KMMM
OKMMM
M
NVVV OMMM OMMN OMMO OMMP
vfiiAo
7
İeoACAT
İTeAiAT
afŞ TİCAobT AoAŞTfojA
dAZif İÇbCbK ¸o¸kiboİ İeoACAT f EOMMPF
İpTK mlZK klK
¸o¸k¸k Aaf
abĞboİ
OOMOKNMKMMKMMKNN
pAab dAwlwiAo
OKVP4KTVTIMMA
OOMOKNMKMMKMMKNO
jbvsAif dAwlwiAo
OKMNOKOP4IMMA
OOMOKNMKMMKMMKNP
hliAif İÇbCbhibo
SKPN4KV4NIMMA
TlmiAM İeoACAT TrTAof: NNKOSNKVTOIMM A
KAvkAK: aKİKb
dazlı İçecek sektörünÇe en fazla iÜraç eÇilen ürün kçlalı içecektirK
Tablç: R
dAZif İÇbCbK ¸o¸kiboİ İTeAiATf EOMMPF
İpTK mlZK klK
¸o¸k¸k Aaf
abĞboİ
OOMOKNMKMMKMMKNN
pAab dAwlwiAo
ORK4MNIMMA
OOMOKNMKMMKMMKNO
jbvsAif dAwlwiAo
OOMOKNMKMMKMMKNP
hliAif İÇbCbhibo
NMNKUMMIMMA
4KNVSIMMA
TlmiAM İTeAiAT TrTAof:
NPNKPVTIMM A
KAvkAK: aKİKb
vukarıÇaki verilere Ööre itÜalatın iÜracattan çlÇukça Çüşük ÇeğerÇe çlÇuğu
ÖörülmekteÇirK
cransaI eçllanÇaI İnÖiltereI frak ve
İran’Çan
itÜalat yapılÇığı
ÖözlenmekteÇirK
sfffJ
pbKTÖo¸k
d¸kCbi
plorkiAofI
ŞİKAvbTibo
sb
T¸KbTİCİ
TboCİeiboİ
NJpbKTÖo¸k plorkiAof
·
pektörün uzmanlarına ÖöreI en büyük sçrunI Öün Öeçtikçe Öelişen teknçlçjiye
ayak uyÇurulması için Öerekli makine ve ciÜazların EhazanI Ççlum tesisiI
ambalajlama makine ve teçÜizatı vsKF ççk yüklü bir maliyet ÖerektirmesiÇirK
Bunun yanı sıra Öazlı içecek ürünleri için alınan muÜtelif verÖilerin yüksek
çluşuÇurK Bu verÖilerin başınÇa
B NU has ÖelmekteI bunun arÇınÇan B
8
afŞ TİCAobT AoAŞTfojA
NMDluk ÖTsI bunlara ilave çlarak Ça B NRDlik bğitime hatkı mayı alınmaktaÇırK
Bazı verÖiler katmerli çlarak alınÇığınÇan birbirine etki yapmakta ve sçnuç
çlarak Ça tçplam verÖi miktarı B 4MDı ÖeçmekteÇirK pöz kçnusu verÖilerin
yüksek çlması sebebi ile fiyata yansıtılmakta ve ürünler sçn tüketiciye yüksek
fiyatlarla satılmaktaÇırK
·
Ççkuluslu yabancı kuruluşlarla sıkı bir rekabet söz kçnusuÇurK
·
Bazı yerel üreticilerin sektörÇe kçntrçlsüz çlarak üretim yapmaları neÇeniyle
Üaksız rekabet kçşulları çluşmaktaI ve söz kçnusu Üaksız rekabet mevcut
teÇbirlerle önlenememekteÇirK
pektördeki firmaların en büyük problemleri ise ;
h patışların önemli kısmını teşkil eÇen kçlalı içeceklere ÖKTKs ve hKaKs aÇı
altınÇa uyÖulanan B 4M’ı aşan çranÇaki ağır verÖi yüküI
h pektörÇe merÇiven altı çlarak tanımlanan kaçak firmaların üretim izni almaÇanI
verÖisizI kalitesizI sağlıksız ucuz ürünleri piyasaya sürerek Üem kişilerin
sağlığı ile Üem Çe Üaksız rekabete sebebiyet vermesi
h Şeker hanunu ile fruktçza kçnan BNM üretim kçtası ve bu kçtayla Üiç ilÖisi
çlmaÇığı ÜalÇe Ölikçzun Ça
ÇaÜil eÇilmesiI satışların artması ÇurumunÇaI
sektörü zçr ÇurumÇa bırakacak çlmasının yanı sıraI bu kçta neÇeniyle fruktçz
üreticilerinin
B
PR’ler
ÇçlayınÇa
kapasite
ile
çalışmaları
maliyetlerin artarak fiyatlara yansıması ve niÜayetinÇe
neticesinÇe
fiyatlara yansıması
çlarak önümüze ÖelmekteÇirKK
OJ ¸o¸kibob TbmKİibo
BuÖüne Çek Öazlı içecekler
ve üreticisi aleyÜine sçnuçlanmış Üiçbir Çava
bulunmamaktaÇırK ¸rünler Çüzenli bir çptik çkuyucu ÇenetiminÇen başka I Öözle fiziki
çlarak Ça kçntrçlÇen ÖeçmekteÇirK
PJ KlorMA TbaBİoiboİ sb CbZAiAo
oekabet şartlarının çluşması için temel amaçlar ÜeÇeflenmiştirI rekabeti
enÖelleyiciI kısıtlayıcı ve bçzucu anlaşmaI karar ve uyumlu Çavranışların etkin
kçntrçlünün sağlanmasıI rekabeti çrtaÇan kalÇırıcı tekelleşmelerin ve Üakim Çurumun
kötüye kullanılmasının önlenmesiI piyasaÇa faaliyet Öösteren tüm teşebbüsler
9
afŞ TİCAobT AoAŞTfojA
arasınÇa fırsat eşitliğinin kçrunmasıI küçük ve çrta bçy işletmelerin ekçnçmik
Öüçlerini arttırıcı önlemlerin alınmasıI tüketicilerin Üak ve çıkarlarının kçrunmasına
enÖel teşkil eÇen faaliyetlere ilişkin çlarak NVKNKNVVU tariÜinÇe yayımlanan NVVULN
sayılı tebliğ ile 4MR4 sayılı kanunun NSK ve NTK maÇÇelerinÇe Çüzenlenmiş çlan
cezalarI NVVU yılı itibariyle uyÖulanmak üzere arttırılmıştırK Buna ÖöreI ÇaÜa önce
RUM milyçn TiK ile OKVMM milyçn TiK arasınÇa Çeğişen para cezalarıI NKO4M milyçn TiK
ile SKOMM milyçn TiK arasınÇa çlacak şekilÇe yeniÇen ÇüzenlenmiştirK
Tablç :T
AMBAiAg MAiZbMbpİ J ÖZbiiİKiboİ sb TboCİeiboİ
bk rvdrk MAiZbMb
ÖZbiiİK ÖkbM pfoApf
CAM
miApTİK
MbTAi
KAoTlk
N
TaÇını etkilememesi
VMKR
RKU
OKS
NKN
O
aayanıklı çlması
NRKV
RTKR
OMKM
SKS
P
İçinÇekini kçruması
TTKO
NPK4
RKR
PKV
4
verleştirmeJistifleme kçlaylığı
RPKO
P4KR
RKN
TKO
R
eafif çlması
NSKN
SOKN
PKO
NUKM
S
rcuz çlması
OSKV
4TKS
SKP
NVKO
T
Tekrar kapatılabilmesi
RUKT
PSKT
PKU
MKU
U
¸rünü kaliteli ÖĞstermesi
UPKS
N4KO
NKM
NKO
V
İçinÇekini ÖĞstermesi
UPKS
N4KO
NKM
NKO
NM
Tekrar üretime alınması
UPKT
NNKU
PK4
NKN
NN
pçfraÇa servise kçnabilmesi
SVKP
OOKV
NKO
SK4
NO
Zarif ve çekici çlması
SVKP
OOKM
OKP
MK4
Kaynak : mİAo Araştırma itÇK tarafınÇan T il ve NPPT Çenek üzerinÇe yapılan çalışmaÇırK
fuJ pbKTÖoab Bbiiİ BAŞif cİoMAiAo
pektörün sçrunlarını ve isteklerini Çile Öetirmek amacıyla firmalar kenÇi
aralarınÇa
örÖütlenerek jeşrubatçılar aerneği EBeÇri oaÜmi byubçÖlu pçkakI aerya AptK kç:
PLT halamisI fstanbul Tel: VM-ONS-P4R-VVNRI VM-ONS-P4U-PSNS cax: VM-ONS-P4UNMOVF aÇı altınÇa bir Çernek kurulmuşturK
10
afŞ TİCAobT AoAŞTfojA
pektörÇe yabancı ve yerli firmalar bulunmaktaÇırK Bu firmalar başlıca
h Cçca Cçla İçecek AKŞK
bsenşeÜir jaÜK brzincan CaÇK kç:PS ¸mraniyeLİpTAkBri
Tel: EMONSF RRS OM MM
cax: EMONSF POS OT OT
wwwKcçca-cçlaKcçmKtr
h mepsi BçttlinÖ Cçmpany
bvren jaÜK dülbaÜar CaÇK kç:SM düneşliLİpTAkBri
Tel: EMONOF PNV PM MM
cax: EMONOF PRT MN UM
e-mail:wwwKpepsiKcçmKtr
h aella dıÇa AKŞK
Tbj ltçyçl ¸zeri aüzce havşağı- AkyazıLpAhAovA
Tel
: MOS4 4RU ST MM
caks : MOS4 4RU ST NR
e-mail : Çella@ÇellaKcçmKtr
h rluÇağ dazçzu
brbak rluÇağ drubu
brbak rluÇağ AKŞ veni valçva vçlu PKhm NSOMM BropA
Tel: EMOO4F ORP MV MM
cax: EMOO4F ORO NS PP
wwwKuluÇaÖÖazçzKcçmKtr
h hristal hçla AKŞOV bkim CaÇK
İÜlas jeÇya Center kç:OP venibçsnaLİpTAkBri
Tel: EMONOF 4R4 OM R4
cax: EMONOF 4R4 OM RN
e-mail: infç@kristalkçlaKcçmKtr
h aiğer BölÖesel cirmalar
11
afŞ TİCAobT AoAŞTfojA
uJ pbKTÖo¸k abĞboibkaİRİiMbpİ
dazlı içecek ülkemizÇe tüketimi ÖünÇen Öüne artmaktaÇırK Artıştaki en büyük
etken Türkiye’Çeki Öenç nüfusun fazla çlmasıdırK
pektörün uzmanlarına
Ööre yurÇumuzun İç AnaÇçluI açğu ve düneyÇçğu
AnaÇçlu’ya Üizmet ve ürün Öötürülmesi ÜalinÇe Türkiye’Çe kişi başına Çüşen tüketim
miktarı mevcut rakamların bir Üayli üstüne çıkacaktır
¸lkemizÇe Öazlı içecek
paralel çlarak Ça Öazlı içecek
satışı bir yanÇan
artış Ööstermekte ikenI buna
iÜracatımız yükselmeye başlamıştırI Öazlı içecek
iÜracatınÇa ilk sırayı lrta açğu ve lrta Asya ülkeleri yer almaktaÇırK Avrupa’Ça ise
AlmanyaI cransa Öibi AKBK üyesi ülkeler ön sıralarÇa yerini almaktaÇırK
¸lkemizÇe bilinÇiği Öibi yabancı Öazlı içecek üreticileri Çe bulunmaktaÇırK Bu
firmalar saÇece Türkiye için Çeğil aynı zamanÇa lrta açğu ve lrta Asya ülkeleri için
Çe üretim yapmaktaÇırlarK Türkiye’Çe üretim yapmalarının ana neÇeni Türkiye’yi lrta
Asya’ya ve lrta açğu’ya açılan bir kapı çlarak ÖörmelerinÇen kaynaklanmaktaÇırK
Türkiye’nin cçğrafi özelliği ve lrta açğu ile
Türkiye’ye karşı
farklı
lrta Asya ülkelerinÇeki
insanların
bir sempatisi çlÇuğunÇan Ççlayı üretim ve Çağıtımlarını
ülkemiz üzerinÇen yapmaktaÇırK
dünümüzÇe
tüketici Çavranış ve terciÜleri çeşitli etkiler sçnucu
karmaşık
neÇen - sçnuç ilişkileri ile belirlenmekteÇirK BilÖilenÇirme ve bilinç Çüzeyi Öelişen
tüketiciler seçtikleri mal ve ÜizmetlerÇe öÇeÇiklerinin karşılığınÇa ççk bçyutluluk
aramaktaÇırK TerciÜlerÇe artık saÇece fiyatI fçnksiyçnI kullanışlılıkI vbKKK nitelikler
kenÇi başına belirleyici çlmamaktaÇırK
GıÇa - içecek sektörü üreticilerinin başarısı ççk yönlü tüketici isteklerine
ÖetirÇiği tatmine bağlıdırK Ambalaj buraÇa etkileyici bir araçtırK Tüketicilerin ambalaj
malzemesinÇe önemli ÖörÇükleri özellikler; ve çnları ÜanÖi malzemelerin en iyi
tatmin ettiği kçnusunÇa sürekli bir şekilÇe araştırmalar yapılmaktaÇırK
vapılan araştırmaÇa cam ambalajın tüketicilerin isteklerini en iyi şekilÇe
karşılayan ambalaj çeşiÇi çlÇuğu tespit eÇilmiştirK
12
afŞ TİCAobT AoAŞTfojA
pçnuçlar
ambalaj malzemesinÇe ürün taÇını etkilemeyenI içinÇekini en iyi
kçruma I kullanışlı ve kaliteli çlma özelliklerinin ön plana çıktığını ve Ççlayısı ile bu
nitelikleri taşıyan ambalajın tüketici için en Öeniş "fayÇa Çemetini" çluşturÇuğunu
çrtaya kçymaktaÇırK
ufJ plkrÇ
TürkiyeDÇe ÖünümüzÇe
Öazlı içecek sanayiI üretimin Üer aşamasınÇa kalite
bakımınÇan uluslararası stanÇartlar ile uyum içinÇeÇirK
¸rünlerin Üijyenik çluşu ÜerÜanÖi bir tereÇÇüÇe yer vermeyecek seviyeÇe çlupI
sçnuçlanmış ÜerÜanÖi bir şikayet kçnusu bulunmamaktaÇırK
TürkiyeDÇe
Öazlı içecek
tüketim alışkanlığı Öelişmiş Avrupa ülkeleri ile
karşılaştırılÇığınÇa ÖerilerÇe kalmakta ise Çe bu ürünlere çlan talep Üızla artmaktaÇırK
Bu pçtansiyel Çe yerli ve yabancı yatırımcıların iştaÜını kabartmaktaÇırK
btiketleme teknçlçjisi ve kalitesi bakımınÇan en çağÇaş ve mçÇern teknikler
kullanılmaktaÇırK
maketleme ve ambalaj bakımınÇan ülkemiz teknçlçjisiI Çünyanın en Öelişmiş
teknçlçjisini kullanan ülkelerin ÖerisinÇe ÇeğilÇirK
dazlı içecek sektörü TürkiyeDnin en Öeleceği parlak ve karlı çlan
alanlarınÇan biri çlarak ÇeğerlenÇirilebilmekteÇirKK
vAoAoiAkfiAk KAvkAKiAo
n jeşrubatçılar aerneği vayınları
n aevlet İstatistik bnstitüsü serileri
n verel cirma serileri
n oesmi dazete
n miar Araştırmaları
n İnternet serileri
n CpaA
n Türk dıÇa hçÇeksi vönetmeliği
13
iş
Download

meşrubat sektörü araştırması