DAVRANIŞ İLKELERİ -­‐ GENEL BEKLENTİLER İtibarımız bireysel iş yapma şeklimiz yolu ile oluşur. Paydaşlarımız ile girdiğimiz her etkileşim doğruluğun ticari başarımızın esasını teşkil ettiğini – “Bizde doğruluğun işbaşında olduğunu” – göstermemiz için bir fırsattır. Her çalışan, yetkilisi ve müdürü müşteriler, tedarikçiler, rakipler ve kendi arasında doğruluk ve dürüstlük ile çalışmak için çaba göstermek zorundadır. Manipülasyon, gizleme, gizli bilgileri suistimal etme, fiziksel gerçekleri yanlış beyan etme veya diğer usulsüz uygulama yoluyla haksız çıkar elde etmeyiz. Başkaları farklı davranıyor diye standartlarımızı değiştirmeyiz. Finansal hedefleri yakalamak için standartlarımızdan ödün vermeyiz. Standartlar, politika ve prosedürler zaman zaman değişebildiğinden, her birimiz yaptığımız işlerle ilgili, yürürlükteki yasa, kural, yönetmelik, standart, politika ve prosedürleri bilmek ve bunlara uymakla yükümlüyüz. Etik ticari davranış herkesin işinin bir parçasıdır. Buna göre: YÖNETİMİN SORUMLULUKLARI a. Etkileşim halinde olduğumuz kişilere, iş sonuçlarını doğruluk ilkesinden ödün vermeden yerine getirme sorumluluğunu aşılamak, b. Herkesin kurallara uyum konularını tereddütsüz olarak gündeme getirebilmesi için onlara yardım ve destek sağlayacak bir ortam yaratmak, c. Kuruluşta yöneticiler organizasyon yapısı içinde farklı bölümlerdeki verimsizlikleri azaltıp/ortadan kaldırıp, insan kaynaklarının etkinliğini ve etkililiğini arttırabilecek uygulamalara önem verirler. d. Yöneticiler organizasyon yapısında katılımcı yönetim ve takım çalışması anlayışını yerleştirerek, çalışanlarına bilgi ve sorumluluk vererek girişimci olmalarını desteklemek ve cesaretlendirmek ile sorumludur. e. Eleman seçme ve yerleştirmede ana ilke, hiçbir ayrım yapmadan ve ayrıcalık tanımadan işin gerektirdiği yetkinliklere (bilgi, beceri, davranış) sahip, kurum kültürüne uyum sağlayabilecek kaliteli ve birikimli kişilere eşit fırsat vermek ve ilerleme olanağı sağlamaktır. f. Mevcut çalışanların kazanılması, geliştirilmesi, Kuruluş ile bütünleştirilmesi Kuruluşta temel amaçtır. g. Kuruluşta kuruluş hedeflerinden bölüm ve birey bazına indirgenmiş hedefler belirlenerek çalışanların objektif kriterlerine dayalı performans değerlendirmeleri yapılır. h. Performans değerlendirmede yöneticilerin dikkate alması gereken ana kriterler; • Çalışanın işi ile ilgili sorumlulukları/işini geliştirmesi, • Çalışanın kendini geliştirmesi, • Yöneticinin çalışanını yetiştirmesi/yönlendirmesi, • Çalışanın kuruluşa uzun dönemli katkısıdır. i. Tüm çalışanlara profesyonel gelişmeleri için eşit fırsat ve olanak sağlanır. j. Kuruluşta kişi ve bölümler arasında doğru ve açık iletişim yapılması için gerekli çalışma ortamı sağlamaktır. ÇALIŞANLARIN SORUMLULUKLARI a. Davranış İlkeleri’nin Kuruluştaki işiyle ilgili tüm standartlarını anlamak ve bunlara uyumlu davranmak, b. Kuralların ihlalini önlemek ve etik davranışları aktif şekilde destekleyerek Kuruluşun itibarını korumak, c. Davranış İlkeleri’ne uygun davranışın ne olduğu konusunda şüpheye düşülürse, yönetime, etik değerlere ve kurallara uyumla ilgili çalışmaları yürüten bölümlere, hukuk bölümüne veya konunun uzmanlarına danışmak, d. Kuralların ihlal edildiğine inanıyor ve bundan kuşku duyuyorsanız, Davranış İlkeleri Kitapçığı’nda belirtilen kaynaklar yoluyla durumu derhal rapor etmek, e. Davranış İlkeleri’nin veya Kuruluş politika ve prosedürlerinin ihlali yolundaki her türlü iddianın araştırılmasına tam ve dürüst şekilde katılmak. Görevde Özen Sorumluluğu Her çalışan, görevini dikkat ve titizlik ile yerine getirmek, işleri ile ilgili yasal kuralları ve yapılan değişiklikleri izlemek, anlamak, görevini yerine getirmek için gerekli bilgileri elde etmekten sorumludur. Bu konularda güçlükle karşılaşılması durumunda kuruluş yetkililerine danışılması gerekir. Çalışan işin gereklerine ve gösterdiği niteliklere uygun olarak beklenen ve aynı ya da benzer işlerde çalışanlardan daha az olmayan verimlilik ve performansla çalışmasını sürdürür. Kuruluş Yararlarını Gözetme ve Zarar Verici Eylemlerden Kaçınma Sorumluluğu Her çalışan, görevi ile ilgili karar verirken Kuruluşun yararlarını ön planda tutmak ve Kuruluşu zarara sokacak her türlü eylem ve işlemlerden kaçınmak zorundadır. Çalışanlar, Kuruluş ile ilgili her türlü para, resmi belge, araç ve gereçleri korumak, güvenliğini sağlamak ve özel gereksinimleri için kullanmamakla yükümlüdürler. Her çalışan Kuruluşu zor duruma sokacak, saygınlığını zedeleyecek her türlü faaliyetten ve davranıştan kaçınmakla yükümlüdür. Sır Saklama Sorumluluğu Her çalışan görevi ile ilgili olarak öğrendiği, ancak açıklanmasında sakınca görülen, gizli kalması gereken bilgileri saklamakla yükümlüdür. Üçüncü Kişi ve Kuruluşlar ile İlişkilerde Özen Sorumluluğu Her çalışan, kendi kadrolarına eleman almada veya işleri ile ilgili dolaylı/dolaysız üçüncü kişi ve kuruluşlar ile çalışmalarında, saygınlığı olan ve Topluluk İş Ahlakı İlkeleri’ni benimseyip uygulayacak kişi veya kuruluşları seçmeye özen göstermelidir. Çalışanlar, görevleri nedeni ile özel ve tüzel kişilerden yarar sağlamaya çalışamaz ve hiç kimseye veya Kuruluşa yasal olmayan bir ödeme veya yardımı teklif edemez veya yapamazlar. Çalışanlar, gerek devlet ile gerekse müşteriler ile ilişkilerinde daima İş Ahlakı İlkerleri’ni ön planda tutmak ve Kuruluşlarını bu platformlarda temsil ederken karşı tarafı etkilemeyi hedef alan ancak Kuruluşun imajını zedeleyici girişimlerden uzak durmak zorundadırlar. Çalışanlar, müşteri ve iş sahipleri ile ilişkilerinde dürüst, güvenilir ve onurlu olmak koşulu ile kalite, hız, kolaylık, nezaket ve saygıyı ön planda tutarak müşteri memnuniyetini sağlamak ve her kişi ve kuruluşa eşit davranmakla görevlidirler. Çalışma Şartlarına Uyma Sorumluluğu Çalışanlar İş Hukuku Mevzuatı, iş sözleşmesi ve iş sözleşmesinin eki niteliğindeki bu yönetmelik ile belirlenen çalışma şartlarına, işin yürütümüne ve işyerindeki davranışlarına ilişkin olarak işveren veya işveren vekillerince verilen yazılı ve sözlü talimatlara, iş disiplinine, işçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymakla yükümlüdürler. Çalışma Düzenine Uyma Sorumluluğu Çalışanlar Kuruluş işyeri çalışma düzenine ve çalışma saatlerine uymak, çalışma sürelerinin başlama ve bitiş zamanları ile ara dinlenmelerine uygun hareket etmek ve bu yönden bir aksama olmaksızın iş görme borcunu yerine getirmekle yükümlüdür. Çalışanların çalışma saatlerinin tamamını Kuruluşa adamaları esastır. Çalışanlar başka hiçbir yerden gelir temin edecek çalışmada bulunamaz, başka kuruluşlarda yönetim veya danışmanlık görevleri alamazlar. Dernek, vakıf gibi gönüllü kuruluşların ve odaların yönetim organlarında görev almaları Holding CEO’sunun onayı ile olabilir. Hiçbir şekilde siyasi partilerin yönetim organlarında görev alamazlar. Çalışma saatleri içinde sigara içilemez. Çalışanlar, Holding CEO’su yetki vermedikçe, Kuruluş ile ilgili olarak basın ve yayın kuruluşlarına demeç ve bilgi veremezler. Sorumluluk ve İş Ahlakı İlkeleri’ne Aykırı Hareket Edenleri Bildirme Sorumluluğu Sorumluluk ve İş Ahlakı İlkeleri’ne aykırı hareket edenlerin olabildiğince belgelendirilerek veya objektif olarak değerlendirilerek en kısa zamanda Kuruluşun en üst yetkilisine bildirilmesi ve bununla ilgili önlemlerin alınmasının sağlanması her çalışanın temel görevidir. Çıkar Çatışması İlkeleri’ne Uyma Sorumluluğu Kuruluşta çalışanlar, görevlerini yerine getirirken kendisine veya ailesine ilişkin çıkarların etkisinde kalmaksızın, Kuruluşun öz çıkarlarını her şeyden üstün tutarak karar almak zorundadırlar. Çıkar çatışması yaratabilecek durumlar: a. Çalışanlardan birinin yakın aile bireylerinin Kuruluşun açtığı ihalelere girmesi, b. Çalışanlardan birinin Kuruluş ile ilgisi olan iş sahiplerinden borç para alması ve bunların kefilliğini kabul etmesi, iş verdiği veya müşterisi olan kişi veya kuruluşla iş yapan ekipte görevli bir kişinin söz konusu müşteri ile finansal ilişkisinin bulunması, c. Çalışanlardan biri veya yakın aile bireylerinin; rakip kuruluşlar ile veya iş ilişkisi içinde bulundukları satıcı ve müşterilerle mülkiyet ve menfaat ilişkisi içinde olması (borsaya kayıtlı bir kuruluşta portföy yatırımına, bir yatırım fonu veya vakıf kanalı ile bir mülkiyet hakkına sahip olmak, ilgilinin Eczacıbaşı Topluluğu namına yaptığı girişimleri etkilememesi koşulu ile doğal olarak bir çıkar çatışması yaratmaz), d. Çalışanlardan birinin akraba veya yakın arkadaşının bulunduğu bir kuruluşa iş verilmesi, e. Satın alma kararlarına etkili bir kişinin, satın alma işlemlerinin yapılacağı kuruluş ile finansal bir ilişkisinin olması, f. Kuruluş içinde araştırma yapan kişilerin, araştırma alanları ile doğrudan ilgili ürünler yapan kuruluşlar ile finansal ilişkilerinin olması, g. Çalışanın, Topluluk içinde eş veya yakın akrabalarının yükselme (terfi) veya ödüllendirme kararlarına yardımcı/etkili olması Kişisel Bilgileri ve Değişiklikleri Bildirme Sorumluluğu Çalışanlar ailevi, medeni ve adres durumundaki her türlü değişiklikler ile sözleşmeler ve yönetmelikler ile düzenlenen haklar ve yükümlülükler yönünden esas alınan kişisel, ailevi veya yakınları ile ilgili bilgileri ve bunların dayanakları olan belgeleri zamanında bildirmek ve vermekten sorumludurlar. Kişisel bilgilerdeki değişiklikleri bildirme sorumluluğu çalışandadır. Tebligat adresi kişinin en son bildirdiği adres olup bu adrese yapılan tebligatlar kendisine yapılmış sayılır. 
Download

DAVRANIŞ İLKELERİ -‐ GENEL BEKLENTİLER İtibarımız bireysel iş