Sıvılaştırılmış Petrol Gazının Aerosol Üretiminde Kullanılmış Olduğunun Tespit
Halinde Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarının Belirlenmesine Dair Karar
Resmi Gazete'de Yayımlandı. 21-10-14 12:17
17.10.2014 tarih ve 29148 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 30.9.2014 tarihli ve 2014/6881 Sayılı Sıvılaştırılmış
Petrol Gazının Aerosol Üretiminde Kullanılmış Olduğunun Tespiti Halinde Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi
Tutarının Belirlenmesine Dair Karar'da; 5.2.2010 tarihli ve 2010/135 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten
kaldırılmış ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) Cetvelinde yer alan
2711.19.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (L.P.G.) Diğerleri isimli malın, öncelikle ÖTV
mükellefleri tarafından yürürlükteki vergi tutarı uygulanarak teslim edilmesini daha sonra aerosol üretiminde
kullanılmış olduğunun tespiti halinde de ÖTV tutarının tamamının imalatçılara iade edilmesini sağlayacak şekilde
vergi farklılaştırılmasına yönelik açıklamalara yer verilmiştir
SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZININ AEROSOL ÜRETİMİNDE KULLANILMIŞ
OLDUĞUNUN TESPİTİ HALİNDE UYGULANACAK ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARININ
BELİRLENMESİ HK.
B.K.K. No
Resmi Gazete Tarihi
Resmi Gazete No
Kapsam
2014/6881
17/10/2014
29148
Ekli "Sıvılaştırılmış Petrol Gazının Aerosol Üretiminde Kullanılmış Olduğunun Tespiti Halinde Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi
Tutarının Belirlenmesine Dair Karar"ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 26/9/2014 tarihli ve 94653 sayılı yazısı üzerine
4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 30/9/2014 tarihinde
kararlaştırılmıştır.
Sıvılaştırılmış Petrol Gazının Aerosol Üretiminde Kullanılmış Olduğunun Tespiti Halinde Uygulanacak Özel
Tüketim Vergisi Tutarının Belirlenmesine
Dair Karar
MADDE 1- 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelindeki vergi tutarı uygulanarak teslim
edilen 2711.19.00.00.11 G.T.İ.P numaralı "Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (L.P.G.) Diğerleri" isimli malın vergi tutarı, bu malın
imalatçılar tarafından aerosol üretiminde kullanılmış olduğunun tespiti halinde sıfır olarak uygulanır.
Bu mala daha önce uygulanan vergi tutarı için 4760 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin (4) numaralı fıkrası hükmü uygulanır.
MADDE 2- 5/2/2010 tarihli ve 2010/135 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Aerosol Üretiminde Kullanılacak
Sıvılaştırılmış Petrol Gazı Teslimlerinde Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarının Belirlenmesine Dair Karar" yürürlükten
kaldırılmıştır.
MADDE 3- Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca tespit edilir.
MADDE 4- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5- Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
5/2/2010 tarihli ve 2010/135 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazete'nin
Tarihi
27/2/2010
Sayısı
27506
Download

Sıvılaştırılmış Petrol Gazının Aerosol Üretiminde Kullanılmış