SORULAR
1. Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli ortamdır?
A) Gereksiz hızlı çalışma
B) Alet ve makineleri tehlikeli şekilde kullanma
C) Kişisel koruyucu kullanmama
D) Yetersiz aydınlatma
2. Normlar hiyerarşisi, aşağıda hangi sırayla doğru verilmiştir?
A) Anayasa, Kanun, Tüzük, Kanun Hükmünde Kararname (KHK)
B) Anayasa, Tüzük, Kanun, Yönetmelik
C) Kanun, Yönetmelik, KHK, Tüzük
D) Anayasa, Kanun-Kanun Hükmünde Kararname, Tüzük, Yönetmelik
3. Aşağıdakilerden hangisinde iş sağlı ve güvenliğiyle ilgili madde bulunmaz?
A) İş kanunu
B) Umumi hıfzıssıhha kanunu
C) Anayasa
D) Borçlar kanunu
4. İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitiminin süresi, teorik ve uygulama olmak üzere toplam kaç
saattir?
A) 220
B) 240
C) 200
D) 210
5. Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin amaçlarından değildir?
A) İşçiyi işten kaynaklanabilecek sağlık zararlarından korumak
B) İşçilere ve iş verene danışmanlık yapmak
C) İşçiyi işe uydurmak
D) İşçinin iyilik halinin sağlanmasına ve sürdürülmesine katkı yapmak
6. Aşağıdakilerden hangisi düzeltici faaliyettir?
A) İletkenlere koruma topraklama yapılması
B) İşe giriş muayenesi
C) Yangından sonra alınacak tedbirler
D) Makine koruyucuları kullanımı
7. Aşağıdaki işyeri bina ve eklentilerinde acil çıkış yolları ve kapılarının özelliklerinden
hangisi yanlıştır?
A) Acil çıkış yolları ve kapıları güvenli bir alana açılmalıdır
B) Acil çıkış kapıları dışarıya doğru açılmalıdır
C) Acil çıkış kapısı olarak raylı ve döner kapılar kullanılmalı
D) Acil çıkış kapıları kilitli ve bağlı olmamalıdır
8. Günlük gürültü maruziyet düzeyleri ve en yüksek ses basıncı yönünden en yüksek
maruziyet etkin değerleri aşağıdakilerden hangisidir?
A) LEX, 8h = 87 dB (A) ve ppeak = 200 µ Pai
B) LEX, 8h = 85 dB (A) ve ppeak = 140 µ Paii
C) LEX, 8h = 80 dB (A) ve ppeak = 112 µ Paiii
D) LEX, 8h = 75 dB (A) ve ppeak = 110 µ Paiii
9. Kolay alev alan maddelerin buhar ve gazlarının hava ile belli orandaki homojen
karışımlarının çok kolay alev alarak hızla yanmasına ne denir?
A) Parlama
B) Patlama
C) Yangın
D) Alevlenme
10. Aşağıdakilerden hangisi çalışanlarda stres sonucu oluşan durumlardan değildir?
A) Uyku problemleri
B) Depresyon
C) Dikkat eksikliği
D) Yüksek motivasyon
11. Aşağıdakilerden hangisi makine koruyucularının özelliklerinden değildir?
A) Çalışmayı zorlamamalı üretimi engellememeli
B) Koruyucunun kendisi tehlike oluşturmamalı
C) Ürün ve üretim kalitesini artırmalı
D) Malzemelerin darbelerine dayanacak sağlamlıkta olmalı
12. Yanıcı maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlarının atmosferik şartlar altında hava ile
oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla temasında tümüyle yanabilen
karışıma ………. denir?
A) Patlama
B) Tehlikeli ortam
C) Patlayıcı gaz karışımı
D) Patlayıcı ortam
13. Bakım ve onarım işlerindeki kazalar, işe başladıktan sonra en çok kaçıncı saatlerde
görünmektedir?
A) 0-1
B) 2-3
C) 4-5
D) 3-4
14. İşyerlerindeki acil durum çalışmalarının bir sistem dâhilinde yapılabilmesi için
aşağıda faktörlerin sıralaması nasıl olmalıdır?
I.Önlemlerin belirlenmesi
II.Acil durumların belirlenmesi
III-Ekiplerin oluşturulması
IV-Uygulama
V-Eğitim
VI-Geçirme, Güncelleme,İyileştirme
A) II-I-III-V-IV-V
B) I-III-II-IV-V-VI
C) II-I-III-IV-V-IV
D) I-II-III-V-IV-VI
15. Aşağıda belirtilen işaretlerden hangileri birlikte kullanılmamalıdır?
A) El işaretleri ve sesli sinyal
B) Işıklı işaret ve sesli sinyal
C) El işaretleri ve sözlü haberleşme
D) Işıklı işaret ve sözlü haberleşme
16. Sigorta ödediği tazminata neden olan meslek hastalığına neden olan durumda
işverenin ağır kusuru olduğunu iddia ederse işverene hangi davayı açabilir?
A) Maddi Tazminat davası
B) Manevi tazminat davası
C) Rücu davası
D) Maddi Nafaka davası
17. Genç işçi sınıflaması aşağıdakilerden hangisini kapsar?
A) Doğum tarihinden 18 yıl geçmiş olanlar
B) Hiçbiri
C) 16 yaşını doldurmuş–18 yaşını bitirmemiş olanlar
D) 15 yaşını doldurmuş–18 yaşından gün almış olanlar
18. “Havasında %…dan az oksijen,%… den çok metan bulunan ocaklarda işçi
çalıştırılamaz” boşlukları tamamlayan doğru ifadeler nelerdir?
A) 2/19
B) 19/2
C) 20/19
D) 19/20
19. Aşağıdakilerden hangisi iş kazası maliyet hesaplamasına görünmeyen maliyetler
arasında yer almaz?
A) İşin durması
B) Sigorta ödemeleri
C) Mahkeme masrafları
D) Bina, donanım ve ürünün zarar görmesi
20. Petrol sondaj kule yangınlarında kullanılan en etkin söndürme maddesi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Köpük
B) Kuru Kimyevi Toz
C) Halo Karbonlar (Halon Alternatifi Gazlar)
D) Nitrogliserin
CEVAPLAR: 1-D 2-D 3-C 4-A 5-C 6-C 7-C 8-B 9-A 10-D 11-C 12-D 13-A 14-A 15-A 16-C 17D 18-B 19-B 20-D
Download

İSG Deneme Sınavı 08