ÇNDEKLER
Gelecee lk AdTm Projesinin Temel Bileenleri ............................................. 1
1) Fiziki STnTf DonanTmT ............................................................................................ 1
2) Çocuk Eitim ProgramT (ÇEP) UygulamalarT .......................................... 8
3) Anne Destek ProgramT (ADP) UygulamalarT ........................................ 12
4) Eitimde Nitelii Gelitirme ÇalTmalarT ................................................ 12
5) Gelecee lk AdTm enlikleri ......................................................................... 14
6) Proje OrtaklarTndan Beklenen Sorumluluklar ...................................... 17
GELECEE LK ADIM PROJES TANITIM KTAPÇII
Gelecee lk AdTm Projesi; okul öncesi eitime eriimin düük olduu bölgelerde
çocuklarTmTzTn hayata eit fTrsatlarla balayabilmeleri için kaliteli bir okul öncesi eitim
olanaT salanmasT amacTyla 2009 yTlTnda T ürkiye Vodafone VakfT (TVV), A nne
Çocuk Eitim VakfT (AÇEV) ve M illi Eitim BakanlTT Tem el Eitim Genel
Müdürlüü (TEGM) ibirlii ile balatTlmTtTr. Gelecee lk AdTm Projesi 81 ilde 452
anasTnTfTnda uygulanmaktadTr.
Gelecee lk AdTm Projesi’nin temel bileenleri, aynT zamanda kaliteli bir okul
öncesi eitiminin de temel unsurlarTnT içeriyor. F iziki sTnTf donanTm T, çocuklarTn
bilisel ve dil geliimlerini destekleyecek olan Ç ocuk Eitim Program T, ailelerin
çocuk geliimi konusunda desteklenmelerinin ve aile katTlTmTnTn önemli bir parçasT olan
Anne Destek Program T ve E itim de Nitelii Gelitirm e ÇalTm alarT
kapsamTnda yapTlan etkinlikler ve okul öncesi öretmenlerine yönelik M esleki ve
Beceri Gelitirici Eitim ler Gelecee lk AdTm Projesinin temel bileenlerini
oluturmaktadTr.
Gelecee lk AdTm Projesinin Temel Bileenleri
1) Fiziki STnTf DonanTmT
Okul öncesi eitimde, çocuklarTn geliimini olumlu yönde destekleyebilmek
açTsTndan nitelikli fiziksel ortam ve kullanTlan eitim malzemeleri büyük önem taTyor.
Nitelikli fiziksel ortam için gerekli olan TTklandTrma, havalandTrma ve temizlik gibi
faktörlerin yanTsTra sTnTfta kullanTlan mobilyalarTn yerleimi ve eitsel malzemelerin
düzenlenmesi de fiziksel ortamTn nitelikli olmasTnT salar.
Okul öncesi eitimde; sTnTf içerisindeki mobilyalarTn ve eitim materyallerinin
çocuun zihinsel, sosyal, duygusal ve fiziksel alanlarTndaki becerilerini ve
yaratTcTlTklarTnT gelitirmesine katkT salayacak ekilde “ örenm e m erkezleri”
oluturularak düzenlenmesi oldukça önemlidir. Kaliteli okul öncesi eitimin ve nitelikli
fiziksel ortamTn tüm bu gerekliliklerini salamak için Gelecee lk AdTm Projesi’ndeki
anasTnTflarT; “ tam donanTm lT, yaratTcT ve çocuk dostu” yaklaTm ile sTfTrdan
donatTlTyor. Bu anlayTTn bir parçasT olarak her Gelecee lk AdTm anasTnTfTnda örenme
merkezleri oluturuluyor. Örenme merkezlerinde hangi malzemelerin olacaT ve
önerilen sTnTf düzeni yenilenen MEB Okul Öncesi Eitim ProgramTnda açTklanmT olup,
Gelecee lk AdTm Projesindeki malzeme ve sTnTf düzeni de okul öncesi eitim
programTyla uyumludur.
BalTca örenm e m erkezleri;
• Blok merkezi
• Sanat merkezi
• Dramatik oyun merkezi (Evcilik/Kukla malzemelerinden oluur)
• Masa oyuncaklarT merkezi/ Fen merkezi
• Kitap merkezi
• Müzik merkezi
1
Örenm e Merkezlerinin FaydalarT Nelerdir?
ÇocuklarTn;
• Daha küçük gruplarda birbirleriyle doal ilikiler kurmalarTna yardTmcT olur.
• Oyun esnasTnda karTlatTklarT problemleri çözmelerine yardTmcT olur.
• Karar ve sorumluluk almalarTnT salar.
• Kendilerini ifade etmelerini ve birbirlerinden örenmelerini salar
• MEB’in hedef ve kazanTmlarTna ulamasTnT salar.
Örenme Merkezlerinin Özellikleri Nelerdir?
A) Blok Merkezi
Blok Merkezinin Destekledii Beceriler
Küçük-büyük kas geliimi, el-göz koordinasyonu, problem-çözme becerileri, kavram
geliimi, bilisel ve sosyal beceriler
Blok Merkezinde bulunm asTnT önerdiim iz m alzem eler
Tahta bloklar, plastik bloklar, plastik hayvanlar, oyuncak arabalar, tamir seti ve
aletleri, trafik halTsT, plastik toplar, terazi vb
Blok Merkezinden bir görüntü;
B) Sanat Merkezi
Sanat Merkezinin Destekledii Beceriler
Kendileriyle ilgili algTlarT, duygularT ve düüncelerini yansTtacaklarT ürünler oluturma,
küçük kas geliimi, bilisel ve sosyal geliim
Sanat Merkezinde bulunm asTnT önerdiim iz m alzem eler
Pastel boyalar, kuru boyalar, akrilik boyalar, gazlT kalemler, elii-resim-grafon kaTtlarT,
kartonlar, yapTtTrTcTlar, boncuklar, pullar, oyun hamurlarT, fTrçalar vb.
2
S anat Merkezinden bir görüntü;
C) Dram atik Oyun Merkezi
Dram atik Oyun Merkezinin Destekledii Beceriler
Birbirleriyle etkileime geçme ve hayali rollere bürünme, sebep-sonuç ilikisi kurma,
sosyalleme, problem çözme, yaratTcTlTklarTnT gelitirme, dil geliimi
Dram atik Oyun Merkezinde bulunm asTnT önerdiim iz m alzem eler
Kuklalar, maskeler, minderler, mutfak dolabT, tencere seti, meyve sepeti, yemek
takTmT, yazar kasa, telefon, oyuncak bebekler, bebek arabasT, meslek kTyafetleri,
meslek setleri (doktor, itfaiye, polis) vb.
Dram atik oyun m erkezinden bir görüntü;
3
D) Masa OyuncaklarT Merkezi/ Fen Merkezi
Masa OyuncaklarT Merkezinin/ Fen Merkezinin Destekledii Beceriler
Kavrama, algT, matematiksel düünme, problem çözme
Masa OyuncaklarT Merkezinde/ Fen Merkezinde bulunm asTnT önerdiim iz
m alzem eler
Legolar, yapbozlar, kavram oyunlarT, domino, hafTza oyunu, öykü tamamlama gibi
kutu oyunlarT, ayrTca fen alanTyla ilgili olan organ önlüü, dürbün, büyüteç, el feneri,
mTknatTs, böcek inceleme kabT, yer küre maketi, abaküs, satranç takTmT vb.
Masa OyuncaklarT m erkezinden/ Fen m erkezinden bir görüntü
E) Kitap Merkezi
Kitap Merkezinin Destekledii Beceriler
Dil geliimleri, hayal güçleri, anlatTm ve dinleme becerileri, okuma alTkanlTT
Kitap Merkezinde bulunm asTnT önerdiim iz m alzem eler
Hikaye kitaplarT, iir kitaplarT, resimli kitaplar, bilmece ve tekerleme kitaplarT,
çocuklarTn hazTrladTT kitaplar, 3 boyutlu resimli kitaplar vb.
F) Müzik Merkezi
Müzik Merkezinin Destekledii Beceriler
Sesleri ayTrt edebilme, iitsel hafTzayT gelitirme, motor becerileri ve yaratTcTlTT
destekleme, tempo, ritim, melodi hakkTnda bilgi sahibi olma
Müzik Merkezinde bulunm asTnT önerdiim iz m alzem eler
Ritim çubuu, marakas, çelik üçgen, ziller, davul, tef, ksilofon, klasik müzik CD’leri,
çocuk arkTlarT CD’leri vb.
4
Örenme Merkezlerini Yerletirirken Nelere Dikkat Etmeliyiz?
S 4n4f düzenlemesinde ilk yapmam4z gereken temel örenme merkezlerinin
yerlerini belirlemektir. Örenme merkezlerini yerletirirken dikkat
etmemiz gereken noktalar;
•
Sessiz oyunlarTn oynandTT, etkinliklerin yapTldTT merkezler (sanat, masa
oyuncaklarT/fen ve kitap merkezi ) bir arada, gürültülü oyunlarTn oynandTT
merkezler (blok, dramatik oyun ve müzik merkezi) bir arada/yakTn/ olacak
ekilde düzenlenmelidir.
•
Blok merkezi ve dramatik oyun merkezi, her ikisi de aktif ve daha sesli
oyunlarTn oynandTT merkezler olduklarT için birbirlerine yakTn olmalarT
uygundur. Çocuklar bu iki merkezdeki oyunlarT birbirleriyle ilikilendirebilirler.
Örnein; dramatik oyun merkezinde oyun oynayan çocuklarTn blok merkezinde
oynayan arkadalarTndan arabalarla ev taTmalarTnT istemeleri
ya da
bebeklerine bloklarla ev yapmalarT gibi.
•
Blok merkezi için ayrTlan mekanTn çocuklarTn malzemeleri daha rahat
kullanabilmeleri açTsTndan biraz daha geni olmasT uygun olur. AyrTca blok
merkezine yerletirilen bir halT o alandaki gürültüyü azaltacaktTr (ÇocuklarTn
arabalarla oynadTT oyunlarda trafik halTsTndan yararlanmasT açTsTndan trafik
halTsTnTn da blok merkezinin önüne konulmasT uygundur).
•
Büyük grup faaliyetlerinde blok merkezindeki boluktan yararlanabilir.
•
Kitap, masa oyuncaklarT/fen, sanat merkezi gibi merkezler çocuklarTn
dikkatlerini younlatTrarak çalTtTklarT daha sessiz merkezler olduu için
gürültülü merkezlerden daha uzak ve birbirlerine daha yakTn olmalTdTr.
•
Hem sanat hem de masa oyunlarT/fen merkezine yakTn bir ekilde masalarTn
koyulmasT burada gerçekleecek etkinlikler için gerekli olacaktTr.
•
Sanat merkezinin, tuvalete rahatça ulaTm için kapTya yakTn olmasT o merkezde
çalTma yapan çocuklarTn temizliini kolaylatTracaktTr (STnTfta musluk varsa
sanat merkezinin muslua yakTn bir alana yerletirilmesi önerilir).
•
Sanat merkezinde yerde halT bulunmasTndansa, yerin kolayca silinebilecek bir
döeme malzemesi ile kaplanmasT uygundur.
•
Kitap merkezinde minderlerin bulunacaT daha küçük, yakTn ve sTcak bir ortam
yaratTlmaya çalTTlmalTdTr.
•
Müzik merkezi;
çocuklarTn müzik aletlerine rahat eriebilmesi açTsTndan
çocuklarTn boy hizasTna uygun bir yerde ve gürültülü merkezlere (blok,
dramatik oyun merkezi gibi) yakTn bir yerde konumlandTrTlmalTdTr.
•
Örenme merkezlerini ayTrTrken; dolaplardan, ortamTn doallTTnT bozmayacak,
öretmenin sTnTfT takip etmesini zorlamayacak ve çocuklara sTcak gelen
malzemelerden yararlanTlmalTdTr. Örnein, minderlerle kitap merkezini, oyuncak
sepetleriyle dramatik oyun merkezini, halT ile blok merkezini, masalarla sanat
merkezini ayTrmak mümkündür.
5
Örenme Merkezlerine Malzeme Yerletirirken Yap4lmas4 Gerekenler ve
Etiketleme Sistemi
Dolaplar: KapaksTz, çocuklarTn yetiebilecei seviyede ve bölmeli olmalTdTr.
Panolar: Mevsimler, sayTlar ve dier eitsel panolar çocuklarTn göz hizasTnda
olmalTdTr.
Köe sim likleri: Her örenme merkezine ait çift taraflT, merkezlerin isimlerinin ve o
köeyle ilgili resimlerin olduu i sim likler uygun köelere asTlmalTdTr.
STnTflandTrm a: Eitim malzemeleri uygun merkezlere yerletirilmelidir. Örnein;
tahta
ve
plastik
bloklar4n
blok
merkezinde, yapbozlar4n masa
oyuncaklar4/fen merkezinde, meslek setlerinin dramatik oyun merkezinde
olmas4 gibi.
effaflTk: Örenme merkezlerine yerletirilecek eitim malzemeleri effaf kap veya
sepetlerde olmalTdTr. Örnein; sanat merkezindeki bütün pastel boyalar,
legolar
kutular4ndan
ç4kar4larak
effaf
kaplara
yerletirilmelidir
(yap4t4r4c4, makas, dier boyalar gibi sanat merkezi malzemelerinde ve
fen merkezindeki oyuncaklarda da ayn4 yöntem uygulanmal4d4r). Böylelikle
çocuklar hem malzemelere daha rahat ulaabilmekte hem de arkadalarTyla birlikte
malzemeleri ortak kullanabilmeyi örenebilmektedir.
Etiketlem e: Hangi malzemenin hangi örenme merkezinde yer aldTTnTn belirtilmesi
için etiketleme sistemi kullanTlmalTdTr. ÇocuklarTn malzemeleri tanTmalarT,
eletirebilmeleri, sTnTf düzenini bilmeleri ve bu düzeni sürdürebilmeleri açTsTndan bu
sistem önemlidir. Etiketleme yapTlabilmesi için; fotoraf, resim, çizim, fotokopi, baskT
ya da malzemenin kendisini kullanmak gibi yöntemler seçilebilir. Etiketleme yaparken
hem malzemenin bulunduu effaf kaba hem de effaf kabTn olduu dolap bölmesinin
zeminine görünür bir ekilde etiketleme yapTlTr.
Örnein;
Sanat m erkezi için bütün kuru boyalarT karton kutularTndan çTkarTp effaf kaba
koyduktan sonra hem effaf kaba hem de effaf kabTn bulunduu bölmenin zeminine
görünür bir ekilde birer kuru boya ya da kuru boya resmi yapTtTrarak etiketleme
yapTlabilir.
Masa oyuncaklarT/fen m erkezi için yapbozu dolabTn bir bölmesine yerletirdikten
sonra yapbozun orjinal kutusundaki resmi kesip bölmeye yapTtTrarak etiketleme
yapTlabilir.
Blok m erkezi bloklarTn ekillerini çizip (kare, üçgen, silindir vs.) bloklar için ayrTlan
dolap bölmelerine ekilleri yapTtTrarak etiketleme yapTlabilir.
KTsacasT; bütün örenme merkezlerine yerletirilen malzemelere yönelik olarak
“etiketleme sistemi” kolaylTkla uygulanabilir.
** STnTf donanTm T içerisindeki her bir m alzem e (m obilyalar, teknik ve
eitsel m alzem eler vb.) birbirinin bütünleyicisi olm asT ve ideal bir
anasTnTfTnda bulunm asT gereken bütün m alzem eleri içerm esi açTsTndan
Gelecee lk AdTm sTnTflarTndaki bütün m alzem elerin bir arada kalm asT ve
korunm asT oldukça önem lidir!
6
Etiketlem elerden örnekler;
Sanat merkezindeki malzemeler effaf kaplarda ve malzemenin kendisi kullanTlarak
yapTlan etiketlemelerden yararlanTlmT;
Ahap bloklarTn etiketlemesinde çizim yönteminden yararlanTlmT;
7
Masa oyuncaklarT/Fen merkezinde malzemeler effaf kaplara yerletirilmi,
Malzemelerin etiketlemesinde malzemelerin kutularTndaki resimlerden ve malzemelerin
kendisinden yararlanTlmT;
2) Çocuk Eitim ProgramT (ÇEP) UygulamalarT
Okul Öncesi Eitimi programT kapsamTnda AÇEV uzmanlarT tarafTndan gelitirilen ve
uzun yTllardTr sTnTflarda o kum a yazm a çalTm alarT kapsam Tnda uygulanan “Çocuk
Eitim ProgramT” Gelecee lk AdTm Projesi’nde de uygulanmaktadTr. Gelecee lk
AdTm sTnTflarTndaki 4 8 ay ve üzeri ya
grubundaki çocuklarTn, Çocuk Eitim
ProgramT (ÇEP) ile sosyal- duygusal ve bilisel alandaki becerilerinin yanT sTra dil
becerilerini de gelitirmeleri ve potansiyellerini en iyi ekilde kullanarak ilkokula
hazTrlanmasT hedeflenmektedir.
ÇEP’lerin Tem el Özellikleri
•
•
•
•
•
•
ÇEP’ler 24 haftalTk 4 kitapçTktan oluur.
ÇEP'lerin içerii kentsel ve kTrsal bölgelerde mevcut olan ihtiyaçlara ve
desteklenmesi gereken becerilere göre hazTrlanmTtTr. KTrsal bölgelere “kTrmTzT”
kapaklT, kentsel bölgelere ise “turkuaz” kapaklT kitapçTklar gönderilir.
KitaplarTn içindeki faaliyetler b asitten karm aTk bir düzeye doru ilerler.
ÇocuklarTn bilgi ve becerilerinin pekitirilm esi için benzer faaliyetlerin
tekrarlarT bulunur.
ÇEP haftalTk faaliyetlerden oluur. HaftalTk faaliyetler ise 5 gün içerisinde
tamamlanmak üzere hazTrlanmTtTr.
HaftalTk faaliyetlerin bir günde bitirilmesi yerine be güne yayTlarak yapTlmasT
önemlidir. Çünkü:
-ÇocuklarTn dikkat süresi 15-20 dakika ile kTsTtlTdTr.
-Çocuklar tekrar ederek örenirler.
8
Faaliyetler mümkün olduunca h er gün aynT saatte
uram adan uygulanTr.
ÇEP’i Uygulam aya Balam adan Önce YapTlm asT Gerekenler
•
ve
kesintiye
Öretmen, etkinlii uygulamaya balamadan önce yapacaT etkinlik üzerinde
çalTmalT, hazTrlTklT olmalTdTr. Gerekirse gün içerisinde ÇEP’te çalTTlacak
kavramlarla ilgili çocuklarT hazTrlamalTdTr. Örnein; ÇEP çal4malar4ndan
önce yer alan güne balama zaman4nda parmak oyunlar4, iirler ve
ark4larla ÇEP’te ilenecek kavramlara giri yap4labilir.
ÇEP çalTmasTna balanacaT ilk gün çocuklara kitap çalTmalarTnTn tanTtTmT
yapTlmalT, okuma yazma becerilerini destekleyerek onlarT ilkokula hazTrlayacaT
bilgisi paylaTlmalTdTr.
Öretmen, uygulama esnasTnda s TnTf yönetim ini kolaylatTrmak için
çocuklarTn uymasT gereken kurallarT örneklerle önceden göstererek çocuklarT da
sürece katmalTdTr.
ÇEP çalTmasTna balamadan önce çocuklarTn su içme, tuvalete gitme gibi
ihtiyaçlarTnT karTlamalarT ve sonrasTnda da masalarTna yerlemeleri için yeterli
zaman tanTnmalTdTr.
Faaliyet sayfasTnTn sol üst kTsmTnda belirtilen gerekli malzemeler her çocua
yetecek ekilde önceden hazTrlanmalTdTr.
Her çocuun kendine ait bir ÇEP’i olmalTdTr, kitap kapaTnTn içinde belirtilen
yere çocuun adT-soyadT yazTlmalTdTr. Kitap
kullanma al4kanl44
kazanmas4 ve ilkokula haz4rlanmas4 aç4s4ndan önemlidir.
Öretmenin de kendine ait ÇEP kitabT olmalTdTr. Öretmenin, uygulama
öncesi haz4rl44n4 yapmas4 ve uygulama esnas4nda çocuklar4n
öretmeni rahat takip edebilmesi aç4s4ndan önemlidir.
Çocuklar " U" düzeninde oturtulmalTdTr. Öretmen, tüm çocuklar4 en iyi
ekilde görebilecek ve çocuklar4n da onu görebilecei ekilde "U”
düzeninin aç4k ucunda durmal4d4r.
ÇEP Uygulam a EsnasTnda YapTlm asT Gerekenler
Yönergeler a ynen yazTldTT gibi tek tek, eksiksiz ve bireysel yorumlar
yapTlmadan okunmalTdTr. E er çocuk/çocuklar yönergeyi anlam az ise
yönerge tekrar okunur; yine anlaTlmamasT durumunda ise yönerge biraz daha
açTklanarak çocuun faaliyeti anlamasT salanTr.
Uygulama esnasTnda faaliyet sayfasTnTn sa üst köesinde hedeflenen kazanTm
çocuklara aktarTlmalTdTr. Örnein; hedeflenen kazan4m aritmetik
öncesiyse sadece bu kazan4ma yönelik komut okunmal4d4r, o
esnada farkl4 kavramlardan bahsedilmesi ve komutlar4n d44na
ç4k4lmas4 önerilmemektedir.
Parantez içinde yazTlm T yönergeler, öretmene ne yapmasTnT gerektiini
söyler ve öretmen bu yönergeleri içinden okumalTdTr.
9
Parantez içinde yazTlan “Göster” yönergesinde
öretmen k endi ÇEP kitabTndan çocuklara göstermelidir.
ise
uygun yeri
Öretmen, çocuklar cevap verdikten sonra, faaliyet sayfasTnda k üçük
harflerle yazTlan yönergeleri tekrarlamalTdTr. Böylece çocuklar doru
cevabT yetikinden de duyarak, düzgün cümle kurmayT örenir.
Çocuklara, etkinlii duymasT, düünmesi, ilikilendirmesi ve uygulamasT için
yeterli zaman verilmelidir.
Sözlü faaliyetlerde her çocua eit konuma fTrsatT verilmelidir.
Çocuklar ÇEP üzerinde çalTTrken öretmen de yapTlanlarT takip etmelidir,
birebir destee ihtiyaç duyan çocuklarTn yanTna giderek destek vermelidir.
Öretmen her faaliyet için gerekli olan malzemeleri o faaliyet balamadan önce
masaya koymalT ve faaliyet bitiminde masadan kaldTrmalTdTr.
Faaliyetler sTnTfTn genel
çocuklar4n dierlerini
üretilmelidir.
hTzTna uyarak yaptTrTlmalTdTr. Erken bitiren
engellemeden beklemesi için çözümler
Çocuklar birbirleri ile kTyaslanmamalTdTr. Çünkü her çocuun kendi içinde
gösterdii geliim önemlidir.
Çocuklar her zaman tevik ve takdir edilmelidir. Çünkü ÇEP çal4malar4n4n
amaçlar4ndan biri de çocukta baar4 hissinin uyand4r4lmas4 ve
özgüvenin gelimesine f4rsat verilmesidir.
Uygulamalar sTrasTnda çocuklara hiç bir zaman “ bilem edin, yanlT” gibi
yorumlarda bulunulmaz. Cevap doru deilse öretmen önce yönergeyi
tekrarlar ve doru cevabT bulmasT için çocua/çocuklara fTrsat verir. Çocuk
eer tekrar doru olmayan bir cevap verirse veya cevap veremezse öretmen
faaliyet sayfasTnda küçük harfle yazTlan doru cevabT okumalTdTr.
Çocuklar kalem kullandTklarT bir faaliyette yanlT yaptTlarsa ve kendileri
düzeltmek amacTyla silmek istiyorlarsa buna izin verilir. Bunun dTTnda
uygulamalar sTrasTnda çocuklarTn önlerinde silgi bulunmamalTdTr.
Sosyal-duygusal
faaliyetlerin bazTlarTnda sorulara özellikle cevap
verilmemitir. Çocuklara farklT durumlarda nasTl hissettiklerini sorarak, gelen
tüm cevaplarT kabul etmeli ve duygularTnT tanTyTp isimlendirmelerine yardTmcT
olunmalTdTr.
Ödüllendirmek ya da baka amaçlarla hiçbir iaret konulmamasT özellikle
önerilir. Eer ÇEP’ in üzerine bir iaret konacaksa bu her çocuun ÇEP’ inin
üzerine konmalT ve bu iaret her çocukta aynT olmalTdTr.
ÇEP Uygulam asT le lgili Öneriler
Sol elini kullanmayT tercih eden çocuklarTn yazT yazarken kalem tutuunun üç
parmaTyla dengeli bir tutu gelitirmesine dikkat edilmelidir.
10
ÇocuklarTn sandalyede dik oturmasTna, kitabTnT düz tutmasTna ve kalemi doru
tutmasTna dikkat edilmelidir. Çocuun bu tür al4kanl4klar4 kazanmas4
ilkokula haz4rl4k aç4s4ndan önemlidir.
ÇEP’lerin ve gerekli malzemelerin (kurun kalem, kuru boya vs.) daTtTmTnda
öretmene destek olacak çocuklar haftalTk ya da günlük olarak belirlenebilir.
Her seferinde farkl4 çocuklar4n desteini alma, onlara sorumluluk
kazand4rma aç4s4ndan da önemlidir.
Kitaplardaki bazT yönergelerde “ok yönünü takip edin, yuvarlak içine alTn ya da
çarpT iareti koyun” gibi ifadeler yer alabiliyor. Eer çocuklar bu gibi
iaretlemelerin nas4l yap4laca4n4 bilmiyorlarsa iaretler tahtaya
çizilerek gösterilebilir. Çocuklar4n da havada el ve kollar4n4
kullanarak bu iaretleri çizmeleri istenebilir. Oyun zaman4nda tüm
bedenlerini kullanarak da bu iaretleri göstermeleri bu iaretleri
örenmelerini kolaylat4r4r.
Haftalar ilerledikçe, çocuklar kitaplara alTtTkça öretmenin yönergesini
beklemeden de çalTmayT yapabiliyorlar. Öretmen yönergeyi okumadan
çocuklar çalTmaya balamamalTdTr. Çünkü çocuun, düzgün cümlelerle
oluturulan yönergeyi her seferinde öretmenden duymas4; düzgün
cümle kurabilmesi ve dil geliimini desteklemesi aç4s4ndan
önemlidir.
Özel ilgi ve destee duyan çocuklarla faaliyetlerini tamamlamasT için ayrTca bir
çalTma yapTlabilir.
ÇEP, bu eitimi alan öretmen tarafTndan uygulanmalTdTr.
Öretmen, yumuak bir ses tonu kullanmalT, cana yakTn ve samimi bir tavTr
sergilemelidir.
24 haftanTn sonunda 4. kitabTn son sayfasTnda yer alan “BaarT Belgesi”ni
çocuklar kestikten sonra belge öretmen tarafTndan doldurulup tüm çocuklara
verilmelidir.
TamamlandTktan sonra her ÇEP kitapçTT
için çocuklara verilir.
( 4 kitapçTk)
evlerine götürmeleri
ÇEP'lerdeki her bir faaliyet bir örenme süreci olarak algTlanmalTdTr. Faaliyete
balamadan önce kavramlara/becerilere yönelik ön hazTrlTk ve faaliyet bittikten
sonra da öretilmeye çalTTlan kavram/becerilerin daha da pekitirilmesi birçok
çalTma gerçekletirilmelidir.
ÇEP’lerde kullanTlacak olan “akTn, Derekuu ve Çiçekler, Tembel Kelolan”
isimli hikaye kitaplarT daha önceki yTllarda anasTnTflarTna gönderilmitir. “Okula
Balarken” isimli hikaye kitabT ise bu yTl okullarTnTza gönderilecektir.
***www.gelecegeilkadim .org
web
sitesindeki
“online
ÇEP
eitim i”
bölüm üne girerek Çocuk Eitim Program T (ÇEP) eitim ini online olarak
alabilirsiniz,
sonrasTnda
ise
örenci
sayTnTz
kadar
ÇEP’ler
size
gönderilecektir.
11
3) Anne Destek ProgramT (ADP) UygulamalarT
Anne Destek ProgramT, erken çocukluk döneminde çocuklarT olan anne/babalarT;
çocuk geliimi, iletiim ve salTk konularTnda bilinçlendirerek, ebeveynlerin
çocuklarTnTn geliim süreçlerinde ve eitim yaantTlarTnda etkin rol oynamalarTnT
salamayT amaçlamaktadTr. Çocuk geliimiyle ilgili konularTn yanT sTra son
dönemlerdeki toplumsal ihtiyaçlardan dolayT “barT, çocuk koruma, toplumsal cinsiyet
rolleri” ile ilgili temalar programTn içeriine eklenmitir. Anne Destek ProgramT
bölgelerin ve ailelerin ihtiyaçlarTna göre tasarlanmT 2 farklT el kitabTndan oluur.
Gelecee lk AdTm Projesi kapsamTnda 2009 yTlTndan itibaren öretmenler için Anne
Destek ProgramT (ADP) eitici eitimleri düzenlenmitir. Bu eitimlere katTlan
öretmenler de örencilerinin annelerine yönelik olarak bu programT uygulamTlardTr.
ADP eitimini daha önceki yTllarda almT olan öretmenler önümüzdeki yTllarda da bu
programT uygulamaya devam edebilecektir. 2013-2014 eitim öretim yTlTnda ise
yeni bir ADP eitici eitimi yapTlmayacaktTr.
ADP eitim i alm T ve program T uygulayacak olan öretm enler aaTdaki
linke giri yaparak grup bilgilerini girdikten sonra gerekli m alzem elerin
gönderim i yapTlacaktTr.
http://acevsp/Lists/GrupBilgiFormu/AllItems.aspx
4) Eitimde Nitelii Gelitirme ÇalTmalarT
AÇEV Saha DanTm anT Ziyaretleri
Gelecee lk AdTm Projesi Türkiye’nin 81 ilinde 452 okulda faaliyet gösteren etkisi
oldukça geni olan bir projedir. Bu nedenle proje faaliyetlerinin sistemli bir ekilde
takip edilmesi, bu uygulamalarTn kaliteli bir ekilde sürdürülebilmesi için, “zleme
Deerlendirme ÇalTmalarT” AÇEV Saha DanTmanlarT tarafTndan yürütülmektedir.
Proje içerisindeki saha danTmanlarT hazTrladTklarT gözlem takvimleri dorultusunda
‘’Gelecee lk AdTm’’ sTnTflarTnT ziyaret ederek sTnTf düzeni, ÇEP ve ADP uygulamalarT
konusunda anasTnTfT öretmenlerinin çalTmalarTnT gözlemleyip geribildirim vererek
çalTmalarT desteklemektedir. Saha DanTmanlarT aynT zamanda l Milli Eitim
Müdürlükleri, okul yöneticileri ve öretmenlerle devamlT iletiim halinde olarak proje
faaliyetlerinin sürdürülmesi konusunda çalTmalar yapmaktadTr.
l BazlT Bilgilendirm e ve PaylaTm ToplantTlarT
Bu toplantTlarTn ilk defa 2013-2014 eitim öretim yTlTnda yapTlmasT planlanmaktadTr.
AÇEV Saha DanTmanlarTyla birlikte aynT ildeki proje sTnTflarTnda görev yapan
öretmenlerin bir araya gelmesi ve AÇEV Saha DanTmanlarT tarafTndan proje
çalTmalarTyla ilgili bilgilendirmelerin yapTlmasT ve okul öncesi alanTyla ilgili
paylaTmlarda bulunulmasT hedeflenmektedir. Bu toplantTlar MEB’in öretmenleri 1
gün görevlendirmesi sonucu gerçekletirilecektir.
12
Öretm enler ArasT STnTf Ziyareti ÇalTm asT
Projenin uygulandTT illerde “Eitimde Nitelii Gelitirme ÇalTmalarT” kapsamTnda
öretmenlerin sTnTf içi eitim süreçlerinde iyi örnekleri bizzat birbirlerinin sTnTflarTnT
ziyaret ederek ve gözlemleyerek deerlendirmeleri ve öretmenler arasT paylaTmlarTn
gerçeklemesi amacTyla öretmenler, aynT ildeki dier ilk adTm sTnTfTna ziyarette
bulunduu çalTmalardTr. AynT ildeki öretmenler birbirlerinin sTnTflarTnT görme imkanT
bulurken aynT zamanda okul öncesi eitimde farklT etkinlikleri izleme ve bilgi
paylaTmTnda bulunma fTrsatTnT da yakalar.
2011 yTlTndan itibaren uygulanan bu ziyaretler aracTlTTyla öretmenler;
•
dier öretmenlerin farklT uygulamalarTnT görerek ve sonrasTnda hep birlikte,
süreci deerlendirmelerinin kendilerini mesleki açTdan gelitirdiini,
•
dier öretmenlerin sTnTf düzenlerini görerek kendi sTnTf düzenlerindeki
zorluklarT tespit ettiklerini,
•
ziyaret ettikleri okullarTn durumlarTnT inceleyerek ve personelle tanTarak farklT
bakT açTlarT gelitirdiklerini,
•
farklT bir yerden tayinle gelmi öretmenler, il ve ilçedeki dier öretmenlerle
tanTtTklarTnT, okul dTT zamanlarda da birbirleriyle vakit geçirerek yalnTz
hissetmediklerini ve görev yaptTklarT yere olan balTlTklarTnTn çoaldTTnT,
•
ilköretim kurumlarTndaki yöneticilerin anasTnTfT öretmenlerine olan ilgi ve
verdikleri deerin arttTTnT paylamTlardTr.
2013-2014 eitim öretim yTlTnda öretm enler arasT sTnTf ziyareti
çalTm asTnTn planlandTT iller ; Bursa, Adana, Erzurum, .Urfa, K.Mara, Batman,
Sivas, Afyon, DiyarbakTr, ArT, Ordu, Hakkari, Kars, AdTyaman, Çorum, Kastamonu,
Kayseri, Zonguldak, IdTr, Tekirda, Aksaray, AydTn, BalTkesir, Bingöl, Bolu, Edirne,
ElazT, Erzincan, Eskiehir, Gümühane, KTrklareli, Kilis, Kocaeli, Malatya, Manisa,
Osmaniye, Samsun, Siirt, Trabzon
2012-2013 eitim öretim döneminde projemize katTlan 28 ilde 1’er
anasTnTfT bulunduu için bu illerde ziyaret planlanamamaktadTr. Bu iller;
Yalova, Tunceli, Bayburt, Yozgat, Uak, Nide, Bilecik, KTrTkkale, KTrehir, Karabük, Mu,
BartTn, Isparta, Rize, Artvin, Mula, Ardahan, Giresun, Denizli, Çanakkale, Hatay,
Nevehir, Mersin, Amasya, Sinop, Kütahya, Burdur, Karaman.
Geçen yTllardaki deneyim lerden yola çTkarak ulaTm problem lerinin
yaandTT
illerde
öretm enler
arasT
sTnTf
ziyareti
çalTm asT
planlanm am aktadTr. Bu iller; Ankara, stanbul, zmir, Konya, ÇankTrT, Mardin,
Trnak, Bitlis, Van, Tokat, Gaziantep, Düzce, Sakarya, Antalya.
13
G elecee lk AdTm W eb Sitesi
www.gelecegeilkadim.org web sitesi aracTlTTyla;
•
•
•
“O
O nline ÇEP Eitimi” alabilirsiniz.
“360 derece sTnTf düzeni” bölümünde örnek bir
proje sTnTfT izleyip, sTnTf düzeninizi oluturmayT
kolaylatTrabilirsiniz.
Sadece Gelecee lk AdTm öretmenlerinin üye
olabildii “ö
ö retmenler odasTna” üye olup dier
anasTnTfT öretmenleriyle tanTTp, paylaTmlarda
bulunabilirsiniz
Gelecee lk AdTm Projesi kapsamTnda hem projeyi tanTtabilmek hem de proje
faaliyetleriyle ilgili bilgileri paylaabilmek amacTyla www.gelecegeilkadim.org web
sitesi oluturulmutur.
5) Gelecee lk AdTm enlikleri
MayTs ayTnda Okul Öncesi Eitim enlikleri kapsamTnda gerçekletirilen Gelecee lk
AdTm enliklerinde; öretmenlerin planladTT ve örencilerin de aktif katTlTmla
gerçekletirdikleri etkinliklerle örencilerin farklT ve öretici deneyimler kazanmalarT
hedeflenmektedir. Gelecee lk AdTm enlikleri projenin uygulandTT birçok ilde Milli
Eitim BakanlTT, AÇEV Bölge SorumlularT, yerel yönetimlerin temsilcileri ve velilerin
katTlTmTyla kutlanmTtTr.
2009 yTlTndan itibaren yapTlan Gelecee lk AdTm enliklerinde hazTrlanan etkinliklerle
örenciler, veliler ve öretmenler birbirinden güzel deneyimler yaayarak okul öncesi
eitime hep birlikte katkTda bulunmulardTr. Bu yTl yapTlan enliklerden örneklerler:
Bingöl, Ankara, Sivas, Kahramanmara ve Tunceli’de uçurtma enlikleri yapTldT. Trnak,
KTrklareli, Kütahya ve Konya’da çocuklar, aileler ve öretmenler pikniklerde bir araya
geldiler ve oldukça elendiler.
Bingöl, Kastamonu, Giresun ve Batman’da çocuklar aileler ve öretmenleriyle
sinemaya gittiler. Yozgat’ta çocuklar hayvanat bahçesine Eskiehir ve Kayseri’de de
daha önce görebilme fTrsatT bulamadTklarT müzeleri ziyaret ettiler. ÇankTrT’da hep
birlikte fidanlar dikerken, Edirne’de yine doa bilinciyle öretmenleriyle birlikte çevre
temizlii gerçekletirdiler. Kars ve Gümühane’de ise, çocuklar aileleri ve bölgedeki
yerel yöneticilerle sergiler aracTlTTyla yaptTklarT sanatsal faaliyetleri paylatTlar.
14
enliklerden fotoraflar;
Edirne
Siirt
15
zm ir
Tekirda
16
6 ) Proje OrtaklarTndan Beklenen Sorumluluklar
Okul Müdürleri
•
•
•
•
•
•
•
•
Okula gelen malzemeleri “STnTf DonanTm ve Eitim Malzemeleri Teknik
artnamesine” göre sayTmT yaparak teslim alTr, daTtTm irketinin belgelerini
yapTlan kontrole göre imzalar ve okula yerletirir.
Malzemelerin teslim alTndTktan sonra sTnTflarTn “STnTf DonanTm ve Eitim
Malzemeleri Teknik artnamesine” uygun olarak anasTnTfT öretmeni tarafTndan
yerletirilmesini salar ve destek verir.
AÇEV yetkililerinin gözlem ve deerlendirme çalTmalarT kapsamTnda
gerçekletirecekleri ziyaretler için gerekli düzenlemelerin yapTlmasT için ortam
salar.
Okula giri yapTlan malzemelerin e-kayTt sistemine geçirilmesini salar.
Düzenlenen sTnTfTn korunmasTnT (malzemelerin tamamTnTn projenin uygulandTT
Gelecee lk AdTm sTnTfTnda bulunmasT, hiçbir ekilde baka sTnTflarla
paylatTrTlmamasT vb.) salar.
AnasTnTfT öretmen/öretmenlerinin proje kapsamTnda düzenlenecek olan
‘Eitimde Nitelii Gelitirme” çalTmalarTna katTlmasTnT salar ve her türlü
destei verir.
AnasTnTfT öretmeni/öretmenleri ile ilgili deiiklikler konusunda (tayin,
görevlendirme, iletiim vb.) AÇEV’i bilgilendirir ve yeni öretmen bilgilerini
paylaTr.
Güncellenen iletiim bilgilerini AÇEV’le paylaTr.
Okul Öncesi Öretm enleri
•
•
•
•
•
•
•
STnTf düzenlemelerini proje prensiplerine uygun olarak gerçekletirir.
STnTf donanTmTnda yer alan malzemelerin sadece “Gelecee lk AdTm” sTnTfTnda
etkin bir ekilde kullanTlmasTnT ve korunmasTnT salar.
AÇEV yetkilileri ve Saha DanTmanlarT tarafTndan gerçekletirilen gözlemlerde
verilen geribildirimleri dikkate alarak uygulamalarTnT ve sTnTf yerletirmesini bu
dorultuda düzenler.
AÇEV tarafTndan proje kapsamTnda düzenlenecek olan faaliyetlere eksiksiz ve
düzenli bir biçimde katTlTr.
letiim bilgilerini (e-posta, telefon vb.) ve deiiklikleri okul yöneticileri ve
AÇEV yetkilileriyle paylaTr.
Düzenlenecek olan “Gelecee lk AdTm enlikleri” için gerekli hazTrlarT yapar.
Proje süresince gerçekleebilecek iletiim faaliyetleri kapsamTnda her türlü
destei salar.
AÇEV’e aaTdaki numaralardan ve e-mail adresinden
ulaabilirsiniz,
(0212) 213 42 20
(0212) 213 46 39
[email protected]
[email protected]
Download

Görselleri indirmek için tıklayınız