I
Aysel ÇELİKEL
YABANCILAR HUKUKU
Yenilenmiş 20. Bası
Prof. Dr. Aysel Çelikel
Prof. Dr. Günseli (Öztekin) Gelgel
II
Yayın No.
: 3052
Hukuk Dizisi : 1502
8. Bası - Kasım 1998 - İSTANBUL
9. Bası - Kasım 2000 - İSTANBUL
10. Bası - Temmuz 2003 - İSTANBUL
11. Bası - Ocak 2004 - İSTANBUL
12. Bası - Şubat 2005 - İSTANBUL
13. Bası - Şubat 2007 - İSTANBUL
14. Bası - Nisan 2008 - İSTANBUL
15. Bası - Nisan 2009 - İSTANBUL
16. Bası - Mart 2010 - İSTANBUL
17. Bası - Kasım 2011 - İSTANBUL
18. Bası - Ekim 2012 - İSTANBUL
19. Bası - Nisan 2013 - İSTANBUL
20. Bası - Ocak 2014 - İSTANBUL
ISBN 978 - 605 - 333 - 078 - 3
Copyright© Bu kitabın bu basısının Türkiye’deki yayın hakları BETA Basım Yayım Dağıtım
A.Ş.’ye aittir. Her hakkı saklıdır. Hiçbir bölümü ve paragrafı kısmen veya tamamen ya da
özet halinde, fotokopi, faksimile veya başka herhangi bir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz.
Normal ölçüyü aşan iktibaslar yapılamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi
zorunludur.
Dizgi
: B e t a B a s ı m A . Ş .
Baskı -Cilt
: Pasifik Ofset
Cihangir Mah. Güvercin Cad. No: 3
Baha İş Merkezi A Blok Avcılar / İSTANBUL
Tel: (0212) 412 17 77 (Sertifika No. 12027)
Kapak Tasarım : Gülgonca Çarpık
Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. (Sertifika No: 16136)
Narlıbahçe Sokak Damga Binası No: 11
Cağaloğlu - İSTANBUL
Tel : (0-212) 511 54 32 - 519 01 77
Fax: (0-212) 511 36 50
www.betayayincilik.com
III
Bilimsel çalışmanın özgür ortamda
yapılmasına inanan rahmetli hocam
Prof. Dr. Hıfzı TİMUR’un anısına.
Ekim 1974
V
YİRMİNCİ BASIYA ÖNSÖZ
Yabancılar Hukuku Kitabımızın yirminci basınını tüm öğrencilerimizin ve
hukukçularımızın bilgisine sunmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Kitabımızın
bir önceki basısı, hukukçularımızın ve özellikle öğrencilerimizin gösterdiği ilgi
neticesinde, henüz üzerinden bir yıldan daha az bir zaman geçmiş olmasına rağmen tükenmiş, yeni bir basının yapılması ihtiyacı doğmuştur.
Diğer taraftan, geçtiğimiz yılın Nisan ayında kabul edilen ve kısa bir zaman
içerisinde yürürlüğe girecek olan Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu da,
Kitabımızın yeniden ele alınarak basılması ihtiyacını kuvvetlendirmiştir.
Yabancıların ülkeye girişi, yerleşmesi, sınırdışı edilme ve uluslararası koruma
konularında düzenlemeler getiren Kanun, hiç kuşkusuz Türk Yabancılar Hukuku
bakımından büyük bir önemi haizdir. Bilhassa, Uluslararası Mülteciler Hukuku
bakımından önem taşıyan uluslararası koruma konusunun, Avrupa Birliği uyum
yasaları çerçevesinde ele alınarak kanunî düzenlemeye kavuşturulmuş olması, Türk
Yabancılar Hukuku bakımından önemli bir gelişmedir. Bu bakımdan, Kitabımızda
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile getirilen düzenlemelere yer verilmesi, bu basıdaki en esaslı değişikliği teşkil etmektedir. Ancak Kanunun uygulama
yönetmeliği henüz kabul edilmediği için, ilgili konular sadece Kanun hükümleri
çerçevesinde, genel hatları ile ele alınmıştır. Yabancılar ve Uluslararası Koruma
Kanunu kapsamına giren konularda, uygulama ile ortaya çıkacak daha derinlemesine bilgilere Kitabımızın sonraki basılarında yer verilecektir.
Bu son basıda ayrıca, bir önceki basıdan bu yana Yabancılar Hukuku alanında yapılan mevzuat değişikliklerine yer verilerek Kitabımızın muhtevası güncellenmiştir.
Değerli Hocam Prof.Dr. Aysel ÇELİKEL’in, eseri olan Yabancılar Hukuku
kitabının çalışmalarına 8. basıdan itibaren beni dahil etmiş olması şahsım adına
gurur vericidir. Temennim değerli Hocamızın bu güzel eserinin, ilk günkü güncelliğini koruyarak, daha yıllarca okutulması ve hukukçularımıza fayda sağlamaya devam etmesidir.
Bu basının hazırlanmasında emek veren Araştırma Görevlimiz sevgili Dr.
Mine TAN DEHMEN’e, ayrıca genç asistanlarımız İlyas ARSLAN’a ve Yasemin
AYDOĞMUŞ’a, Beta Yayınevi’nin değerli çalışanlarına ve özellikle dizgideki özverili çalışmalarından dolayı Gülgonca ÇARPIK’a teşekkür ediyoruz.
Ocak 2014
Prof. Dr. Aysel ÇELİKEL
Prof. Dr. Günseli ÖZTEKİN GELGEL
VII
ONDOKUZUNCU BASIYA ÖNSÖZ
Yabancılar Hukuku Kitabımızın bir önceki basısı, üzerinden çok kısa bir
zaman geçmiş olmasına rağmen tükenmiş ve yeni bir basının yapılması ihtiyacı
doğmuştur. Bu durum hukukçularımızın ve özellikle öğrencilerimizin kitabımıza
verdiği değeri göstermesi bakımından bizim için büyük bir önem taşımaktadır.
Kitabımıza ilgi göstererek katkıda bulunan herkese teşekkürlerimizi sunuyor,
ondokuzuncu basıyı öğrencilerimizin ve hukukçularımızın bilgisine sunmaktan
büyük mutluluk duyuyoruz.
Bu son basıda kitabımız yeniden gözden geçirilerek güncellenmiş, muhtevasınada yer alan konular daha kapsamlı bir şekilde ele alınmış, son basıdan bu
yana geçen kısa zamanda Yabancılar Hukuku alanında yapılan değişikliklere yer
verilmiştir.
Ondokuzuncu basının hazırlanmasında emek vererek kitabımızı yeniden
gözden geçiren, özverili ve çalışkan Araştırma Görevlimiz Dr. Mine TAN
DEHMEN’e, Resmî Gazete taramasında katkı sunan genç asistanımız Ahsen
TÜRKMEN’e, BETA Yayınevinin değerli çalışanlarına ve özellikle dizgide emeği
geçen Gülgonca ÇARPIK’a teşekkür ediyoruz.
Mart 2013
Prof. Dr. Aysel ÇELİKEL
Prof. Dr. Günseli ÖZTEKİN GELGEL
ONSEZİKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ
Yabancılar Hukuku kitabımızın onsekizinci basısını öğrencilerimizin ve
hukukçularımızın bilgisine sunmaktan mutluluk duyuyor; bir önceki basıdan bu
yana geçen bir yıllık süre zarfında kitabımıza ilgi göstererek kısa bir zaman diliminde onyedinci basının tükenmesine katkıda bulunan herkese teşekkürlerimizi
sunuyoruz.
Kitabımızın bu basısında, Yabancılar Hukuku alanında yapılan son mevzuat değişikliklerine yer verilmiştir. Bunlardan en önemlisini hiç kuşkusuz, yabancıların Türkiye’de taşınmaz edinmesi konusunda Tapu Kanununda kabul edilen
köklü değişiklikler teşkil etmektedir. Bunun yanı sıra, yabancıların hak ve özgürlüklerine dair çeşitli hukuki düzenlemelerde kabul edilen değişikliklere de yer
verilerek, yabancıların Türkiye’deki hukuki rejimi güncel hali ile ele alınmıştır.
VIII
Bu basının hazırlanmasında emek veren, Milletlerarası Özel Hukuk
Anabilim Dalının dikkatli, çalışkan ve özverili Araştırma Görevlisi Dr. MİNE TAN
DEHMEN’e; genç asistanlarımız Cemre TÜYSÜZ, İlyas ARSLAN, A. Yasemin
AYDOĞMUŞ, Yasemin TOROS ile Ahsen TÜRKMEN’e ve BETA Yayınevinin
değerli çalışanlarına, özellikle dizgide emeği geçen Gülgonca ÇARPIK’a teşekkür
ediyoruz.
Ekim 2012
Prof. Dr. Aysel ÇELİKEL
Prof. Dr. Günseli ÖZTEKİN GELGEL
ONYEDİNCİ BASIYA ÖNSÖZ
Ya­ban­cı­lar Hu­ku­ku­ ki­ta­bı­mı­zın onyedinci basısını öğ­ren­ci­le­ri­mi­zin ve
hu­kuk­çu­la­rı­mı­zın bil­gi­si­ne sun­mak­tan mut­lu­luk du­yu­yo­ruz.
Kitabımızın bu basısında Yabancılar Hukuku alanında yapılan son mevzuat
değişiklikleri yer almaktadır. Ayrıca henüz taslak metin olarak İşişleri Bakanlığı’nın
internet sitesinde yayınlanmış olan “Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanun
Tasarısı” hazırlık çalışmaları devam etmektedir.
Taslak Metinde Pasaport Kanunu’nda yer alan yabancıların ülkeye girişi ve
buna ilişkin esaslar ve Yabancıların İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun’da
düzenlenen yabancıların Türkiye’de oturma izinlerine ilişkin esaslar ayrıntılı
olarak düzenlenmiştir. Ayrıca yabancıların sınır dışı edilmelerine ve uluslararası
korumaya ilişkin şartlar düzenlenmiştir. Özellikle mültecilerin uluslararası
korunmasına ilişkin ilkeler ve bu alanda alınması gereken önlemlere ilişkin
hükümler Taslak Metinde yer almaktadır.
Taslak Metinde Türkiye’deki yabancıların işlemlerini yürütmek amacıyla
kurulmuş yeni bir merciye yer verilmiştir. “Göç İdaresi Genel Müdürlüğü” olarak
isimlendirilen bu merciin ve ona bağlı olarak kurulan diğer yetkili kuruluşların
görev ve yetkileri düzenlenmiştir.
Netice itibariyle Türkiye’deki yabancıların ülkede yerleşim ve girişine ilişkin
esaslar yanında geniş ölçüde göçmen ve mülteci statülü yabancıların hakları ve
Türkiye’de yaşamalarına ilişkin koşullar bu Taslakta düzenlenmektedir. Bundan
sonraki basıda bu metnin kanunlaşması ihtimalinde yabancıların ikamet ve ülkeye girişine ilişkin esasların söz konusu bu Kanun hükümlerine bağlı olarak yeniden gözden geçirilmesi gerekecektir. Bu sebeple bu hususu on yedinci basının
önsözünde belirtmekte yarar gördük.
IX
Bu baskının yapılmasına içtenlikle emek veren Milletlerarası Özel Hukuk
Anabilim Dalının dikkatli ve çalışkan Araştırma Görevlileri Mine TAN DEHMEN
ve Ayşe Elif ULUSU’ya; genç asistanlarımız Cemre TÜYSÜZ ve İlyas ARSLAN’a
ve BETA Yayınevinin değerli çalışanlarına, özellikle dizgide emeği geçen Gökhan
Ayrancı’ya teşekkür ediyoruz.
Eylül 2011
Prof. Dr. Ay­sel Çe­li­kel
Prof. Dr. Günseli Öztekin Gelgel
ONBEŞİNCİ BASIYA ÖNSÖZ
Ya­ban­cı­lar Hu­ku­ku­nu ko­nu alan ki­ta­bı­mı­zın onüçüncü basısını öğ­ren­ci­le­
ri­mi­zin ve hu­kuk­çu­la­rı­mı­zın bil­gi­si­ne sun­mak­tan mut­lu­luk du­yu­yo­ruz.
Bi­lin­di­ği gi­bi Av­ru­pa Bir­li­ği­ne aday­lık sü­re­ci ya­ban­cı­lar hu­ku­ku­nu doğ­ru­
dan il­gi­len­di­ren bir çok ya­sa­nın ye­ni­len­me­si­ni zo­run­lu kıl­dı. 2000’li yıl­lar­dan
iti­ba­ren ye­ni bir si­ya­si ve eko­no­mik ba­kış açı­sı çer­çe­ve­sin­de ele alı­nan ve de­ğiş­
ti­ri­len Türk mev­zu­a­tı hu­kuk­çu­la­rı­mız ta­ra­fın­dan ne­re­dey­se ta­kip edi­le­mez bir
bo­yu­ta ulaş­tı. Özellikle yabancı gerçek ve tüzel kişilerin taşınmaz edinmesine
ilişkin mevzuat ve Anayasa Mahkemesine ilişkin kararları fevkalede karmaşık bir
hal aldı. Ye­ni­le­nen ya­sa­la­rın ge­tir­di­ği te­mel de­ği­şik­lik­le­rin ki­ta­bı­mız­da yer al­ma­
sı­na özen gös­ter­dik. Yi­ne de hiç bir ça­lış­ma­nın ek­sik­siz ol­du­ğu­nu dü­şün­mü­yo­
ruz.
Bu bas­kı­nın ya­pıl­ma­sın­a içtenlikle emek veren Devletler Özel Hukuku
Anabilim Dalının dikkatli ve çalışkan Araştırma Görevlimiz, A. Elif Ulusu’ya ve
BE­TA Ya­yı­ne­vi­nin de­ğer­li ça­lı­şan­la­rı­na, özellikle dizgide emeği geçen Gülgonca
Çarpık’a te­şek­kür edi­yo­ruz.
Şubat 2009
Prof. Dr. Ay­sel Çe­li­kel
Prof. Dr. Günseli Öztekin Gelgel
ONBİRİNCİ BASIYA ÖNSÖZ
İlk bas­kı­sı­nı 1974 yı­lın­da yap­mış ol­du­ğum Ya­ban­cı­lar Hu­ku­ku ki­ta­bı­mı­zın
on­bi­rin­ci bas­kı­sı­nı yap­mak­tan mut­lu­luk du­yu­yo­rum. Bir ese­rin, tam yir­mi­do­kuz
yıl de­ği­şen dün­ya şart­la­rı­na ve ulu­sal hu­ku­ka uyum sağ­lı­ya­rak gün­cel­leş­ti­ril­me­
X
si­nin önem­li ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yo­rum. Çünkü her bas­kı de­ğer­li bir bi­lim­sel ça­lış­
ma­nın ya­pı­lma­sı­nı ge­rek­ti­ri­yor­du. İlk ya­yın­lan­dı­ğı yıl­lar­da hu­kuk fa­kül­te­si
öğ­ren­ci­le­ri­ne ders ki­ta­bı ola­rak ha­zır­lan­mış olan eser, yıl­lar için­de, ay­nı za­man­
da hu­kuk­çu­lar için bir mü­ra­ca­at ki­ta­bı ha­li­ne gel­di.
Ya­ban­cı­lar Hu­ku­ku bir ül­ke­de uy­gu­la­nan si­ya­sal - hu­kuk­sal re­jim ile doğ­ru­
dan ba­ğlan­tı­lı­dır. Ül­ke­nin eko­no­mik po­li­ti­ka­sı­nın ya­ban­cı­la­ra uy­gu­la­nan hu­kuk
ku­ral­la­rı­na yan­sı­ma­sı do­ğal­dır. Kü­re­sel­leş­me ol­gu­su­nun ile­ti­şim tek­no­lo­ji­si­nin
ola­ğa­nüstü ge­liş­me­si ile bü­tün­leş­me­si, ya­ban­cı ger­çek ve tü­zel ki­şi­le­rin va­tan­daş­
lar gi­bi ül­ke­nin eko­no­mi­si­ne ka­tıl­ma­sı­nı gün­de­me ge­tir­miş­tir.
Ya­ban­cı­lar Hu­ku­ku ku­ral­la­rı sık de­ği­şik­li­ğe uğ­ra­yan ku­ral­lar­dır. Tür­ki­ye,
bü­tün dün­ya­da ya­şa­nan eko­no­mik kü­re­sel­leş­me­ye uyum sağ­la­mak için ya­ban­cı­
la­rın eko­no­mi­ye da­ha çok ka­tıl­ma­la­rı­nı sağ­la­ya­cak de­ği­şik­lik­le­ri yap­mak zo­run­
da kal­mış­tır. Bu de­ği­şim ve ge­li­şim eko­no­mi­de ve si­ya­set­te ye­ni bir an­la­yı­şın
ya­şa­ma ge­çi­ril­me­si de­mek­tir. Bu de­ği­şi­min de­nen­me­si bir zo­run­lu­luk­tu.
Ya­ban­cı ya­tı­rım­la­rın teş­vik edil­me­si ko­nu­sun­da­ki ge­rek­si­ni­min do­ğur­du­ğu
ye­ni yak­la­şım, bu ko­nu­da ül­ke­miz­de uy­gu­lan­mak­ta olan hu­ku­kun ge­niş kap­sam­
lı de­ği­şik­lik­le uğ­ra­ma­sı­nı zo­run­lu kıl­mış­tır. Özel­lik­le Av­ru­pa Bir­li­ği­ne aday­lık
sü­re­cin­de, son bir yıl­da, da­ha ön­ce­ki hü­kü­met dö­ne­min­de ha­zır­lan­mış olan ta­sa­
rı­la­rın ya­sa­laş­ma­sı, Türk hu­kuk ya­şa­mın­da ye­ni bir dö­ne­min baş­lan­gı­cı­nı oluş­
tur­muş­tur. De­ği­şik­lik­ler bir yan­dan Av­ru­pa Bir­li­ği­ne uyum ya­sa­la­rı çer­çe­ve­sin­de
ya­pı­lır­ken, di­ğer yan­dan ül­ke­mi­ze da­ha bü­yük oran­lar­da ya­ban­cı ser­ma­ye­nin
çe­kil­me­si ama­cı­na yö­ne­lik ol­muş­tur.
Ki­ta­bı­mı­zı, 1998 den be­ri de­ği­şik­lik­le­ri bir­lik­te ha­zır­la­dı­ğı­mız Doç. Dr.
Gün­se­li Öz­te­kin Gel­gel ile bir­lik­te ha­zır­la­dık. Bu ha­zır­lı­ğın, ya­pıl­mış olan çok
kap­sam­lı de­ği­şik­lik­ler ne­de­niy­le ye­ni bir ki­tap yaz­mak ka­dar emek ve dik­kat
ge­rek­tir­di­ği­nin bi­lin­cin­dey­dik. Yi­ne de muh­te­mel ek­sik­lik­le­ri öğ­ren­ci­le­ri­mi­zin ve
hu­kuk­çu­la­rı­mı­zın hoş­gö­rülü de­ğer­len­dir­me­le­ri ile aşa­bi­le­ce­ği­miz inan­cın­da­yım.
Ki­ta­ba eme­ği ge­çen araş­tır­ma gö­rev­li­si ar­ka­daş­la­rı­ma, Be­ta Mat­ba­a­sı­na ve
onun ti­tiz ve dik­kat­li ele­ma­nı Ye­ter Şa­hin’e te­şek­kürü borç bi­li­yo­rum.
Levent 1 Ocak 2004
Prof. Dr. Ay­sel Çe­li­kel
XI
SEKİZİNCİ BASIYA ÖNSÖZ
Türk Ya­ban­cı­lar Hu­ku­ku­nu ko­nu alan ki­ta­bı­mı­zın ilk bas­kı­sı 1974 yı­lın­da
ya­pıl­mış­tı. Bu, do­çent ün­va­nı­nı al­dık­tan son­ra yaz­dı­ğım ilk ki­tap­tı. Cum­hu­ri­yet
dö­ne­min­den baş­la­ya­rak mev­zuu hu­kuk ve Tür­ki­ye’nin ta­raf ol­du­ğu iki ve çok
ta­raf­lı söz­leş­me­le­ri me­rak­la ve he­ye­can­la araş­tır­dı­ğı­mı ha­tır­lı­yo­rum. Bu ça­lış­ma
bir­kaç yı­lı­mı al­mış­tı. Her iki hu­kuk kay­na­ğı­nın ya­ban­cı­lar hu­ku­ku­na iliş­kin
hü­küm­le­ri­nin bir ara­da in­ce­len­di­ği ki­ta­bı­mı­zın o dö­nem için bir ye­ni­lik ta­şı­dı­ğı­
nı dü­şü­nü­yo­rum.
Ya­ban­cı­lar Hu­ku­ku ku­ral­la­rı sü­rek­li de­ği­şim ve ge­li­şi­me açık­tır. Ulus­la­ra­ra­
sı iliş­ki­le­rin ve ulus­la­ra­ra­sı ti­ca­re­tin ge­liş­me­si­ne pa­ra­lel ola­rak ya­ban­cı­la­ra uy­gu­
la­nan re­jim de de­ği­şik­li­ğe uğ­ra­mak­ta­dır. Bu ol­gu ki­ta­bı­mı­zın her yıl mev­zuu
hu­kuk­ta­ki de­ği­şik­lik­le­re ve ulus­la­ra­ra­sı söz­leş­me­le­re gö­re ye­ni­len­me­si­ni ge­rek­li
kıl­mak­ta­dır.
Ki­ta­bı­mı­zın se­ki­zin­ci bas­kı­sı bir ye­ni­lik ta­şı­yor. Bu bas­kı için ge­rek­li araş­
tır­ma ve ye­ni­len­me­yi ana­bi­lim da­lı­mı­zın öğ­re­tim üye­le­rin­den de­ğer­li ar­ka­da­şı­
mız Yrd. Doç. Gün­se­li ÖZ­TE­KİN GEL­GEL ya­pa­cak ve ki­ta­bı­mız iki isim­le ya­yın­
la­na­cak. Bun­dan son­ra ya­pı­la­cak bas­kı­lar­da da bir­lik­te­li­ği­miz de­vam ede­cek.
Be­nim için ma­ne­vi de­ğer ta­şı­yan bu ça­lış­ma­ya ya­pa­ca­ğı kat­kı­lar için genç ar­ka­
da­şı­ma te­şek­kür edi­yo­rum.
Kasım 1998, Levent
Prof. Dr. Ay­sel Çe­li­kel
ÖNSÖZ
Ya­ban­cı­lar Hu­ku­ku Ders­le­ri ad­lı ki­ta­bı­mı­zın ilk bas­kı­sı ya­pıl­dı­ğın­dan be­ri,
ko­nu­yu dü­zen­le­yen hu­kuk ku­ral­la­rın­da önem­li de­ği­şik­lik­ler ol­du. Mil­let­le­ra­ra­sı
iliş­ki­le­rin ge­liş­me­si, Türk eko­no­mi­si­nin dı­şa açıl­ma ça­ba­la­rı, ya­ban­cı ser­ma­ye­
nin teş­vik edil­me po­li­ti­ka­sı, ya­ban­cı­lar hu­ku­ku ku­ral­la­rı­nın za­man için­de ih­ti­
yaç­la­ra gö­re ye­ni­den ele alın­ma­sı­nı gün­de­me ge­tir­di.
Bir ül­ke­de ya­ban­cı­la­ra uy­gu­la­nan re­jim esas iti­ba­riy­le eko­no­mik po­li­ti­ka ile
ya­kın­dan il­gi­li bu­lun­mak­ta­dır. Ya­ban­cı­la­rın ül­ke­nin eko­no­mik ha­ya­tı­na ka­tıl­ma­
la­rın­da li­be­ral öl­çü­le­rin ka­bul edil­me­si, hu­kuk ku­ral­la­rı­nın da bu esa­sa gö­re
dü­zen­le­me­si­ni hak­lı kı­la­cak­tır. Esa­sen Tür­ki­ye’­nin Or­tak Pa­zar’­a tam üye ol­ma
ko­nu­sun­da­ki ta­le­bi, bun­dan böy­le üye dev­let va­tan­daş­la­rı açı­sın­dan sı­nır­la­ma­la­
rın kal­dı­rıl­ma­sı, ni­hai amaç ola­rak eşit­lik esa­sı­nın be­nim­sen­me­si so­nu­cu­nu
do­ğu­ra­cak­tır.
Ya­ban­cı­la­ra uy­gu­la­nan re­ji­mi iç hu­kuk ve söz­leş­me­ler ta­yin et­mek­te­dir.
Ya­ban­cı­la­rın hu­ku­ki du­ru­mu ile il­gi­li ola­rak im­za­la­dı­ğı­mız iki ve çok ta­raf­lı söz­
leş­me­ler ile, üye dev­let va­tan­daş­la­rı­nın di­ğe­ri­nin ül­ke­sin­de ba­zı hak­lar­dan eşit­lik
için­de ya­rar­lan­ma­la­rı ka­bul edil­miş­tir.
Ki­ta­bın ilk bas­kı­sı 1974, ikin­ci bas­kı­sı 1983 yı­lın­da “Ya­ban­cı­lar Hu­ku­ku
Ders­le­ri” adı al­tın­da ya­pıl­mış­tı. Za­man için hu­ku­ku­muz­da ya­pıl­mış olan de­ği­şik­
lik­le­rin ge­rek me­tin, ge­rek­se dip­not­la­rı­na iş­len­me­siy­le, bu ça­lış­ma ay­nı za­man­da
bir mü­ra­ca­at ki­ta­bı ha­li­ne gel­miş bu­lun­mak­ta­dır. Bu ne­den­le üçün­cü bas­kı­yı
“Ya­ban­cı­lar Hu­ku­ku” adı al­tın­da ya­yın­la­ma­yı uy­gun gör­düm. Ki­ta­bın öğ­ren­ci­le­
ri­mi­ze ve hu­kuk­çu­la­rı­mı­za ya­rar­lı ola­ca­ğı umu­dun­da­yım.
Bu bas­kı­nın ger­çek­leş­ti­ril­me­sin­de eme­ği ge­çen­le­re, Fa­kül­te­ler Mat­ba­a­sı­nın
tec­rü­be­li ve de­ğer­li men­sup­la­rı­na, kav­ram in­dek­si­ni ha­zır­la­yan kür­sü­müz araş­
tır­ma gö­rev­li­si Şe­fi­ka Akın’­a te­şek­kür ede­rim.
Levent, 20 Ekim 1985
Prof. Dr. Aysel Çelikel
XIII
İÇİNDEKİLER
Giriş
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL ESASLAR
Birinci Kısım
YABANCILAR HUKUKU
A. Yabancılar Hukukunun Milletlerarası Özel Hukuktaki Yeri....................................9
B. Yabancılar Hukukunun Vatandaşlık Hukuku ile İlgisi...........................................10
C. Yabancılar Hukukunun Kanunlar İhtilâfı ile İlgisi................................................11
D. Yabancılar Hukukunun İç Hukuk ve Milletlerarası Hukuk ile İlgisi.....................13
İkinci Kısım
YABANCI
A. Yabancı Gerçek Kişiler.............................................................................................18
I. Vatansızlar.........................................................................................................18
II. Mülteciler..........................................................................................................19
III. Göçmenler (Muhacirler)...................................................................................23
IV. Doğumla Türk Vatandaşı Olup Türk Vatandaşlığından Çıkanlar
(İmtiyazlı Yabancılar).......................................................................................25
V. Azınlıklar...........................................................................................................27
B. Yabancı Tüzel Kişiler................................................................................................30
I. Yabancı Ortaklıklar...........................................................................................31
II. Dernek Ve Vakıfların Vatandaşlığı...................................................................32
Üçüncü Kısım
MİLLETLERARASI HUKUKTA
YABANCILARA TANINACAK HAKLARIN KAPSAMI
A. Yabancı ile Vatandaşın Eşitliği Prensibi.................................................................33
B. Adaletin Milletlerarası Standardı Prensibi.............................................................34
C. İkinci Dünya Savaşından Sonraki Durum..............................................................36
XIV
Dördüncü Kısım
YABANCILAR HUKUKUNUN TARİHÎ GELİŞİMİ
A. Genel Bilgiler............................................................................................................39
B. Osmanlı Ülkesinde Yabancılar.................................................................................40
I. İslam Hukuku...................................................................................................40
II. Kapitülasyonlar.................................................................................................41
1. Konusu, Tarihî Gelişimi ve Mahiyeti.........................................................41
2. Yabancılara Tanınmış Olan İmtiyazlar......................................................45
3. Kapitülasyonların Kaldırılması.................................................................48
Beşinci Kısım
YABANCILAR HUKUKUNUN KAYNAKLARI
A. İç Hukuk Kaynakları.................................................................................................51
I. Anayasa.............................................................................................................51
II. Kanunlar, Kararnameler, Tüzükler, Yönetmelikler, Tebliğler.........................51
III. Mahkeme Kararları ve Doktrin........................................................................52
B. Milletlerarası Hukuk Kaynakları..............................................................................52
I. Sözleşmeler.......................................................................................................53
II. Milletlerarası Örf ve Adet.................................................................................53
III. Medenî Milletlerce Kabul Edilen Hukuk Prensipleri.....................................54
İKİNCİ BÖLÜM
TÜRK YABANCILAR HUKUKUNUN
GENEL ESASLARI
A. Eşitlik Esası..............................................................................................................58
B. Karşılıklı Muamele Esası.........................................................................................60
C. En Ziyade Müsaadeye Mazhar Millet Muamelesi
(En Çok Gözetilen Ulus Kaydı)................................................................................62
D. Mukabele Bilmisil (Karşı İşlem veya Misilleme) Esası...........................................64
E. Kazanılmış Haklara Saygı........................................................................................67
XV
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
YABANCILARIN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ
Birinci Kısım
YABANCININ KİŞİ OLARAK HAK VE ÖZGÜRLÜKLERDEN
YARARLANMASI
A. Yabancıların Türkiye’ye Giriş Hakkı ......................................................................74
I. İç Hukuk Kuralları ..........................................................................................74
1. Pasaport Gösterme Mecburiyeti ...............................................................75
a) Pasaport ................................................................................................75
b) Pasaport Yerine Geçen Belgeler . .........................................................76
c) Seyahat Belgesi......................................................................................77
d) “Yabancılara Mahsus” Damgalı Pasaport ...........................................77
e) Pasaportsuz veya Vesikasız Gelenler ...................................................78
f) Pasaport Aranmayan Haller..................................................................79
g) Türkiye’ye Girişin Engellenmesi...........................................................80
h) Belirli Kapılardan Giriş Mecburiyeti . .................................................81
2. Vize Alma Mecburiyeti...............................................................................81
3. Vize Muafiyeti ............................................................................................82
4. Özel Vize Kapsamına Giren Yabancılar....................................................85
5. Vize Verilmeyecek Yabancılar....................................................................85
II. Sözleşmeler Hukuku.........................................................................................86
B. Türkiye’de Yabancıların İkamet ve Seyahat Özgürlüğü.........................................86
I. İç Hukuk Kuralları............................................................................................86
1. Genel Olarak ..............................................................................................86
a) Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu .........................87
b) Köy Kanunu ..........................................................................................89
2. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ...........................................89
a) İkamet İzni.............................................................................................89
b) İkamet İzninden Muafiyet ....................................................................91
c) İkamet İzni Çeşitleri..............................................................................91
d) İkamet İzinlerinin Uzatılması...............................................................99
e) İkamet İzinlerine İlişkin Diğer Hükümler..........................................100
f) Çalışma İzninin İkamet İzni Sayılması...............................................100
g) İkamette Kesinti Ve İkamet İzinleri Arasında Geçişler.....................101
h) Türkiye’de Oturan Yabancıların Nüfus Kayıtlarının Tutulması........101
XVI
II. Sözleşmeler Hukuku.......................................................................................102
1. İki Taraflı Sözleşmeler .............................................................................103
2. Çok Taraflı Sözleşmeler ...........................................................................105
a) Avrupa Ekonomik Topluluğunu Kuran Sözleşme.............................105
b) Diğer Çok Taraflı Sözleşmeler . ..........................................................110
C. Basın Özgürlüğü.....................................................................................................111
Ç. Dernek Kurma ve Üye Olma Özgürlüğü...............................................................113
I. Dernek Kurma ve Üye Olma Özgürlüğü........................................................113
II. Vakıf Kurma ve Üye Olma Özgürlüğü...........................................................114
D. Yabancının Kişi Dokunulmazlığı...........................................................................116
I. Sınırdışı Etme.................................................................................................117
1. Genel Olarak ............................................................................................117
2. Sözleşmeler Çerçevesinde Sınırdışı Etme...............................................117
3. Türk İç Hukukundaki Düzenleme ..........................................................119
a) Sınırdışı Etme Kararı..........................................................................119
b) Haklarında Sınırdışı Etme Kararı Alınacak Yabancılar....................120
c) Haklarında Sınırdışı Etme Kararı Alınamayacak Yabancılar...........121
d) Türkiye’yi Terke Davet.........................................................................122
e) Sınırdışı Etmek Üzere İdari Gözetim................................................122
f) Geri Gönderme Merkezleri.................................................................123
g) Sınırdışı Etme Kararının Yerine Getirilmesi.....................................124
II. Uluslararası Koruma......................................................................................125
1. Uluslararası Koruma Çeşitleri - Uluslararası
Korumanın Haricinde Tutulma ..............................................................125
a) Mülteciler.............................................................................................125
b) Şartlı Mülteciler...................................................................................125
c) İkincil Koruma.....................................................................................125
d) Uluslararası Koruma Haricinde Tutulma..........................................126
e) Uluslararası Korumaya İlişkin Özel Durumlar..................................126
2. Uluslararası Koruma İçin Uyulması Gereken Usul Ve Esaslar..............128
a) Başvuru................................................................................................128
b) Refakatsiz Çocuklar ve Özel İhtiyaç Sahipleri...................................128
c) Başvuru Sahiplerinin İdari Gözetimi.................................................129
d) Koruma Kararı....................................................................................130
e) Uluslararası Koruma Kararının Sonuçları........................................131
f) Uluslararası Koruma Statüsünün Sona Ermesi................................131
g) Uluslararası Koruma Statüsünün İptali.............................................132
XVII
3. Uluslararası Korumadan Faydalanacak Olan Yabancının
Hak ve Yükümlülükleri.............................................................................132
a) Genel Prensip.......................................................................................132
b) Haklar...................................................................................................132
c) Yükümlülükler.....................................................................................133
4. Uluslararası Korumaya İlişkin Diğer Hükümler.....................................134
a) Kabul Edilemez Başvuru....................................................................134
b) Geçici Koruma.....................................................................................135
c) Uluslararası Koruma Sürecinde İşbirliği, Menşe Ülke
Bilgisi, Gizlilik İlkesi ile Kabul ve Barınma Merkezleri....................135
5. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü..................................................................135
III. Suçluların Geri Verilmesi...............................................................................137
1. Genel Olarak.............................................................................................137
2. Türk Ceza Kanununda Suçluların Geri Verilmesine Ait Esaslar...........138
a) Fiile İlişkin Şartlar...............................................................................139
b) Diğer Şartlar........................................................................................139
3. Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesinde Suçluların Geri
Verilmesine Ait Esaslar.............................................................................140
a) İadesi İstenen Kişinin Vatandaşlığı ile İlgili Şart..............................141
b) Suçun Niteliği ile İlgili Şartlar............................................................141
c) Suçluların Geri Verilmesi ile İlgili Özel Durumlar............................142
4. Geri Verme Usulü......................................................................................143
5. Uçaklarda ve Uçak Kaçırma Yolu ile İşlenen Suçlarda Durum.............143
İkinci Kısım
YABANCILARIN SOSYAL VE EKONOMİK
HAKLARI VE ÖZGÜRLÜKLERİ
A. Yabancıların Çalışma Hak ve Özgürlükleri...........................................................145
I. İç Hukuk Kuralları..........................................................................................145
1. Genel Olarak.............................................................................................145
2. Yabancıların Türkiye’de Çalışması ile İlgili Olarak Yerine
Getirilmesi Gereken Usulî İşlemler.........................................................147
a) Genel Olarak........................................................................................147
b) Çalışma İzni Başvurularının İncelenmesi..........................................150
c) Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Çalışan Yabancıların
Yerine Getirmesi Gereken Usulî Hükümler.......................................152
3. Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun.....................................155
XVIII
a) Yasanın Getirdiği Maddî Hükümler...................................................155
b) Usulî Hükümler (İkamet İzni) ...........................................................159
c) Çalışma İzninin Sınırlandırılması......................................................160
d) Çalışma İzninin İptali ve Geçerliliğini Kaybetmesi...........................160
e) Çalışma İzninden Muafiyet.................................................................161
4. Sağlık Hizmetleri......................................................................................164
a) Genel Olarak........................................................................................164
b) Tababet ve Şuabatı Sanatlarının İcrası Tarzına Dair Kanun............165
c) Özel Hastahane Açma.........................................................................167
d) Veteriner Hekimliği.............................................................................167
e) Eczacılık...............................................................................................167
f) Gözlükçülük (Optisyenlik)..................................................................167
5. Avukatlık ve Noterlik................................................................................168
6. Menkul Kıymetler Borsa Komisyoncusu, Borsa Ajanı ve
Borsa Simsarı Olmak................................................................................169
7. Turist Rehberliği.......................................................................................169
8. Mühendislik Ve Mimarlık.........................................................................170
9. Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını
Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya
İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun...................................170
a) Kanunun Uygulanma Alanı................................................................171
b) Türk Soylu Yabancıların Çalışabileceği ve Çalışamayacağı
İş Kolları...............................................................................................171
c) Usul.......................................................................................................172
d) Kanuna Göre Çalışanların Hukukî Statüsü.......................................172
10.Yabancı Sermaye ile Yapılan Yatırımlar..................................................173
a) Genel Bilgiler.......................................................................................173
b) Tarihçe..................................................................................................175
c) Yabancı Yatırımcının Aradığı Şartlar ve Ülkeye
Sağladığı Yararlar................................................................................177
d) Yabancı Yatırımların Hukuksal Yönü.................................................178
e) Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu..............................................179
f) Yabancı Yatırımın Ticarî Olmayan Risklere Karşı Korunması . ......185
11. Türk Kıyı, Liman ve Karasularında Ticaret.............................................189
a) Genel Olarak........................................................................................189
b) Türk Kıyı, Liman ve Karasularında Yolcu ve Yük Taşıma.................190
c) Gemi Acenteliği Faaliyeti....................................................................194
XIX
d) Deniz Ürünleri Avlama, Kum vs. Çıkarma.........................................194
e) Türk Kara Sularında Enkaz Kaldırma, Dalgıçlık,
Kılavuzluk Hizmetleri.........................................................................195
f) Yabancı Eleman Çalıştırma................................................................195
g) Deniz Turizmi......................................................................................195
12.Hava Yolu ile Yolcu ve Yük Taşıma..........................................................197
a) Türkiye Sınırları İçinde Hava Taşımacılığı........................................197
b) Türkiye ile Yabancı Ülkeler Arasındaki Hava Taşımacılığı...............198
13.Madencilik.................................................................................................199
a) Genel Olarak........................................................................................199
b) 4.6.1985 Tarih ve 3213 Sayılı Maden Kanunu...................................200
14.Petrol Arama, İşletme ve Petrol Piyasası.................................................201
a) Türk Petrol Kanunu.............................................................................201
b) Petrol Piyasası Kanunu.......................................................................204
15.Sigortacılık................................................................................................205
16.Bankacılık..................................................................................................208
17.Turizme Yönelik Yatırımlar ve Turizm İşletmesi....................................209
18.Serbest Bölgeler Kanunu..........................................................................210
19. Endüstri Bölgeleri Kanunu......................................................................211
a) Genel Olarak........................................................................................211
b) Yatırım İzni..........................................................................................212
20.Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu...................................................213
a) Genel Olarak........................................................................................213
b) Gayrimenkul Kullanımı......................................................................213
c) Personel Çalıştırma.............................................................................213
II. Yabancıların Çalışma Hak ve Özgürlükleri ile İlgili
Sözleşmelerin Getirdiği Düzen......................................................................214
1. İki Taraflı Sözleşmeler .............................................................................214
2. Çok Taraflı Sözleşmeler ...........................................................................215
a) Göçmen İşçilerin Hukukî Statüsü Hakkında Sözleşme ...................215
b) Avrupa Ekonomik Topluluğu Sözleşmesi...........................................215
B. Yabancıların Sosyal Hak Ve Özgürlükleri.............................................................228
I. Yabancının Sosyal Güvenlik Hakkı................................................................228
1. İç Hukuk Kuralları ..................................................................................228
a) Zorunlu Sigorta...................................................................................228
b) İsteğe Bağlı Sigorta..............................................................................230
XX
2. Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri .................................................................231
a) Çok Taraflı Sözleşmeler . ....................................................................231
b) İki Taraflı Sözleşmeler . ......................................................................234
II. Yabancının Sendika Kurma ve Üye Olma Hakkı..........................................235
III. Diğer Sosyal Haklar........................................................................................235
C. Yabancının Eğitim Ve Öğretim Özgürlüğü...........................................................236
I. Türk Okullarında Eğitim ve Öğretim.............................................................236
II. Yabancıların Öğretim Müesseseleri Açması..................................................237
1. Genel Olarak ............................................................................................237
2. Yabancıların Eğitim ve Öğretim Özgürlüğünü Düzenleyen
Kuralların Tarihî Gelişimi........................................................................239
a) Hususî Mektepler Talimatnamesi ......................................................239
b) Özel Okullar Yönergesi . .....................................................................240
3. 5580 Sayılı 08.02.2007 Tarihli Özel Öğretim Kurumları
Kanununa Göre Yabancıların ve Azınlıkların Özel Öğretim
Kurumu Açma Hakkı................................................................................241
a) Yabancı Okullar...................................................................................242
b) Milletlerarası Özel Öğretim Kurumları..............................................242
c) Azınlık Okulları....................................................................................243
4. Yabancıların Yüksek Öğretim Kurumu Açma Hakkı . ...........................245
5. Yabancı Öğretmenler Ve Türk Müdür Başyardımcılığı .........................246
6. Öğretim ve Eğitim ile İlgili Milletlerarası Sözleşmeler .........................247
D. Yabancıların Taşınmazlara İlişkin Mülkiyet ve Sınırlı Aynî Haklardan
Yararlanması...........................................................................................................248
I. Genel Olarak...................................................................................................248
II. Tapu Kanununda 3.5.2012 Tarihli ve 6302 Sayılı Kanunla Yapılan
Değişikliğe Göre Yabancı Gerçek ve Tüzel Kişilerin
Taşınmaz Edinmesinde Mevcut Durum........................................................252
1. Yabancı Gerçek Kişilerin Türkiye’de Taşınmaz Edinmeleri...................254
2. Yabancı Şirketlerin Türkiye’de Taşınmaz Edinmeleri............................255
3. Gerçek ve Tüzel Kişilerin Lehine Sınırlı Aynî Hak Tesisi.......................258
III. Yabancıların Taşınmaz Edinmelerinde Kanunî Sınırlamalar......................258
1. Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu..............................258
a) Genel Olarak........................................................................................258
b) Askeri Yasak Bölgeler..........................................................................260
c) Güvenlik Bölgeleri ve Diğer Bazı Bölgeler.........................................261
XXI
2. Mukabele-i Bilmisil Kanunu....................................................................261
3. Tapu Kanununun Getirmiş Olduğu Sınırlamalar...................................265
IV. Tapu Kanunu Madde 35 ve 36 Dışında Özel Kanunî Düzenlemeler............266
1. Turizmi Teşvik Kanunu............................................................................266
2. Türk Petrol Kanunu ve Petrol Piyasası Kanunu.....................................268
3. Doğumla Türk Vatandaşı Olan ve Türk Vatandaşlığından Çıkma
İzni ile Ayrılanların İstisnai Durumu (TVK m. 28).................................270
V. Yabancıların Türkiye’de Taşınmaz Edinmesi Konusunda
Sözleşmelerin Getirdiği Düzen......................................................................271
E. Yabancıların Taşınmazlar Üzerinde Miras Hakkı................................................272
I. Genel Olarak...................................................................................................272
II. Yabancıların Taşınmazlar Üzerinde Miras İktisabına
Getirilen Kısıtlamalar.....................................................................................273
1. Tapu Kanunu.............................................................................................273
2. Köy Kanunu..............................................................................................275
3. Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu............................276
4. Mukabele-i Bilmisil Kanunu ...................................................................276
5. Vatandaşlıktan Çıkarılanların Miras Hakkı............................................277
6. Doğumla Türk Vatandaşı Olan ve Türk Vatandaşlığından Çıkma İzni ile Ayrılanların Miras Hakkı.................................................282
7. Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki
32 Sayılı Kararname.................................................................................283
III. Yabancı Tüzel Kişilerin Miras Hakkı.............................................................284
F. Yabancının Maddî Olmayan Mallar Üzerindeki Hakları.....................................291
I. Fikir ve Sanat Eserleri Üzerindeki Haklar....................................................291
II. Sanayi Mülkiyet Hakları.................................................................................293
1. İhtira Beratı .............................................................................................293
2. Markalar ...................................................................................................295
G. Şahsın Hukuku ve Aile Hukuku Bakımından Yabancılar.....................................296
Üçüncü Kısım
YABANCILARIN SİYASÎ HAKLARI
Yabancıların Siyasî Hakları........................................................................................ 299s
Bibliyografya.................................................................................................................303
Kavram İndeksi.............................................................................................................307
Çok Taraflı Sözleşmeler İndeksi..................................................................................313
Kanunlar İndeksi..........................................................................................................317
XXII
XXIII
KISALTMALAR
AB.
: Avrupa Birliği
Ad. Der.
: Adalet Dergisi
AET
: Avrupa Ekonomik Topluluğu
AİHM
:Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
AHFD
: Ankara Hukuk Fakültesi Dergisi
Any.
: Anayasa
AT
: Avrupa Topluluğu
ATKD
:Avrupa Topluluğu Kararlar Dergisi
Bkz.
: Bakınız
C.
: Cilt
D.
: Düstur
dn.
: dipnotu
Düs.
: Düstur
DPT
: Devlet Planlama Teşkilatı
DYYK
: Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu
EHVHK
:Ecnebilerin Hak ve Vazifeleri Hakkında 1330 Tarihli Muvakkat
FSEK
: Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
HUMK
: Hukuk Usulü Mahkemeleri Kanunu
Int.Leg.Mat.
: International Legal Materials
İHFD
: İstanbul Hukuk Fakültesi Dergisi
Ka. Ta.
: Kabul Tarihi
KHK.
: Kanun Hükmünde Kararname
İBD
: İstanbul Barosu Dergisi
İbid.
: Aynı yerde
İBK.
: İhtira Beratı Kanunu
İ.Ü.
: İstanbul Üniversitesi
MHB
: Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni
MÖH-UK
: Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun
MTA
: Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü
ÖÖKK
: Özel Öğretim Kurumları Kanunu
PK
: Pasaport Kanunu
Kanun
XXIV
PPK
: Petrol Piyasası Kanunu
RG
: Resmî Gazete
SBFD
: Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi
RKD
: Resmî Kararlar Dergisi
SSMHK
: Sigorta Şirketlerinin Murakabesi Hakkında Kanun
TC
: Türkiye Cumhuriyeti
TCK
: Türk Ceza Kanunu
TETK
: Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu
Ter.
: Tertip
TMK
: Türk Medeni Kanunu
TPKKH
: Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında
TTK
: Türk Ticaret Kanunu
Tu-Tek
: Turizmi Teşvik Kanunu
TVK
: Türk Vatandaşlığı Kanunu
YÇİHK
:Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun
YHD.
: Yargıtay Hukuk Dairesi
YHGK
: Yargıtay Hukuk Genel Kurulu
YİSHK
: Yabancıların İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun
YSTK
: Yabancı Sermaye Teşvik Kanunu
YSÇK
: Yabancı Sermaye Çerçeve Kararnamesi
YŞHK
YKD
: Yabancı Şirketler Hakkında Kanun (1330 tarihli)
: Yargıtay Kararları Dergisi
Download

içindekiler pdf