T.C.
MUGLA BUYUKSEHiR BELEDIYESI
Imar ve Sehircilik Dairesi Baskanhgi
Uygulama imar Planlama Sube Mudiirlugu
Sayi : 36521862-310.99- 28023
/Lf 11/2014
Konu : ilimiz Marmaris ilcesi Camh Mahallesi 1/5000 ve
1/1000 Olcekli Koruma Amacli Nazim ve Uygulama
imar Planina Yapilan itiraz ve Degerlendirmeler.
BiLGi iSLEM DAiRESi BASKANLIGI'NA
ilgi:
Cevre ve Sehircilik Bakanhgi Tabiat Varhklanni Koruma Genel Mudiirlugu'niin
27.10.2014 tarih ve 10766 sayili yazisi.
ilgi yazi ile Bakanhk Makamimn 25.03.2014 tarih ve 2654 sayili Olurlari ile 644 sayili
KHK'nin Ek Madde-1/2 ve 13/A maddesi uyannca onaylanan, Mugla Ili Marmaris ilcesi
Camh Mahallesine ait 1/5000 ve 1/1000 Olcekli Koruma Amacli Nazim ve Uygulama imar
Planlarma aski siiresi icinde yapilan itirazlann Bakanhk Makamimn 27.10.2014 tarih ve
10738 sayili Olurlari ile degerlendirilerek, bu itirazlardan bir kisminm red, bir kismimn kabul
ve bir kismimn kismen kabul edildigi bildirilmistir. Soz konusu planin itiraz olmayan ve
itirazi reddedilen kisimlarimn kesinlesmis oldugu, ilgi yazi ekinde itiraz degerlendirme listesi
ve kabul edilen itirazlar cercevesinde yeniden diizenlenen planin ve plan aciklama raporunun
gonderildigi bildirilmistir.
Soz konusu Mugla Ili Marmaris ilcesi Camh Mahallesine ait 1/5000 ve 1/1000 Olcekli
Koruma Amacli Nazim ve Uygulama imar Planlarmin itirazi kabul edilen kismimn 3194
sayili imar Kanunu'nun 8.maddesi, Mekansal Planlar Yapim Yonetmeligi'nin 33.maddesi ve
23.02.2012 tarih ve 28242 sayili Resmi Gazetede yayimlanarak yururliige giren "Korunan
Alanlarda Yapilacak Planlara Dair Yonetmelik"in 8.maddesi dogrultusunda ilan ve aski
i§lemlerinin 14.11.2014 tarihinden itibaren 30 gun sure ile yapilmasi ve ilan suresinin
bitimini takiben ilan, aski tutanaklari ile varsa itirazlarm Daire Baskanhgimiza bildirilmesi
hususunu;
Bilgilerinize arz ederim.
Ayse UNAL
imar ve Sehircilik Dairesi Baskani
EK:
Aski Tutanagi (1 Sayfa)
DAGITIM:
Basin Yayin ve Halkla iliskiler Sube Mudiirliigu
Bilgi islem Dairesi Baskanhgi
Mugla Buyiikjehir Belediyesi
Kurjunlu Cad. Buyukjehir Binasi No:4
www.mugla.bel.tr
Uygulama Imar Planlama §ube Mudiirlugu
Tel: 0 252 214 0700 Faks: 0 252 214 2298
[email protected]
T.C.
MUGLA BUYUKSEHiR BELEDiYESi
imar ve Sehircilik Dairesi Baskanhgi
Uygulama imar Planlama Sube Mudilrlugii
ILAN
ilimiz Marmaris ilcesi Camh mahallesine ait 1/5000 ve 1/1000 olcekli Koruma
Amacli Nazim ve Uygulama Imar Planum aski siiresi icinde yapilan itirazlarin Bakanhk
Makamimn 27.10.2014 tarih ve 10738 sayili Olurlari ile degerlendirilerek, bu
itirazlardan bir kismimn red, bir kismimn kabul ve bir kismimn kismen kabul edildigi
bildirilmistir. Soz konusu planin itiraz olmayan ve itirazi reddedilen kisimlarimn
kesinlesmis oldugu, ilgi yazi ekinde itiraz degerlendirme listesi ve kabul edilen itirazlar
cercevesinde yeniden diizenlenen planin ve plan aciklama raporunun gonderildigi
bildirilmis olup, bahse konu 1/5000 ve 1/1000 olcekli Koruma Amacli Nazim ve
Uygulama imar Planmin itirazi kabul edilen kismimn 3194 sayili imar Kanunu'nun
8.maddesi, Mekansal Planlar Yapim Yonetmeligi'nin 33.maddesi ve 23.02.2012 tarih ve
28242 sayili Resmi Gazetede yayimlanarak yururliige giren "Korunan Alanlarda
Yapilacak Planlara Dair Y6netmelik"in 8.maddesi dogrultusunda 14.11.2014 tarihinden
itibaren 30 gun sure ile askiya cikartilmistir. ilgili dokiimanlar Seyh Mahallesi
Kursunlu Caddesi Buyiiksehir Belediye Binasi No:4 adresinde imar ve Sehircilik Dairesi
Baskanhgi'nda goriilebilir.
Ozlem
Gol^nKA^APOqLU
5?eKir R
Uygulama imar Planlama
§ubeMudiiru V
if &
C '",
9 fj V
Mugla Buyiiksehir Belediyesi
Kurjunlu Cad. Biiyiik^ehir Binasi No:4
www.mugla.bel.tr
Uygulama Imar Planlama §ube Mtidurlugil
Tel: 0 252 214 0700 Faks: 0 252 214 2298
[email protected]
Download

Sayi :36521862-310.99