Say›n Ve­li, Sev­gi­li Ö�­ren­ci,
Nesi­be Ayd›n Dershanesi, verdi�i tüm sözlerin arkas›nda faz­las›yla dura­rak, e�i­tim ve ö�­re­tim­de­ki ka­li­te­si­ne daha faz­la art›lar
ekleyerek e�itim ve ö�retimi­ni sür­dür­mek­te­dir.
MÜSTAKİL, KLİMALI, KAMERA SİSTEMLİ, TEKNOLOJİ DONANIMLI, YANGIN ve HIRSIZLIK alârm sis-
temleriyle donatılmış binamızda, 2014 – 2015 eğitim–öğretim yılı için de başarılarımıza imza atmaya devam edeceğiz.
YÖNETİM
Yönetici kadromuzun görevi; yapıcı disiplini sağlamak, çağdaş dershaneciliğin tüm imkânlarını öğrencilerimizin istifadesine
sunarak öğrencilerin takiplerini yapmak ve velilerini bilgilendirmektir.
Ö⁄­RET­MEN KAD­RO­MUZ
Ö�­ret­men kad­ro­muz, hem ala­n›n­da ken­di­ni ka­n›t­la­m›ş 1. s›­n›f pro­fes­yo­nel der­sha­ne ö�­ret­me­ni, hem de kül­tür dü­ze­yi ve gö­rü­nü­
müy­le ça�­daş bir insan. (Der­sha­ne­miz­de STAJ­YER ö�­retmen ça­l›ş­t›­r›l­ma­mak­ta­d›r . Ö�­ren­ci­le­ri­miz­le il­gi­li her tür ça­l›ş­ma, pro­fes­yo­nel
ö�­ret­men­le­ri­miz ta­ra­f›n­dan yü­rü­tül­mek­te­dir.)
SINIFLAR
Ça�›n gereklerine uygun teknoloji ile donat›lm›ş s›n›flar›m›z›n tümünde, bilgisayar, projeksiyon ve ak›ll› tahta sistemi
bulunmaktad›r.
KÜTÜPHANE
Der­sha­ne bi­na­m›­z›n zemin kat›nda, s›­n›f­lar­dan ay­r› ola­rak, 220 kişilik Konferans Salonumuz vard›r. (Ö�rencilerimize ve velilerimize
yönelik seminerler verilmedi�i zamanlarda, sessiz çal›şma salonu olarak kullan›lmaktad›r.) Ayr›ca, sadece ortaokul kat›na ait olan
çal›şma salonumuz vard›r. Tüm ö�­ren­ci­le­ri­miz, kü­tüp­ha­ne gö­rev­li­mi­zin denetiminde, 08.00 – 19.30 saatleri arasında, ders­ha­ne­miz­de
ça­l›­şa­bi­lir­ler.
REHBERL‹K SERV‹S‹
Bu birimdeki tüm çal›şmalar, uzman rehber ö�retmenlerimiz yönetiminde ve ortaöğretim sistemine uygun bilgisayar programlar›yla
yürütülmektedir. Bu birimimiz, ö�rencilerimizin her tür sorununa ça�daş çözümler getirmektedir.
GÜ­VEN­L‹K
Ö�­ren­ci­lerimi­zin can gü­ven­li­kleri, bizim için herşeyden önce gelmektedir. Bunun için dershanemizde her tür güvenlik önlemi
al›nm›şt›r. S›n›flar ve Rehberlik Odalar› hariç, tüm birimler GÖRÜNTÜLÜ KAMERA S‹STEM‹YLE izlenmektedir. (S›n›flarda ders
ö�retmeninizin, rehberlik birimlerinde de rehber ö�retmeninizin sorumlulu�undas›n›z.) Ayr›ca, dershanemizin giriş kap›s›nda sürekli
bir güvenlik görevlisi bulunmaktad›r.
Ö⁄­REN­C‹ TA­K‹­B‹
• Ö�­ren­ci sü­rek­li ta­kip edi­le­rek, ö�­ren­ci ile il­gi­li her tür­lü bil­gi bil­gi­sa­ya­r›­m›z­da ar­şiv­le­nir ve bu bil­gi­ler ö�­ren­ci ve­li­le­ri­ne ulaş­t›­r›­l›r.
(De­vam-de­vam­s›z­l›k, davran›ş, s›­nav so­nuç­la­r› vb.)
• Reh­ber ö�­ret­me­nle­ri­miz ve ders­le­ri­ne gi­ren ö�­ret­men­le­ri­miz, ö�­ren­ci­nin sorunlar› ile yak›ndan ilgilenip, ayr›ca veli ile de görüşerek ö�rencinin sorunlar›na çözüm bulmaya çal›ş›rlar..
• Amaç­la­nan he­de­fe ula­şa­bil­mek için hiç bir öz­ve­ri­den ka­ç›­n›l­maz ve ö�­ren­ci­ye hiç bir ko­nu­da esnek davran›lmaz. (Özel­lik­le, eve
verilen ÖDEV­LER ve DE­VAM­SIZ­LIK ko­nu­sun­da).
• Ö�­ren­ci­le­ri­mi­zin ve ve­li­le­ri­mi­zin cep te­le­fon­la­r›­na, bilgilendirme ME­SAJLARI gön­de­ri­lir.
D‹­S‹P­L‹N
Dershanemizdeki her uygulama, öğrencilerimizin başarısı için düşünülmüştür. Örneğin, öğrenciler;
• Ders giriş zili çalmadan önce, cep telefonlarını kapatıp çantalarına yerleştirirler. Aynı uygulama, Çalışma Salonu, Problem
Çözme ve Etüt Salonları için de geçerlidir.
•Dersin düzenini bozacak davranışlarda bulunamazlar.
• Dershanenin eşyasına zarar veremezler.
• Derslere geç gelme, canı istediği zaman dersten çıkma veya derse girmeme gibi keyfiyetlerde bulunamazlar.
• Uyarılara rağmen, mazeretsiz olarak toplam 25 saat devamsızlık yapan veya yukarıdaki kurallara uymayan öğrencinin kaydı
silinir.
ÖNEM­L‹ NOT:
• Dershanemizin SBS KATI (6, 7 ve 8. s›n›flar), di�er (Lise ara sınıflar ve üniversiteye haz›rl›k) s›n›flardan TAMAMEN AYRIDIR.
Ortaokul ö�rencilerinin KANT‹N‹, ÇALIŞMA ve ETÜT SALONLARI da kendi katlar›nda, ortaöğretime özeldir.
• Ö�rencileri dershanemize SINAVLA al›yoruz.
•Ö�­ren­ci­nin s›­na­va gi­re­bil­me­si için, ö�­ren­ci ve­ya ve­li­si­nin dershanemize ge­le­rek ÖN KAYIT yap­t›r­ma­s› ve SINAV KARTI­
al­ma­s› ge­re­ki­yor.
• Seneye, 6, 7 ve 8. s›n›f olacak ö�rencilerin dershanemize kabulünde, karne notlar› da dikkate al›nacakt›r.
YED‹NC‹ SINIF Ö⁄RENC‹LER‹ ‹LE YAPACA⁄IMIZ ÇALIfiMALAR
(2014 – 2015)
1. Gruplar›m›z 18 kişilik olacakt›r.
2. 1. Düzey Belirleme S›nav›, 29 Ağustos 2014 tarihinde yap›lacakt›r.
3.Dersler, 1 Eylül 2014 tarihinde başlay›p, 31 May›s 2015 tarihinde sona erecektir.
4. Toplam, 520 saat ders yap›lacakt›r.
5. Haziran ay›nda, öğrencilerimizle toplant› yap›larak, Yaz Ödevleri ve Yaz Tatili Çal›şma Programlar› verilecektir.
Ayr›ca, ö�rencilerimize tatilde okumalar› için uygun gördü�ümüz kitap isimleri de önerilecektir.
6.Dersler başlad›ktan sonra, tarihini ve yerini sizlere bildirece�imiz 1. VEL‹ TOPLANTIMIZ yap›lacakt›r.
7. ‹lk veli toplant›s›n›n d›ş›nda, tarihini sizlere bildirece�imiz başka veli toplant›lar› da yap›lacakt›r.
8. Her velimiz, sene baş›ndan, sene sonuna kadar, randevu alarak çocu�unun ö�retmenleri ve rehber ö�retmeni
ile bire - bir görüşebilir.
9. Gruplar, dersler başlamadan önce yap›lacak olan, 1. Düzey Belirleme S›nav› (DBS) sonucuna göre oluşturulacakt›r.
(Gruplar›n oluşumunda, okul karnesi ve dershaneye giriş puan› da etkili olacakt›r.)
10. Daha sonra yap›lacak olan s›navlara göre, sene sonuna kadar ö�rencilerin gruplar› tekrar de�işebilecektir.
11. 1 Eylül - 14 Eylül arasında, toplam, 60 saat YOĞUN PROGRAM uygulanacaktır.
12. Yoğun programdan sonra, haftada toplam 13 saat ders yap›lacakt›r. Bu derslerin da�›l›m›, aşa�›daki gibidir.
GRUBU
MATEMATİK
FEN ve
TEKNOLOJİ
TÜRKÇE
SOSYAL
BİLGİLER
Zorunlu
Etüt
Haftalık
Toplam
7. SINIF
4
2
2
1
3
12
• 7. s›n›f ö�rencileri, haftal›k toplam 12 saat olan derslerini, hafta sonu yapacakt›r.
• 3 saat olan zorunlu etütün, 1 saati Matematik, 1 saati Fen, 1 saati de tüm dersler için soru sorma saatidir.
• 7. sınıf öğrencilerine, talep edildiği taktirde, 15 günde bir 2 saat (hafta içi bir gün) İngilizce dersi de verilecektir.
13. 30 GÜNDE B‹R SINAV YAPILIR. Bu s›navlar:
a)KONU DENEME SINAVI: Tüm derslerden, en son işlenilen konulardan soru sorulur. (TEOG formatında haz›rlan›r.)
b)TEOG DENEME SINAVI: Tüm derslerden, baştan itibaren en son işlenilen konuya kadar soru sorulur.
✽ TEOG: Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş
14. KONU DENEME s›navlar›ndan sonra, her dersten belirlenen netin alt›nda kalan Ç‹ZG‹ ALTI Ö⁄RENC‹LERE,
çizgi alt› ödevleri verilerek, zorunlu ek dersler yap›l›r.
15.Ö�rencilerin her dersten yapamad›�› sorular› sorabilecekleri, PROBLEM ÇÖZME SAATLER‹ vard›r.
(Problem çözme saatleri, profesyonel ö�retmen kadromuz taraf›ndan yap›lmaktad›r.)
16. Profesyonel ö�retmen kadromuz taraf›ndan verilen B‹RE B‹R ETÜT saatleri vard›r. Ö�rencilerin talepleri
do�rultusunda verilen bu saatlerde, ö�rencilerin anlamad›�› konular, özel ders kalitesinde anlat›lmaktad›r.
17. 7. s›n›f ö�rencilerimize okula paralel çal›şma yap›larak, okuldaki s›navlarda yüksek not almalar› sa�lan›r. Şayet,
farklı bir müfredat sırası takip eden okullar olursa, bu öğrencilere bu konulardan ek dersler yapılır. (Özellikle
sınav önceleri)
18.Ö�rencilerimize AYLIK ÖDEV K‹TAPÇIKLARI verilir. Bu ödevlerin kontrolleri, Sn.Nesibe AYDIN ve her branştan
ö�retmen ekibi taraf›ndan yap›lmaktad›r.
19. Yar›y›l tatilinde, 6 gün, karne notu düşük olan öğrencilere ek dersler düzenlenir.
20. Ö�rencilerimize ve velilerimize, VER‹ML‹ ÇALIfiMA ve MOTİVASYON yöntemleriyle ilgili SEM‹NERLER verilir.
21. VER‹LECEK DÖKÜMANLAR :
• Tatil ödevi kitapç›klar›
• Çizgi alt› konu testleri
• TEOG DENEME s›nav› kitapç›klar›,
• Ayl›k ödev test kitapç›klar› • Konu çal›şma modülleri
• TEOG haz›rl›k deneme s›navlar› kitaplar›.
• Konu tarama testleri
• KONU DENEME s›nav› kitapç›klar› • TEOG hazırlık Soru Bankası
NOT: Sonuç olarak dershanemizde, yukar›daki tabloda belirtilen saatlerin çok daha üzerinde ders yap›lmakta. (s›navlar,
problem çözme saatleri, ek dersler, bire bir etütler gibi) ve yukar›da belirtti�imiz dokümanlar›n da üzerinde doküman
verilmektedir. Çünkü amac›m›z, ö�rencilerimize, 7. sınıftan itibaren gerekli alt yapıyı vererek nitelikli Anadolu ve Fen
Liselerine yerleşmelerini sağlamaktır.
Download

Öğrenci El Kitabı - Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı