AV TÜFEĞİ VE TABANCA YARALANMASI TESPİT EDİLEN ÖLÜM
OLGUSUNUN MEDİKOLEGAL AÇIDAN İRDELENMESİ
Eyyüp YILMAZ 1, T. Kaan GÜNDÜZ 1, Ersin ANNAK 1, Süleyman GÖREN 2
1 Uz
2 Doç
Dr, Diyarbakır Adli Tıp Grup Başkanlığı, Türkiye
Dr, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp A.D., Diyarbakır/ Türkiye
ÖZET
TARTIŞMA
Ateşli silah yaralanmasına bağlı ölüm, adli tıp pratiğinde halen sık karşılaşılan
durumlardandır.
Tartışılmaya sunduğumuz, 42 yaşında erkek cinsiyette bir otopsi olgusudur.
Vücudunda bir adet av tüfeği yaralanması ve bir adet tabanca yarası tespit edilmiştir.
Fiziksel bakıda, başkaca belirti ve bulgu saptanmamıştır.
Ateşli silahlara bağlı ölüm olaylarının gündemden hiç düşmediği ülkemizde, bu
tarzda sıkça karşılaşılmayan olgu sunumumuz ile; günümüz modern adli tıp
uygulamaları da göz önüne alınarak, medikolegal yaklaşımlardaki "yaşamsal tehlike
ve öldürücü” kavramlarını böylelikle bilimsel tartışmaya açmanın, mesleki bir
gereklilik olduğunu düşünmekteyiz.
ANAHTAR KELİMELER: av tüfeği, tabanca, medikolegal, otopsi.
GİRİŞ VE AMAÇ
Otopsi uygulamalarında, çoğu kez tek tip ateşli silah yaralanması görülmesine
rağmen zaman zaman birden fazla türde ateşli silah yaralanması da tespit
edilebilmektedir.
O halde ölüm ile sonuçlanmış olgularda, farklı türde ateşli silah yaralarının
hangisinin ölüme yol açıp açmadığı konusu, tıbbi ve hukuki yönden nasıl
değerlendirilmelidir?
OTOPSİ BULGULARI
Yapılan harici muayenede; 177cm boyunda, 80–85 kg ağırlıkta, 42 yaşında erkek
cesedinde; sırtta bir adet av tüfeği toplu giriş yarası ile sol kosta kavsinin midklaviküler
hat ile kesişim yerinde bir adet tabanca mermi çekideği giriş yarası tespit edildi.
Bunun üzerine kişinin cesedine adli tıp uzmanlarınca klasik otopsi uygulandı.
Makroskopik incelemede, sırt bölgesinden toplu giriş yapmış av tüfeği saçma
tanelerinin, arkadan-öne doğru bir traje izleyerek kinetik enerjisine paralel bir etki ile 1, 2
ve 3. torakal omur kemikleri seviyesinde çok parçalı kırık meydana getirmiş olduğu, aynı
zamanda bu seviyeden medulla spinalisi kopartmış olduğu tespit edildi. Traje ve vücut
içerisindeki dağılımına uygun olarak saçma tanelerinin akciğer ve batın organı karaciğer
parankimlerine nafiz olduğu izlendi.Bu bölgelerden bir adet plastik tapa ile 5-6 mm
çapında toplamda 12 adet (8 adet akciğerden, 4 adet karaciğerden) saçma tanesi elde
edildi.
Göğüs sol kosta kavsi üzerinde tespit edilen yerden giren tabanca mermi
çekirdeğinin (Fotoğraf 1 ve 1a) ise göğüs boşluğunda kısa ve aşağıdan-yukarı bir traje
izleyerek 11. kotu kırmış ancak herhangi bir iç organ veya damar lezyonu yapmamış
olduğu görüldü. Cesetten 9-10. interkostal aralığın midaksiller hat ile kesişim yerinden,
7.65 mm çapında, 1 adet forme mermi çekirdeği elde edilmiştir.
Fotoğraf -1: Sol kosta kavsi üzerinde
tabanca mermisi giriş deliği.
Fotoğraf -1a: Sol kosta kavsi üzerinde
tabanca mermisi giriş deliği (yakın plan)
Av tüfeği yaralanmaları tüm ateşli silah yaralanmaları arasında farklı bir nitelik
göstermektedir. Gerek adli tıp bilimi, gerekse toplumun bu tip geleneksel silahlara
göstermiş olduğu ilgi bakımından farklı bir önem arz etmektedir (1). Avcılık amacıyla
üretilmiş tüfekler, öldürme ya da yaralama olaylarında sıklıkla kullanıldığından adli tıp
pratiğinde de karşımıza çıkmaktadır(2).
Ateşli silah yaralanması ya da yaralanmalarının her zaman ölüme neden olmadığı
gerçeği, rutin adli tıp uygulamalarında ve sıklıkla da poliklinik muayeneleri esnasında
karşımıza çıkabilmektedir. Bir ateşli silah ölüm olgusunda, otopsi; atış mesafesinin
yanı sıra olayın nasıl cereyan edip ölüm meydana getirdiğine yanıt bulmalıdır (3).
Buna karşın ölüm ile sonuçlanmış otopsi olgularında, farklı türde ateşli silah
yaralanmalarının ölümcül ya da ölümcül olmadığı konusunda, medikolegal yönden
nelere dikkat edilmelidir?
Literatürde ölüm meydana getirmemiş ateşli silah mermi çekirdeği yaralanması
olguları bulunmaktadır. Göğüs boşluğuna penetre mermi çekirdeği ile 44 yıldır
yaşamış ve tesadüfen yapılan bir tıbbi tetkikte ortaya çıkmış bir olgu olduğu
bildirilmektedir (4).
Sunduğumuz olguda, göğse isabet eden mermi çekirdeği herhangi bir büyük
damar ve organ yaralanması oluşturmamıştır. Genelde ölümle sonuçlanan toraks
yaralanması, toplumda sıkça görülmekte olup komplikasyon açısından acil ve sıkı
monitarizasyon gerektiren bir durum olduğu bildirilmektedir (5). Buna karşın
ülkemizde, 258 ateşli silahla meydana gelen göğüs yaralanması olgusu üzerinde
yapılan bir çalışmada; en yaygın görülen patolojilerin hemopnömotoraks, akciğer
kontüzyonu ve hemotoraks olduğu, eğer göğüste büyük damar yaralanması yoksa
hastanın yaşamının tehlikeye girmediği belirtilmiştir (6).
Adli tıp uygulamalarında da yaralanmalar değerlendirilirken; iç organ lezyonu
olmasa dahi göğüs ve batın boşluğuna penetre yaralanmalar, yaşamı tehlikeye
sokan bir durum olarak belirtilmektedir (7).
Olgumuzun otopsisini yapan uzmanlar; kişinin ölümüne, müstakilen av tüfeği
yaralanmasının yol açtığı ağır tahribatın neden olduğunu, tabanca mermi yarasının
ise kişinin ancak hayatta kalması halinde yaşamsal tehlike oluşturur nitelikte
olduğu şeklinde ortak görüşlerini bildirmişlerdir. Otopsi savcısı da bu sonucun
hukuksal bir sorun ya da çelişki oluşturmayacağını belirtmiştir.
Teşekkür
Bu olgu; Adli Tıp Kurumu Eğitim ve Bilimsel Araştırma Komisyonu nun 2010/631
sayılı kararı doğrultusunda sunuma hazırlanmıştır.
KAYNAKLAR:
1)  Koç S, Şam B, Yılmaz R. Av Tüfeği Yaralanmalarının Adli Tıbbi Boyutu. Acta Turcica Çevrimiçi
Tematik Türkoloji Dergisi, 2009;1 (1): 214–27.
2)  Demirci Ş, Doğan KH, Günaydın G,Koç S. Av Tüfeği ile Ölümler. Acta Turcica Çevrimiçi Tematik
Türkoloji Dergisi, 2009;1 (1): 206–12.
3)  Palimar V, Nayak VC, Arun M, Kumar PG, Bhagavath P. Wounds due to a modified shot gun
(home-made): a case report. J Forensic Leg Med, 2010;17(4):220–2.
4)  O Orhan, YM Sunay, K Mert. Vücut İçerisinde Kalmış ve Zamanla Değişime Uğramış Bir Mermi
Çekirdeği. Adli Bilimler Dergisi, 2004; 3(1): 41–5.
5)  Karakuş A, Güngör A, Damgacı K, Kandiş H, Apaydın OÖ. Komplikasyonsuz Toraks İçi Yabancı
Cisim (Mermi Çekirdeği): Olgu Sunumu. Akademik Acil Tıp Dergisi, 2009.73792.
6)  Erdik O, Karasu S, Haberal İ, Büyükdoğan V, Ersöz N, Sanal H. Ateşli silahlarla meydana gelen
göğüs yaralanmalarında cerrahi deneyimimiz: 258 olgunun değerlendirilmesi. Türk Göğüs Kalp
Damar Cerrahisi Dergisi. 2007;15(1): 59–63.
7)  Balcı Y, Çetin G, Güzel S. Yaralama suçlarının adli tıbbi açıdan değerlendirilmesi. Adli Tıp Kurumu
Yayınları, 2007 (16): 155-7.
Yazışma ve iletişim
[email protected]
Download

Kendini Savunma Dersi 1. Grup Perşembe 16.00