UTI!RUS ARKASINDA 'SUBSI!RÖZ YI!RLI!ŞMiŞ ÜÇÜNCÜ O.YARiUM
MENŞI!Li CYSTADıi!NO·MA PSI!UDıOMUCINOSUM VAK'ASI (*)
CASE REPORT·: CYSTADENOMA PSEUDOMUCINOSUM
ORIGINAT:ıNG FROM SUPERNUMEHARY OVAR.Y
Dr. Hüsnü ÖZTÜRK (**) ~ Dr. Şahap AVCI (***) -
Üçüncü ovarium menşeli tümörlerio cok nadir oldukları gözden geçirdiğimiz literatürden anlaşılmaktadır. (1.
2, 3, 4, 5, 6)
186_·1 d.e Ca rı· Rokit~nsk~
. _a__ y «Lehrb
_ _. uch..
der Pathologischen Anatomie» nin üçüncü baskısında henüz bir üçüncü ovarium vakasının görülmemiş olduğu­
nu belirtmektedir ( 4). 1864 de Klob
«Pathological Anatomy of the Female
Sexual Organs» adlı kitabında ayni fikr.e katılırkEn Grohe 1863 de otopside tesadüf etti!ti üçüncü ovarium vak'asını
1864 de resmen tebliğ etmiştir ( 4).
Çok ender tesadüf edilen bu kbnC*)
Haydarpaşa
gı::nital
Dr. ismail UMRAN (****)
ait 1864 ~ 1959
yılları arasında isbatlanmış olarak tebliğ edilen dört vak'a
bulunmaktadır
( 4). 1890 da F. Winckel tarafından otopside, 1891 de E. Faik tarafından ameliyatta tesadüfen bulunmuş iki vaka
var ki, bunları daha sonra 1896 da
Egstrom ve diğerleri üçüncü ovarium
vak'ası olarak kabul etmişlerdir (4).
Lawrence R. Wharton, kistik ovariumları sebebiyle histerektomi
total
yaptığı bir hastada peritonizasyondan
evvel pelvis organlarından tamamen
ayrı, sağ üreterin dış tarafında mak~
roskobikman lenf bezi intibaı uyandı~
fazla
teşekküle
Numune· Hastanesinin 10.4.1969 günkü ilmi
edilmiştir.
Numune Hast. ı. Hariciye Servisi Şef.
~***) Haydarpaşa Numune Hast. Nisaiy;:! Servisi Sef. Mv.
C****) Haydarpaşa Numune Hast. 1. Hariciye Servisi Şef. Mv.
(**)
Haydarpaşa
- 123
~·.
toplantısında
tebli!
ZEYNEP KAMil TIP BÜLTENI
ran bir teşekkülün histopatolojik nmayenesinde normal ovarium nesçi bulduğu bir vak'ayı; ayrıca, kanama SEbebiyle küretaj yapılan, chorionepithelioma tesbit edilerek operasyonunu
takip eden şua tedavisi sırasında ölen
bir hastanın otopsisinde; beyinde metastatik chroionepithelioma, sol böbrek,
sol üreter, sol arteria renalis agenesisi ve aortanın soluna yerleşmiş 2x2x2,5
hacmında
makroskopikman lenf bezi
intibaını veren, histopatolojik
olarak
normal ovarium nesçi gösteren diğEr
bir vak'ayı 1959 da üçüncü ovarium
«supernumerary ovary» vak'aları olarak tebliğ etmiştir (4). 1963 de M.
Pear ve E:.J. Platz bir üçüncü ovarium
vakası; 1967 de M. Hogan, D.D. Barher. R.H. Koufman büyük omentumda
yerleşmiş üçüncü ovariumdan çıkan
bir kist dermoit vakası bildirmişlerdir
(5, 6). 1968 deL. Ross ve A.W. Carison
tesadüfen buldukları bir aksesuar ovariurodan bahsetmişlerdir (7).
Literatüre geçen supernumerary
ovary ve accessory ovary terimlerini
muhtelif otörler bir tasnife tabi tutmaya ve bir prensibe bağlamaya çalışmışlardır. Neticede: 1 ~ Üçüncü ovarium «hakiki aksesuar ovarium»,
supernumerary ovary, ueberzachliges
ovarium, ovaire surnumeraire. 2 ~
Yalancı aksesuar ovarium <<accessory
ovary» terimleri üzerinde görüş birliğine varmışlardır (1, 4, 5, 6).
1 ·-· Üçüncü ovarium «Supernumerary Ovary»: Separe bir primordiumdan çıkıp, bünyesinde normal over dokusu taşıyan ve Lig, infindibulopelvi~
cum, Lig. ovari proprium, Lig. latum
aracılığı ile normal ovariumlarla hiçbir ilişkisi bulunmayan kongenital anatomik bir te şekküldür.
II -· Yalancı Asesuar ovarium
«Accessory Ovary»: Ovarium dokusu
ihtiva eden, normal ovarium'un oldukça yakınmaa yerleşip kısmen onunla
ilgisi olan, hacmi birkaç mm. ile bir
cm. arasında değişen ve ovariumların
gelişmeleri sırasında onlardan ayrılan
parçalardan çıktığı kabul edilen çok
küçük kongenital anatomik bir teşek­
kuldur.
Bu açıklamalar göz önüne alınır­
sa, supernumerary ovary ve accessory
ovary terimleri altında literatüre maledilen ellinin üstünde vak'anın ancak
birkaç tanesinin hakiki üçüncü ovariUm vak'ası olabileceği anlaşılmakta­
dır.
Menşeinin
kanısında
üçüncü ovarium
bulunduğumuz,
olduğu
vak'amızı
takdim etmeden önce, kısaca gonadların embriyolojisine değinmeyi faydalı
buluyoruz.
GONADLARIN EMBRiYOLOJiSi:
Ovariumlara ait kongenital anatomik teşekküllerin menşei Grohe'nin
1864 deki ilk bildirisinden bu yana pek
çok patolog ve embriyolog'un tebliğle­
rine konu teşkil etmiştir.
İnsan
ovariumunun gelişmesine
ait ilk bilgi 1912 de -Felix tarafından
verilmiştir.
Schröder ancak 1930 da
«İnsan Fetüsünde Sex Gonadlarının
Detayları Üzerinde Mukayeseli Kü124 -···
ÖZTÜRK- AVCI- UMRAN
çük Bir Çalışma» yı, yazmaya muvaf~
fak oldu (8). 1948 de Witschi ve Gilman bu etüde daha da fazlasını kattı­
lar (8).
Gonadlar, ceoloın epiteli ile örtül~
müş mezonefrozun medial tarafındaki
genital çıkıntıclan meydana gelir ler.
(8, 9, 10, ll, 12, 13) Mezcnefrozun satlıını örten bu epitelin daha aşağıda teşekkül eden Müller kanal epiteli ile ayni orijine sahip oldukları bugün kesinlikle kabul edilmektedir. İlkel gonadın
korgelişmesi ceolomic epitelyumun
donlar halinde, altındaki (mezenşime)
ilerlemesi ve germ hücrelerini ihata
etmesiyle başlar (12).
Bir zamanlar, bu sathi epitel tabakası, germ hücreleri veya gelecekteki
ovumların
menşei
sanılıyordu
(13).
Germ hücrelerinin menşei hakkındaki
bilgiler uzun çalışınalardan sonra elw
de edilmiştir. Waldeyer 'e g.öre gelişen
germ hücreleri ceolomik epi~
telyumdan oldukça geç bir safhada diferansiye olurlar (9). Goette ve Nussbaum ise germ hücrelerinin genital
çıkıntmın gelişmesinden evvel, oldukça erken bir safhada, muhtemelen genital yarıktaki indiferansiye hücreler~
den meydana geldiklerini kabul etmektedirler. (14) Mange ve diğer embriyologlar, insan dahil bütün vertebralı~
larda germ hücrelerinin, somiteslerin
formasyonundan evvel ve mezoderm
yaprağının seperasyonundan sonra . en~
dodermden çıktıkları veya orada bulundukları kanısına genellikle sahiptirler (14).
Germ hücrelerinin bazı vertebralı~
larda olduğu gibi, ekstragonadal bir
orijin'e sahip oldukları ve bilahare go~
nada göç ettikleri bir çok ·gözlemcilerce kabul edilmektedir. Sema 1. Bu dü~
şünüşü aydınlatıcı çalışmalar daha ziyade Witschi ve McKay•e aittir (14).
gonadın
-
-
---
-------
-
-
-
--
-
--li
-
-
--
MEZONE F'J!. iT iK
Çll< 1N Tt _ __...!-~
.
'
EM fHt 1YoN fl:..
SENITitL.
Ç. ll<.tNTI
Bt'\ R.SA ~
HEZt:NTI!RIJi. PA.iMOA.OiA'GeN..M HilC.JLEiELi
Şema:
1
-125
~
ZEYNEP KAMiL TIP BÜLTENI
Witschi extragonadal germ hücrelerini sitolajik karakterlerind en tanır.
Gelişmenin ilkel safhasında bu hücreler hacımları, siferik şekilleri, nüve ve
sitoplazmalarının özel strüktürleri bakımından somatik hücrelerden ayırd­
edilebilirler. (ll) Witschi çalışmala­
rında germ hücrelerinden
bazılarının
göç yapmakta geciktiklerini veya göçe
hiç katılmadıklarını, göçe katılmayan­
lardan bazılarının dejenerasyon emareleri gösterirken diğerlerinin hemen
hemen normal kaldıklarını tesbit etti
( 4). McKay ve diğerleri, Witschi'nin
gösterdiği yolda yürüyerek, germ hücrelerinin sitoplaz,malarında bulunan alkalen fosfatas sayesinde çevrelerindeki nesiçlerden ayırdedilebileceklerini,
·ayrıca ovariumun formasyonuncia dişi
germ hücrelerinin gelişmesinde üç
safha bulundu~unu bildirdiler (14, 1'5-).
PATOLOJiK ANATOMi :
İkiden fazla ovariumun
mevcudiyeti ve bu fazla teşekkülden bir ovariuro tümörünün çıkması çok müstesna bir haldir. Bu gibi durumlarda diğer malformasyonların da bulunabileceği zikredilmektedir (1, 2, 4). Üçüncü ovarium ve ondan çıkan tümörierin anatomo patolojik teşhisi nadiren
otopsilerde ve daha da nadir olmak
üzere histerektomi ve bileteral overektomHer sırasında mümkün olabilir.
Beigel 500 otopside 23, Winckel 500 otopside 18 aksesuar ovarium vak'asına
rastladıklarını, Wharton ise 29.000 otopside ancak, 1 hakiki üçüncü ovarıuma
rastladığını
bildirmiştir ( 4).
-
Seitz retroperitoneal aksesuar ovarium nesçinden çıkan 8 tümör vak'ası
bildirdi. (16) Mevcut literatürde aksesuar veya üçüncü ovadurndan çıktığı
bildirilen 24 vak'a vardır (4, 6, 16).
Ancak, ovarium tümörü olarak bildirilen bu vak'aların ekserisinde tümörde ovarium nesçine tesadüf edilmediği halde hastanın iki
ovariuma
sahip olması nedeniyle, tümörün menşei üçüncü ovarium olarak kabul edilmiştir. Literatürde uçuncü ovariumdan çıktığı bildirilen tümör ler: Dermoit kist 7, basit kist 5, papiller kist 2,
cystadenoma serosum 2, cystadenoma
pseudomucinqsum 1, çukalata kisti 1,
granuloza hücreli tümör ı, granuloza
hucreli karsinam ı ve myosarcom ı dir
(4, 6, 16).
Tümörler bazan çok büyük olup
karın boşluğunu işgal ederken ekseri
hallerde ceviz kadar olabilir. Retroperitonal gelişip, pelvis organıariyle hiç
bir ilişkisi bulunmayanlar olduğu gibi,
uterus veya geniş bağa bir pedikülle
bağlanmış olanları da vardır (4, 6).
VAK'A:
H.G. 32 yaşında, ev kadını, İzmir­
li. 20 yaşından sonra başlayan oligomenore, karnında gelişen türnöral kütle sebebiyle B.de ameliyat olduğu halde durumunun değişmemesi, bel ve kasık ağrılarının artması yüzünden ı6 Ocak 1969 günü 50/69'3 protokol No. ile
Hastanerniz l. Hariciye Servisine alındı.
İlk adetini 15 yaşında 28 günlük aralıklarla
ı26-
düzenli olarak görürken 20
ÖZTÜRK yaşından
sonra düzen bozulmuş ve 1,5
2 ayda bir sancı ile görmeye başlamış.
. Hiç gebelik tarif etmeyen hastanın
karnı üç seneden beri büyüdüğünden
B.de laparatomi yapılmış ancak tümör
çıkarılmadan batın kapatılmıştır.
Fiziki muayenesinde: teneffüs ve
deveran sistemi normal, TA, 13/7 Va.
karın miadında gebe karnı
büyüklü~
ğünde, palpasycnla hassas, perküsyonla hududu kostalara dayanan konka~
vitesi aşağı bakan bir matite alınıyor.
Vulva, vagina, orificium externum
normal. Uterus yukarı çekilmiş· batnı
dolduran, Douglası işgal eden kıvamı
orta sertlikte türnöral kütle ile iltisak·
lı olup hududu tayin edilemiyor.
Laboratuvar bulguları: Kanda mu~
koprQtein % 50 mg, kanda üre % 18
AVCI -
UMRAN
mg., Kanda glukoz
% 90 mg. <<Hayati
..
Kimya Lb. 2977/2.5.1.9,69, 2261/18.1.1969,
1991/17.1.1969» KK: 4.240.000 BK: 9900,
Hb: % 75, Kanama mtiddeti: 1.5 Pıhtı~
la şma müddeti 4 dakika, Sedimenta s~
yon 1/2 saatte 3 mm, bir saatte 6 mm,
iki saatte 19 mm. «Bakteriyoloji Lb.
1368/16.1.1969, 1469/18.1.1969.» İdrarda
patolojik bulgu yok.
14.2.1969 günü genel anestezi altın~
da ümbilikus üstü ve altı median in~
sizyonla batna girildi. Eksplorasyôn~
da; pelvisi dolduran xyfoide kadar u~
zanan yer yer omentumla iltisaklı, kis~
tik türnöral bir teşekkül görüldü. htisaklar ayırdedilip tümör mobilize edildiği zaman Douglas'a doğru inen tümörün önde uterusun arkasıyla sıkı bir
ilişkisi oldu~u görüldü.
Yukarı arka~ da perime:trium ve ligamentum yapra-
"
Resim: 1
-· 127
~
ÖZTÜRK gının
arkada ,~Ag. sakro ute~
rinaları örten peritonun tümörün üstüne atıadıkiarı müşahede edildi. Nor~
mal iki tuba sağcia kısmen kistik, solda ise normal birer ovarium mevcuttu.
Hacmen normalden biraz büyükçe olan uter us tümör le sıkıca iltisaklı ve
öne doğru itilmişti. Ameliyat sırasında
çekilmiş Resim 1 de
tümör, uterus,
s.ağ tuba ve ovarium, kısmen sol tuba
görülmektedir.
ve
a§ağı
Total histerektoıni ve sağ salpingo-overektomi ile birlikte tüm.örün tam
çıkarılmasından sonrabatın anatomiye uygun olarak kapatıldı. Tümör
48x43x13 hacmında ve 11.5 kg. ağırlı­
ğındaydı. Resim 2.
Ameliyat piesinin patolojik anatomi raporu aşağıdaki gibiydi:
48x43x13
hacmında bazı
yer lerinde
nodüller
tarzında
ve en
AVCI büyüğü
UMRAN
,s cm.
olan, çıkıntılar gösteren, her
tarafında fluktuasycn VEren, bir ucunda 9 cm. yüksekliğinde ve takriben fundusta 5 cm. çapında olan uterus ile sağ
tuba ve ovariumu ihtiva eden kırmızı
renkli k]tle. Uterusun ön yüzü tamamen belirli olup arka yüzden 2 cm.lik
bir kısım serbest olup seraza buradan
itibaren sol lig. latumun üzerine geçerek yeni teşekkül ile devam etmektedir, Uterus arka cidarı muntazam ve
mevcuttur. Y~ni teşekkülün kesitinde
içinin tazyikli ve berrak bir mayi ile
dolu olduğu ve müteaddit bölmelere
ayrlıdığı, ciciarının 2 cm. kalınlığında
kısımlar ihtiva ettiği
görülmektedir.
Boşlukların içi parlak cilalıdır. Yeni
teşekkül 11.5 kg.dır. Hesim 3.
çapında
Pat Anat. Teşhis: 1 ~ Cystadeno'\lla
pseudomucinosum «kesitte primordial
Resim: 2
-··· 128 -··
ÖZTÜRK- AVCI.~ UMRAN
Resim: 3
folliküller ihtiva eden ovarium doku~
su». 2 ~ Kistik over «follikül kistleri»
3 -·. Endometriumu proliferasyon fa~
zında uterus 4 -· Ligaman, 5 -· Kronik
apandisit, lokal kiyhi peritonit.» '511/
68 19.2.969 Pat. Anat. Lb.»
Ameliyattan bir ay sonra hastadan alınan vaginal smear'in sitolajik
teşhisi: Post ovulatuvar zamanı gösteren iltihaplı ifrazat. «773/69, 15.3.969
PaT. A. Lb.>> ve birinci smear'den 14
gün sonra yapılan ikinci vaginal
smear'in sitolajik teşhisi: Post ovulatuvar zamanda folikülin hakimiyetinde
ifrazat «960/69, 29.3.969 PaT. A.Lb.»
müameliyatını
şeklinde idi. Hasta
teakip 57. gün ilerde kontrola gelmek
üzere şifa ile hastaneden çıkarıldı.
Bu rapora konu teşkil eden pseudomucinous Cystadenoma ·«Pseudomucinous Ovarien Adenocystome, Colloid
Cyst, Cystadenoma Proliferans Glandulare, Gelatinous Cystadenoma« ovariumun en çok görülen kistik tümörle~
rinden biridir. Pfannsteal'e göre ova~
rium tümörlerinin üçte ikisini teşkil eder (ll). Vak' aların ekserisi 30 - 40
ancak
yaşııı:daki kadınlarda görülür,
bu yas limiti umumi değildir. Nitekim
H.O. Neumann, yeni doğan bir bebekte küçük bir pseudomucinous cyst tesbit ettiğini bildirdi (ll). Çok defa tek
taraflı, multiloküler olan bu kistlerin
hacımları bütün karın boşluttunu dolduracak büyüklüğe erişebilir. Barlowe
......, 129 ---·.
ZEYNEP KAMiL TIP BÜLTENi
tarafından
bildirilen 298 pound <<takribi
135 kg.», Spohen tarafından bildirilen
328 pound <<takribi 150 kg.>> lık bire r
vak 'a var (ll) .
Cariker ve Docketry'nin geniş seriler i tümörlerin ekserisinin 15 ~ 30
cm. çapında ve 2 - 4 kg. ağırlığında olduğunu gösteriyor (17). Regan'nın
serisinde ise en büyük tümör 22 kg. ağırlığında idi (18).
Kistin iç yüzü bazal mem bran üstüne oturmuş silleri bulunmayan yüksek silindirik epitel tabakası ile döşen­
miştir (1, 2, 3, ll, 13, 17). Kist muh
tevası, beyaz sarımtırak, kalınca
yapış­
kan, glukoproteince zengin, psödomüsin adı verilen bir sıvıdır (19). Bu sı­
vı suda erir , alkold e çöker, hak iki
müsinin aksine sulandırılmış asetik asitte presipite olmaz ve asetik boyaları
kalın bağırsak
epitelyumunu aynen
taklit ettiği göz önünde tutu lara k, germinal epitelyum vey a tere tom gibi iki
menşeli olabileceği düşünülmüştür ·
(1,
17). Ancak vak'aların ekserisinin germinal epite:lyum, pek azının da teretoın
monophytic orijinli olduğu yapılan çalışmalardan anlaşılınaktadır ( 17).
Cariker ve Dockerty 355 müsinös
kistadenoma ve kistadenokarsinoma
vak'asının analizinde kadınların
yarısının men stür asyo n bozukluğu göstere n premenapos yaş grubunda olduk·
larını tesb it etmişlerdir. Diğer araş
tı­
rıcılar ise bu gibi tüm örle rde endo
metrial hiperplazi ile birlikte östrogen çı~
kışının mümkün
olabileceğine
işaret
ediyorlar.
Vak'amıza
ait 511/69 No. ve 19.2.
1969 tarih li patolojik anatoıni raporunaldığından
ınüsinden
ayırdedilebilir
da endometriumtın proliferasyon du(17, 18).
rumunda olmasına rağmen ameliyatTümör mahsulünün bağırsak tü- tan 26 gün sonr
a alınan vaginal sme ar'
mörleri, cervix sekr etuv ar glandları de post
ovulatuvar devrenin tesbit eendometrium tarafından çıkarılan n1li- dilmiş olma
sı içer de bırakılan ovariusine benzemesi sebebiyle musin ted- ınun faaliyet
ini göstermektedir. Birin~
mi bugün. psödomüsin terimine tereJh ci sme ar'd
en 14 gün sonr a alınan ikin-.
edilmektedir ( 19).
ci sme arde <<960/69, 29.3.969» yine post
Tümörlin histogenezi izah ta başlı­ ovulatuvar devrenin tesbiti hastamız­
ca güçlük normal ova rium lard a psö- da corpus luteum persistansına bağlı
domüsin veya herhangi başka bir mü- uzamış bir lute al fazın mevcut olabisin ifraz eden hücrelerin bulunmama- leceğini düşündürür. Bu bakımdan
sıdır. Bu konu ile tam bir gözden
hast ada evvelce mevcut olan oligomege~
çirm eyi Dockerty ve Rea gan yapmış­ noreleri tümörden ziyade uzayan lu~
tır. Rea gan bu tiimörde bulu nan hücteal fazıara bağlamak dah a doğru orele rin, vüc utta müsin ifra z eden diğer lur.
hüc rele rden bilhassa intestinal epitelLiteratürele uçuncü ovariumdan
yum a çok benzediğini belirtiyor (17). çıktı
ğı bildirilen 24 vak'anın ekserısıTümör epitelyumunun endoservix veya nin strü
ktür lerin de normal ovarium
-- 130
~
ÖZTÜRK -
nesçine rasıanmadığından üçüncü ova~
rium menş·eıi tümörler olarak nitelen~
dirilmeleri doğru olamaz. Strüktürle~
rinde ovariuin nesçi bulunan üçüncü
ovarium menşeli tümörler, Ruppolt,
Thumin, Seitz ve Frank tarafından
bildirilmiştir ( 4, 16).
Üçüncü ovariumlarıq fonksiyonel
önemi ekstragonadal östrogen kaynağı
olabiiİnelerindedir (20). Bu tarz bir
düşüncenin ışığı altında üçüncü ovariuro menşeU bu gibi tüm.örlerin hiç olmazsa hayatlarının ilkel bir devresinde östro,gen çıkarabileceklerini düşün­
mek mümkündür.
. Extragonadal oldukları isbat edilgöçlerinde her
miş germ hücereleri
AVCI -
UMRAN
hangi bir değişikliğe uğrar, uygun bir
vasat bulur, çağalır ve etrafiarını saran mezanşim overien stromaya deği­
şirse netice olarak o ınahalde üçüncü
bir ovarium meydana gelebileceği dü~
muhtemelen hastaş ünülebilir. Çok
mııda bu şekilde bir üçüncü ovarium
pseugelişerek bir gün cystadenoma
domucinousum tümörü halinde ortaya
çıkmıştır.
Literatürde aksesuvar ovarium~
dan çıktığı bildirilen bir cystadenoma
pseudo·mucinousum vak'ası vardır (4).
Bu bakımdan vak'aınızı üçüncü ovariuro menşeli ilk cystadenoma pseu~
domucinousum vak'ası olarak niteleyerek tebliğini uygun buluyoruz.
az ET
Uterus arkasında gelişen bir kistadeno~
ma psödomüsinosum vakası takdim edildi.
Bu vak' a literatürde fa·zla bir ovariumdan
çıktığı bildirilen ikinci ve . çok muhtemelen
ovarium nesçi ihtiva eden, üçüncü ovarium menşeli ilk vak'adır. Böyle
vak' alarda preoperativ teşhis mümkün de·
IHdir.
yapısında
SU M MARY
A case of retro-uterin .situated pseudo~
mucinous cystadenoma is presented. This
is the second ca se reported in the litera ·
türe up to now and most probably, the
first case of pseudonmcinous cystadenoma
that originated from supernumerary ovary
and that contains normal ovary-type
structure. In such cases pre-operative
diagnosis is not possible.
LiTERATÜR
2 -- Herbut, P.A. : Pathology,
1957.
3
~
Anderson,
1038, 1957.
W.A.D. :
ovary, with an analysis of previously
reported ca ses.: Am. J. Obst/Gynec.
78:1101, 1959.
Ana to-
1 -- Tu rhan, B. : Özel Patolojik
mi, Fasikül IV, s. 138, 1949.
p.
1038,
5-
PeraJ, M. Platz, E.J. : Supernumerary Ovary: Obst/Gynec. 21:253,
1963.
6-
Hogen,, M.,
Pathology, p.
4 - Wharton1 L.R. : Two cases of supernumerary ovary one of accessory
-131 -.·.
0ıennis 1
D.B., Kaufman 1
R.H. : Dermoid cyst in
supernume-
ZEYNEP KAMiL TIP BÜLTENi
rary ovary of the greater
ObstjGynec. 29:405, 1967.
oınentuın.:
7
~
Ro ss, L., Ca ri son, A. W.: Incidental
finding of an accessory ovary.: Am.
.J. Obst./Gynec. 100:591, 1968.
8
~
Beck, A.C., Rosenthal, H.A. :
rica! Practice, p. 15, 1955.
Obstet~
9 ~ Bowes, K. : Modern Trends in
Ob~
14 .... Pinkerton, J.H.M., Donald, G. Me,,
EJ,onor, C.A., Hertig, A.T. :
Dev&-
lopment of the Human Ovary- A study
using Histochemical technics. Obst./
Gynec. 18: 132 ~ 181, 1961.
15
~
16 .... Curtis, A.B. : A Textbook of
cology,
stetrics And Gynecology, p. 50, 1956.
10 ~ Erez, N., Yenen,, E., Arısan, K. : Do·
ğuın Bilgisi, s. 28, 1955.
ll ~ Rubin, ı.c., Novak, J. : Integrated
Gvnecology, I, II, p. 125, 29, 1956.
12 .... Morris, J. Mc.,
Scully, R.E. :
Barnes, A.C. : Intrauterin Development, p. 253, 271, 1968.
p~.
GynC>-
670, 1947.
Tumors of
the Female sex Organs, ·. p. 82, 85,
17 .... Hertig, A.T., Gore, H. :
1961.
18 ~ Saphir, O. : A text on Systemic Pat·
hology, p. 586, 1958.
En·
docrin Pathology of the Ovary, p. 22,
19
~
Robbins, S.l. : Pathology,
p. 1144,
1967.
132, 1958.
13 .... Kraus, F.T. : Gynecologic Pathology,
p. 12, ı 7, 341, 346, 1967.
~
132
20 .... Ross, l., Carlsson, A.W. : New
gland J. Med: 276:57, 1967.
~
En~
Download

buradan