Meclisi Mebusan
21 Kânunusani 1332 (1916)
t : 33
C :1
ki, hini icradaki ikametgâhı ilandaki ikametgâhının gayrı­
zım gelir. Bazı yerde bu eyyamı tatiliyye dahili hesap edil­
dır. Bendenize kalırsa nazarı itibare alınacak mesafe hini
memek ve bazı yerde dahili hesap edilmek doğru olamaz.
icradaki ikametgâhının mesafesidir. Bunda suitefsire mey­
Eğer dahili hesap edilecekse edilmeli, edilmeyecekse edil­
dan vermemek için " ş u kadar ki, icra dairesinin bulundu­
memeli, üç veya beş günlük mehil de dahili hesap edildiği
ğu m a h a l ile mahkûmunaleyhin hini icradaki ikametgâhı
halde, sekiz günlük mehilde dahili hesap edilmemek doğ­
arasındaki mesafe..." denilmek suretiyle buraya
ru değildir. A m a yirmi dört saat mehilde, o yirmi dört saat
"hini
i c r a d a k i " kaydının ilavesini teklif ediyorum.
eyyamı tatiliyyeden birine tesadüf eder. O n u n harici hesap
edilmesi zarureti zaruret iktizasıdır. Binaenaleyh, istisna
Bir de "... mesafe altı saatten ziyade ise, beher altı sa­
edilmelidir.
at için bir gün z a m ve ilave o l u n u r " denilmiş. Bu ibareye
göre mesafe altı saat ise hiçbir şey zam edilmeyecek demek­
O n u n için, bendeniz eyyamı tatileyi, tatiliyyeyi resmiy-
tir. H a l b u k i , mevaddı müstaceleden olan hususatta, itiraz
yenin dahili hesap edilmeyişinin ancak mehlin bir günden
için yalnız bir gün mehil verilir, altı saat demek, bir gün­
ibaret olması suretine hasredilmesini teklif ediyorum. Çün­
lük mesafe demektir. Şu halde, kendisine verilecek mehil
kü, bu k a n u n d a ve kavanini sairede eyyamı tatiliyye müd­
yolda geçecek. O n u n için, altı saat ise itiraz için bir mehil
detlerin kaffesinde dahili hesap edilmiştir. Bizde eyyamı ta­
verilmiş olmuyor. Binaenaleyh, "altı saatten ziyade ise" ye­
tiliyye dört günü tecavüz etmez, en çoğu Kurban Bayramı­
rine "altı saat veya o n d a n ziyade ise, beher altı saat için..."
dır, haricinde yine dört gün d a h a kalıyor.
denilmek suretiyle fıkranın tadilini ve altı saat oldu m u , o
Bir de maddenin sonunda "müddeti mezkure haricinde
altı saat için bir mehil verilmek muvafık olacağını zanne­
mahkûmunaleyhin istimhali sebebi meşrua müstenit olma­
diyorum.
dıkça mesmu değildir..." deniliyor. Bendeniz icranın tehi­
rini mucip oîan esbabın kaffesi kanuna müstenit olmalı, es­
Bir de "... z a m ve ilave o l u n u r " deniliyor, " z a m " ol­
babı kanuniye bulunmalı, diyorum. Bunun haricinde olan
d u k t a n sonra "... ve ilave" kelimesi ilavedir, zaittir. Çün­
esbap tehiri icraya vesile olamaz. H u z u r u m e h a k i m d e iti­
kü, ibaratı kanuni yede öyle atfı tefsire mahal olmadığı gi­
raz ve istinaf edilmesi bir şekilde temyiz edilmesi kanunen
bi, zaten " z a m " kelimesi de tefsire muhtaç değildir, " i l a v e "
mayyendir. Keza, İcra K a n u n u n d a ne gibi esbabdan dolayı
kelimesi de z a m manasınadır. Burada beher altı saat için
h ü k m ü ilamın icrası tehir edileceği musarrahtır. Bir de bu­
zam olunuyor. Nereye zam olunuyor? Menli muayyene zam
nun haricinde mazereti muşrua olursa, demek ki, acaba b u
olunuyor. Binaenaleyh, " b e h e r altı saat için mehli muay­
ahvali meşruadan mıdır, değil midir diye tereddüt olunur.
yene bir gün zam o l u n u r " suretiyle tadilini teklif ediyorum.
Onunla beraber, bir kimsenin mazereti varsa, bu neden dey-
Bir de " İ ş b u müddete tesadüf eden eyyamı tadiliyyei
nini tesviyesine mani olsun. Mesela, bir adam, hastam vardı
resmiye dahil hesap edilmez" denilmiş. Burada iki müd­
veyahut bir malı sattım, bedelini henüz alamadım dese, aca­
det var; bir sekiz gün, bir de yirmi dört saat müddeti var.
ba bu mazereti meşruadan mıdır, değil midir? Bu gibi te-
Eğer mahkûmunaleyhe verilen mehil yirmi dört saat ise ve
reddüte suiistimale sebebiyet vermemek için bendeniz b u
yirmi dört saatte bir gün ise ve o bir gün de heyyamı tatili-
fıkranın d a tayyı taraftarıyım. H ü k m ü ilamın tehirine ve­
yeden birine tesadüf etmişse, hakikaten dahili hesap edil­
sile ittihaz edilecek ahkam neden ibaretse, kanunen muay­
mez ve edilmemelidir. Fakat sekiz gün mehil verilmişse ve
yen olmalıdır. Bunun haricinde olan ahval ve esbap tehiri
o sekiz gün içinde eyyamı takiliyyeden bir gün bulunmuş­
icraya vesile olamaz.
sa, bendeniz bunun dahili hesap edilmesi taraftanyım. Çün­
Maddede "... bir ilamın icrayı muvakkat hükmünü havi
kü, kanunlarda ittihaz edilecek usul muttarid olmalıdır. İti­
bulunması mevaddı müstaceleden addini istilzam e t m e z "
raz müddeti var, istinaf müddeti var, temyiz müddeti var.
deniliyor ki, bu yerindedir. Bendenizin maruzatım b u mer­
Bunlar da eyyamı tatiliyye dahil hesaptır. A m a sekiz gü­
kezdedir. Bendenize kalırsa bu maruzatım dairesinde bir de
nün aksariyyetinden bahsedilecek ise, Usulü Muhakemei
Artin Efendinin beyan buyurdukları gibi, bir mehil vermek
Cezaiyye icabınca itiraz müddeti beş gündür ve hatta bazı
için bu m a d d e Adliye Encümenine gitsin ve maddeye öyle
hususatta üç gün itiraz müddeti vardır.
bir kayıt ilave olunsun.
Onlarda bile beş veya üç g ü n itiraz etmek olduğu ah­
REİS — Takririniz yok m u ?
valde bile, eyyamı tatiliyye harici ez hesap addedilmemiş-
MAHMUT
tir. Beş gün mehilde eyyamı tatiliyye dahili hesap edilirse,
NAİL
EFENDİ
(Devamla)
— Yok
efendim.
sekiz g ü n verilen mehilde de eyyamı tatiliyye dahili hesap
E M A N U E L E M A N U E L İ D İ E F E N D İ (Aydın) —
edilmesi iktiza eder. Ç ü n k ü , ittırada muvafık olan da bu­
Efendiler, bendeniz öyle zannediyorum ki, bu " 3 5 " inci
dur. M a l u m u alileri, her şeyde olduğu gibi, kanunların ka­
m a d d e d e bahsedilen mevad alelıtlak tatili icra olan bir ila­
vaidi külliye ve zavabıtı umumiyyeye müstenit olması la­
mın icrasına mütedairdir. Binaenaleyh, b u r a d a u m u m î
97
T B M M KÜTÜPHANESİ
Download

SETA CUMARTESİ SEMİNERLERİ KATILIMCI LİSTESİ 1. Ali İmran