ÖZEL DENİZATI ANAOKULU
SINIF: DENİZYILDIZLARI
ÖĞRETMEN ADI: HACER ÇOBAN
TOPLAM DERS SAATİ:45
Ders
Gün
Pazartesi
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
ALM
Gittim
Gördüm
Eğlendim
STR
GRS
Oynuyorum
Eğleniyorum
MÜZ
Günlük
YaĢam
Egzersizleri
Salı
Serbest
Zaman
Etkinlikleri
Serbest
Zaman
Etkinlikleri
Oynuyorum
Eğleniyorum
Yaratıcı
Meraklı
Minikler
DRM
Sanat
Etkinlikleri
DRM
Sihirli
Kelimeler
Anadil
ÇalıĢması
ALM
Eğlenceli
Kavramlar
Sanat
Etkinlikleri
ALM
ĠNG
Eğlenceli
Kavramlar
Günlük
YaĢam
Egzersizleri
M.D
H.OY
GRS
Sanat
Etkinlikleri
ĠNG
Çizerek
Öğreniyorum
Dergi
ÇalıĢması
ALM
BDN
ÇarĢamba
PerĢembe
Serbest
Zaman
Etkinlikleri
Cuma
Serbest
Zaman
Etkinlikleri
Sihirli
Kelimeler
Anadil
ÇalıĢması
Oynuyorum
Eğleniyorum
ĠNG
Sihirli
Kelimeler
Anadil
ÇalıĢması
Ders
ALM
BED
DRM
GRS
ĠNG
SNF
STR
MÜZ
M.D/H.OY
FEN ÇALIġMALARI
Oynuyorum
Eğleniyorum
Dersin Adı
ALMANCA
BEDEN EĞĠTĠMĠ
DRAMA
GÖRSEL
SANATLAR
ĠNGĠLĠZCE
SINIF
ÖĞRETMENĠ
SATRANÇ
MÜZĠK
MODERN DANS/
HALK OYUNLARI
YARATICIMERAKLI
MĠNĠKLER
Özel ve
Belirli Gün
ÇalıĢmaları
Çizerek
Günlük
Öğreniyorum- YaĢam
Dergi
Egzersizleri
ÇalıĢması
HS
4
1
2
2
Ders Öğretmeni
GÜLDEM KALYON
MUHAMMED KOÇ
GÖKÇE ERĠNÇ
BELGĠN KIRICI
3
30
TUĞÇE YAĞAN
HACER ÇOBAN
1
1
1
OĞUZ KÖROĞLU
ESĠN TÜRKMENÇETĠN
EBRU ERĠM
1
FATMA DERE
(9)
ÖZEL DENİZATI ANAOKULU
SINIF: İSTİRİDYELER
TOPLAM DERS SAATİ:45
ÖĞRETMEN:GÜLÇİN SALGARA
Ders
Gün
Pazartesi
Salı
ÇarĢamba
PerĢembe
Cuma
(1)
(2)
(3)
Gittim
Gördüm
Eğlendim
Oynuyorum
Eğleniyorum
Serbest
Zaman
Etkinlikleri
Oynuyorum
Eğleniyorum
GRS
Çizerek
ÖğreniyorumDergi
ÇalıĢması
Çizerek
ÖğreniyorumDergi
ÇalıĢması
Oynuyorum
Eğleniyorum
Oynuyorum
Eğleniyorum
DRM
Oynuyorum
Eğleniyorum
STR
Serbest
Zaman
Etkinlikleri
Serbest
Zaman
Etkinlikleri
Serbest
Zaman
Etkinlikleri
Ders
ALM
BED
DRM
GRS
ĠNG
SNF
STR
MÜZ
M.D/H.OY
FEN ÇALIġMALARI
(4)
(5)
(6)
ĠNG
Sanat
Etkinlikleri
Sihirli
Kelimeler
Anadil
ÇalıĢması
Yaratıcı
Meraklı
Minikler
ALM
MÜZ
Eğlenceli
Kavramlar
DRM
ALM
Sanat
Etkinlikleri
Eğlenceli
Kavramlar
ALM
Sanat
Etkinlikleri
BDN
ĠNG
ALM
ĠNG
Dersin Adı
ALMANCA
BEDEN EĞĠTĠMĠ
DRAMA
GÖRSEL SANATLAR
ĠNGĠLĠZCE
SINIF ÖĞRETMENĠ
SATRANÇ
MÜZĠK
MODERN DANS/ HALK
OYUNLARI
YARATICI-MERAKLI
MĠNĠKLER
(7)
(8)
GRS
Özel ve
Belirli Gün
ÇalıĢmaları
Sihirli
KelimelerAnadil
ÇalıĢması
HS
4
1
2
2
3
30
1
1
1
Ders Öğretmeni
ġEYMA ALDIRAKLI
MUHAMMED KOÇ
GÖKÇE ERĠNÇ
BELGĠN KIRICI
FEYZA BUZKAN
GÜLÇĠN SALGARA
OĞUZ KÖROĞLU
ESĠN TÜRKMENÇETĠN
EBRU ERĠM
1
FATMA DERE
Günlük
YaĢam
Egzersizleri
M.D
H.OY
Günlük
YaĢam
Egzersizleri
Günlük
YaĢam
Egzersizleri
9
ÖZEL DENİZATI ANAOKULU
SINIF: YENGEÇLER
TOPLAM DERS SAATİ:45
ÖĞRETMEN: NİLGÜN ÇOLAK- GÜLİZAR ÇELİK
Ders
Gün
Pazartesi
(1)
(2)
(3)
(4)
ALM
GRS
Salı
Serbest
Zaman
Etkinlikleri
Serbest
Zaman
Etkinlikleri
Serbest
Zaman
Etkinlikleri
Serbest
Zaman
Etkinlikleri
Sanat
Etkinlikleri
ALM
Anadil
ÇalıĢmaları
Sanat
Etkinlikleri
DRM
ĠNG
Sanat
Etkinlikleri
ĠNG
Yaratıcı
Meraklı
Minikler
MÜZ
BDN
GRS
ĠNG
ÇarĢamba
PerĢembe
Cuma
Ders
ALM
DRM
GRS
ĠNG
SNF
MÜZ
BED
FEN ÇALIġMALARI
DR
M
(5-6)
Dinlenme
Saati
Dersin Adı
ALMANCA
DRAMA
GÖRSEL SANATLAR
ĠNGĠLĠZCE
SINIF ÖĞRETMENĠ
HS
3
2
2
3
33
MÜZĠK
BEDEN EĞĠTĠMĠ
YARATICI-MERAKLI
MĠNĠKLER
1
1
1
(7)
(8)
Oynuyorum
Eğleniyorum
Anadil
ÇalıĢmaları
Çizerek
ÖğreniyorumOynuyorum
Eğleniyorum
Oynuyorum
Eğleniyorum
Anadil
ÇalıĢmaları
Anadil
ÇalıĢmaları
Çizerek
Öğreniyorum-
Oynuyorum
Eğleniyorum
ALM
Ders Öğretmeni
ġEYMA ALDIRAKLI
GÖKÇE ERĠNÇ
BELGĠN KIRICI
FEYZA BUZKAN
NĠLGÜN ÇOLAK-GÜLĠZAR
ÇELĠK
ESĠN TÜRKMENÇETĠN
MUHAMMED KOÇ
FATMA DERE
(9)
Serbest
Zaman
Etkinlikleri
Download

Bayan C - Sports International