AB-SCHOMBURG YAPI KĠMYASALLARI A.ġ.
19 Mayıs Mah. Turapoğlu Sok.
Hamdiye Yazgan ĠĢ Merk. No.4/8
34736 KOZYATAĞI - ĠSTANBUL
Tel
: +90-216-302 71 31/-32
Fax
: +90-216-302 70 01
e-mail : [email protected]
Web : www.ab-schomburg.com.tr
Web : www.schomburg.com
Teknik Bilgi Föyü
BAYCOPLATE
(Eski adı: ASOPLATE)
Yapısal Güçlendirme İçin Karbon Lifli Plaka
Tanım:
BAYCOPLATE
yapılarda
güçlendirme
kullanılan karbon lif donatılı plakalardır.
Depolama:
iĢlerinde
Uygulama Alanları:
Yapılarda güçlendirme ihtiyacı doğuracak tüm problem
ve ihtiyaçlarda kullanılır;
 DöĢeme kiriĢlerin yük taĢıma kapasitelerini
arttırılmasında,
 Artan
yük
dolayısıyla
köprülerin
taĢıma
kapasitesine arttırılmasında,
 Yapının kullanım amacını değiĢtirilmesinde,
 Yapının bir dıĢ etken sebebiyle mekanik zarar
görmesi halinde tamirinde,
 Donatının korozyona uğraması durumunda,
 Yapıdaki sehimlerin azaltılmasında,
 Donatılar üzerinde ki gerilme yüklerinin azaltılmak
istenmesinde,
 Yapının ömrünü arttırmak amacıyla,
 Yapının yapımı tamamlandıktan sonra tasarımının
değiĢtirilmesinde kullanılır.
Özellikler/Avantajlar:
Uygulama, özel epoksi yapıĢtırıcılar ile yapıĢtırılmak
suretiyle yapılır. BAYCOFABRIC ürünleriyle birlikte
sistem teĢkil edilebilir. BAYCOPLATE ürünleri, yüksek
elastikiyet modülü ve yüksek dayanımlı olmak üzere iki
katogoriye ayrılır. (Sırasıyla, BAYCOPLATE-HS ve
BAYCOPLATE-M serileri.)
 Korozyona uğramaz,
 Uygulama ve montaj oldukça kolaydır, hafiftir,
 Dayanımı ve dayanıklılığı benzersizdir,
 Yorulma dayanımı çok yüksektir,
 Plaka kesiĢim noktalarının aplikasyonları kolaydır,
Uygun ortamlarda depolama ömrü sınırsızdır.
Teknik Özellikler:
Uygun koĢullarda stoklama ömrü sınırsızdır.
Yüzey Hazırlığı:




Yüzey tüm gevĢek ve ayırıcı parçalardan
arındırılmalı, gözenekleri açık olmalıdır.
Korozyona uğramıĢ donatılar, temizlenmeli ve
ASOCRET-KS/HB uygulanarak korozyona karĢı
önlem alınmalıdır.
AhĢap yüzeyler zımpara ve kumlama gibi
yöntemlerle düzeltilmelidir.
Çelik yüzeylerde yoğuĢma olmamasına dikkat
edilmelidir.
Malzeme Hazırlığı:
Malzeme kullanıma hazırdır.
Uygulama Yöntemi:
Özel epoksi yapıĢtırıcı, BAYCODUR-1300, güçlendirme
yapılacak bölgeye ve BAYCOPLATE üzerine yapıĢtırıcı
uygulanır ve malzeme yüzeye yapıĢtırılır. Uygulama
yapılırken hava koĢulları, yüzey durumu gibi etkenlerin
epoksi yapıĢtırıcı üzerindeki etkileri göz önünde
bulundurulmalıdır. (Ayrıntılı bilgi için BAYCODUR-1300
Teknik Bilgi Föyü’ne bakınız.)
Ortalama Epoksi (BAYCODUR-1300) Sarfiyatları:
Plaka GeniĢliği
(mm)
20/50
60
80
90
100
120
150
Sarfiyat
(kg/mt)
0,35
0,40
0,55
0,70
0,80
1,00
1,20
Teknik özellikler tablosuna bakınız.
Ambalaj:
Tüm türler 100 m.lik rulolar halinde bulunmaktadır ve
her kutuda bir rulo vardır.
Alet Temizliği:
Kullanımdan hemen sonra tüm aletler temizlenmelidir.

BAYCOPLATE-HM TĠPLERĠ TEKNĠK ÖZELLĠKLERĠ:
KOP.
ORT.
ÇEK.
GER.
(MPa)
2900
2900
2900
2900
2900
2900
TĠP
GENĠġLĠK
(mm)
KALINLIK
(mm)
YOĞ.
(g/cm³)
RENK
HACĠM
OLAR.
LĠF
MĠK. (%)
BAYCOPLATE-HM514
BAYCOPLATE-HM614
BAYCOPLATE-HM814
BAYCOPLATE-HM914
BAYCOPLATE-HM1014
BAYCOPLATE-HM1214
50
60
80
90
100
120
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
SĠYAH
SĠYAH
SĠYAH
SĠYAH
SĠYAH
SĠYAH
> 68
> 68
> 68
> 68
> 68
> 68
>2,400
>2,400
>2,400
>2,400
>2,400
>2,400
> 210
> 210
> 210
> 210
> 210
> 210
ÇEK.
GER.
(MPa)
ELAS.
MOD.
(KPa)
KOP.
ORT.
ÇEK.
GER.
(MPa)
KOP.
UZAM.
(%)

ÇEK.
GER.
(MPa)
ELAS.
MOD.
(KPa)
KOP.
UZAMA
(%)
> 1.2
> 1.2
> 1.2
> 1.2
> 1.2
> 1.2
BAYCOPLATE-HS TĠPLERĠ TEKNĠK ÖZELLĠKLERĠ:
TĠP
BAYCOPLATE-HS212
BAYCOPLATE-HS214
BAYCOPLATE-HS512
BAYCOPLATE-HS514
BAYCOPLATE-HS612
BAYCOPLATE-HS614
BAYCOPLATE-HS812
BAYCOPLATE-HS814
BAYCOPLATE-HS912
BAYCOPLATE-HS914
BAYCOPLATE-HS1012
BAYCOPLATE-HS1014
BAYCOPLATE-HS1212
BAYCOPLATE-HS1214
BAYCOPLATE-HS1512
BAYCOPLATE-HS1514
GENĠġLĠK
(mm)
KALINLIK
(mm)
YOĞ.
(g/cm³)
RENK
HACĠM
OLAR.
LĠF
MĠK. (%)
20
1.2/1.4
1.5
SĠYAH
> 68
>3,000
> 165
3,050
> 1.7
50
1.2/1.4
1.5
SĠYAH
> 68
>3,000
> 165
3,050
> 1.7
60
1.2/1.4
1.5
SĠYAH
> 68
>3,000
> 165
3,050
> 1.7
80
1.2/1.4
1.5
SĠYAH
> 68
>3,000
> 165
3,050
> 1.7
90
1.2/1.4
1.5
SĠYAH
> 68
>3,000
> 165
3,050
> 1.7
100
1.2/1.4
1.5
SĠYAH
> 68
>3,000
> 165
3,050
> 1.7
120
1.2/1.4
1.5
SĠYAH
> 68
>3,000
> 165
3,050
> 1.7
150
1.2/1.4
1.5
SĠYAH
> 68
>3,000
> 165
3,050
> 1.7
Bu teknik föydeki bilgiler yazıldıkları tarihteki bilgileri içermekte olup, her an üretici firma tarafından yenilenebileceğinden tüketici
tarafından güncel niteliğin teyit edilmesi tavsiye edilir.
25/02/2014
Download

Page 1 Tipik fiziksel özellikleri Bu değerler mevcut üretimin tipik